Hotărârea nr. 259/2020

Hotărârea nr.259 – privind aprobarea modificării, completării și abrogării unor poziții din Anexa – Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la HCJ nr.100/2001cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @ j u d b ra so v. ro, w ww. j u d b ra sov. ro


F-16


HOTĂRÂREA NR. 259 din data de 31.07.2020

- privind modificarea, completarea și abrogarea unor poziții din Anexa “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 2407 din data de 21.07.2020 inițiat de vicepreședintele consiliului județean și Raportul de specialitate nr. ad. 2407 din data de 21.07.2020 întocmit de către Direcția Juridică prin care se propune modificarea, completarea și abrogarea unor poziții din Anexa “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul nr. ad. 11805/31.12.2019 al Comisiei desemnate prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 847/25.10.2018 privind constituirea comisiei care să identifice și să coreleze evidența bunurilor gestionate de Compania Apa Brașov S.A. cu evidența bunurilor înregistrate în evidența contabilă a Consiliului Județean Brașov și conformitatea cu evidența bunurilor atestate în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov, conform H.G. nr. 972/2002;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile H.G.R. nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, dispozițiile Anexei nr. 3 la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legea serviciilor comunitare de utilități nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 44/23.01.2020 privind aprobarea modificării art.l.din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 175/27.04.2016 privind trecerea din domeniul public al județului Brașov în domeniul privat al județului Brașov a unor bunuri, în vederea casării din Lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului din Anexa nr. I la HG nr. 972/2002;

Ținând cont de dispozițiile art. 59-65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1), lit. “c” și „d”, alin. (5), lit. „m” și ale art. 286 și art. 287 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă introducerea unui număr de 3541 bunuri în domeniul public al Județului Brașov, precum și declararea de interes public județean a bunurilor, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se abrogă pozițiile 458-462, 465-468, 470-473, 477, 480-498, 500-503, 505-507, 509-515, 526-529, 532, 539, 556, 572, 574, 578-582, 584-586, 587, 589-591, 593-603, 606, 607, 609, 613, 623, 624, 628, 631, 632, 636, 639 din Anexa „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov", la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin Hotărârea Guvernului, nr. 972/2002.

Art. 3. Se modifică pozițiile 463, 464, 469, 474-476, 478, 479, 499, 504, 508, 516-525, 530, 531, 533-538, 540-555, 557-571, 573, 575-577, 583, 588, 592, 604, 605, 608, 610-612, 614-622, 625-627, 629, 630, 633-635, 637, 638, 640, astfel:

Poziția 463 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Constr.din cărămida; comp.din subsol tehnic.parter. 1 hala filtre, cu suprafața de filtrare = 340 mp ; camera comanda;suprafata construita = 718 mp., Nr.inv. 11995",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 135878,62 lei"

Poziția 464 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Constr.din boltari: comp.din subsol tehnic, 2 încăperi parter. 1 hala filtre cu suprafața de filtrare = 375mp, camera electrica, grup social 4 încăperi etaj ; 2 laboratoare, camera dispecer birou. 2 holuri, magazie reactivi ; suprafața construita = 962 mp.; Nr.inv. 11996;",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"239145,68 Iei"

Poziția 469 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Constr. subterana din beton V= 500 mc ;adancime 4 m ;conducta spălare D 600,D 500. suprafața construita 2189 mp: din care suprafața de protecție 1448 mp, Nr.inv.= 1 1997: 11998; 2 buc".

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"27514,41 lei"

Poziția 474 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

Construcție din cărămida: comp.din 4 camere laborator, 2 holuri. 3 magazii. 2 grupuri sanitare: suprafața 156 mp.; Nr.inv. 11995",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 22224,00 lei"

Poziția 475 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Constr.din caramida;comp.din 2 incaperi;supraf. 50 mp.Nr.inv. 12000",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 14566,30 lei"

Poziția 476 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Constr.din boltari.comp.din 1 încăpere cazane, 1 magazie, I atelier; supr. 146 mp. Nr.inv. 12001

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"33361,10 lei"

Poziția 478 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Constr.din caramjda, comp.din 1 incapere, hol, grup sanitar; supraf.20 mp. Nr.inv. 12002",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"6180,69 lei"

Poziția 479 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Constr.din placi de beton ;comp.din 1 incapere ;supr,109 mp.Nr.inv. 12003",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"21799.80 lei"

Poziția 499 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Conducte preizolat, rețea interioara. Nr.inv. 12014",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"34513,92 lei"

Poziția 504, in urma casării parțiale se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 2 si va avea următorul conținut

"împrejmuire gard prefabricate",

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Placi beton 996 ml; Nr.inv.=12019",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

92192.55 lei

 • - la coloana 6 va avea următorul conținut

"Domeniul public al județului Brașov, HG 972/2002, HCJ nr.435/21.12.2010".

Poziția 508 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Cămine din beton pentru contorizare surse apa ; suprafața = 108mp, 9 buc. nr. inv. 12020, 12021, 12022,12023,12024, 12025, 12026, 12027, 12028",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"18422,55 lei"

Poziția 516 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Constuctie beton ; 7 buc, Nr.inv. =12029, 12030, 12031, 12032, 12033, 12034, 12035",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 8405.53 lei"

Poziția 517 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Conducta din otel si PREMO D 1000, L=16km de la uzina la DEALUL MELCILOR. Nr.inv. 12036, 12037, 12038, 12039, 12040",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"547100.50 lei"

Poziția 518 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Vana de aerisire pe conducta cu diametrul nominal=1000 mm, Nr.inv.=12041",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

1968.67 lei

Poziția 519 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

Vana de aerisire pe conducta cu diametrul nominal=800 mm, Nr.inv.=12042",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"1968.67 lei"

Poziția 520 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Diametrul nominal= 800 ; lungime =10 km , Nr. Inv.=12043;",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 799055,55 lei"

Poziția 521 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

Dnl-1 '/4,Nr.inv.=12044",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"4306,66 lei"

Poziția 522 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Dn250,Nr.inv.=12045",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 228,96 lei"

Poziția 523 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Dn 1000, Nr.inv.=12046",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 2659,99 lei"

Poziția 524 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Construcție din beton, Nr.inv.=12047",

Poziția 525 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Construcție din beton, Nr.inv =12048",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 230589,23 lei"

Poziția 530, în urma casării parțiale se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Conducta otel D 500 ;4000 m. Nr.inv. 12049",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 121020,01 lei"

 • - la coloana 6 va avea următorul conținut

"Domeniul public al județului Brașov, HG 972/2002, HCJ nr. 246/2005".

Poziția 531, în urma casării parțiale se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Conducta de otel D 300,lungime 3000 m. Nr.inv. 12050",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"147,91 lei"

 • - la coloana 6 va avea următorul conținut

"Domeniul public al județului Brașov, HG 972/2002. HCJ nr. 246/2005".

Poziția 533 se modifică după cum urmează:

 • - La coloana 3 si va avea următorul conținut

" Conducta aductiune D700+600 la colector puțuri construcție de otel L=1 0 Km Nr.inv. 12051",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"1123556,22 lei"

Poziția 534 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Conducta aductiune DN800colector puțuriL = 9km, Nr.inv.=12052",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"531266,43 lei"

Poziția 535 se modifică după cum urmează:

"Tub beton; DnlOOOmm L=5820m; Dnl200mm L=2070m, Nr.inv = 12053, 12054",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"427526,99 iei"

Poziția 536 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Construcție din beton; 14 buc, Nr.inv.=12055-12068",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 13266,40 lei"

Poziția 537 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Constr.din beton V=1000 mc S=200 mp, 3 buc. Nr.inv.=12069, 12070, 12071",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"142193,36 lei"

Poziția 538 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Drumul National 12, Intre Harman si Lunca Cilnicului KM1 1; constr.din cărămida si beton; compusa din hala pompelor ,dispecerat,anexe electrice ; instalații hidraulice;Pompe centrifuge 9buc; Supr.constr. 550 mp Supr.imprejm.=6643 mpNr.inv.= 12072, 12073, 12074, 12075, 12076, 222005, 222014, 222015,222017,222024, 222025,222026,222027, 222052",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"648886,15 lei"

Poziția 540 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Rezervor metalic 30 mc. Situate pe conducta de refulare de 1000; Nr. Inv.=12077",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 2343,24 lei"

Poziția 541 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Construcție de beton dim. 2x2.5; Nr. Inv.=12078",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

Poziția 542 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Construcție de beton dim. 2x2.5; Nr. Inv.=12079",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"2136,22 lei"

Poziția 543, în urma casării parțiale se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Linie electrica aeriana ;tensiunea de lucru =6kv si alimentează o putere de 1.4 MW; cablu electric subteran de 6 kv tip=ACYABY3X35; instalație electrica de interior; redresor electrice; redressor Nr. inv. 12080, 12081, 12082,12083, 12084, 12085, 12086, 12087, 12088, 12089, 12090,12091, 12092, 12093, 12094, 12095, 12096, 12097, 12098, 12099, 12100, 12101, 12102, 12103222170, 222171, 222172, 222173,222174, 222175, 222176, 222177,222178, 222179, 222180",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 124434,97 lei"

 • - la coloana 6 va avea următorul conținut

"Domeniul public al județului Brașov, HG 972/2002, HCJ nr. 246/2005".

Poziția 544 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Tub beton DN200 L=10m Nr.inv.=12104",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"12615,83 lei"

Poziția 545 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" L=20m d=8m, Nr.inv.=224073",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 862,50 lei"

Poziția 546 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Capacitate=3,2T,Nr.inv.=224074",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 76,41 lei"

Poziția 547 se modifică după cum urmează:

"Construcție beton 2x2,5, Nr.inv.=12105",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"8162,53 lei"

Poziția 548 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Dn 1000mm,Nr.inv.=12106",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"29281,61 lei"

Poziția 549 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Suprafata=1636 mp, Nr.inv.=12107",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"17200,04 lei"

Poziția 550 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Constr.din placi beton armat L=336 m, Nr.inv =12108",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 12664,30 lei"

Poziția 551 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Conducta otel; L = 9 km Dn = 800 mm, Nr.inv =12109",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"1443153,39 lei"

Poziția 552 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Conducta din otel DN=1000 L=12 km, Nr.inv.=12110",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 528596,37 lei"

Poziția 553 se modifică după cum urmează:

"Conducta otel Dn 200 L=2,3Km, Nr.inv.=12111",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"16573,24 lei"

Poziția 554 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Construcție din beton, Nr.inv.=12112, 12113, 12114, 12115, 12116, 12117, 12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"13442,52 lei"

Poziția 555 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Forate la 150 m adâncime, echipate cu motor de P=17Kw , Q=201/s 30buc , Nr.inv.=12124, 12125",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 2963324,69 lei"

Poziția 557 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Puterea=63 KVA, 25 OKV A/20/0.4 KV;7 buc, Amplasate la posturile de transformare l,2,3,4,5si 6, Nr.inv.222182,222183, 222184,222185, 222186,222187,222188,",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"39431,81 lei"

Poziția 558 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"U=380V linie dubla aluminiu L=9Km, Nr.inv.=12126",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 140834,37 lei"

Poziția 559 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Canal deschis din beton; Nr.inv.=12204",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"11,01 lei"

Poziția 560 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Constr.din beton cu trepte beton Nr.inv.=12207, 12208, 12209; 3 buc",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"106,11 lei"

Poziția 561 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Loc.Vama Buzăului ;constr.din cărămida; 2 incaperi; supr.20 mp., Nr.inv.12127."

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"10019,13 lei"

Poziția 562 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Nr. Inv.=222338, 222339; 2 buc",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 53,32 lei"

Poziția 563 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Construcție beton Supraf.=2x2 m, Nr. Inv.=12128",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"3422,26 lei"

Poziția 564 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Construcție beton Supr.=2x2, Nr. Inv.=12129",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"1472,88 lei"

Poziția 565 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Conducta otel Manesman; DN=300 mm, Nr. Inv.=12130",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"3374,30 lei"

Poziția 566 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut "Macadam L=600 m, Nr. Inv.=12131", -la coloana 5 va avea următorul conținut "19017,26 lei"

Poziția 567, în urma casării parțiale, se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 2 si va avea următorul conținut

"Clădire stație pompe,atelier si trafo",

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Construcție din cărămida; mp; compusa din hala pompe, 2 trafo, 2 vestiare, suprafața construita= 152 mp; nr.inv.=12133, 12134",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut "477842,91 lei"

 • - la coloana 6 va avea următorul conținut

"Domeniul public al județului Brașov, HG 972/2002, HCJ nr.358/30.10.2018".

Poziția 568 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Conducta aspirație lungime=25m; conducta refulare lungime =12km. Nr.inv =12135, 12136, 12137",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut "1945587,98 lei"

Poziția 569 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut "Nr.inv =12138, 12139; 2 buc",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut "274473,34 lei"

Poziția 570 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Q=1440mc/h; H=95m; P=500Kw Nr. Inv.=222189,222190, 222191",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut " 9240,49 lei"

Poziția 571 se modifică după cum urmează:

" Q=1440mc/h; H=95m; Nr. Inv.=222192",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"1439,12 lei"

Poziția 573 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Nr.inv.=12140 ;gard sirma ghimpata; lungimea=200 ml",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 5305,50 lei"

Poziția 575 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

 • " Suprafața construita : 160mp, clădire parter din beton si cărămida BCA, hidroizolatie cu carton asfaltat, 3 încăperi, Nr.inv.=12143",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"40219,18 lei"

Poziția 576 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

 • " Suprafața construita de 260mp, Clădire parter+etaj din beton, cărămida tip BCA si prefabricate, hidroizolatie cu carton asfaltat, 8 încăperi, Nr.inv.=12142",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"61382,73 lei"

Poziția 577 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Camera situata la demisol din beton cu suprafața de 52mp, Nr.inv.=12144",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"29769,01 lei"

Poziția 583 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Tuburi din beton D=200,L=234m, Nr.inv =12151",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 8536,26 lei

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Cai de comunicație si drumuri de acces la stație din beton , L=500m si l=3m, Nr.inv.=12156",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 5690,84 Iei"

Poziția 592, în urma casării parțiale, se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Rezervor cilindric din polietilena pentru stocarea soluției diluate de sulfat de aluminiu Nr. inv. =222211; 1 buc",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"271,08 lei"

 • - la coloana 6 va avea următorul conținut

"Domeniul public al județului Brașov, HG 972/2002, HCJ nr.441/17.09.2013".

Poziția 604 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Rezervor din beton armat , semiingropat , cilindric, V=100mc, D=5,8m , H=4m, Nr.inv.=12159",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 7602,48 lei"

Poziția 605 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Conducta din otel dublu , izolata cu D=300mm si L= 16200m, Nr.inv.=12160",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"156498,05 lei"

Poziția 608 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

 • " Construc.din cărămida, parterțbirou si laboratoare), 10 camere, supraf.=24/llm, Nr.inv =12164",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"143208,74 lei"

Poziția 610 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Construe. Din cărămidă,parter, Supraf.=7/5m, Nr.invent.= 12166",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut "15794,08 lei"

Poziția 611 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Construe. Din cărămidă,P+E, Supraf.=7/5m, Nr.invent.= 12167",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"43621,56 lei"

Poziția 612 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Construcție Din cărămida, Supraf.=10/5m,Nr.invent.= 12168",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"181775,09 lei"

Poziția 614 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Construcție din beton, supraf.=4*5m., Nr.invent.= 12169",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"29504,76 lei"

Poziția 615 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Construcții Din beton, diametru=35m, volum=3440mc, 2 buc, Nr.invent.= 12170, 12171",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"485128,68 lei"

Poziția 616 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Construcții Din beton, dlametru=35m,volum=1880mc, 2 buc, Nr.invent.= 12172, 12173",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"563745,10 lei"

Poziția 617 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Dimensiuni=60*75*3.5m, volum=12000mc, Nr.invent.= 12174",

Poziția 618 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Nr.inventar=12175, 12176, 12177,.,construe 3 buc Din beton, dlametru=45m",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"1292550,83 lei"

Poziția 619 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Nr.inventar= 12178, 12179,2buc Volum=2*3000mc, construe Din beton precomprimat",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"372344,10 lei"

Poziția 620 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Construcție din beton si cărămida. suprafata=15*7m, Nr.inventar= 12180",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"8167,06 lei"

Poziția 621 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Nr.inventar=12181, 12182, 2 buc. ,Volum=2*4000mc, Construcții din beton precomprimat",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"1104479,64 lei"

Poziția 622 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Nr.inventar=12183, 12184,12185, suprafata=5*7m., construcții Din beton la.subteran si cărămida la. Suprateran si conducta otel, dlametru=250, lungime=200m.",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"170921,11 lei”

Poziția 625 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Nr.inventar=12188, construe, din beton si tabla, ,volum=1000mc, uz stocare biogaz6+",

Poziția 626 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Nr.inventar=12189,construc. Din beton ,lungime=4*l 1.5m",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"204017,49 lei"

Poziția 627 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Nr.inventar=12190,construc. Din beton ,lungime=3*l 1.5m..",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"184669,85 lei"

Poziția 629 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Nr.inventar=l2192,conducte, din fonta ,lungime=2*15m.",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"34300,65 lei"

Poziția 630 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Nr.inventar=12193, conducte din fonta ,lungime=100m,vane manual.",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"8408,21 lei"

Poziția 633 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Nr.inventar=12197, 12198,2 buc. Construe. Din beton, dimensiuni=l* 1*1.5",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"43875,24 lei"

Poziția 634 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Nr.inventar=12199,construe. Din beton, 6 compartimente suprafata=20*40m",

273599,39 lei

Poziția 635 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Nr.inventar= 12200, construcție Con din tabla ,diametru=lm..",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"116117,06 lei"

Poziția 637 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Nr.inventar=12202,construc. din beton ,suprafata=l*60*0.7m",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"28672,76 lei"

Poziția 638 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

"Nr.inventar=12203,construc. structura din beton, con din tabla, dlametru=150mm",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"21016,60 Iei"

Poziția 640 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Nr.inventar=12210,construc. din beton ,lungime=10m.",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"32466,66 lei"

 • A rt. 4. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasemnează, Secretar genial al județului Maria Wunibrăveanu

Președinte

Adrian-loan VesteaSecreta/yeneral, Maria Dmibrăveanu c-nV


JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA NR.1


LISTA BUNURILOR CARE INTRA IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

NR crt.

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoare inventar

Situație juridică

1

2.2.6.2.

ACVARIU 420L

ACVARIU 420L Număr inventar 222083 1 Buc.

2012

12.295,84

HCJ nr.515/18.11.2011

2

2.2.6.2.

AGITATOR MAGNETIC

AGITATOR MAGNETIC Număr inventar 222068 1 Buc.

2012

5.757,45

HCJ nr.515/18.11.2011

3

1.8.13.

ALIM.APA PREJMER/CISMELE

ALIM.APA PREJMER/CISMELE Număr inventar 17543,17544,17545,17546 4 Buc.

2012

390,92

OMFP 3055/2009

4

1.8.13.

ALIM.APA PREJMER/HIDRANTI SUBTERANI

ALIM.APA PREJMER/HIDRANTI SUBTERANI Număr inventar

17478,17479,17480,17481,17482,17483,17484,17485,17486,17487,17488,17489, 17490,17491,17492,17493,17494,17495,17496,17497,17498,17499,17500,17501, 17502,17503,17504,17505,17506,17507,17508,17509,17510,17511,17512,17513, 17514,17515,17516,17517,17518,17519,17520,17521,17522,17523,17524,17525, 17526,17527,17528,17529,17530,17531,17532,17533,17534,17535,17536,17537, 17538,17539,17540,17541,17542,17548,17549,17550,17551,17552,17553,17554, 17555,17556,17557,17558,17559,17560,17561,17562,17563,17564,17565,17566, 17567,17568,17569,17570,17571,17572,17573,17574,17575,17576,17577,17578, 17579,17580,17581,17582,17583,17584,17585,17586,17587,17588,17589,17590, 17591,17592,17593,17594,17595,17596,17597,17598,17599,17600,17601,17602, 17603,17604,17605,17606,17607,17608,17609,17610,17611,17612,17613,17614, 17615,17616,17617,17618,17619,17620,17621,17622,17623,17624,17625,17626, 17627,17628 146 Buc.

