Hotărârea nr. 26/2020

Hotărârea nr. 26 - privind aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru personalul medical și de specialitate, precum și aprobarea cuantumului total lunar al acestor stimulente, în sumă de 60.000 lei

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 26

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru personalul medical și de specialitate, precum și aprobarea cuantumului total lunar al acestor stimulente, în sumă de 60.000 lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. 242 din data de 9.01.2020 întocmit de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate cu nr. 242 din data de 9.01.2020 întocmit de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru personalul medical și de specialitate, precum și aprobarea cuantumului total lunar al acestor stimulente;

Ținând cont de avizul comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 7 ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/17.06.2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 524/28.11.2017, aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru personalul medical și de specialitate, precum și aprobarea cuantumului total lunar al acestor stimulente, în sumă de 40 000 lei;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1470/20.10.2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;

Având în vedere prevederile art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “f” și art. 190 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Regulamentul de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru personalul medical și de specialitate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă cuantumul total lunar al stimulentelor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre la suma de 60.000 lei.

Art.3. - Sumele reprezentând stimulente financiare lunare se vor acorda în cuantumul prevăzut în Anexa nr. 1 la Regulamentul aprobat.

Art.4. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 524/28.11.2017, privind aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru personalul medical și de specialitate, precum și aprobarea cuantumului total lunar al acestor stimulente, în sumă de 40 000 lei, își încetează aplicabilitatea.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și spitalele publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.


Contrasemnează,

Secretar generat^ județului Maria ^mnbrăveanu

Anexa la HCJBv nr

privind acordarea sumelor reprezentând stimulente financiare lunare, spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru personalul medical și de specialitate

SCOPUL REGULAMENTULUI

ART. 1 Prezentul regulament are drept scop acordarea, în conformitate cu prevederile ari. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, personalului medical și de specialitate din spitalele publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, de stimulente financiare lunare, în baza hotărârii Consiliului Județean Brașov și în limita bugetului aprobat.

LEGISLAȚIA DE REFERINȚĂ

ART. 2 Art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare „ Autoritățile administrației publice locale pot acorda personalului medical și de specialitate din spitalele publice din rețeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime brute pe țară, în baza hotărârii autorităților deliberative ale autorităților administrației publice locale, în limita bugetului aprobat."

PRINCIPIILE POLITICII DE ACORDARE A STIMULENTELOR FINANCIARE LUNARE

ART. 3

 • a) principiul stabilității, respectiv asigurarea predictibilității acordării acestora în limitele creditelor bugetare aprobate cu această destinație, prin bugetul de venituri și cheltuieli anual, în scopul menținerii stabilității forței de muncă și creșterii calității serviciilor medicale, în interesul pacienților;

 • b) principiul eficienței urmând ca deciziile de alocare a stimulentelor să se bazeze pe evaluarea performanțelor personalului, precum și pe evaluarea capacității de implementare a obiectivelor spitalului public;

 • c) principiul echității având în vedere impactul financiar potențial asupra bugetelor viitoare , precum și impactul asupra dezvoltării economice pe termen mediu și lung a spitalului public;

 • d) principiul sustenabilității care presupune , ca pe termen mediu , conducerea executivă a spitalului public să aibă posibilitatea să gestioneze riscuri de asigurare a plății acestor stimulente financiare, fără a fi nevoită să opereze ajustări semnificative ale cheltuielilor de funcționare , cu efecte destabilizatoare din punct de vedere economic sau social;

 • e) principiul gestionării eficiente a cheltuielilor de personal de natura stimulentelor financiare plătite din fonduri publice conform căruia acesta trebuie să fie în conformitate cu țintele bugetare din bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public.

BENEFICIARII FONDULUI REPREZENTÂND STIMULENTELE ACORDATE CONFORM LEGII NR. 198/2016

ART. 4 Beneficiarii, fondului reprezentând stimulente financiare lunare, simt spitalele publice din subordinea autorității admnistrației publice locale, Consiliul Județean Brașov :

 • 1.Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov ,

2.Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov ,

3. Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Brașov,

4.Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

 • 5. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

 • 6. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

MODALITATEA DE ACORDARE DE CĂTRE CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV A SUMELOR REPREZENTÂND STIMULENTE FINANCIARE

ART.5 Consiliul Județean Brașov constituie fondul pentru acordarea unor stimulente financiare, personalului medical si de specialitate, în baza hotărârii plenului consiliului județean, în limita bugetului aprobat.