2012

26.453,74

OMFP 3055/2009

5

1.8.13.

ALIM.APA PREJMER/HIDRANTI SUBTERANI

ALIM.APA PREJMER/HIDRANTI SUBTERANI Număr inventar 17547 1 Buc.

2012

181,20

OMFP 3055/2009

6

2.1.17.1.1.

1.

ALIM.APA PREJMER/POMPA LOTRU

ALIM.APA PREJMER/POMPA LOTRU Număr inventar 27888,27889 2 Buc.

2012

162,16

OMFP 3055/2009

7

1.7.2.2.

ALIM.CU ENERGIE EL.

ALIM.CU ENERGIE EL. Număr inventar 17684 1 Buc.

2012

796,65

OMFP 3055/2009

8

1.7.2.2.

alim.en.el.st.de EPURARE

ALIM EN.EL.ST.DE EPURARE Număr inventar 15542 1 Buc.

2012

286.361,47

OMFP 3055/2009

9

1.8.8.

ANS.DE VANE,CONDUCTE,STATIE DE CLORINARE

ANS.DE VANE,CONDUCTE,STATIE DE CLORINARE Număr inventar 11976 1 Buc.

2012

507.903,85

HCJ nr.515/18.11.2011

10

1.8.8.

ANS.DE VANE,HIDRANTI, CONDUC,RET.DE APA

ANS.DE VANE,HIDRANTI, CONDUC,RET.DE APA Număr inventar 11943 1 Buc.

2012

312.702,06

HCJ nr.515/18.11.2011

11

1.8.8.

ANS.DE VANE,POMPE,STATIE DE DOZAR A REAC

ANS.DE VANE,POMPE,STATIE DE DOZAR A REAC Număr inventar 11927 1 Buc.

2012

204.449,22

HCJ nr.515/18.11.2011

12

1.8.8.

ANS.DE VANE, POM PE,STATIE DE DOZARE

ANS.DE VANE,POMPE,STATIE DE DOZARE Număr inventar 11963 1 Buc.

2012

344.688,12

HCJ nr.515/18.11.2011

13

1.8.8.

ANS.VANE,STAVILATE,POMPE,PRE

TRATARE UZ.T

ANS.VANE,STAVILATE,POMPE,PRETRATARE UZ.T Număr inventar 11919 1 Buc.

2012

5.529.538,69

HCJ nr.515/18.11.2011

14

1.8.8.

ANSAMBLU DE VANE,CONDUCTE UZ.TARLUNG

ANSAMBLU DE VANE,CONDUCTE UZ.TARLUNG Număr inventar 11978 1 Buc.

2012

749.260,17

HCJ nr.515/18.11.2011

15

1.8.8.

ANSAMBLU VANE ,DEBITMETRE,UZ.TARLUNG

ANSAMBLU VANE .DEBITMETRE,UZ.TARLUNG Număr inventar 11916 1 Buc.

2012

482.441,66

HCJ nr.515/18.11.2011

16

2.2.6.2.

AP.DE EXTRACȚIE CU COL.SCH DE IONI

AP DE EXTRACȚIE CU COL.SCH DE IONI Număr inventar 222085 1 Buc.

2012

2.889,52

HCJ nr.515/18.11.2011

17

2.1.24.4.1.

APAR.CLORINARE GAZOS-SOLOMON

APAR.CLORINARE GAZOS- SOLOMON Număr inventar 23967 1 Buc.

2012

16.576,01

OMFP 3055/2009

18

2.1.24.4.1.

APARAT CLORINARE-ST.CLORIN.RACADAU

APARAT CLORINARE-ST.CLORIN.RACADAU Număr inventar 23992 1 Buc.

2012

16.569,46

OMFP 3055/2009

19

2.1.17.3.

APARAT DE AER CONDITIONAT-LA DISPEC

APARAT DE AER CONDITIONAT-LA DISPEC Număr inventar 23833,23962 2 Buc.

2012

3.328,62

OMFP 3055/2009

20

2.2.6.2.

APARAT DE FILTRARE SUB VID

APARAT DE FILTRARE SUB VID Număr inventar 222086 1 Buc.

2012

95.062,23

HCJ nr.515/18.11.2011

21

2.1.16.5.

ARZATOR BIOGAZ BLU1700 -CENTR.TERM.

ARZATOR BIOGAZ BLU1700 -CENTR.TERM. Număr inventar 23944,23945 2 Buc.

2012

12.099,86

OMFP 3055/2009

22

2.1.16.5.

ARZATOR BIOGAZ BLU1700-CENTR.TERM.

ARZATOR BIOGAZ BLU1700-CENTR.TERM. Număr inventar 23943 1 Buc.

2012

6.049,93

OMFP 3055/2009

23

1.1.1.

AT.MECANIC-CLADIRE

AT.MECANIC-CLADIRE Număr inventar 13015 1 Buc.

2012

59.391,99

OMFP 3055/2009

24

2.2.6.2.

AUTOCLAV

AUTOCLAV Număr inventar 222075 1 Buc.

2012

120.477,64

HCJ nr.515/18.11.2011

25

2.2.6.2.

BAIE ELECTRICA

BAIE ELECTRICA Număr inventar 222061,222092,222093 3 Buc.

2012

48.538,98

HCJ nr.515/18.11.2011

26

2.2.6.2.

BALANȚA ANALITICA

BALANȚA ANALITICA Număr inventar 222062 1 Buc.

2012

16.213,58

HCJ nr.515/18.11.2011

27

2.2.6.2.

BALANȚA TEHNICA

BALANȚA TEHNICA Număr inventar 222063 1 Buc.

2012

7.641,83

HCJ nr.515/18.11.2011

28

1.4.1.

BARAJ DEVERSOR PE PÂRÂUL TARLUNG

BARAJ DEVERSOR PE PÂRÂUL TARLUNG Număr inventar 15020 1 Buc.

2012

204.818,62

OMFP 3055/2009

29

1.8.13.

BATARDOU METALIC 1X2M-LA

BAZIN AERA

BATARDOU METALIC 1X2M-LA BAZIN AERA Număr inventar 23898,23899 2 Buc.

2012

6.003,46

OMFP 3055/2009

30

2.2.6.2.

BAZIN DE APA

BAZIN DE APA Număr inventar 17689 1 Buc.

2012

121,60

OMFP 3055/2009

31

2.2.6.2.

BIDISTILATOR

BIDISTILATOR Număr inventar 222066 1 Buc.

2012

47.761,61

HCJ nr.515/18.11.2011

32

1.8.6.

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.132

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.132 Număr inventar 13317 1 Buc.

2012

1.994,59

OMFP 3055/2009

33

1.8.6.

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.65

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.65 Număr inventar 13322 1 Buc.

2012

8.227,66

OMFP 3055/2009

34

1.8.6.

BR HDPE PN 10-STR.EGSLITATII

NR.89

BR HDPE PN 10-STR.EGSLITATII NR.89 Număr inventar 13337 1 Buc.

2012

2.493,23

OMFP 3055/2009

35

1.8.6.

BR HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT

NR.16

BR HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.16 Număr inventar 13387 1 Buc.

2012

2.493,23

OMFP 3055/2009

36

1.8.6.

BR STR.PIATRA MARE NR.3A

BR STR.PIATRA MARE NR.3A Număr inventar 13580 1 Buc.

2012

2.486,09

OMFP 3055/2009

37

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-CABANA

BALAN

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-CABANA BALAN Număr inventar 17301 1 Buc.

2012

790,25

OMFP 3055/2009

38

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-CABANA STUPI

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-CABANA STUPI Număr inventar 17299 1 Buc.

2012

677,36

OMFP 3055/2009

39

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-PARCELA 6(M)

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-PARCELA 6(M) Număr inventar 17106 1 Buc.

2012

1.128,93

OMFP 3055/2009

40

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-PARCELA

8

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-PARCELA 8 Număr inventar 17136 1 Buc.

2012

1.128,93

OMFP 3055/2009

41

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-PARCELA

NR.l

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-PARCELA NR.1 Număr inventar 17303 1 Buc.

2012

790,25

OMFP 3055/2009

42

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-PARCELA

NR.2

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-PARCELA NR.2 Număr inventar 17115 1 Buc.

2012

903,14

OMFP 3055/2009

43

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-PARCELA

NR.3

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-PARCELA NR.3 Număr inventar 17114 1 Buc.

2012

903,14

OMFP 3055/2009

44

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-PARCELA

NR.4

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-PARCELA NR.4 Număr inventar 17113 1 Buc.

2012

1.016,04

OMFP 3055/2009

45

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-PARCELA

NR.5

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-PARCELA NR.5 Număr inventar 17112 1 Buc.

2012

1.128,93

OMFP 3055/2009

46

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-PARCELA7(N)

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-PARCELA7(N) Număr inventar 17100 1 Buc.

2012

1.128,93

OMFP 3055/2009

47

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA Număr inventar 17300 1 Buc.

2012

564,46

OMFP 3055/2009

48

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA 10B1+A1

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA 10B1+A1 Număr inventar 17298 1 Buc.

2012

359,70

OMFP 3055/2009

49

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA IN CONS

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA IN CONS Număr inventar 17107 1 Buc.

2012

1.128,93

OMFP 3055/2009

50

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA NR.l

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA NR.1 Număr inventar 17302 1 Buc.

2012

677,36

OMFP 3055/2009

51

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA

NR.10A

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA NR.10A Număr inventar 17296 1 Buc.

2012

112,89

OMFP 3055/2009

52

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA

NR.10B2

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA NR.10B2 Număr inventar 17297 1 Buc.

2012

677,36

OMFP 3055/2009

53

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA

NR.11A

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA NR.11A Număr inventar 17110 1 Buc.

2012

1.128,93

OMFP 3055/2009

54

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA

NR.13

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA NR. 13 Număr inventar 171111 Buc.

2012

1.128,93

OMFP 3055/2009

55

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA

NR.18A

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA NR.18A Număr inventar 17295 1 Buc.

2012

338,68

OMFP 3055/2009

56

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA

NR.20

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA NR.20 Număr inventar 17294 1 Buc.

2012

790,25

OMFP 3055/2009

57

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA NR.9

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA NR.9 Număr inventar 17108 1 Buc.

2012

1.128,93

OMFP 3055/2009

58

1.8.6.

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA

NR.9A

BR.ALEEA DEALUL SPIRII-VILA NR.9A Număr inventar 17109 1 Buc.

2012

1.079,10

OMFP 3055/2009

59

1.8.6.

BR.APA STR.GH.BARITIU NR.l

BR.APA STR.GH.BARITIU NR.1 Număr inventar 15673 1 Buc.

2012

974,14

OMFP 3055/2009

60

1.8.6.

BR.APA STR.GH.BARITIU NR.l

BR.APA STR.GH.BARITIU NR.1 Număr inventar 15674 1 Buc.

2012

1.118,58

OMFP 3055/2009

61

1.8.6.

BR.APA STR.GH.BARITIU NR.3

BR.APA STR.GH.BARITIU NR.3 Număr inventar 15672,15675 2 Buc.

2012

2.556,74

OMFP 3055/2009

62

1.8.6.

BR.B-DUL EROILOR -H.CAPITOL

BR.B-DUL EROILOR -H.CAPITOL Număr inventar 16294 1 Buc.

2012

964,56

OMFP 3055/2009

63

1.8.6.

BR.B-DUL EROILOR-

BIBL.FRANCEZA

BR.B-DUL EROILOR-BIBL.FRANCEZA Număr inventar 16307 1 Buc.

2012

894,21

OMFP 3055/2009

64

1.8.6.

BR.B-DUL EROILOR-LICEUL

MAGHIAR

BR.B-DUL EROILOR-LICEUL MAGHIAR Număr inventar 16306 1 Buc.

2012

1.073,05

OMFP 3055/2009

65

1.8.6.

BR.B-DUL EROILOR-RECTORAT

BR.B-DUL EROILOR-RECTORAT Număr inventar 16308 1 Buc.

2012

1.073,05

OMFP 3055/2009

66

1.8.6.

BR.B-DUL EROILOR-ROMTELECOM

VECHI

BR.B-DUL EROILOR-ROMTELECOM VECHI Număr inventar 16309 1 Buc.

2012

953,82

OMFP 3055/2009

67

1.8.6.

BR.B-DUL EROILOR-SEDIU

CONTR.RAT

BR.B-DUL EROILOR-SEDIU CONTR.RAT Număr inventar 16293 1 Buc.

2012

711,98

OMFP 3055/2009

68

1.8.6.

BR.CAPT.ILIE BIRT NR.32

BR.CAPT.ILIE BIRT NR.32 Număr inventar 13529 1 Buc.

2012

3.023,62

OMFP 3055/2009

69

1.8.6.

BR.CARIEREI NR.41-CASA COLT 8MARTIE

BR.CARIEREI NR.41-CASA COLT 8MARTIE Număr inventar 15795 1 Buc.

2012

570,30

OMFP 3055/2009

70

1.8.6.

BR.COL.BUZOIANU -FABRIC.CIOCOLATA

BR.COL BUZOIANU -FABRIC.CIOCOLATA Număr inventar 16170 1 Buc.

2012

1.196,92

OMFP 3055/2009

71

1.8.6.

BR.CPT.ILIE BIRT NR.10

BR.CPT.ILIE BIRT NR.10 Număr inventar 13499 1 Buc.

2012

2.272,30

OMFP 3055/2009

72

1.8.6.

BR.DN 32 STR.PIETII NR.70-

GHIMBAV

BR.DN 32 STR.PIETII NR.70- GHIMBAV Număr inventar 17650 1 Buc.

2012

1.207,68

OMFP 3055/2009

73

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.l

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.1 Număr inventar 15164 1 Buc.

2012

502,07

OMFP 3055/2009

74

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.10

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.10 Număr inventar 15221 1 Buc.

2012

1.004,15

OMFP 3055/2009

75

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.ll

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.11 Număr inventar 15169 1 Buc.

2012

1.004,15

OMFP 3055/2009

76

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.12

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.12 Număr inventar 15212 1 Buc.

2012

836,78

OMFP 3055/2009

77

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.13

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.13 Număr inventar 15178 1 Buc.

2012

836,78

OMFP 3055/2009

78

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.14

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.14 Număr inventar 15211 1 Buc.

2012

836,78

OMFP 3055/2009

79

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.15

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.15 Număr inventar 15177 1 Buc.

2012

836,78

OMFP 3055/2009

80

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.16

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.16 Număr inventar 15202 1 Buc.

2012

1.004,15

OMFP 3055/2009

81

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.17

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.17 Număr inventar 15176 1 Buc.

2012

1.004,15

OMFP 3055/2009

82

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.17A

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.17A Număr inventar 15175 1 Buc.

2012

2.008,29

OMFP 3055/2009

83

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.18

BR DN32 STR.BOBALNA NR.18 Număr inventar 15203 1 Buc.

2012

1.004,15

OMFP 3055/2009

84

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.19

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.19 Număr inventar 15174 1 Buc.

2012

836,78

OMFP 3055/2009

85

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.2

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.2 Număr inventar 15216 1 Buc.

2012

1.004,15

OMFP 3055/2009

86

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.20

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.20 Număr inventar 15204 1 Buc.

2012

1.004,15

OMFP 3055/2009

87

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.22

BR DN32 STR.BOBALNA NR.22 Număr inventar 15205 1 Buc.

2012

1.004,15

OMFP 3055/2009

88

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.23

BR DN32 STR.BOBALNA NR.23 Număr inventar 15172 1 Buc.

2012

1.255,18

OMFP 3055/2009

89

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.23A

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.23A Număr inventar 15173 1 Buc.

2012

2.594,04

OMFP 3055/2009

90

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.24

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.24 Număr inventar 15206 1 Buc.

2012

1.004,15

OMFP 3055/2009

91

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.25

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.25 Număr inventar 15171 1 Buc.

2012

1.004,15

OMFP 3055/2009

92

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.26

BR DN32 STR.BOBALNA NR.26 Număr inventar 15207 1 Buc.

2012

836,78

OMFP 3055/2009

93

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.28

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.28 Număr inventar 15208 1 Buc.

2012

1.673,58

OMFP 3055/2009

94

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.2A

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.2A Număr inventar 15214 1 Buc.

2012

1.004,15

OMFP 3055/2009

95

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.3

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.3 Număr inventar 15163 1 Buc.

2012

1.004,15

OMFP 3055/2009

96

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.30

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.30 Număr inventar 15209 1 Buc.

2012

1.004,15

OMFP 3055/2009

97

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.32

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.32 Număr inventar 15210 1 Buc.

2012

1.171,50

OMFP 3055/2009

98

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.34

BR.DN32 STR.BOBALNA NR 34 Număr inventar 15222 1 Buc.

2012

836,78

OMFP 3055/2009

99

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.36

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.36 Număr inventar 15158 1 Buc.

2012

836,78

OMFP 3055/2009

100

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.38

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.38 Număr inventar 15170 1 Buc.

2012

836,78

OMFP 3055/2009

101

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.4

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.4 Număr inventar 15217 1 Buc.

2012

1.004,15

OMFP 3055/2009

102

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.4A

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.4A Număr inventar 15218 1 Buc.

2012

1.338,86

OMFP 3055/2009

103

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.5

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.5 Număr inventar 15162 1 Buc.

2012

1.171,50

OMFP 3055/2009

104

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.5A

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.5A Număr inventar 15161 1 Buc.

2012

1.171,50

OMFP 3055/2009

105

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.6

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.6 Număr inventar 15219 1 Buc.

2012

1.338,86

OMFP 3055/2009

106

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.7

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.7 Număr inventar 15160 1 Buc.

2012

1.004,15

OMFP 3055/2009

107

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.7A

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.7A Număr inventar 15159 1 Buc.

2012

1.004,15

OMFP 3055/2009

108

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.8

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.8 Număr inventar 15220 1 Buc.

2012

502,07

OMFP 3055/2009

109

1.8.6.

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.9

BR.DN32 STR.BOBALNA NR.9 Număr inventar 15168 1 Buc.

2012

1.004,15

OMFP 3055/2009

110

1.8.6.

BR.DN32 STR.CARIEREI NR.36

BR DN32 STR.CARIEREI NR.36 Număr inventar 15213 1 Buc.

2012

1.004,15

OMFP 3055/2009

111

1.8.6.

BR.DN32 STR.ISLAZ NR.13

BR.DN32 STR.ISLAZ NR.13 Număr inventar 15200 1 Buc.

2012

418,40

OMFP 3055/2009

112

1.8.6.

BR.DN32 STR.ISLAZ NR.13A

BR.DN32 STR.ISLAZ NR.13A Număr inventar 15199 1 Buc.

2012

418,40

OMFP 3055/2009

113

1.8.6.

BR.DN32 STR.MORII NR.105-

GHIMBAV

BR.DN32 STR MORII NR.105-GHIMBAV Număr inventar 17665 1 Buc.

2012

1.308,31

OMFP 3055/2009

114

1.8.6.

BR.DN32 STR.MORII NR.106-

GHIMBAV

BR.DN32 STR.MORII NR.106-GHIMBAV Număr inventar 17666 1 Buc.

2012

1.509,59

OMFP 3055/2009

115

1.8.6.

BR.DN32 STR.MORII NR.108-GHIMBAV

BR.DN32 STR.MORII NR.108-GHIMBAV Număr inventar 17660 1 Buc.

2012

1.207,68

OMFP 3055/2009

116

1.8.6.

BR.DN32 STR.MORII NR.109-GHIMBAV

BR.DN32 STR.MORII NR.109-GHIMBAV Număr inventar 17656 1 Buc.

2012

1.308,31

OMFP 3055/2009

117

1.8.6.

BR.DN32 STR.MORII NR.110-

GHIMBAV

BR.DN32 STR.MORII NR.110-GHIMBAV Număr inventar 17657 1 Buc.

2012

1.408,95

OMFP 3055/2009

118

1.8.6.

BR.DN32 STR.MORII NR.112-

GHIMBAV

BR.DN32 STR.MORII NR.112-GHIMBAV Număr inventar 17658 1 Buc.

2012

1.408,95

OMFP 3055/2009

119

1.8.6.

BR.DN32 STR.MORII NR.142-

GHIMBAV

BR.DN32 STR.MORII NR.142-GHIMBAV Număr inventar 17630 1 Buc.

2012

1.408,95

OMFP 3055/2009

120

1.8.6.

BR.DN32 STR.MORII NR.143-

GHIMBAV

BR.DN32 STR.MORII NR.143-GHIMBAV Număr inventar 17629 1 Buc.

2012

1.408,95

OMFP 3055/2009

121

1.8.6.

BR.DN32 STR.MORII NR.145-

GHIMBAV

BR.DN32 STR.MORII NR.145-GHIMBAV Număr inventar 17632 1 Buc.

2012

1.207,68

OMFP 3055/2009

122

1.8.6.

BR.DN32 STR.MORII NR.146-

GHIMBAV

BR.DN32 STR MORII NR.146-GHIMBAV Număr inventar 17633 1 Buc.

2012

1.408,95

OMFP 3055/2009

123

1.8.6.

BR.DN32 STR.MORII NR.147-GHIMBAV

BR.DN32 STR.MORII NR.147-GHIMBAV Număr inventar 17634 1 Buc.

2012

1.308,31

OMFP 3055/2009

124

1.8.6.

BR.DN32 STR.MORII NR.148-

GHIMBAV

BR.DN32 STR.MORII NR.148-GHIMBAV Număr inventar 17640 1 Buc.

2012

1.308,31

OMFP 3055/2009

125

1.8.6.

BR.DN32 STR.MORII NR.149-

GHIMBAV

BR.DN32 STR.MORII NR.149-GHIMBAV Număr inventar 17639 1 Buc.

2012

1.408,95

OMFP 3055/2009

126

1.8.6.

BR.DN32 STR.MORII NR.151-

GHIMBAV

BR DN32 STR MORII NR.151-GHIMBAV Număr inventar 17638 1 Buc.

2012

1.308,31

OMFP 3055/2009

127

1.8.6.

BR.DN32 STR.MORII NR.152-

GHIMBAV

BR DN32 STR.MORII NR.152-GHIMBAV Număr inventar 17637 1 Buc.

2012

1.408,95

OMFP 3055/2009

128

1.8.6.

BR.DN32 STR.MORII NR.153-

GHIMBAV

BR.DN32 STR.MORII NR.153-GHIMBAV Număr inventar 17636 1 Buc.

2012

1.207,68

OMFP 3055/2009

129

1.8.6.

BR.DN32 STR.MORII NR.154-

GHIMBAV

BR.DN32 STR.MORII NR.154-GHIMBAV Număr inventar 17635 1 Buc.

2012

1.207,68

OMFP 3055/2009

130

1.8.6.

BR.DN32 STR.PICTOR ANDREESCU

NR.l

BR.DN32 STR.PICTOR ANDREESCU NR.1 Număr inventar 15201 1 Buc.

2012

502,07

OMFP 3055/2009

131

1.8.6.

BR.DN32 STR.PIETII NR.72-GHIMBAV

BR.DN32 STR.PIETII NR.72-GHIMBAV Număr inventar 17649 1 Buc.

2012

1.308,31

OMFP 3055/2009

132

1.8.6.

BR.DN32 STR.PIETII NR.73-

GHIMBAV

BR.DN32 STR PIETII NR.73-GHIMBAV Număr inventar 17642 1 Buc.

2012

1.006,39

OMFP 3055/2009

133

1.8.6.

BR.DN32 STR.PIETII NR.74-GHIMBAV

BR.DN32 STR PIETII NR.74-GHIMBAV Număr inventar 17641 1 Buc.

2012

1.308,31

OMFP 3055/2009

134

1.8.6.

BR.DN32 STR.PIETII NR.75-GHIMBAV

BR.DN32 STR PIETII NR.75-GHIMBAV Număr inventar 17631 1 Buc.

2012

1.207,68

OMFP 3055/2009

135

1.8.6.

BR.DN32 STR.PIETII NR.90-GHIMBAV

BR.DN32 STR.PIETII NR.90-GHIMBAV Număr inventar 17651 1 Buc.

2012

1.308,31

OMFP 3055/2009

136

1.8.6.

BR.DN63 STR.BOBALNA

NR.2FIRMA

BR.DN63 STR.BOBALNA NR.2FIRMA Număr inventar 15215 1 Buc.

2012

3.229,59

OMFP 3055/2009

137

1.8.6.

BR.FAC. de SILVICULTURA

BR FAC de SILVICULTURA Număr inventar 15669 1 Buc.

2012

1.278,37

OMFP 3055/2009

138

1.8.6.

BR.HDPE -STR.ILIE BIRT NR.ll BIS

BR.HDPE -STR.ILIE BIRT NR.11 BIS Număr inventar 13370 1 Buc.

2012

2.449,71

OMFP 3055/2009

139

1.8.6.

BR.HDPE -STR.ILIE BIRT NR.56 BIS

BR HDPE -STR.ILIE BIRT NR.56 BIS Număr inventar 13379 1 Buc.

2012

3.241,20

OMFP 3055/2009

140

1.8.6.

BR.HDPE -STR.ILIE BIRT NR.61 BIS

BR.HDPE -STR.ILIE BIRT NR.61 BIS Număr inventar 13362 1 Buc.

2012

5.634,33

OMFP 3055/2009

141

1.8.6.

BR.HDPE BISERICA SFANȚUL

NICOLAE

BR.HDPE BISERICA SFANȚUL NICOLAE Număr inventar 13819 1 Buc.

2012

6.597,00

OMFP 3055/2009

142

1.8.6.

BR.HDPE DN110-STR.MIRCEA CEL

BATRAN

BR.HDPE DN110-STR.MIRCEA CEL BATRAN Număr inventar 15502 1 Buc.

2012

1.092,37

OMFP 3055/2009

143

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-DISPECERAT RAT

BR.HDPE PN 10-DISPECERAT RAT Număr inventar 13365 1 Buc.

2012

2.204,74

OMFP 3055/2009

144

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII Număr inventar 13307 1 Buc.

2012

8.476,99

OMFP 3055/2009

145

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.l

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.1 Număr inventar 13432 1 Buc.

2012

5.016,77

OMFP 3055/2009

146

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.104

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.104 Număr inventar 13324 1 Buc.

2012

4.737,14

OMFP 3055/2009

147

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.106

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.106 Număr inventar 13325 1 Buc.

2012

1.994,59

OMFP 3055/2009

148

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.108

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.108 Număr inventar 13326 1 Buc.

2012

2.493,23

OMFP 3055/2009

149

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.ll

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.11 Număr inventar 13405 1 Buc.

2012

3.399,06

OMFP 3055/2009

150

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.110

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR 110 Număr inventar 13327 1 Buc.

2012

1.994,59

OMFP 3055/2009

151

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.112

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.112 Număr inventar 13329 1 Buc.

2012

4.487,82

OMFP 3055/2009

152

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.114

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.114 Număr inventar 13331 1 Buc.

2012

2.493,23

OMFP 3055/2009

153

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.12

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.12 Număr inventar 13406 1 Buc.

2012

3.660,52

OMFP 3055/2009

154

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.122

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.122 Număr inventar 13308 1 Buc.

2012

4.487,82

OMFP 3055/2009

155

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.124

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.124 Număr inventar 13309 1 Buc.

2012

2.493,23

OMFP 3055/2009

156

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.126

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.126 Număr inventar 13312 1 Buc.

2012

2.742,56

OMFP 3055/2009

157

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.128

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.128 Număr inventar 13313 1 Buc.

2012

2.243,90

OMFP 3055/2009

158

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.13

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.13 Număr inventar 13407 1 Buc.

2012

3.660,52

OMFP 3055/2009

159

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.130

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.130 Număr inventar 13315 1 Buc.

2012

2.243,90

OMFP 3055/2009

160

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.134

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.134 Număr inventar 13318 1 Buc.

2012

2.243,90

OMFP 3055/2009

161

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.136

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.136 Număr inventar 13338 1 Buc.

2012

2.742,56

OMFP 3055/2009

162

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.138

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.138 Număr inventar 13339 1 Buc.

2012

2.991,87

OMFP 3055/2009

163

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.14

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.14 Număr inventar 13415 1 Buc.

2012

3.921,99

OMFP 3055/2009

164

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.140

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.140 Număr inventar 13340 1 Buc.

2012

2.493,23

OMFP 3055/2009

165

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.142

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.142 Număr inventar 13342 1 Buc.

2012

2.493,23

OMFP 3055/2009

166

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.144

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.144 Număr inventar 13344 1 Buc.

2012

2.243,90

OMFP 3055/2009

167

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.146

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.146 Număr inventar 13345 1 Buc.

2012

4.487,82

OMFP 3055/2009

168

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.148

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.148 Număr inventar 13346 1 Buc.

2012

2.243,90

OMFP 3055/2009

169

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.15

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.15 Număr inventar 13416 1 Buc.

2012

3.660,52

OMFP 3055/2009

170

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.150

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.150 Număr inventar 13347 1 Buc.

2012

3.490,53

OMFP 3055/2009

171

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.152

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.152 Număr inventar 13348 1 Buc.

2012

3.989,17

OMFP 3055/2009

172

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.154

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.154 Număr inventar 13349 1 Buc.

2012

3.989,17

OMFP 3055/2009

173

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.17

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.17 Număr inventar 13430 1 Buc.

2012

4.515,09

OMFP 3055/2009

174

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.18

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.18 Număr inventar 13417 1 Buc.

2012

3.399,06

OMFP 3055/2009

175

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.19

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.19 Număr inventar 13418 1 Buc.

2012

3.921,99

OMFP 3055/2009

176

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.19A

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.19A Număr inventar 13396 1 Buc.

2012

3.137,59

OMFP 3055/2009

177

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.21

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.21 Număr inventar 13421 1 Buc.

2012

3.399,06

OMFP 3055/2009

178

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.22

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.22 Număr inventar 13419 1 Buc.

2012

3.137,59

OMFP 3055/2009

179

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.22

BR.HDPE PN 10-STR. EGALITATII NR.22 Număr inventar 13435 1 Buc.

2012

4.013,41

OMFP 3055/2009

180

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.23

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.23 Număr inventar 13350 1 Buc.

2012

4.737,14

OMFP 3055/2009

181

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.24

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.24 Număr inventar 13420 1 Buc.

2012

3.137,59

OMFP 3055/2009

182

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.25

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.25 Număr inventar 13399 1 Buc.

2012

3.137,59

OMFP 3055/2009

183

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.26

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.26 Număr inventar 13422 1 Buc.

2012

3.399,06

OMFP 3055/2009

184

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.26

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.26 Număr inventar 13427 1 Buc.

2012

5.267,60

OMFP 3055/2009

185

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.27

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.27 Număr inventar 13400 1 Buc.

2012

3.137,59

OMFP 3055/2009

186

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.28

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.28 Număr inventar 13397 1 Buc.

2012

3.137,59

OMFP 3055/2009

187

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.3

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.3 Număr inventar 13393 1 Buc.

2012

2.876,12

OMFP 3055/2009

188

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.30

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.30 Număr inventar 13398 1 Buc.

2012

3.399,06

OMFP 3055/2009

189

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.31

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.31 Număr inventar 13402 1 Buc.

2012

2.876,12

OMFP 3055/2009

190

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.31

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.31 Număr inventar 13409 1 Buc.

2012

3.137,59

OMFP 3055/2009

191

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.32

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.32 Număr inventar 13408 1 Buc.

2012

3.137,59

OMFP 3055/2009

192

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.33

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.33 Număr inventar 13411 1 Buc.

2012

3.399,06

OMFP 3055/2009

193

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.34

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.34 Număr inventar 13410 1 Buc.

2012

6.013,71

OMFP 3055/2009

194

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.35

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR 35 Număr inventar 13413 1 Buc.

2012

3.137,59

OMFP 3055/2009

195

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.38

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.38 Număr inventar 13351 1 Buc.

2012

2.493,23

OMFP 3055/2009

196

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.3A

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.3A Număr inventar 13394 1 Buc.

2012

2.614,66

OMFP 3055/2009

197

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.3B

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.3B Număr inventar 13395 1 Buc.

2012

2.876,12

OMFP 3055/2009

198

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.4

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.4 Număr inventar 13392 1 Buc.

2012

3.137,59

OMFP 3055/2009

199

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.40

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.40 Număr inventar 13352 1 Buc.

2012

2.742,56

OMFP 3055/2009

200

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.42

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.42 Număr inventar 13353 1 Buc.

2012

3.739,84

OMFP 3055/2009

201

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.43

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.43 Număr inventar 13434 1 Buc.

2012

6.020,11

OMFP 3055/2009

202

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.44

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.44 Număr inventar 13401 1 Buc.

2012

4.706,39

OMFP 3055/2009

203

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.45

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.45 Număr inventar 13428 1 Buc.

2012

4.765,92

OMFP 3055/2009

204

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.46

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.46 Număr inventar 13403 1 Buc.

2012

3.399,06

OMFP 3055/2009

205

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.48

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.48 Număr inventar 13412 1 Buc.

2012

3.660,52

OMFP 3055/2009

206

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.5

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.5 Număr inventar 13404 1 Buc.

2012

3.137,59

OMFP 3055/2009

207

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.5

BR.HDPE PN 10-STR EGALITATII NR.5 Număr inventar 13431 1 Buc.

2012

3.260,90

OMFP 3055/2009

208

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.50

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.50 Număr inventar 13414 1 Buc.

2012

3.399,06

OMFP 3055/2009

209

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.55

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.55 Număr inventar 13433 1 Buc.

2012

5.769,28

OMFP 3055/2009

210

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.6

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.6 Număr inventar 13391 1 Buc.

2012

7.978,34

OMFP 3055/2009

211

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.6

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.6 Număr inventar 13436 1 Buc.

2012

3.010,06

OMFP 3055/2009

212

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.62

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.62 Număr inventar 13354 1 Buc.

2012

2.742,56

OMFP 3055/2009

213

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.64

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.64 Număr inventar 13355 1 Buc.

2012

2.742,56

OMFP 3055/2009

214

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.66

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.66 Număr inventar 13356 1 Buc.

2012

2.449,71

OMFP 3055/2009

215

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.67

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.67 Număr inventar 13323 1 Buc.

2012

3.989,17

OMFP 3055/2009

216

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.68

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.68 Număr inventar 13357 1 Buc.

2012

2.939,65

OMFP 3055/2009

217

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.70

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.70 Număr inventar 13358 1 Buc.

2012

2.449,71

OMFP 3055/2009

218

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.71

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.71 Număr inventar 13328 1 Buc.

2012

2.742,56

OMFP 3055/2009

219

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.72

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.72 Număr inventar 13359 1 Buc.

2012

2.694,68

OMFP 3055/2009

220

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.73

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.73 Număr inventar 13330 1 Buc.

2012

2.493,23

OMFP 3055/2009

221

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.75

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.75 Număr inventar 13332 1 Buc.

2012

2.243,90

OMFP 3055/2009

222

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.75A

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.75A Număr inventar 13333 1 Buc.

2012

4.487,82

OMFP 3055/2009

223

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.77

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.77 Număr inventar 13334 1 Buc.

2012

2.243,90

OMFP 3055/2009

224

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.77A

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.77A Număr inventar 13335 1 Buc.

2012

2.493,23

OMFP 3055/2009

225

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.81

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.81 Număr inventar 13310 1 Buc.

2012

2.243,90

OMFP 3055/2009

226

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.81A

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.81A Număr inventar 13311 1 Buc.

2012

2.742,56

OMFP 3055/2009

227

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.83

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.83 Număr inventar 13314 1 Buc.

2012

2.243,90

OMFP 3055/2009

228

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.85

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.85 Număr inventar 13316 1 Buc.

2012

4.487,82

OMFP 3055/2009

229

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.87

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.87 Număr inventar 13336 1 Buc.

2012

2.742,56

OMFP 3055/2009

230

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.91

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.91 Număr inventar 13341 1 Buc.

2012

2.243,90

OMFP 3055/2009

231

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGALITATII

NR.93

BR HDPE PN 10-STR.EGALITATII NR.93 Număr inventar 13343 1 Buc.

2012

2.742,56

OMFP 3055/2009

232

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.EGSLITATII

NR.53

BR.HDPE PN 10-STR.EGSLITATII NR.53 Număr inventar 13429 1 Buc.

2012

6.020,11

OMFP 3055/2009

233

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.l

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.1 Număr inventar 13383 1 Buc.

2012

1.994,59

OMFP 3055/2009

234

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT

NR.10

BR.HDPE PN 10-STR ILIE BIRT NR.10 Număr inventar 13373 1 Buc.

2012

4.737,14

OMFP 3055/2009

235

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT

NR.10

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.10 Număr inventar 13386 1 Buc.

2012

2.742,56

OMFP 3055/2009

236

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT

NR.10A

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.10A Număr inventar 13382 1 Buc.

2012

1.994,59

OMFP 3055/2009

237

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT

NR.12

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.12 Număr inventar 13372 1 Buc.

2012

2.694,68

OMFP 3055/2009

238

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT

NR.20

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.20 Număr inventar 13368 1 Buc.

2012

2.449,71

OMFP 3055/2009

239

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT

NR.26

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.26 Număr inventar 13360 1 Buc.

2012

7.349,13

OMFP 3055/2009

240

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT

NR.26A

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.26A Număr inventar 13374 1 Buc.

2012

7.978,34

OMFP 3055/2009

241

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT

NR.29

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.29 Număr inventar 13364 1 Buc.

2012

2.204,74

OMFP 3055/2009

242

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.5

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.5 Număr inventar 13369 1 Buc.

2012

4.409,48

OMFP 3055/2009

243

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT

NR.51

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.51 Număr inventar 13377 1 Buc.

2012

4.487,82

OMFP 3055/2009

244

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT

NR.52

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.52 Număr inventar 13366 1 Buc.

2012

3.184,62

OMFP 3055/2009

245

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT

NR.54

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR 54 Număr inventar 13367 1 Buc.

2012

2.694,68

OMFP 3055/2009

246

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT

NR.55

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.55 Număr inventar 13376 1 Buc.

2012

10.720,89

OMFP 3055/2009

247

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT

NR.56

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.56 Număr inventar 13378 1 Buc.

2012

2.742,56

OMFP 3055/2009

248

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT

NR.58

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.58 Număr inventar 13380 1 Buc.

2012

5.235,79

OMFP 3055/2009

249

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT

NR.59

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.59 Număr inventar 13375 1 Buc.

2012

4.986,46

OMFP 3055/2009

250

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.6

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.6 Număr inventar 13384 1 Buc.

2012

3.739,84

OMFP 3055/2009

251

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT

NR.60

BR HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.60 Număr inventar 13381 1 Buc.

2012

2.742,56

OMFP 3055/2009

252

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT

NR.61

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.61 Număr inventar 13361 1 Buc.

2012

10.533,75

OMFP 3055/2009

253

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.7

BR HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.7 Număr inventar 13363 1 Buc.

2012

6.124,27

OMFP 3055/2009

254

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.8

BR HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.8 Număr inventar 13385 1 Buc.