ART.6 Consiliul Județean Brașov distribuie fondurile constituite pentru stimulente financiare, spitalelor publice din rețeaua sanitară proprie, în funcție de numărul liniilor de gardă aprobate prin hotărâri ale Consiliul Județean Brașov, numărul de paturi pentru fiecare unitate sanitară aprobate prin hotărâri ale Consiliul Județean Brașov și în funcție de numărul posturilor de natura personalului medical și de specialitate,vacante la nivelul fiecărei unități sanitare publice.

ART.7 Distribuirea fondului reprezentând stimulente financiare se realizează prin aplicarea procentelor aprobate pentru fiecare unitate sanitară asupra fondului total lunar, aprobat cu destinația stimulente financiare, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament.

PLATA STIMULENTELOR ȘI EVIDENȚA ÎN CONTABILITATE

Art. 8 Sumele reprezentând stimulente financiare vor fi virate în conturile de disponibil ale spitalelor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov,pe baza avizului Direcției de Sănătate și Asistență Medicală.

Pentru obținerea avizului, unitățile sanitare publice vor transmite către Consiliul Județean -DSAM : o solicitarea unității sanitare privind virarea sumei

o avizul Consiliului de Administrație

o aprobarea Comitetului Director

o lista persoanelor beneficiare

o și fundamentarea propunerilor întocmite de către șefii de secții/ compartimente/ laboratoare/ birouri/ servicii

ART. 9 Cuantumul total lunar al stimulentelor financiare ce se acorda spitalelor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov este de 60.000 lei.

MODALITATEA DE ACORDARE DE CĂTRE SPITALUL PUBLIC A SUMELOR REPREZENTÂND STIMULENTE FINANCIARE

ART. 10 Managerul spitalului , în calitate de ordonator de credite, va răspunde de modul de implementare a mecanismului de acordare a stimulentelor financiare lunare personalului medical și de specialitate, cu respectarea prevederilor art.25 alin. (2) din Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 11 Stimulentele financiare vor fi acordate în raport cu responsabilitatea și complexitatea activității personalului medical și de specialitate, respectându-se ierarhia funcțiilor și nivelul studiilor, după criterii de performanță clare și cuantificabile.

ART. 12 Criteriile de acordare nominală a sumelor aferente stimulentelor financiare la nivelul spitalului public, din subordinea Consiliului Județean Brașov, vor fi aprobate de Consiliul de Administrație al unității sanitare, la propunerea comitetului director, cu avizul sindicatelor reprezentative.

ART. 13 Criteriile de acordare nominală a sumelor aferente stimulentelor financiare vor fi clare, cuantificabile, si pot fi următoarele:

J Comportamentul personalului medical față de pacienți, prin chestionarea acestora,

J Existența unei relații informaționale corecte si transparente între personalul medical și pacienți, J Timpul de așteptare a pacienților programați la ambulatoriile de specialitate,

S Numărul de solicitări ale pacienților pentru un anumit medic în raport cu media solicitărilor pe medici din ambulatoriu și spital,

J Rezultatele obținute de medic la creșterea raportului bolnavi tratați ambulator și în regim de spitalizare,comparative cu bolnavi internați în regim de spitalizare continuă,

J Introducerea și folosirea în practica medicală uzuală a metodelor minim agresive și mai puțin costisitoare,

J Eficacitatea și cost-eficiența tratamentelor aplicate,

J Numărul procedurilor și tratamentelor medicale noi , învățate și aplicate în activitatea spitalicească,

Rata reintemărilor în primele 72 de ore de la aplicarea unui tratament în spitalizare de zi sau spitalizare continuă,

J Aportul adus în educarea și formarea personalului medical tânăr sau nou venit în spital, cu scopul creșterii calității actului medical,

■J Secții cu deficit însemnat de cadre medicale,

S Competența profesională;

J Calitatea muncii;

 • V Cantitatea muncii,

 • V Relațiile de muncă,

 • V Participarea personalului la elaborarea și implementarea de proceduri si protocoale;

 • V îndeplinirea indicatorilor de performanță, indicele de complexitate a cazurilor, grad de ocupare paturi, număr redus de infecții nososcomiale,

 • V Număr de ore suplimentare efectuate, datorate lipsei de personal,

 • V Număr de consultații realizate anual și lunar,

 • V Calificativ maxim obținut la evaluarea anuală în ultimii 3 ani,

 • V Supraîncărcarea și răspunsul pozitiv la sarcini suplimentare,

 • V Activități de înaltă performanță,

 • V Distanța parcursă pană la locul de muncă,

 • V Locuință cu chirie, cu domiciliul stabil în altă localitate,

 • V Altele.