2012

2.991,87

OMFP 3055/2009

255

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.9

BR.HDPE PN 10-STR.ILIE BIRT NR.9 Număr inventar 13371 1 Buc.

2012

2.939,65

OMFP 3055/2009

256

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.LATINA NR.l

BR.HDPE PN 10-STR.LATINA NR.1 Număr inventar 13538 1 Buc.

2012

2.260,09

OMFP 3055/2009

257

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.LATINA NR.18

BR.HDPE PN 10-STR.LATINA NR.18 Număr inventar 13540 1 Buc.

2012

2.260,09

OMFP 3055/2009

258

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.LATINA NR.1A

BR.HDPE PN 10-STR.LATINA NR.1A Număr inventar 13539 1 Buc.

2012

2.486,09

OMFP 3055/2009

259

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.LATINA NR.20

BR.HDPE PN 10-STR.LATINA NR.20 Număr inventar 13542 1 Buc.

2012

1.451,58

OMFP 3055/2009

260

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.LATINA NR.3

BR.HDPE PN 10-STR.LATINA NR 3 Număr inventar 13537 1 Buc.

2012

2.712,10

OMFP 3055/2009

261

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.LATINA NR.3A

BR.HDPE PN 10-STR.LATINA NR.3A Număr inventar 13536 1 Buc.

2012

2.712,10

OMFP 3055/2009

262

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.LATINA NR.4

BR.HDPE PN 10-STR.LATINA NR.4 Număr inventar 13541 1 Buc.

2012

4.068,15

OMFP 3055/2009

263

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.LATINA NR.5

BR.HDPE PN 10-STR.LATINA NR.5 Număr inventar 13535 1 Buc.

2012

2.712,10

OMFP 3055/2009

264

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.P.MARE

NR.ll

BR.HDPE PN 10-STR.P.MARE NR.11 Număr inventar 13388 1 Buc.

2012

6.482,40

OMFP 3055/2009

265

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.P.MARE

NR.47

BR.HDPE PN 10-STR.P.MARE NR.47 Număr inventar 13390 1 Buc.

2012

3.989,17

OMFP 3055/2009

266

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.P.MARE

NR.49

BR.HDPE PN 10-STR P.MARE NR.49 Număr inventar 13389 1 Buc.

2012

4.238,49

OMFP 3055/2009

267

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.10

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.10 Număr inventar 13442 1 Buc.

2012

2.508,38

OMFP 3055/2009

268

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.100

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.100 Număr inventar 13302 1 Buc.

2012

2.493,23

OMFP 3055/2009

269

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.102

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.102 Număr inventar 13303 1 Buc.

2012

2.243,16

OMFP 3055/2009

270

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.116

BR.HDPE PN 10-STR PE TOCILE NR.116 Număr inventar 13304 1 Buc.

2012

2.243,90

OMFP 3055/2009

271

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.118

BR.HDPE PN 10-STR PE TOCILE NR.118 Număr inventar 13305 1 Buc.

2012

2.493,23

OMFP 3055/2009

272

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.12

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.12 Număr inventar 13441 1 Buc.

2012

2.759,22

OMFP 3055/2009

273

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.120

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.120 Număr inventar 13306 1 Buc.

2012

2.243,90

OMFP 3055/2009

274

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.14

BR HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.14 Număr inventar 13440 1 Buc.

2012

3.010,06

OMFP 3055/2009

275

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.16

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.16 Număr inventar 13445 1 Buc.

2012

3.260,90

OMFP 3055/2009

276

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.18

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.18 Număr inventar 13444 1 Buc.

2012

3.010,06

OMFP 3055/2009

277

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.19

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.19 Număr inventar 13443 1 Buc.

2012

2.759,22

OMFP 3055/2009

278

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.20

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.20 Număr inventar 13438 1 Buc.

2012

3.260,90

OMFP 3055/2009

279

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.24

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.24 Număr inventar 13449 1 Buc.

2012

4.734,99

OMFP 3055/2009

280

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.37

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.37 Număr inventar 13446 1 Buc.

2012

3.945,82

OMFP 3055/2009

281

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.4

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.4 Număr inventar 13450 1 Buc.

2012

3.945,82

OMFP 3055/2009

282

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.49

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.49 Număr inventar 13437 1 Buc.

2012

4.515,09

OMFP 3055/2009

283

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.49

BR.HDPE PN 10-STR PE TOCILE NR.49 Număr inventar 13447 1 Buc.

2012

5.524,15

OMFP 3055/2009

284

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.51

BR.HDPE PN 10-STR PE TOCILE NR.51 Număr inventar 13448 1 Buc.

2012

4.998,05

OMFP 3055/2009

285

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.74

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.74 Număr inventar 13288 1 Buc.

2012

2.991,88

OMFP 3055/2009

286

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.76

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.76 Număr inventar 13290 1 Buc.

2012

2.493,23

OMFP 3055/2009

287

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.76A

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.76A Număr inventar 13289 1 Buc.

2012

2.493,23

OMFP 3055/2009

288

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.78

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR 78 Număr inventar 13291 1 Buc.

2012

4.737,14

OMFP 3055/2009

289

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.8

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.8 Număr inventar 13439 1 Buc.

2012

3.010,06

OMFP 3055/2009

290

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.80

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.80 Număr inventar 13292 1 Buc.

2012

4.238,49

OMFP 3055/2009

291

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.82

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.82 Număr inventar 13293 1 Buc.

2012

1.994,59

OMFP 3055/2009

292

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.84

BR.HDPE PN 10-STR PE TOCILE NR.84 Număr inventar 13294 1 Buc.

2012

2.243,90

OMFP 3055/2009

293

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.86

BR HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.86 Număr inventar 13295 1 Buc.

2012

2.243,90

OMFP 3055/2009

294

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.90

BR HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.90 Număr inventar 13297 1 Buc.

2012

2.493,23

OMFP 3055/2009

295

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.92

BR HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.92 Număr inventar 13298 1 Buc.

2012

4.487,82

OMFP 3055/2009

296

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.94

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.94 Număr inventar 13299 1 Buc.

2012

2.243,90

OMFP 3055/2009

297

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.96

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.96 Număr inventar 13300 1 Buc.

2012

2.243,90

OMFP 3055/2009

298

1.8.6.

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE

NR.98

BR.HDPE PN 10-STR.PE TOCILE NR.98 Număr inventar 13301 1 Buc.

2012

4.487,82

OMFP 3055/2009

299

1.8.6.

BR.HDPE PN 6-STR.STEJARULUI-

STRAND

BR.HDPE PN 6-STR.STEJARULUI-STRAND Număr inventar 13619 1 Buc.

2012

9.922,78

OMFP 3055/2009

300

1.8.6.

BR.HDPE PN10-STR.PE TOCILE

NR.88

BR.HDPE PN10-STR.PE TOCILE NR.88 Număr inventar 13296 1 Buc.

2012

2.493,23

OMFP 3055/2009

301

1.8.6.

BR.HDPE PRINTRE GRĂDINI NR.59

BR HDPE PRINTRE GRĂDINI NR.59 Număr inventar 13467 1 Buc.

2012

2.583,83

OMFP 3055/2009

302

1.8.6.

BR.HDPE SEDIU GAZ

BR.HDPE SEDIU GAZ Număr inventar 13820 1 Buc.

2012

6.193,85

OMFP 3055/2009

303

1.8.6.

BR.HDPE STR. COMUNA DIN PARIS

NR.48

BR.HDPE STR COMUNA DIN PARIS NR.48 Număr inventar 13767 1 Buc.

2012

1.130,04

OMFP 3055/2009

304

1.8.6.

BR.HDPE STR. COMUNA DIN PARIS

NR.50

BR.HDPE STR. COMUNA DIN PARIS NR.50 Număr inventar 13766 1 Buc.

2012

1.130,04

OMFP 3055/2009

305

1.8.6.

BR.HDPE STR. COMUNA DIN PARIS

NR.61

BR.HDPE STR. COMUNA DIN PARIS NR.61 Număr inventar 13765 1 Buc.

2012

1.808,07

OMFP 3055/2009

306

1.8.6.

BR.HDPE STR. COMUNA DIN PARIS

NR.65

BR HDPE STR. COMUNA DIN PARIS NR.65 Număr inventar 13762 1 Buc.

2012

1.808,07

OMFP 3055/2009

307

1.8.6.

BR.HDPE STR. COMUNA DIN PARIS

NR.67

BR.HDPE STR COMUNA DIN PARIS NR.67 Număr inventar 13761 1 Buc.

2012

2.260,09

OMFP 3055/2009

308

1.8.6.

BR.HDPE STR.CALEA POIENII

NR.ll

BR.HDPE STR.CALEA POIENII NR.11 Număr inventar 13603 1 Buc.

2012

3.305,83

OMFP 3055/2009

309

1.8.6.

BR.HDPE STR.CALEA POIENII

NR.13

BR.HDPE STR.CALEA POIENII NR.13 Număr inventar 13604 1 Buc.

2012

2.754,86

OMFP 3055/2009

310

1.8.6.

BR.HDPE STR.CALEA POIENII

NR.15

BR.HDPE STR.CALEA POIENII NR.15 Număr inventar 13605 1 Buc.

2012

3.581,32

OMFP 3055/2009

311

1.8.6.

BR.HDPE STR.CALEA POIENII

NR.17

BR.HDPE STR.CALEA POIENII NR.17 Număr inventar 13606 1 Buc.

2012

3.856,80

OMFP 3055/2009

312

1.8.6.

BR.HDPE STR.CALEA POIENII

NR.19

BR HDPE STR.CALEA POIENII NR.19 Număr inventar 13607 1 Buc.

2012

4.683,26

OMFP 3055/2009

313

1.8.6.

BR.HDPE STR.CALEA POIENII

NR.21

BR.HDPE STR.CALEA POIENII NR.21 Număr inventar 13608 1 Buc.

2012

6.060,70

OMFP 3055/2009

314

1.8.6.

BR.HDPE STR.CALEA POIENII

NR.23

BR.HDPE STR.CALEA POIENII NR.23 Număr inventar 13609 1 Buc.

2012

8.264,58

OMFP 3055/2009

315

1.8.6.

BR.HDPE STR.CALEA POIENII

NR.25

BR.HDPE STR.CALEA POIENII NR.25 Număr inventar 13612 1 Buc.

2012

9.642,01

OMFP 3055/2009

316

1.8.6.

BR.HDPE STR.CALEA POIENII

NR.25BIS

BR.HDPE STR.CALEA POIENII NR.25BIS Număr inventar 13615 1 Buc.

2012

3.030,35

OMFP 3055/2009

317

1.8.6.

BR.HDPE STR.CALEA POIENII

NR.27

BR HDPE STR.CALEA POIENII NR.27 Număr inventar 13613 1 Buc.

2012

7.989,09

OMFP 3055/2009

318

1.8.6.

BR.HDPE STR.CALEA POIENII

NR.29

BR.HDPE STR.CALEA POIENII NR.29 Număr inventar 13610 1 Buc.

2012

8.815,55

OMFP 3055/2009

319

1.8.6.

BR.HDPE STR.CALEA POIENII

NR.31

BR.HDPE STR.CALEA POIENII NR.31 Număr inventar 13611 1 Buc.

2012

7.713,61

OMFP 3055/2009

320

1.8.6.

BR.HDPE STR.CALEA POIENII

NR.33

BR.HDPE STR.CALEA POIENII NR.33 Număr inventar 13614 1 Buc.

2012

3.305,83

OMFP 3055/2009

321

1.8.6.

BR.HDPE STR.CALEA POIENII NR.5

BR.HDPE STR.CALEA POIENII NR.5 Număr inventar 13598 1 Buc.

2012

3.305,83

OMFP 3055/2009

322

1.8.6.

BR.HDPE STR.CALEA POIENII

NR.5A

BR.HDPE STR.CALEA POIENII NR.5A Număr inventar 13600 1 Buc.

2012

3.856,80

OMFP 3055/2009

323

1.8.6.

BR.HDPE STR.CALEA POIENII

NR.7A

BR.HDPE STR.CALEA POIENII NR.7A Număr inventar 13601 1 Buc.

2012

3.856,80

OMFP 3055/2009

324

1.8.6.

BR.HDPE STR.CALEA POIENII NR.9

BR.HDPE STR.CALEA POIENII NR.9 Număr inventar 13602 1 Buc.

2012

3.581,32

OMFP 3055/2009

325

1.8.6.

BR.HDPE STR.CALEA POIENII

NR.9A

BR.HDPE STR.CALEA POIENII NR.9A Număr inventar 13599 1 Buc.

2012

3.305,83

OMFP 3055/2009

326

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.l

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.1 Număr inventar 13725 1 Buc.

2012

1.370,72

OMFP 3055/2009

327

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.10

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.10 Număr inventar 13722 1 Buc.

2012

1.566,54

OMFP 3055/2009

328

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.ll

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.11 Număr inventar 13729 1 Buc.

2012

1.958,17

OMFP 3055/2009

329

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.12

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.12 Număr inventar 13721 1 Buc.

2012

1.566,54

OMFP 3055/2009

330

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.13

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.13 Număr inventar 13730 1 Buc.

2012

979,09

OMFP 3055/2009

331

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.14

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.14 Număr inventar 13720 1 Buc.

2012

1.566,54

OMFP 3055/2009

332

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.15

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.15 Număr inventar 13740 1 Buc.

2012

6.620,76

OMFP 3055/2009

333

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.16

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.16 Număr inventar 13719 1 Buc.

2012

1.174,90

OMFP 3055/2009

334

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.18

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.18 Număr inventar 13717 1 Buc.

2012

1.762,36

OMFP 3055/2009

335

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.19

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.19 Număr inventar 13741 1 Buc.

2012

4.334,45

OMFP 3055/2009

336

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.20

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.20 Număr inventar 13716 1 Buc.

2012

1.370,72

OMFP 3055/2009

337

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.21

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.21 Număr inventar 13731 1 Buc.

2012

1.566,54

OMFP 3055/2009

338

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.22

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.22 Număr inventar 13715 1 Buc.

2012

2.153,99

OMFP 3055/2009

339

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.23

BR HDPE STR.CEAHLAU NR.23 Număr inventar 13732 1 Buc.

2012

4.112,17

OMFP 3055/2009

340

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.24

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.24 Număr inventar 13714 1 Buc.

2012

1.566,54

OMFP 3055/2009

341

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.25

BR HDPE STR.CEAHLAU NR.25 Număr inventar 13733 1 Buc.

2012

1.370,72

OMFP 3055/2009

342

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.26

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.26 Număr inventar 13713 1 Buc.

2012

1.174,90

OMFP 3055/2009

343

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.27

BR HDPE STR.CEAHLAU NR.27 Număr inventar 13734 1 Buc.

2012

1.174,90

OMFP 3055/2009

344

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.28

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.28 Număr inventar 13712 1 Buc.

2012

1.370,72

OMFP 3055/2009

345

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.29

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.29 Număr inventar 13736 1 Buc.

2012

2.937,26

OMFP 3055/2009

346

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.29A

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.29A Număr inventar 13735 1 Buc.

2012

2.545,63

OMFP 3055/2009

347

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.3

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.3 Număr inventar 13726 1 Buc.

2012

3.328,90

OMFP 3055/2009

348

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.30

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.30 Număr inventar 13710 1 Buc.

2012

979,09

OMFP 3055/2009

349

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.30A

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.30A Număr inventar 13711 1 Buc.

2012

979,09

OMFP 3055/2009

350

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.31

BR HDPE STR.CEAHLAU NR.31 Număr inventar 13737 1 Buc.

2012

979,09

OMFP 3055/2009

351

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.33

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.33 Număr inventar 13738 1 Buc.

2012

1.566,54

OMFP 3055/2009

352

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.34

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.34 Număr inventar 13709 1 Buc.

2012

979,09

OMFP 3055/2009

353

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.37

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.37 Număr inventar 13739 1 Buc.

2012

1.174,90

OMFP 3055/2009

354

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.39

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.39 Număr inventar 13708 1 Buc.

2012

6.398,46

OMFP 3055/2009

355

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.5

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.5 Număr inventar 13727 1 Buc.

2012

1.958,17

OMFP 3055/2009

356

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.6

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR 6 Număr inventar 13724 1 Buc.

2012

1.370,72

OMFP 3055/2009

357

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.7

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.7 Număr inventar 13728 1 Buc.

2012

1.444,81

OMFP 3055/2009

358

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.8

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.8 Număr inventar 13723 1 Buc.

2012

1.566,54

OMFP 3055/2009

359

1.8.6.

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.87

BR.HDPE STR.CEAHLAU NR.87 Număr inventar 13718 1 Buc.

2012

1.566,54

OMFP 3055/2009

360

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.l

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.1 Număr inventar 15398 1 Buc.

2012

2.825,34

OMFP 3055/2009

361

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.l

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.1 Număr inventar 15461 1 Buc.

2012

2.680,46

OMFP 3055/2009

362

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.10

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.10 Număr inventar 15465 1 Buc.

2012

1.340,22

OMFP 3055/2009

363

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.ll

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.11 Număr inventar 15380 1 Buc.

2012

893,49

OMFP 3055/2009

364

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.12

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.12 Număr inventar 15466 1 Buc.

2012

1.340,22

OMFP 3055/2009

365

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.14

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.14 Număr inventar 15451 1 Buc.

2012

1.116,85

OMFP 3055/2009

366

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.15

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.15 Număr inventar 15379 1 Buc.

2012

893,49

OMFP 3055/2009

367

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.16

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.16 Număr inventar 15467 1 Buc.

2012

1.116,85

OMFP 3055/2009

368

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.17

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.17 Număr inventar 15378 1 Buc.

2012

893,49

OMFP 3055/2009

369

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.18

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.18 Număr inventar 15468 1 Buc.

2012

1.116,85

OMFP 3055/2009

370

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.19

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.19 Număr inventar 15377 1 Buc.

2012

1.116,85

OMFP 3055/2009

371

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.2

BR HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.2 Număr inventar 15460,15462 2 Buc.

2012

3.127,20

OMFP 3055/2009

372

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.21

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.21 Număr inventar 15376 1 Buc.

2012

893,49

OMFP 3055/2009

373

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.22

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.22 Număr inventar 15469 1 Buc.

2012

893,49

OMFP 3055/2009

374

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.23

BR HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.23 Număr inventar 15375 1 Buc.

2012

893,49

OMFP 3055/2009

375

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.24

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.24 Număr inventar 15470 1 Buc.

2012

1.116,85

OMFP 3055/2009

376

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCARLIEI NR.25

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.25 Număr inventar 15374 1 Buc.

2012

1.648,12

OMFP 3055/2009

377

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.26

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.26 Număr inventar 15471 1 Buc.

2012

1.563,60

OMFP 3055/2009

378

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.27

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.27 Număr inventar 15385 1 Buc.

2012

1.786,97

OMFP 3055/2009

379

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.28

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.28 Număr inventar 15472 1 Buc.

2012

1.786,97

OMFP 3055/2009

380

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.29

BR HDPE STR CIOCÂRLIEI NR.29 Număr inventar 15386 1 Buc.

2012

1.177,22

OMFP 3055/2009

381

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.3

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.3 Număr inventar 15384 1 Buc.

2012

1.177,22

OMFP 3055/2009

382

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.31

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.31 Număr inventar 15397 1 Buc.

2012

893,49

OMFP 3055/2009

383

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.4

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.4 Număr inventar 15448,15449 2 Buc.

2012

2.233,70

OMFP 3055/2009

384

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.5

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.5 Număr inventar 15383,15450 2 Buc.

2012

2.233,70

OMFP 3055/2009

385

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.6

BR.HDPE STR.CIOCARLIEI NR.6 Număr inventar 15463 1 Buc.

2012

1.340,22

OMFP 3055/2009

386

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.7

BR.HDPE STR.CIOCARLIEI NR.7 Număr inventar 15382 1 Buc.

2012

1.116,85

OMFP 3055/2009

387

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.8

BR.HDPE STR.CIOCARLIEI NR.8 Număr inventar 15464 1 Buc.

2012

1.340,22

OMFP 3055/2009

388

1.8.6.

BR.HDPE STR.CIOCÂRLIEI NR.9

BR.HDPE STR.CIOCARLIEI NR.9 Număr inventar 15381 1 Buc.

2012

2.233,71

OMFP 3055/2009

389

1.8.6.

BR.HDPE STR.COASTEI NR.10

BR.HDPE STR.COASTEI NR.10 Număr inventar 15475 1 Buc.

2012

1.563,60

OMFP 3055/2009

390

1.8.6.

BR.HDPE STR.COASTEI NR.1A

BR.HDPE STR.COASTEI NR.1A Număr inventar 15453 1 Buc.

2012

1.340,22

OMFP 3055/2009

391

1.8.6.

BR.HDPE STR.COASTEI NR.2

BR.HDPE STR.COASTEI NR.2 Număr inventar 15458 1 Buc.

2012

1.116,85

OMFP 3055/2009

392

1.8.6.

BR.HDPE STR.COASTEI NR.3

BR.HDPE STR.COASTEI NR.3 Număr inventar 15454 1 Buc.

2012

5.886,13

OMFP 3055/2009

393

1.8.6.

BR.HDPE STR.COASTEI NR.4

BR.HDPE STR.COASTEI NR 4 Număr inventar 15459 1 Buc.

2012

893,49

OMFP 3055/2009

394

1.8.6.

BR.HDPE STR.COASTEI NR.5

BR.HDPE STR.COASTEI NR.5 Număr inventar 15455 1 Buc.

2012

2.233,71

OMFP 3055/2009

395

1.8.6.

BR.HDPE STR.COASTEI NR.6

BR.HDPE STR.COASTEI NR 6 Număr inventar 15473 1 Buc.

2012

1.786,97

OMFP 3055/2009

396

1.8.6.

BR.HDPE STR.COASTEI NR.7

BR HDPE STR.COASTEI NR.7 Număr inventar 15456 1 Buc.

2012

1.340,22

OMFP 3055/2009

397

1.8.6.

BR.HDPE STR.COASTEI NR.8

BR.HDPE STR.COASTEI NR.8 Număr inventar 15474 1 Buc.

2012

1.340,22

OMFP 3055/2009

398

1.8.6.

BR.HDPE STR.COASTEI NR.9

BR.HDPE STR.COASTEI NR.9 Număr inventar 15457 1 Buc.

2012

1.340,22

OMFP 3055/2009

399

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.l

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.1 Număr inventar 13803 1 Buc.

2012

452,63

OMFP 3055/2009

400

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.l

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.1 Număr inventar 13816 1 Buc.

2012

1.374,38

OMFP 3055/2009

401

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.10

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.10 Număr inventar 13807 1 Buc.

2012

1.130,04

OMFP 3055/2009

402

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.12

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR 12 Număr inventar 13806 1 Buc.

2012

4.520,17

OMFP 3055/2009

403

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.14

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.14 Număr inventar 13805 1 Buc.

2012

3.390,12

OMFP 3055/2009

404

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.15

BR HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR 15 Număr inventar 13802 1 Buc.

2012

2.712,10

OMFP 3055/2009

405

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.16

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.16 Număr inventar 13804 1 Buc.

2012

2.748,76

OMFP 3055/2009

406

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.17

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.17 Număr inventar 13801 1 Buc.

2012

1.808,07

OMFP 3055/2009

407

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.19

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.19 Număr inventar 13800 1 Buc.

2012

1.808,07

OMFP 3055/2009

408

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.2

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.2 Număr inventar 13814 1 Buc.

2012

2.034,08

OMFP 3055/2009

409

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.20

BR.HDPE STR COMUNA DIN PARIS NR.20 Număr inventar 13795 1 Buc.

2012

1.356,05

OMFP 3055/2009

410

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.21

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.21 Număr inventar 13799 1 Buc.

2012

1.808,07

OMFP 3055/2009

411

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.23

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.23 Număr inventar 13797 1 Buc.

2012

2.260,09

OMFP 3055/2009

412

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.24

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.24 Număr inventar 13792 1 Buc.

2012

1.130,04

OMFP 3055/2009

413

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.25

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.25 Număr inventar 13796 1 Buc.

2012

1.808,07

OMFP 3055/2009

414

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.26

BR HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.26 Număr inventar 13789 1 Buc.

2012

2.260,09

OMFP 3055/2009

415

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.27

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.27 Număr inventar 13794 1 Buc.

2012

2.260,09

OMFP 3055/2009

416

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.29

BR HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.29 Număr inventar 13754 1 Buc.

2012

1.582,06

OMFP 3055/2009

417

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.29

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.29 Număr inventar 13791 1 Buc.

2012

1.356,05

OMFP 3055/2009

418

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.29A

BR HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.29A Număr inventar 13793 1 Buc.

2012

1.808,07

OMFP 3055/2009

419

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.3

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.3 Număr inventar 13815 1 Buc.

2012

1.191,12

OMFP 3055/2009

420

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.31

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.31 Număr inventar 13790 1 Buc.

2012

1.808,07

OMFP 3055/2009

421

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.33

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.33 Număr inventar 13752 1 Buc.

2012

1.356,05

OMFP 3055/2009

422

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.34

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.34 Număr inventar 13782 1 Buc.

2012

2.260,09

OMFP 3055/2009

423

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.36

BR HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.36 Număr inventar 13780 1 Buc.

2012

2.382,26

OMFP 3055/2009

424

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.38

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.38 Număr inventar 13779 1 Buc.

2012

4.068,15

OMFP 3055/2009

425

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.39

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.39 Număr inventar 13751 1 Buc.

2012

1.356,05

OMFP 3055/2009

426

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.39

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.39 Număr inventar 13788 1 Buc.

2012

1.808,07

OMFP 3055/2009

427

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.4

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.4 Număr inventar 13798 1 Buc.

2012

4.520,17

OMFP 3055/2009

428

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.4

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.4 Număr inventar 13812 1 Buc.

2012

2.712,10

OMFP 3055/2009

429

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.40

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.40 Număr inventar 13777 1 Buc.

2012

1.130,04

OMFP 3055/2009

430

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.41

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.41 Număr inventar 13749 1 Buc.

2012

1.582,06

OMFP 3055/2009

431

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.41

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.41 Număr inventar 13786 1 Buc.

2012

2.748,76

OMFP 3055/2009

432

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.41A

BR HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.41A Număr inventar 13787 1 Buc.

2012

2.748,76

OMFP 3055/2009

433

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.42

BR HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.42 Număr inventar 13775 1 Buc.

2012

1.356,05

OMFP 3055/2009

434

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.43

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.43 Număr inventar 13747 1 Buc.

2012

1.130,04

OMFP 3055/2009

435

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.43

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.43 Număr inventar 13785 1 Buc.

2012

1.667,58

OMFP 3055/2009

436

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.44

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.44 Număr inventar 13770 1 Buc.

2012

2.712,10

OMFP 3055/2009

437

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.44A

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.44A Număr inventar 13769 1 Buc.

2012

4.520,17

OMFP 3055/2009

438

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.44B

BR HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.44B Număr inventar 13768 1 Buc.

2012

2.712,10

OMFP 3055/2009

439

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.45

BR HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR 45 Număr inventar 13784 1 Buc.

2012

1.356,05

OMFP 3055/2009

440

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.47

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.47 Număr inventar 13783 1 Buc.

2012

1.582,06

OMFP 3055/2009

441

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.49

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.49 Număr inventar 13781 1 Buc.

2012

2.260,09

OMFP 3055/2009

442

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.5

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.5 Număr inventar 13813 1 Buc.

2012

2.382,26

OMFP 3055/2009

443

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.5

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.5 Număr inventar 13817 1 Buc.

2012

1.924,12

OMFP 3055/2009

444

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.51

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.51 Număr inventar 13778 1 Buc.

2012

2.034,08

OMFP 3055/2009

445

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.53

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.53 Număr inventar 13776 1 Buc.

2012

3.096,92

OMFP 3055/2009

446

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.53A

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.53A Număr inventar 13774 1 Buc.

2012

1.905,80

OMFP 3055/2009

447

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.55

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.55 Număr inventar 13773 1 Buc.

2012

1.905,80

OMFP 3055/2009

448

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.6

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.6 Număr inventar 13810 1 Buc.

2012

1.808,07

OMFP 3055/2009

449

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.63

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.63 Număr inventar 13764 1 Buc.

2012

2.034,08

OMFP 3055/2009

450

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.63A

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.63A Număr inventar 13763 1 Buc.

2012

5.876,22

OMFP 3055/2009

451

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.69

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.69 Număr inventar 13760 1 Buc.

2012

1.582,06

OMFP 3055/2009

452

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.7

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.7 Număr inventar 13811 1 Buc.

2012

1.808,07

OMFP 3055/2009

453

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.71

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.71 Număr inventar 13759 1 Buc.

2012

2.260,09

OMFP 3055/2009

454

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.73

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.73 Număr inventar 13758 1 Buc.

2012

2.382,26

OMFP 3055/2009

455

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.75

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.75 Număr inventar 13757 1 Buc.

2012

3.573,38

OMFP 3055/2009

456

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.77

BR HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.77 Număr inventar 13756 1 Buc.

2012

1.429,35

OMFP 3055/2009

457

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.79A

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.79A Număr inventar 13755 1 Buc.

2012

1.582,06

OMFP 3055/2009

458

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.8

BR HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.8 Număr inventar 13809 1 Buc.

2012

1.808,07

OMFP 3055/2009

459

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.83

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.83 Număr inventar 13750 1 Buc.

2012

1.582,06

OMFP 3055/2009

460

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.85

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.85 Număr inventar 13748 1 Buc.

2012

904,04

OMFP 3055/2009

461

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.89

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.89 Număr inventar 13746 1 Buc.

2012

904,04

OMFP 3055/2009

462

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.9

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.9 Număr inventar 13808 1 Buc.

2012

2.034,08

OMFP 3055/2009

463

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.96

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.96 Număr inventar 13745 1 Buc.

2012

1.130,04

OMFP 3055/2009

464

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS

NR.97

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARIS NR.97 Număr inventar 13744 1 Buc.

2012

904,04

OMFP 3055/2009

465

1.8.6.

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARISNR.31

BR.HDPE STR.COMUNA DIN PARISNR.31 Număr inventar 13753 1 Buc.

2012

1.130,04

OMFP 3055/2009

466

1.8.6.

BR.HDPE STR.DEMOCRAȚIEI -GRĂDINIȚĂ

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI -GRĂDINIȚĂ Număr inventar 15387 1 Buc.

2012

1.563,60

OMFP 3055/2009

467

1.8.6.

BR.HDPE STR.DEMOCRAȚIEI NR.l

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.1 Număr inventar 15369 1 Buc.

2012

1.340,22

OMFP 3055/2009

468

1.8.6.

BR.HDPE STR.DEMOCRAȚIEI NR.ll

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.11 Număr inventar 15349 1 Buc.

2012

2.010,34

OMFP 3055/2009

469

1.8.6.

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.ll

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.11 Număr inventar 15353 1 Buc.

2012

2.112,97

OMFP 3055/2009

470

1.8.6.

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.13

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.13 Număr inventar 15350 1 Buc.

2012

1.563,60

OMFP 3055/2009

471

1.8.6.

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.13

BR HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.13 Număr inventar 15354 1 Buc.

2012

3.712,79

OMFP 3055/2009

472

1.8.6.

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.15

BR.HDPE STR DEMOCRAȚIEI NR.15 Număr inventar 15351 1 Buc.

2012

1.786,97

OMFP 3055/2009

473

1.8.6.

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.17

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.17 Număr inventar 15352 1 Buc.

2012

893,49

OMFP 3055/2009

474

1.8.6.

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.2

BR.HDPE STR DEMOCRAȚIEI NR.2 Număr inventar 15357 1 Buc.

2012

845,19

OMFP 3055/2009

475

1.8.6.

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.2A

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.2A Număr inventar 15371 1 Buc.

2012

990,07

OMFP 3055/2009

476

1.8.6.

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.2B

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.2B Număr inventar 15372 1 Buc.

2012

1.485,12

OMFP 3055/2009

477

1.8.6.

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.2C

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.2C Număr inventar 15373 1 Buc.

2012

1.980,16

OMFP 3055/2009

478

1.8.6.

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.3

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.3 Număr inventar 15359 1 Buc.

2012

1.340,22

OMFP 3055/2009

479

1.8.6.

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.3A

BR.HDPE STR DEMOCRAȚIEI NR.3A Număr inventar 15370 1 Buc.

2012

1.690,37

OMFP 3055/2009

480

1.8.6.

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.4

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.4 Număr inventar 15356 1 Buc.

2012

1.056,49

OMFP 3055/2009

481

1.8.6.

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.5

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.5 Număr inventar 15358 1 Buc.

2012

1.901,67

OMFP 3055/2009

482

1.8.6.

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.6

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.6 Număr inventar 15355 1 Buc.

2012

2.112,97

OMFP 3055/2009

483

1.8.6.

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.7

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.7 Număr inventar 15347 1 Buc.

2012

2.227,67

OMFP 3055/2009

484

1.8.6.

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.9

BR.HDPE STR.DEMOCRATIEI NR.9 Număr inventar 15348 1 Buc.

2012

2.227,67

OMFP 3055/2009

485

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

LEG.OTEL

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI LEG.OTEL Număr inventar 13695 1 Buc.

2012

7.055,12

OMFP 3055/2009

486

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.101

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.101 Număr inventar 13678 1 Buc.

2012

1.392,70

OMFP 3055/2009

487

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.ll

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.11 Număr inventar 13689 1 Buc.

2012

2.437,23

OMFP 3055/2009

488

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.19

BR HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.19 Număr inventar 13686 1 Buc.

2012

1.740,88

OMFP 3055/2009

489

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.21

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.21 Număr inventar 13685 1 Buc.

2012

3.133,58

OMFP 3055/2009

490

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.25

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.25 Număr inventar 13683 1 Buc.

2012

3.481,76

OMFP 3055/2009

491

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.27

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.27 Număr inventar 13682 1 Buc.

2012

15.667,88

OMFP 3055/2009

492

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.27A

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.27A Număr inventar 13679 1 Buc.

2012

2.785,40

OMFP 3055/2009

493

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.27B

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.27B Număr inventar 13681 1 Buc.

2012

1.740,88

OMFP 3055/2009

494

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.3

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.3 Număr inventar 13697 1 Buc.

2012

3.481,76

OMFP 3055/2009

495

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.31

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.31 Număr inventar 13687 1 Buc.

2012

2.437,23

OMFP 3055/2009

496

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.31

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.31 Număr inventar 13705 1 Buc.

2012

2.089,05

OMFP 3055/2009

497

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.31B

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.31 B Număr inventar 13688 1 Buc.

2012

3.133,58

OMFP 3055/2009

498

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.33

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.33 Număr inventar 13690 1 Buc.

2012

3.481,76

OMFP 3055/2009

499

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.34

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.34 Număr inventar 13706 1 Buc.

2012

2.785,40

OMFP 3055/2009

500

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.36

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.36 Număr inventar 13704 1 Buc.

2012

1.740,88

OMFP 3055/2009

501

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.38

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.38 Număr inventar 13703 1 Buc.

2012

1.740,88

OMFP 3055/2009

502

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.41

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.41 Număr inventar 13702 1 Buc.

2012

5.222,62

OMFP 3055/2009

503

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.41A

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.41A Număr inventar 13700 1 Buc.

2012

3.970,42

OMFP 3055/2009

504

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.41B

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.41 B Număr inventar 13699 1 Buc.

2012

5.955,62

OMFP 3055/2009

505

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.41BIS

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.41 BIS Număr inventar 13701 1 Buc.

2012

1.740,88

OMFP 3055/2009

506

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.41C

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.41 C Număr inventar 13698 1 Buc.

2012

2.822,05

OMFP 3055/2009

507

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.5

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.5 Număr inventar 13696 1 Buc.

2012

2.089,05

OMFP 3055/2009

508

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.7

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.7 Număr inventar 13694 1 Buc.

2012

5.173,77

OMFP 3055/2009

509

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.7A

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.7A Număr inventar 13693 1 Buc.

2012

3.481,76

OMFP 3055/2009

510

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.7BIS

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.7BIS Număr inventar 13692 1 Buc.

2012

1.740,88

OMFP 3055/2009

511

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.81

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.81 Număr inventar 13684 1 Buc.

2012

2.089,05

OMFP 3055/2009

512

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.9

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.9 Număr inventar 13691 1 Buc.

2012

3.292,40

OMFP 3055/2009

513

1.8.6.

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI

NR.91

BR.HDPE STR.DUPA GRĂDINI NR.91 Număr inventar 13680 1 Buc.

2012

2.089,05

OMFP 3055/2009

514

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.l

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.1 Număr inventar 15436 1 Buc.

2012

1.730,90

OMFP 3055/2009

515

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.10

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.10 Număr inventar 15362 1 Buc.

2012

1.153,94

OMFP 3055/2009

516

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.ll

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.11 Număr inventar 15432 1 Buc.

2012

2.019,38

OMFP 3055/2009

517

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.13

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR 13 Număr inventar 15431 1 Buc.

2012

1.730,90

OMFP 3055/2009

518

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.14

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.14 Număr inventar 15361 1 Buc.

2012

1.153,94

OMFP 3055/2009

519

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.15

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR 15 Număr inventar 15430 1 Buc.

2012

1.442,42

OMFP 3055/2009

520

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.16A

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.16A Număr inventar 15438 1 Buc.

2012

1.442,42

OMFP 3055/2009

521

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.16B

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.16B Număr inventar 15399 1 Buc.

2012

1.153,94

OMFP 3055/2009

522

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.16C

BR HDPE STR ÎNVĂȚĂTORILOR NR.16C Număr inventar 15346 1 Buc.

2012

4.327,26

OMFP 3055/2009

523

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.16D

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.16D Număr inventar 15360 1 Buc.

2012

1.442,42

OMFP 3055/2009

524

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.17

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.17 Număr inventar 15429 1 Buc.

2012

1.730,90

OMFP 3055/2009

525

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.18

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.18 Număr inventar 15424 1 Buc.

2012

1.153,94

OMFP 3055/2009

526

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.19

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.19 Număr inventar 15428 1 Buc.

2012

1.730,90

OMFP 3055/2009

527

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.2

BR HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.2 Număr inventar 15366 1 Buc.

2012

1.153,94

OMFP 3055/2009

528

1.8.6.

BR.HDPE 5TR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.20

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.20 Număr inventar 15423 1 Buc.

2012

1.730,90

OMFP 3055/2009

529

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.21

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR 21 Număr inventar 15437 1 Buc.

2012

865,45

OMFP 3055/2009

530

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.21A

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.21A Număr inventar 15426 1 Buc.

2012

3.461,81

OMFP 3055/2009

531

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.22

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.22 Număr inventar 15422 1 Buc.

2012

2.019,38

OMFP 3055/2009

532

1.8.6.

BR.HDPE STR. ÎNVĂȚĂTORI LOR

NR.24

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.24 Număr inventar 15421 1 Buc.

2012

1.442,42

OMFP 3055/2009

533

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.25

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.25 Număr inventar 15427 1 Buc.

2012

1.153,94

OMFP 3055/2009

534

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.26

BR HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.26 Număr inventar 15420 1 Buc.

2012

2.884,84

OMFP 3055/2009

535

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.27

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.27 Număr inventar 15413 1 Buc.

2012

1.442,42

OMFP 3055/2009

536

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.27A

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.27A Număr inventar 15412 1 Buc.

2012

1.730,90

OMFP 3055/2009

537

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.28

BR HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.28 Număr inventar 15418 1 Buc.