ART.14 Conducerea fiecărui spital public din subordinea Consiliului Județean Brașov, poate aproba criterii de acordare proprii. Aceste criterii pot fi diferite de la un spital public la celălalt.

ART.15 Acordarea nominală a sumelor reprezentând stimulente financiare se realizează pe baza criteriilor de acordare aprobate.

ART.16 Comitetul director aprobă lunar propunerile fundamentate ale șefilor de secții/ compartimente/ laboratoare/ birouri/ servicii, confirmate de compartimentul de resurse umane și de directorul financiar contabil al unității sanitare, cu avizul consiliului de administrație și avizul sindicatelor reprezentative.

ART. 17 Stimulentele financiare lunare se vor acorda, conform legislației în speță,strict personalului medical si de specialitate, definit astfel si de prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1470/ 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții , grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar:

 • I.       Personalul de specialitate medico- sanitar cu studii superioare;

 • II.      Asistenți medicali și alte categorii de personal sanitar cu pregătire superioară, superioară de scurtă durată, postliceală sanitară sau medie;

 • III.     Personal auxiliar sanitar;

 • IV.     Personalul de specialitate din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții, resurse umane, salarizare și contencios:

 • A.      Funcții din activitatea de specialitate din compartimentele contabilitate, financiar, aprovizionare, resrse umane, salarizare, contecios și investiții;

 • B.     Compartimente de informatică;

ART. 18 Conducerea unității sanitare publice va avea în permanență în vedere scopul acordării stimulentelor financiare și anume:

 • -  atragerea medicilor tineri către specializările medicale deficitare;

 • -  stoparea exodului medicilor în afara țării;

 • -  stimularea personalului în vederea realizării indicatorilor de performanță și stabilirea unor standarde ridicate în calitatea și siguranța actului medical;

 • -  diminuarea discrepanțelor dintre veniturile personalului medical și veniturile personalului de specialitate.

 • - confruntarea sistemului public de sănătate cu un deficit însemnat de cadre medicale,

ART. 19 Unitatea sanitară publică va elabora o procedură operațională de acordare a stimulentelor personalului medical si de specialitate .

ART. 20 Cuantumul lunar al stimulentelor financiare pentru un angajat, personal medical și de specialitate, nu poate fi mai mare de doua salarii minime brute pe țară.

ART. 21 Plata stimulentelor financiare aprobate, se face în cursul lunii curente pentru luna precedentă.

ART. 22 Stimulentele financiare acordate nu fac parte din salariul de bază, spitalul public calculează toate contribuțiile datorate către bugetele de stat și speciale, potrivit legii.

DISPOZIȚII FINALE

ART.23 Prezentul regulament intră în vigoare la data comunicării hotărârii Consiliului Județean Brașov către unitățile sanitare publice, respectarea acestuia fiind obligatorie.

Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul Regulament.

Direcția Economică Director Executiv, Gabriela Agafiței


Director Executiv DSAM,

AdelinaVăsioiu

Consiliul Județean Brașov


SECRETAR GENERAL

MARIA DUMBRâ/eANU

ANEXA Nr. 1 la R


lamentul privind acordarea sumelor reprezentând stimulente

Nr. Crt

Denumire unitate sanitară

Cuantum lunar sume de distribuit lei

1

Spitalul Clinic de Boli infectioase Brașov

2500

2

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

26500

3

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

9500

4

Spitalul Clinic de

Pneumoftiziologie

Brașov

2500

5

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie ”dr. IA Sbârcea”Brasov

9500

6

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

9500

Total

60000

Director Executiv,

Gabriela Agafiței

' Director Executiv, Adelina Vasioiu