2012

1.442,42

OMFP 3055/2009

538

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.28A

BR HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.28A Număr inventar 15419 1 Buc.

2012

4.257,09

OMFP 3055/2009

539

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.29

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.29 Număr inventar 15411 1 Buc.

2012

1.442,42

OMFP 3055/2009

540

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.3

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.3 Număr inventar 15435 1 Buc.

2012

1.730,90

OMFP 3055/2009

541

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.30

BR HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.30 Număr inventar 15417 1 Buc.

2012

6.385,63

OMFP 3055/2009

542

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.31

BR HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR 31 Număr inventar 15425 1 Buc.

2012

2.019,38

OMFP 3055/2009

543

1.8.6.

BR.HDPE STR. ÎNVĂȚĂTORI LOR

NR.32

BR HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.32 Număr inventar 15415 1 Buc.

2012

6.385,63

OMFP 3055/2009

544

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.33

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.33 Număr inventar 15410 1 Buc.

2012

1.153,94

OMFP 3055/2009

545

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.34

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.34 Număr inventar 15414 1 Buc.

2012

5.481,19

OMFP 3055/2009

546

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.34A

BR.HDPE STR ÎNVĂȚĂTORILOR NR.34A Număr inventar 15416 1 Buc.

2012

1.824,46

OMFP 3055/2009

547

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.35

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.35 Număr inventar 15409 1 Buc.

2012

1.730,90

OMFP 3055/2009

548

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.37

BR.HDPE STR. ÎNVĂȚĂTORI LOR NR 37 Număr inventar 15408 1 Buc.

2012

1.442,42

OMFP 3055/2009

549

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.39

BR HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR 39 Număr inventar 15407 1 Buc.

2012

1.442,42

OMFP 3055/2009

550

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.4

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.4 Număr inventar 15365 1 Buc.

2012

1.153,94

OMFP 3055/2009

551

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.41

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.41 Număr inventar 15406 1 Buc.

2012

1.442,42

OMFP 3055/2009

552

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.43

BR.HDPE STR ÎNVĂȚĂTORILOR NR.43 Număr inventar 15405 1 Buc.

2012

1.442,42

OMFP 3055/2009

553

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.45

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.45 Număr inventar 15404 1 Buc.

2012

1.442,42

OMFP 3055/2009

554

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.49

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.49 Număr inventar 15403 1 Buc.

2012

1.730,90

OMFP 3055/2009

555

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.5

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.5 Număr inventar 15434 1 Buc.

2012

2.019,38

OMFP 3055/2009

556

1.8.6.

BR.HDPE STR. ÎNVĂȚĂTORI LOR

NR.57

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.57 Număr inventar 15402 1 Buc.

2012

2.019,38

OMFP 3055/2009

557

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.6

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR 6 Număr inventar 15364 1 Buc.

2012

1.730,90

OMFP 3055/2009

558

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.8

BR.HDPE STR ÎNVĂȚĂTORILOR NR 8 Număr inventar 15363 1 Buc.

2012

1.442,42

OMFP 3055/2009

559

1.8.6.

BR.HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR

NR.9

BR HDPE STR.ÎNVĂȚĂTORILOR NR.9 Număr inventar 15433 1 Buc.

2012

2.596,35

OMFP 3055/2009

560

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.10

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.10 Număr inventar 15443 1 Buc.

2012

4.244,05

OMFP 3055/2009

561

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.ll

BR.HDPE STR MAIOR CRANTA NR.11 Număr inventar 15492 1 Buc.

2012

1.340,22

OMFP 3055/2009

562

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.13

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.13 Număr inventar 15493 1 Buc.

2012

1.563,60

OMFP 3055/2009

563

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.15

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.15 Număr inventar 15494 1 Buc.

2012

1.786,97

OMFP 3055/2009

564

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.17

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.17 Număr inventar 15495 1 Buc.

2012

1.340,22

OMFP 3055/2009

565

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.18

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.18 Număr inventar 15442 1 Buc.

2012

2.233,71

OMFP 3055/2009

566

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.19

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.19 Număr inventar 15496 1 Buc.

2012

2.680,46

OMFP 3055/2009

567

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.20

BR.HDPE STR MAIOR CRANTA NR.20 Număr inventar 15441 1 Buc.

2012

3.350,56

OMFP 3055/2009

568

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.21

BR HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.21 Număr inventar 15497 1 Buc.

2012

3.573,94

OMFP 3055/2009

569

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.22

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.22 Număr inventar 15440 1 Buc.

2012

2.680,46

OMFP 3055/2009

570

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.23

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.23 Număr inventar 15498 1 Buc.

2012

1.340,22

OMFP 3055/2009

571

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.24

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.24 Număr inventar 15439 1 Buc.

2012

1.786,97

OMFP 3055/2009

572

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.25

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.25 Număr inventar 15499 1 Buc.

2012

1.340,22

OMFP 3055/2009

573

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.26

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.26 Număr inventar 15447,15500 2 Buc.

2012

5.807,66

OMFP 3055/2009

574

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.27

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.27 Număr inventar 15488 1 Buc.

2012

1.786,97

OMFP 3055/2009

575

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.28

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.28 Număr inventar 15486 1 Buc.

2012

2.680,46

OMFP 3055/2009

576

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.29

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.29 Număr inventar 15487 1 Buc.

2012

1.340,22

OMFP 3055/2009

577

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.30

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.30 Număr inventar 15485 1 Buc.

2012

2.903,83

OMFP 3055/2009

578

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.31

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.31 Număr inventar 15476 1 Buc.

2012

1.786,97

OMFP 3055/2009

579

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.33

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.33 Număr inventar 15477 1 Buc.

2012

3.797,31

OMFP 3055/2009

580

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.35

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.35 Număr inventar 15478 1 Buc.

2012

4.020,68

OMFP 3055/2009

581

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.37

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.37 Număr inventar 15479 1 Buc.

2012

1.563,60

OMFP 3055/2009

582

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.39

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.39 Număr inventar 15480 1 Buc.

2012

1.340,22

OMFP 3055/2009

583

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.4

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.4 Număr inventar 15445 1 Buc.

2012

1.786,97

OMFP 3055/2009

584

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.41

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.41 Număr inventar 15481 1 Buc.

2012

1.340,22

OMFP 3055/2009

585

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.43

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.43 Număr inventar 15482 1 Buc.

2012

2.010,34

OMFP 3055/2009

586

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.45

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.45 Număr inventar 15483 1 Buc.

2012

1.116,85

OMFP 3055/2009

587

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.47

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR 47 Număr inventar 15484 1 Buc.

2012

1.340,22

OMFP 3055/2009

588

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.5

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.5 Număr inventar 15489 1 Buc.

2012

1.563,60

OMFP 3055/2009

589

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.6

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.6 Număr inventar 15444 1 Buc.

2012

2.680,46

OMFP 3055/2009

590

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.7

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.7 Număr inventar 15490 1 Buc.

2012

1.563,60

OMFP 3055/2009

591

1.8.6.

BR.HDPE STR.MAIOR CRANTA

NR.9

BR HDPE STR.MAIOR CRANTA NR.9 Număr inventar 15491 1 Buc.

2012

1.116,85

OMFP 3055/2009

592

1.8.6.

BR.HDPE STR.PAJISTEI

BR.HDPE STR.PAJISTEI Număr inventar 15393 1 Buc.

2012

2.825,34

OMFP 3055/2009

593

1.8.6.

BR.HDPE STR.PAJISTEI NR.2

BR.HDPE STR.PAJISTEI NR.2 Număr inventar 15389 1 Buc.

2012

2.457,09

OMFP 3055/2009

594

1.8.6.

BR.HDPE STR.PAJISTEI NR.2

BR.HDPE STR.PAJISTEI NR.2 Număr inventar 15392 1 Buc.

2012

5.650,69

OMFP 3055/2009

595

1.8.6.

BR.HDPE STR.PAJISTEI NR.2A

BR HDPE STR.PAJISTEI NR.2A Număr inventar 15391 1 Buc.

2012

2.119,01

OMFP 3055/2009

596

1.8.6.

BR.HDPE STR.PAJISTEI NR.3

BR.HDPE STR.PAJISTEI NR.3 Număr inventar 15390 1 Buc.

2012

2.010,34

OMFP 3055/2009

597

1.8.6.

BR.HDPE STR.PAJISTEI NR.8

BR.HDPE STR.PAJISTEI NR.8 Număr inventar 15394 1 Buc.

2012

2.233,71

OMFP 3055/2009

598

1.8.6.

BR.HDPE STR.PETRE ISPIRESCU

NR.10

BR.HDPE STR PETRE ISPIRESCU NR.10 Număr inventar 13672 1 Buc.

2012

1.924,12

OMFP 3055/2009

599

1.8.6.

BR.HDPE STR.PETRE ISPIRESCU

NR.12

BR.HDPE STR.PETRE ISPIRESCU NR 12 Număr inventar 13673 1 Buc.

2012

5.131,00

OMFP 3055/2009

600

1.8.6.

BR.HDPE STR.PETRE ISPIRESCU

NR.18

BR HDPE STR.PETRE ISPIRESCU NR 18 Număr inventar 13675 1 Buc.

2012

9.834,42

OMFP 3055/2009

601

1.8.6.

BR.HDPE STR.PETRE ISPIRESCU

NR.4

BR.HDPE STR.PETRE ISPIRESCU NR.4 Număr inventar 13669 1 Buc.

2012

1.068,96

OMFP 3055/2009

602

1.8.6.

BR.HDPE STR.PETRE ISPIRESCU

NR.6

BR HDPE STR PETRE ISPIRESCU NR.6 Număr inventar 13670 1 Buc.

2012

1.924,12

OMFP 3055/2009

603

1.8.6.

BR.HDPE STR.PETRE ISPIRESCU

NR.8

BR HDPE STR.PETRE ISPIRESCU NR.8 Număr inventar 13671 1 Buc.

2012

1.282,76

OMFP 3055/2009

604

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.10

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.10 Număr inventar 13639 1 Buc.

2012

1.136,15

OMFP 3055/2009

605

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.ll

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR. 11 Număr inventar 13662 1 Buc.

2012

946,79

OMFP 3055/2009

606

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.12

BR HDPE STR PODUL CREȚULUI NR.12 Număr inventar 13638 1 Buc.

2012

1.325,51

OMFP 3055/2009

607

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.13

BR HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.13 Număr inventar 13661 1 Buc.

2012

3.787,17

OMFP 3055/2009

608

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.14

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.14 Număr inventar 13637 1 Buc.

2012

1.325,51

OMFP 3055/2009

609

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.15

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.15 Număr inventar 13660 1 Buc.

2012

2.272,30

OMFP 3055/2009

610

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.16

BR HDPE STR PODUL CREȚULUI NR.16 Număr inventar 13636 1 Buc.

2012

1.136,15

OMFP 3055/2009

611

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.17

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.17 Număr inventar 13659 1 Buc.

2012

2.651,02

OMFP 3055/2009

612

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.18

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.18 Număr inventar 13635 1 Buc.

2012

946,79

OMFP 3055/2009

613

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.19

BR.HDPE STR PODUL CREȚULUI NR.19 Număr inventar 13658 1 Buc.

2012

2.461,66

OMFP 3055/2009

614

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.20

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.20 Număr inventar 13634 1 Buc.

2012

946,79

OMFP 3055/2009

615

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.21

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.21 Număr inventar 13657 1 Buc.

2012

2.272,30

OMFP 3055/2009

616

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.22

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.22 Număr inventar 13633 1 Buc.

2012

946,79

OMFP 3055/2009

617

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.23

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.23 Număr inventar 13655 1 Buc.

2012

3.787,17

OMFP 3055/2009

618

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.23A

BR HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.23A Număr inventar 13656 1 Buc.

2012

3.787,17

OMFP 3055/2009

619

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.24

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.24 Număr inventar 13632 1 Buc.

2012

946,79

OMFP 3055/2009

620

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.25

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.25 Număr inventar 13654 1 Buc.

2012

3.219,10

OMFP 3055/2009

621

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.26

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.26 Număr inventar 13631 1 Buc.

2012

946,79

OMFP 3055/2009

622

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.27

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.27 Număr inventar 13653 1 Buc.

2012

3.029,74

OMFP 3055/2009

623

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.28

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.28 Număr inventar 13630 1 Buc.

2012

946,79

OMFP 3055/2009

624

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.29

BR HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.29 Număr inventar 13652 1 Buc.

2012

1.893,59

OMFP 3055/2009

625

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.3

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.3 Număr inventar 13666 1 Buc.

2012

1.704,23

OMFP 3055/2009

626

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.30

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.30 Număr inventar 13629 1 Buc.

2012

946,79

OMFP 3055/2009

627

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.31

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.31 Număr inventar 13651 1 Buc.

2012

2.082,94

OMFP 3055/2009

628

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.33

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.33 Număr inventar 13650 1 Buc.

2012

2.651,02

OMFP 3055/2009

629

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.34

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.34 Număr inventar 13628 1 Buc.

2012

946,79

OMFP 3055/2009

630

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.35

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.35 Număr inventar 13649 1 Buc.

2012

1.704,23

OMFP 3055/2009

631

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.37

BR.HDPE STR PODUL CREȚULUI NR.37 Număr inventar 13648 1 Buc.

2012

1.704,23

OMFP 3055/2009

632

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.39

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.39 Număr inventar 13647 1 Buc.

2012

1.893,59

OMFP 3055/2009

633

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.41

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.41 Număr inventar 13646 1 Buc.

2012

1.514,87

OMFP 3055/2009

634

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.42

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.42 Număr inventar 13627 1 Buc.

2012

946,79

OMFP 3055/2009

635

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.43

BR.HDPE STR PODUL CREȚULUI NR.43 Număr inventar 13645 1 Buc.

2012

3.408,45

OMFP 3055/2009

636

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.44

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.44 Număr inventar 13626 1 Buc.

2012

1.325,51

OMFP 3055/2009

637

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.45

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.45 Număr inventar 13644 1 Buc.

2012

1.136,15

OMFP 3055/2009

638

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.47

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR 47 Număr inventar 13643 1 Buc.

2012

946,79

OMFP 3055/2009

639

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.48

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.48 Număr inventar 13625 1 Buc.

2012

946,79

OMFP 3055/2009

640

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.49

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.49 Număr inventar 13642 1 Buc.

2012

1.514,87

OMFP 3055/2009

641

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.5

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.5 Număr inventar 13665 1 Buc.

2012

1.704,23

OMFP 3055/2009

642

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.51

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.51 Număr inventar 13624 1 Buc.

2012

1.136,15

OMFP 3055/2009

643

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.53

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.53 Număr inventar 13623 1 Buc.

2012

946,79

OMFP 3055/2009

644

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.55

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.55 Număr inventar 13622 1 Buc.

2012

946,79

OMFP 3055/2009

645

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.8

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.8 Număr inventar 13640 1 Buc.

2012

946,79

OMFP 3055/2009

646

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.9

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.9 Număr inventar 13663 1 Buc.

2012

1.514,87

OMFP 3055/2009

647

1.8.6.

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI

NR.93

BR.HDPE STR.PODUL CREȚULUI NR.93 Număr inventar 13641 1 Buc.

2012

2.840,38

OMFP 3055/2009

648

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.l

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.1 Număr inventar 13468 1 Buc.

2012

2.583,83

OMFP 3055/2009

649

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.ll

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.11 Număr inventar 13457 1 Buc.

2012

2.583,83

OMFP 3055/2009

650

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.13

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.13 Număr inventar 13469 1 Buc.

2012

2.583,83

OMFP 3055/2009

651

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.15

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.15 Număr inventar 13481 1 Buc.

2012

2.693,77

OMFP 3055/2009

652

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.17

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.17 Număr inventar 13482 1 Buc.

2012

5.387,55

OMFP 3055/2009

653

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.19

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR 19 Număr inventar 13458 1 Buc.

2012

3.158,01

OMFP 3055/2009

654

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.2

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.2 Număr inventar 13466 1 Buc.

2012

5.167,65

OMFP 3055/2009

655

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.21

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.21 Număr inventar 13459 1 Buc.

2012

3.158,01

OMFP 3055/2009

656

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.23

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.23 Număr inventar 13460 1 Buc.

2012

2.870,92

OMFP 3055/2009

657

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.25

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.25 Număr inventar 13461 1 Buc.

2012

5.454,75

OMFP 3055/2009

658

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.27

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.27 Număr inventar 13470 1 Buc.

2012

3.158,01

OMFP 3055/2009

659

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.29

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.29 Număr inventar 13471 1 Buc.

2012

2.296,74

OMFP 3055/2009

660

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.2A

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.2A Număr inventar 13465 1 Buc.

2012

2.870,92

OMFP 3055/2009

661

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.3

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.3 Număr inventar 13480 1 Buc.

2012

3.292,40

OMFP 3055/2009

662

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.31

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.31 Număr inventar 13472 1 Buc.

2012

5.167,65

OMFP 3055/2009

663

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.33

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.33 Număr inventar 13483 1 Buc.

2012

5.387,55

OMFP 3055/2009

664

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.35

BR.HDPE STR PRINTRE GRĂDINI NR.35 Număr inventar 13462 1 Buc.

2012

5.454,75

OMFP 3055/2009

665

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.35

BR.HDPE STR PRINTRE GRĂDINI NR.35 Număr inventar 13473 1 Buc.

2012

5.167,65

OMFP 3055/2009

666

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.37

BR HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.37 Număr inventar 13463 1 Buc.

2012

3.158,01

OMFP 3055/2009

667

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.37A

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.37 A Număr inventar 13474 1 Buc.

2012

2.993,09

OMFP 3055/2009

668

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.39

BR HDPE STR PRINTRE GRĂDINI NR.39 Număr inventar 13475 1 Buc.

2012

2.993,09

OMFP 3055/2009

669

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.39A

BR.HDPE STR PRINTRE GRĂDINI NR.39A Număr inventar 13453 1 Buc.

2012

2.870,92

OMFP 3055/2009

670

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.4

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.4 Număr inventar 13479 1 Buc.

2012

2.993,09

OMFP 3055/2009

671

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.41

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.41 Număr inventar 13478 1 Buc.

2012

2.693,77

OMFP 3055/2009

672

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.4B

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.4B Număr inventar 13477 1 Buc.

2012

5.387,55

OMFP 3055/2009

673

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.4D

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.4D Număr inventar 13476 1 Buc.

2012

5.686,86

OMFP 3055/2009

674

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.5

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.5 Număr inventar 13454 1 Buc.

2012

2.583,83

OMFP 3055/2009

675

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.6

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR 6 Număr inventar 13464 1 Buc.

2012

2.870,92

OMFP 3055/2009

676

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.7

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.7 Număr inventar 13455 1 Buc.

2012

2.583,83

OMFP 3055/2009

677

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.8A

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR 8A Număr inventar 13484 1 Buc.

2012

4.984,41

OMFP 3055/2009

678

1.8.6.

BR.HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI

NR.9

BR HDPE STR.PRINTRE GRĂDINI NR.9 Număr inventar 13456 1 Buc.

2012

5.454,75

OMFP 3055/2009

679

1.8.6.

BR.HDPE STR.STEJERIȘ NR.3

BR.HDPE STR.STEJERIȘ NR.3 Număr inventar 13620 1 Buc.

2012

3.015,86

OMFP 3055/2009

680

1.8.6.

BR.HDPE WC-PIATA UNIRII

BR.HDPE WC-PIATA UNIRII Număr inventar 13818 1 Buc.

2012

2.199,00

OMFP 3055/2009

681

1.8.6.

BR.HDPE-STR.EGALITATII NR.63

BR.HDPE-STR.EGALITATII NR.63 Număr inventar 13321 1 Buc.

2012

2.742,56

OMFP 3055/2009

682

1.8.6.

BR.HDPE-STR.EGALITATII NR.65BIS

BR.HDPE-STR.EGALITATII NR.65BIS Număr inventar 13319 1 Buc.

2012

8.476,99

OMFP 3055/2009

683

1.8.6.

BR.HDPE-STR.EGALITATII NR.91BIS

BR HDPE-STR.EGALITATII NR.91BIS Număr inventar 13320 1 Buc.

2012

1.994,59

OMFP 3055/2009

684

1.8.6.

BR.PODUL LUI GRID NR.15E

BR.PODUL LUI GRID NR.15E Număr inventar 17370 1 Buc.

2012

716,88

OMFP 3055/2009

685

1.8.6.

BR.PODUL LUI GRID NR.17

BR.PODUL LUI GRID NR.17 Număr inventar 17386 1 Buc.

2012

421,70

OMFP 3055/2009

686

1.8.6.

BR.REST.CIRES STR.LACURILOR

BR.REST.CIRES STR.LACURILOR Număr inventar 16465 1 Buc.

2012

551,77

OMFP 3055/2009

687

1.8.6.

BR.ST.BRAZILOR NR.17

BR.ST.BRAZILOR NR.17 Număr inventar 16410 1 Buc.

2012

1.094,78

OMFP 3055/2009

688

1.8.6.

BR.STR. CETINII NR 117

BR.STR. CETINII NR 117 Număr inventar 16600 1 Buc.

2012

319,72

OMFP 3055/2009

689

1.8.6.

BR.STR. CETINII NR. 23

BR.STR. CETINII NR. 23 Număr inventar 16599 1 Buc.

2012

803,86

OMFP 3055/2009

690

1.8.6.

BR.STR. LACURILOR NR. 18

BR.STR. LACURILOR NR. 18 Număr inventar 16601 1 Buc.

2012

1.191,12

OMFP 3055/2009

691

1.8.6.

BR.STR.15 NOIEMBRIE NR.74

BR.STR.15 NOIEMBRIE NR.74 Număr inventar 16901 1 Buc.

2012

1.209,77

OMFP 3055/2009

692

1.8.6.

BR.STR.8 MARTIE NR.l

BR STR.8 MARTIE NR 1 Număr inventar 15796 1 Buc.

2012

335,47

OMFP 3055/2009

693

1.8.6.

BR.STR.8 MARTIE NR.10

BR.STR.8 MARTIE NR.10 Număr inventar 15802 1 Buc.

2012

489,79

OMFP 3055/2009

694

1.8.6.

BR.STR.8 MARTIE NR.ll

BR.STR.8 MARTIE NR.11 Număr inventar 15801 1 Buc.

2012

355,60

OMFP 3055/2009

695

1.8.6.

BR.STR.8 MARTIE NR.12

BR.STR.8 MARTIE NR.12 Număr inventar 15791 1 Buc.

2012

570,30

OMFP 3055/2009

696

1.8.6.

BR.STR.8 MARTIE NR.14

BR.STR.8 MARTIE NR.14 Număr inventar 15790 1 Buc.

2012

1.006,41

OMFP 3055/2009

697

1.8.6.

BR.STR.8 MARTIE NR.15

BR.STR.8 MARTIE NR.15 Număr inventar 15778 1 Buc.

2012

1.221,11

OMFP 3055/2009

698

1.8.6.

BR.STR.8 MARTIE NR.19

BR.STR.8 MARTIE NR.19 Număr inventar 15779 1 Buc.

2012

704,49

OMFP 3055/2009

699

1.8.6.

BR.STR.8 MARTIE NR.23

BR.STR.8 MARTIE NR.23 Număr inventar 15781 1 Buc.

2012

301,92

OMFP 3055/2009

700

1.8.6.

BR.STR.8 MARTIE NR.23A

BR.STR 8 MARTIE NR.23A Număr inventar 15780 1 Buc.

2012

691,07

OMFP 3055/2009

701

1.8.6.

BR.STR.8 MARTIE NR.25

BR.STR.8 MARTIE NR.25 Număr inventar 15782 1 Buc.

2012

301,92

OMFP 3055/2009

702

1.8.6.

BR.STR.8 MARTIE NR.25A

BR.STR.8 MARTIE NR.25A Număr inventar 15783 1 Buc.

2012

301,92

OMFP 3055/2009

703

1.8.6.

BR.STR.8 MARTIE NR.27

BR.STR.8 MARTIE NR.27 Număr inventar 15784 1 Buc.

2012

436,11

OMFP 3055/2009

704

1.8.6.

BR.STR.8 MARTIE NR.29

BR.STR.8 MARTIE NR.29 Număr inventar 15785 1 Buc.

2012

550,17

OMFP 3055/2009

705

1.8.6.

BR.STR.8 MARTIE NR.2A

BR.STR.8 MARTIE NR.2A Număr inventar 15803 1 Buc.

2012

509,92

OMFP 3055/2009

706

1.8.6.

BR.STR.8 MARTIE NR.3

BR.STR.8 MARTIE NR.3 Număr inventar 15797 1 Buc.

2012

201,29

OMFP 3055/2009

707

1.8.6.

BR.STR.8 MARTIE NR.5

BR.STR.8 MARTIE NR.5 Număr inventar 15798 1 Buc.

2012

134,18

OMFP 3055/2009

708

1.8.6.

BR.STR.8 MARTIE NR.7

BR.STR.8 MARTIE NR.7 Număr inventar 15799 1 Buc.

2012

322,05

OMFP 3055/2009

709

1.8.6.

BR.STR.8 MARTIE NR.8

BR.STR.8 MARTIE NR.8 Număr inventar 15792 1 Buc.

2012

603,85

OMFP 3055/2009

710

1.8.6.

BR.STR.8 MARTIE NR.9

BR.STR.8 MARTIE NR.9 Număr inventar 15800 1 Buc.

2012

134,18

OMFP 3055/2009

711

1.8.6.

BR.STR.AFINELOR NR.l

BR.STR.AFINELOR NR.1 Număr inventar 16693 1 Buc.

2012

315,30

OMFP 3055/2009

712

1.8.6.

BR.STR.AFINELOR NR.ll

BR.STR AFINELOR NR.11 Număr inventar 16698 1 Buc.

2012

315,30

OMFP 3055/2009

713

1.8.6.

BR.STR.AFINELOR NR.2

BR.STR AFINELOR NR 2 Număr inventar 16689 1 Buc.

2012

1.182,36

OMFP 3055/2009

714

1.8.6.

BR.STR.AFINELOR NR.2A

BR.STR.AFINELOR NR.2A Număr inventar 16703 1 Buc.

2012

670,00

OMFP 3055/2009

715

1.8.6.

BR.STR.AFINELOR NR.3

BR.STR AFINELOR NR.3 Număr inventar 16692 1 Buc.

2012

394,12

OMFP 3055/2009

716

1.8.6.

BR.STR.AFINELOR NR.4

BR.STR.AFINELOR NR.4 Număr inventar 16688 1 Buc.

2012

630,59

OMFP 3055/2009

717

1.8.6.

BR.STR.AFINELOR NR.4

BR.STR.AFINELOR NR.4 Număr inventar 16700 1 Buc.

2012

394,12

OMFP 3055/2009

718

1.8.6.

BR.STR.AFINELOR NR.45

BR.STR.AFINELOR NR.45 Număr inventar 16642 1 Buc.

2012

1.156,09

OMFP 3055/2009

719

1.8.6.

BR.STR.AFINELOR NR.5

BR.STR.AFINELOR NR.5 Număr inventar 16691 1 Buc.

2012

433,53

OMFP 3055/2009

720

1.8.6.

BR.STR.AFINELOR NR.5A

BR.STR.AFINELOR NR.5A Număr inventar 16690 1 Buc.

2012

591,18

OMFP 3055/2009

721

1.8.6.

BR.STR.AFINELOR NR.6

BR.STR.AFINELOR NR.6 Număr inventar 16687 1 Buc.

2012

591,18

OMFP 3055/2009

722

1.8.6.

BR.STR.AFINELOR NR.6

BR.STR.AFINELOR NR.6 Număr inventar 16705 1 Buc.

2012

512,36

OMFP 3055/2009

723

1.8.6.

BR.STR.AFINELOR NR.6A

BR STR.AFINELOR NR.6A Număr inventar 16685 1 Buc.

2012

394,12

OMFP 3055/2009

724

1.8.6.

BR.STR.AFINELOR NR.7

BR.STR.AFINELOR NR.7 Număr inventar 16699 1 Buc.

2012

394,12

OMFP 3055/2009

725

1.8.6.

BR.STR.AFINELOR NR.8

BR.STR.AFINELOR NR.8 Număr inventar 16686 1 Buc.

2012

591,18

OMFP 3055/2009

726

1.8.6.

BR.STR.AFINELOR NR.8

BR.STR.AFINELOR NR.8 Număr inventar 16704 1 Buc.

2012

433,53

OMFP 3055/2009

727

1.8.6.

BR.STR.AGRISELOR NR.l-DN40MM

BR.STR.AGRISELOR NR.1 - DN40MM Număr inventar 15519 1 Buc.

2012

1.325,47

OMFP 3055/2009

728

1.8.6.

BR.STR.AGRISELOR NR.ll-

DN40MM

BR.STR.AGRISELOR NR.11-DN40MM Număr inventar 15505 1 Buc.

2012

1.325,47

OMFP 3055/2009

729

1.8.6.

BR.STR.AGRISELOR NR.12-

DN63MM

BR.STR.AGRISELOR NR.12-DN63MM Număr inventar 15504 1 Buc.

2012

7.105,62

OMFP 3055/2009

730

1.8.6.

BR.STR.AGRISELOR NR.13-

DN40MM

BR.STR AGRIȘELOR NR.13-DN40MM Număr inventar 15510 1 Buc.

2012

1.325,47

OMFP 3055/2009

731

1.8.6.

BR.STR.AGRIȘELOR NR.15-

DN40MM

BR.STR.AGRISELOR NR.15-DN40MM Număr inventar 15511 1 Buc.

2012

883,64

OMFP 3055/2009

732

1.8.6.

BR.STR.AGRISELOR NR.18-

DN40MM

BR.STR.AGRISELOR NR.18-DN40MM Număr inventar 15513 1 Buc.

2012

883,64

OMFP 3055/2009

733

1.8.6.

BR.STR.AGRISELOR NR.19-

DN40MM

BR.STR.AGRISELOR NR.19-DN40MM Număr inventar 15514 1 Buc.

2012

1.325,47

OMFP 3055/2009

734

1.8.6.

BR.STR.AGRISELOR NR.21 -

DN40MM

BR.STR.AGRISELOR NR.21 - DN40MM Număr inventar 15515 1 Buc.

2012

1.325,47

OMFP 3055/2009

735

1.8.6.

BR.STR.AGRISELOR NR.23-

DN40MM

BR.STR.AGRISELOR NR.23-DN40MM Număr inventar 15516 1 Buc.

2012

1.325,47

OMFP 3055/2009

736

1.8.6.

BR.STR.AGRISELOR NR.3-

DN40MM

BR.STR.AGRISELOR NR.3- DN40MM Număr inventar 15518 1 Buc.

2012

1.325,47

OMFP 3055/2009

737

1.8.6.

BR.STR.AGRISELOR NR.5 -DN40MM

BR.STR.AGRISELOR NR.5 -DN40MM Număr inventar 15509 1 Buc.

2012

1.325,47

OMFP 3055/2009

738

1.8.6.

BR.STR.AGRISELOR NR.7 -DN40MM

BR.STR.AGRISELOR NR.7 - DN40MM Număr inventar 15508 1 Buc.

2012

1.325,47

OMFP 3055/2009

739

1.8.6.

BR.STR.AGRISELOR NR.8-

DN40MM

BR.STR.AGRISELOR NR.8- DN40MM Număr inventar 15507 1 Buc.

2012

2.209,12

OMFP 3055/2009

740

1.8.6.

BR.STR.AGRISELOR NR.9 -

DN40MM

BR.STR.AGRISELOR NR.9 - DN40MM Număr inventar 15506 1 Buc.

2012

1.325,47

OMFP 3055/2009

741

1.8.6.

BR.STR.AGRISELORNR.17-

DN40MM

BR.STR.AGRISELORNR. 17-DN40MM Număr inventar 15512 1 Buc.

2012

1.325,47

OMFP 3055/2009

742

1.8.6.

BR.STR.ANA IPATESCU NR.l

BR.STR.ANA IPATESCU NR.1 Număr inventar 16030 1 Buc.

2012

628,78

OMFP 3055/2009

743

1.8.6.

BR.STR.ANA IPATESCU NR.3

BR.STR.ANA IPATESCU NR.3 Număr inventar 16029 1 Buc.

2012

620,92

OMFP 3055/2009

744

1.8.6.

BR.STR.ANA IPATESCU NR.4

BR.STR.ANA IPATESCU NR.4 Număr inventar 16019 1 Buc.

2012

432,28

OMFP 3055/2009

745

1.8.6.

BR.STR.ANA IPATESCU NR.5

BR.STR.ANA IPATESCU NR.5 Număr inventar 16018 1 Buc.

2012

628,78

OMFP 3055/2009

746

1.8.6.

BR.STR.ANA IPATESCU NR.6

BR.STR.ANA IPATESCU NR.6 Număr inventar 16021 1 Buc.

2012

471,58

OMFP 3055/2009

747

1.8.6.

BR.STR.ANA IPATESCU NR.7

BR.STR.ANA IPATESCU NR.7 Număr inventar 16020 1 Buc.

2012

746,68

OMFP 3055/2009

748

1.8.6.

BR.STR.ANA IPATESCU NR.8

BR.STR.ANA IPATESCU NR 8 Număr inventar 16012 1 Buc.

2012

230,24

OMFP 3055/2009

749

1.8.6.

BR.STR.ANA IPATESCU NR.9

BR.STR.ANA IPATESCU NR.9 Număr inventar 16013 1 Buc.

2012

215,84

OMFP 3055/2009

750

1.8.6.

BR.STR.ANINOASANR.l

BR.STR.ANINOASA NR.1 Număr inventar 16889 1 Buc.

2012

938,38

OMFP 3055/2009

751

1.8.6.

BR.STR.ANINOASA NR.10

BR.STR.ANINOASA NR.10 Număr inventar 16879 1 Buc.

2012

938,38

OMFP 3055/2009

752

1.8.6.

BR.STR.ANINOASA NR.ll

BR.STR.ANINOASA NR.11 Număr inventar 16880 1 Buc.

2012

938,38

OMFP 3055/2009

753

1.8.6.

BR.STR.ANINOASA NR.14B+14C

BR.STR.ANINOASA NR.14B+14C Număr inventar 16881 1 Buc.

2012

1.287,87

OMFP 3055/2009

754

1.8.6.

BR.STR.ANINOASA NR.18

BR STR.ANINOASA NR 18 Număr inventar 16878 1 Buc.

2012

625,58

OMFP 3055/2009

755

1.8.6.

BR.STR.ANINOASA NR.2A

BR.STR.ANINOASA NR.2A Număr inventar 16886 1 Buc.

2012

1.159,09

OMFP 3055/2009

756

1.8.6.

BR.STR.ANINOASA NR.3

BR.STR ANINOASA NR 3 Număr inventar 16888 1 Buc.

2012

417,05

OMFP 3055/2009

757

1.8.6.

BR.STR.ANINOASA NR.4

BR.STR.ANINOASA NR.4 Număr inventar 16884 1 Buc.

2012

938,38

OMFP 3055/2009

758

1.8.6.

BR.STR.ANINOASA NR.5

BR.STR.ANINOASA NR.5 Număr inventar 16887 1 Buc.

2012

643,94

OMFP 3055/2009

759

1.8.6.

BR.STR.ANINOASA NR.6

BR.STR.ANINOASA NR.6 Număr inventar 16883 1 Buc.

2012

938,38

OMFP 3055/2009

760

1.8.6.

BR.STR.ANINOASA NR.7

BR.STR.ANINOASA NR.7 Număr inventar 16885 1 Buc.

2012

521,32

OMFP 3055/2009

761

1.8.6.

BR.STR.ANINOASA NR.9A

BR.STR.ANINOASA NR.9A Număr inventar 16882 1 Buc.

2012

1.042,64

OMFP 3055/2009

762

1.8.6.

BR.STR.AURORA BL.22

BR.STR.AURORA BL.22 Număr inventar 15345 1 Buc.

2012

841,69

OMFP 3055/2009

763

1.8.6.

BR.STR.AURORA BL.25

BR.STR.AURORA BL.25 Număr inventar 15342 1 Buc.

2012

1.132,58

OMFP 3055/2009

764

1.8.6.

BR.STR.B-DUL EROILOR -

FAC.MECANICA

BR.STR B-DUL EROILOR -FAC.MECANICA Număr inventar 16292 1 Buc.

2012

357,68

OMFP 3055/2009

765

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR -BISERICA

BR.STR.BRAZILOR -BISERICA Număr inventar 16415 1 Buc.

2012

903,19

OMFP 3055/2009

766

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.l

BR.STR.BRAZILOR NR.1 Număr inventar 16525 1 Buc.

2012

410,54

OMFP 3055/2009

767

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.l-BLOC

BR.STR.BRAZILOR NR.1-BLOC Număr inventar 16510 1 Buc.

2012

679,64

OMFP 3055/2009

768

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.10

BR.STR.BRAZILOR NR.10 Număr inventar 16527 1 Buc.

2012

957,94

OMFP 3055/2009

769

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.12

BR.STR.BRAZILOR NR.12 Număr inventar 16526 1 Buc.

2012

957,94

OMFP 3055/2009

770

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.19

BR.STR.BRAZILOR NR.19 Număr inventar 16409 1 Buc.

2012

684,23

OMFP 3055/2009

771

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.2

BR.STR.BRAZILOR NR.2 Număr inventar 16508 1 Buc.

2012

1.231,63

OMFP 3055/2009

772

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.25

BR.STR.BRAZILOR NR.25 Număr inventar 16414 1 Buc.

2012

684,23

OMFP 3055/2009

773

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.27

BR.STR.BRAZILOR NR.27 Număr inventar 16413 1 Buc.

2012

684,23

OMFP 3055/2009

774

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.29

BR.STR.BRAZILOR NR.29 Număr inventar 16412 1 Buc.

2012

1.094,78

OMFP 3055/2009

775

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.36B

BR.STR.BRAZILOR NR.36B Număr inventar 16514 1 Buc.

2012

670,00

OMFP 3055/2009

776

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.36C

BR.STR.BRAZILOR NR.36C Număr inventar 16513 1 Buc.

2012

709,41

OMFP 3055/2009

777

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.36D

BR.STR.BRAZILOR NR.36D Număr inventar 16512 1 Buc.

2012

591,18

OMFP 3055/2009

778

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.36E

BR.STR BRAZILOR NR.36E Număr inventar 16511 1 Buc.

2012

591,18

OMFP 3055/2009

779

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.4

BR.STR.BRAZILOR NR.4 Număr inventar 16519 1 Buc.

2012

957,94

OMFP 3055/2009

780

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.5

BR.STR.BRAZILOR NR.5 Număr inventar 16524 1 Buc.

2012

752,66

OMFP 3055/2009

781

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.6

BR.STR.BRAZILOR NR.6 Număr inventar 16483 1 Buc.

2012

1.103,54

OMFP 3055/2009

782

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.6

BR.STR.BRAZILOR NR.6 Număr inventar 16520 1 Buc.

2012

1.231,63

OMFP 3055/2009

783

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.7

BR.STR BRAZILOR NR.7 Număr inventar 16523 1 Buc.

2012

684,23

OMFP 3055/2009

784

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.7-BLOC

BR.STR. BRAZI LOR NR.7-BLOC Număr inventar 16411 1 Buc.

2012

1.083,83

OMFP 3055/2009

785

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.8

BR.STR.BRAZILOR NR 8 Număr inventar 16528 1 Buc.

2012

1.231,63

OMFP 3055/2009

786

1.8.6.

BR.STR.BRAZILOR NR.9A

BR.STR.BRAZILOR NR.9A Număr inventar 16509 1 Buc.

2012

1.103,54

OMFP 3055/2009

787

1.8.6.

BR.STR.CALEA POIENII -GRADINA

BR.STR.CALEA POIENII -GRADINA Număr inventar 17139 1 Buc.

2012

1.079,10

OMFP 3055/2009

788

1.8.6.

BR.STR.CALEA POIENII NR.14

BRSTR.CALEA POIENII NR.14 Număr inventar 17140 1 Buc.

2012

903,14

OMFP 3055/2009

789

1.8.6.

BR.STR.CALEA POIENII NR.26

BR.STR.CALEA POIENII NR.26 Număr inventar 17138 1 Buc.

2012

1.128,93

OMFP 3055/2009

790

1.8.6.

BR.STR.CALEA POIENII NR.27

BR.STR.CALEA POIENII NR 27 Număr inventar 17141 1 Buc.

2012

914,79

OMFP 3055/2009

791

1.8.6.

BR.STR.CALEA POIENII NR.32

BR.STR.CALEA POIENII NR.32 Număr inventar 17150 1 Buc.

2012

1.128,93

OMFP 3055/2009

792

1.8.6.

BR.STR.CAMELIEI NR.l

BR.STR.CAMELIEI NR.1 Număr inventar 16477 1 Buc.

2012

827,65

OMFP 3055/2009

793

1.8.6.

BR.STR.CAMELIEI NR.3

BR.STR.CAMELIEI NR.3 Număr inventar 16478 1 Buc.

2012

827,65

OMFP 3055/2009

794

1.8.6.

BR.STR.CAMELIEI NR.4

BR.STR.CAMELIEI NR.4 Număr inventar 16479 1 Buc.

2012

354,71

OMFP 3055/2009

795

1.8.6.

BR.STR.CAMELIEI NR.7

BR.STR.CAMELIEI NR.7 Număr inventar 16476 1 Buc.

2012

827,65

OMFP 3055/2009

796

1.8.6.

BR.STR.CĂPRIOAREI NR.l

BR.STR.CAPRIOAREI NR.1 Număr inventar 16078 1 Buc.

2012

620,91

OMFP 3055/2009

797

1.8.6.

BR.STR.CĂPRIOAREI NR.10

BR.STR.CAPRIOAREI NR.10 Număr inventar 16086 1 Buc.

2012

846,69

OMFP 3055/2009

798

1.8.6.

BR.STR.CĂPRIOAREI NR.ll

BR.STR.CAPRIOAREI NR.11 Număr inventar 16087 1 Buc.

2012

508,01

OMFP 3055/2009

799

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.12

BR.STR.CAPRIOAREI NR.12 Număr inventar 16076 1 Buc.

2012

508,01

OMFP 3055/2009

800

1.8.6.

BR.STR.CĂPRIOAREI NR.13

BR.STR.CAPRIOAREI NR.13 Număr inventar 16075 1 Buc.

2012

575,75

OMFP 3055/2009

801

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.14

BR.STR.CAPRIOAREI NR.14 Număr inventar 16074 1 Buc.

2012

677,36

OMFP 3055/2009

802

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.16

BR.STR.CAPRIOAREI NR.16 Număr inventar 16062 1 Buc.

2012

1.072,48

OMFP 3055/2009

803

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.17

BR.STR.CAPRIOAREI NR.17 Număr inventar 16063 1 Buc.

2012

287,88

OMFP 3055/2009

804

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.17A

BR.STR.CAPRIOAREI NR.17A Număr inventar 16064 1 Buc.

2012

508,01

OMFP 3055/2009

805

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.18

BR.STR.CAPRIOAREI NR.18 Număr inventar 16065 1 Buc.

2012

733,80

OMFP 3055/2009

806

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.19

BR.STR.CAPRIOAREI NR 19 Număr inventar 16066 1 Buc.

2012

395,12

OMFP 3055/2009

807

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.20

BR.STR.CAPRIOAREI NR.20 Număr inventar 16067 1 Buc.

2012

564,46

OMFP 3055/2009

808

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.21

BR.STR.CAPRIOAREI NR.21 Număr inventar 16068 1 Buc.

2012

338,68

OMFP 3055/2009

809

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.22

BR.STR.CAPRIOAREI NR.22 Număr inventar 16069 1 Buc.

2012

508,01

OMFP 3055/2009

810

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.23

BR.STR.CAPRIOAREI NR.23 Număr inventar 16070 1 Buc.

2012

620,91

OMFP 3055/2009

811

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.25

BR.STR.CAPRIOAREI NR.25 Număr inventar 16071 1 Buc.

2012

564,46

OMFP 3055/2009

812

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.27

BR.STR.CAPRIOAREI NR.27 Număr inventar 16072 1 Buc.

2012

558,82

OMFP 3055/2009

813

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.29

BR.STR.CAPRIOAREI NR.29 Număr inventar 16073 1 Buc.

2012

395,12

OMFP 3055/2009

814

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.3

BR.STR.CAPRIOAREI NR.3 Număr inventar 16079 1 Buc.

2012

564,46

OMFP 3055/2009

815

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.31

BR.STR.CAPRIOAREI NR.31 Număr inventar 16088 1 Buc.

2012

395,12

OMFP 3055/2009

816

1.8.6.

BR.STR.CĂPRIOAREI NR.33

BR.STR.CAPRIOAREI NR.33 Număr inventar 15933 1 Buc.

2012

508,01

OMFP 3055/2009

817

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.33A

BR.STR.CAPRIOAREI NR.33A Număr inventar 15777 1 Buc.

2012

508,01

OMFP 3055/2009

818

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.33B

BR STR.CĂPRIOAREI NR.33B Număr inventar 15793 1 Buc.

2012

846,69

OMFP 3055/2009

819

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.4

BR.STR.CAPRIOAREI NR.4 Număr inventar 16080 1 Buc.

2012

677,36

OMFP 3055/2009

820

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.5

BR.STR.CAPRIOAREI NR.5 Număr inventar 16081 1 Buc.

2012

338,68

OMFP 3055/2009

821

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.7

BR.STR.CAPRIOAREI NR.7 Număr inventar 16082 1 Buc.

2012

564,46

OMFP 3055/2009

822

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.8

BR.STR.CAPRIOAREI NR.8 Număr inventar 16083 1 Buc.

2012

1.072,48

OMFP 3055/2009

823

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.9

BR.STR.CAPRIOAREI NR.9 Număr inventar 16084 1 Buc.

2012

1.128,93

OMFP 3055/2009

824

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI NR.9A

BR.STR.CAPRIOAREI NR 9A Număr inventar 16085 1 Buc.

2012

508,01

OMFP 3055/2009

825

1.8.6.

BR.STR.CAPRIOAREI-VANA GOLIRE

DN=63

BR.STR.CAPRIOAREI-VANA GOLIRE DN=63 Număr inventar 15794 1 Buc.

2012

64,91

OMFP 3055/2009

826

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.l

BR.STR.CAPT ILIE BIRT NR.1 Număr inventar 13494 1 Buc.

2012

3.408,45

OMFP 3055/2009

827

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.ll

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.11 Număr inventar 13507 1 Buc.

2012

3.976,53

OMFP 3055/2009

828

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.12

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.12 Număr inventar 13501 1 Buc.

2012

3.597,81

OMFP 3055/2009

829

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.13

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.13 Număr inventar 13509 1 Buc.

2012

4.355,25

OMFP 3055/2009

830

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.14

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.14 Număr inventar 13503 1 Buc.

2012

3.597,81

OMFP 3055/2009

831

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.15

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR 15 Număr inventar 13511 1 Buc.

2012

4.355,25

OMFP 3055/2009

832

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.15

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.15 Număr inventar 13526 1 Buc.

2012

1.893,59

OMFP 3055/2009

833

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.16

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.16 Număr inventar 13504 1 Buc.

2012

3.408,45

OMFP 3055/2009

834

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.16

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.16 Număr inventar 13527 1 Buc.

2012

2.082,94

OMFP 3055/2009

835

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.17

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.17 Număr inventar 13514 1 Buc.

2012

5.302,04

OMFP 3055/2009

836

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.17

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.17 Număr inventar 13528 1 Buc.

2012

2.461,66

OMFP 3055/2009

837

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.18

BR.STR CAPT.ILIE BIRT NR.18 Număr inventar 13505 1 Buc.

2012

3.219,10

OMFP 3055/2009

838

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.19

BR STR.CAPT.ILIE BIRT NR.19 Număr inventar 13516 1 Buc.

2012

4.544,60

OMFP 3055/2009

839

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.2

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.2 Număr inventar 13491 1 Buc.

2012

2.272,30

OMFP 3055/2009

840

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.20

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.20 Număr inventar 13508 1 Buc.

2012

3.029,74

OMFP 3055/2009

841

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.21

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR 21 Număr inventar 13517 1 Buc.

2012

3.976,53

OMFP 3055/2009

842

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.22

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.22 Număr inventar 13510 1 Buc.

2012

2.651,02

OMFP 3055/2009

843

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.23

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.23 Număr inventar 13518 1 Buc.

2012

2.082,94

OMFP 3055/2009

844

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.24

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR 24 Număr inventar 13512 1 Buc.

2012

4.544,60

OMFP 3055/2009

845

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.24A

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.24A Număr inventar 13513 1 Buc.

2012

4.355,25

OMFP 3055/2009

846

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.25

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.25 Număr inventar 13525 1 Buc.

2012

1.514,87

OMFP 3055/2009

847

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.25A

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.25A Număr inventar 13524 1 Buc.

2012

946,79

OMFP 3055/2009

848

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.26

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.26 Număr inventar 13502 1 Buc.

2012

3.597,81

OMFP 3055/2009

849

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.26

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.26 Număr inventar 13532 1 Buc.

2012

1.209,45

OMFP 3055/2009

850

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.26A

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.26A Număr inventar 13519 1 Buc.

2012

3.597,81

OMFP 3055/2009

851

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.28

BRSTR.CAPT.ILIE BIRT NR.28 Număr inventar 13515 1 Buc.

2012

4.165,89

OMFP 3055/2009

852

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.28

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.28 Număr inventar 13520 1 Buc.

2012

2.461,66

OMFP 3055/2009

853

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.2A

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.2A Număr inventar 13490 1 Buc.

2012

2.272,30

OMFP 3055/2009

854

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.3

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.3 Număr inventar 13495 1 Buc.

2012

3.976,53

OMFP 3055/2009

855

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.30

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.30 Număr inventar 13521 1 Buc.

2012

2.651,02

OMFP 3055/2009

856

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.30A

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.30A Număr inventar 13530 1 Buc.

2012

3.023,62

OMFP 3055/2009

857

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.30BIS

BR.STR CAPT.ILIE BIRT NR.30BIS Număr inventar 13531 1 Buc.

2012

2.822,05

OMFP 3055/2009

858

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.32

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.32 Număr inventar 13522 1 Buc.

2012

2.651,02

OMFP 3055/2009

859

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.34

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.34 Număr inventar 13523 1 Buc.

2012

2.651,02

OMFP 3055/2009

860

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.4

BR.STR CAPT.ILIE BIRT NR.4 Număr inventar 13493 1 Buc.

2012

2.840,38

OMFP 3055/2009

861

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.4A

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.4A Număr inventar 13492 1 Buc.

2012

3.219,10

OMFP 3055/2009

862

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.5

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.5 Număr inventar 13498 1 Buc.

2012

3.597,81

OMFP 3055/2009

863

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.6

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.6 Număr inventar 13489 1 Buc.

2012

6.248,83

OMFP 3055/2009

864

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.6

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.6 Număr inventar 13496 1 Buc.

2012

3.408,45

OMFP 3055/2009

865

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.7

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.7 Număr inventar 13500 1 Buc.

2012

3.597,81

OMFP 3055/2009

866

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.8

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.8 Număr inventar 13497 1 Buc.

2012

4.355,25

OMFP 3055/2009

867

1.8.6.

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.9

BR.STR.CAPT.ILIE BIRT NR.9 Număr inventar 13506 1 Buc.

2012

3.976,53

OMFP 3055/2009

868

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI -GARDIENI

BR.STR.CASTELULUI -GARDIENI Număr inventar 16768 1 Buc.

2012

1.276,82

OMFP 3055/2009

869

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI -MUZEU

BR.STR.CASTELULUI -MUZEU Număr inventar 16769 1 Buc.

2012

1.178,73

OMFP 3055/2009

870

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.l

BR.STR.CASTELULUI NR.1 Număr inventar 16864 1 Buc.

2012

684,01

OMFP 3055/2009

871

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.100

BR.STR.CASTELULUI NR.100 Număr inventar 16792 1 Buc.

2012

866,41

OMFP 3055/2009

872

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.102

BR.STR.CASTELULUI NR.102 Număr inventar 16791 1 Buc.

2012

501,61

OMFP 3055/2009

873

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.108

BR.STR.CASTELULUI NR.108 Număr inventar 16790 1 Buc.

2012

1.094,42

OMFP 3055/2009

874

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.ll

BR.STR.CASTELULUI NR.11 Număr inventar 16736 1 Buc.

2012

547,21

OMFP 3055/2009

875

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.110

BR.STR.CASTELULUI NR.110 Număr inventar 16789 1 Buc.

2012

1.140,02

OMFP 3055/2009

876

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.112

BR.STR.CASTELULUI NR.112 Număr inventar 16788 1 Buc.

2012

1.140,02

OMFP 3055/2009

877

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.112A

BR.STR.CASTELULUI NR.112A Număr inventar 16787 1 Buc.

2012

1.140,02

OMFP 3055/2009

878

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.114

BR.STR.CASTELULUI NR.114 Număr inventar 16786 1 Buc.

2012

1.094,42

OMFP 3055/2009

879

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.116

BR.STR.CASTELULUI NR.116 Număr inventar 16773 1 Buc.

2012

1.094,42

OMFP 3055/2009

880

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.118

BR.STR.CASTELULUI NR.118 Număr inventar 16772 1 Buc.

2012

1.094,42

OMFP 3055/2009

881

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.122

BR STR.CASTELULUI NR.122 Număr inventar 16759 1 Buc.

2012

866,41

OMFP 3055/2009

882

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.124

BR.STR.CASTELULUI NR.124 Număr inventar 16758 1 Buc.

2012

957,61

OMFP 3055/2009

883

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.126

BR.STR.CASTELULUI NR.126 Număr inventar 16757 1 Buc.

2012

820,81

OMFP 3055/2009

884

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.128

BR.STR.CASTELULUI NR.128 Număr inventar 16756 1 Buc.

2012

729,61

OMFP 3055/2009

885

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.13

BR.STR CASTELULUI NR 13 Număr inventar 16735 1 Buc.

2012

1.185,62

OMFP 3055/2009

886

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.130

BR.STR.CASTELULUI NR.130 Număr inventar 16755 1 Buc.

2012

729,61

OMFP 3055/2009

887

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.134

BR.STR.CASTELULUI NR.134 Număr inventar 16754 1 Buc.

2012

866,41

OMFP 3055/2009

888

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.14

BR.STR.CASTELULUI NR.14 Număr inventar 16734 1 Buc.

2012

1.185,62

OMFP 3055/2009

889

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.142

BR.STR.CASTELULUI NR.142 Număr inventar 16753 1 Buc.

2012

1.094,42

OMFP 3055/2009

890

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.144

BR.STR.CASTELULUI NR 144 Număr inventar 16752 1 Buc.

2012

1.140,02

OMFP 3055/2009

891

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.146

BR.STR.CASTELULUI NR.146 Număr inventar 16751 1 Buc.

2012

729,61

OMFP 3055/2009

892

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.148

BR.STR.CASTELULUI NR 148 Număr inventar 16760 1 Buc.

2012

1.094,42

OMFP 3055/2009

893

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.148A

BR.STR.CASTELULUI NR.148A Număr inventar 16761 1 Buc.

2012

1.094,42

OMFP 3055/2009

894

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.15

BR.STR.CASTELULUI NR.15 Număr inventar 16733 1 Buc.

2012

775,21

OMFP 3055/2009

895

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.16

BR.STR.CASTELULUI NR.16 Număr inventar 16732 1 Buc.

2012

1.185,62

OMFP 3055/2009

896

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.19

BR.STR.CASTELULUI NR.19 Număr inventar 16731 1 Buc.

2012

592,81

OMFP 3055/2009

897

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.20

BR.STR.CASTELULUI NR.20 Număr inventar 16730 1 Buc.

2012

1.231,22

OMFP 3055/2009

898

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.21

BR.STR.CASTELULUI NR.21 Număr inventar 16729 1 Buc.

2012

592,81

OMFP 3055/2009

899

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.22

BR.STR.CASTELULUI NR.22 Număr inventar 16740 1 Buc.

2012

1.140,02

OMFP 3055/2009

900

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.24

BR.STR.CASTELULUI NR.24 Număr inventar 16748 1 Buc.

2012

1.231,22

OMFP 3055/2009

901

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.25

BR STR.CASTELULUI NR.25 Număr inventar 16747 1 Buc.

2012

684,01

OMFP 3055/2009

902

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.29

BR.STR.CASTELULUI NR.29 Număr inventar 16746 1 Buc.

2012

592,81

OMFP 3055/2009

903

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.3

BR.STR.CASTELULUI NR.3 Număr inventar 16863 1 Buc.

2012

1.136,64

OMFP 3055/2009

904

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.31

BR STR.CASTELULUI NR.31 Număr inventar 16745 1 Buc.

2012

1.094,42

OMFP 3055/2009

905

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.32

BR.STR.CASTELULUI NR.32 Număr inventar 16744 1 Buc.

2012

1.231,22

OMFP 3055/2009

906

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.33

BR.STR.CASTELULUI NR.33 Număr inventar 16743 1 Buc.

2012

729,61

OMFP 3055/2009

907

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.35

BR.STR.CASTELULUI NR.35 Număr inventar 16742 1 Buc.

2012

775,21

OMFP 3055/2009

908

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.37

BR.STR.CASTELULUI NR.37 Număr inventar 16741 1 Buc.

2012

1.048,82

OMFP 3055/2009

909

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.39

BR.STR.CASTELULUI NR.39 Număr inventar 16728 1 Buc.

2012

1.140,02

OMFP 3055/2009

910

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.4

BR.STR.CASTELULUI NR.4 Număr inventar 16847 1 Buc.

2012

1.094,42

OMFP 3055/2009

911

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.41

BR.STR.CASTELULUI NR.41 Număr inventar 16717 1 Buc

2012

1.140,02

OMFP 3055/2009

912

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.43

BR.STR.CASTELULUI NR.43 Număr inventar 16716 1 Buc.

2012

866,41

OMFP 3055/2009

913

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.45

BR.STR.CASTELULUI NR.45 Număr inventar 16715 1 Buc.

2012

1.140,02

OMFP 3055/2009

914

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.45A

BR.STR.CASTELULUI NR.45A Număr inventar 16714 1 Buc.

2012

1.231,22

OMFP 3055/2009

915

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.45B

BR.STR.CASTELULUI NR.45B Număr inventar 16713 1 Buc.

2012

1.231,22

OMFP 3055/2009

916

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.47

BR.STR.CASTELULUI NR.47 Număr inventar 16712 1 Buc.

2012

1.231,22

OMFP 3055/2009

917

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.49

BR.STR.CASTELULUI NR.49 Număr inventar 16711 1 Buc.

2012

1.140,02

OMFP 3055/2009

918

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.49A

BR.STR.CASTELULUI NR.49A Număr inventar 16710 1 Buc.

2012

1.140,02

OMFP 3055/2009

919

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.5

BR.STR.CASTELULUI NR.5 Număr inventar 16749 1 Buc.

2012

729,61

OMFP 3055/2009

920

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.51

BR.STR.CASTELULUI NR.51 Număr inventar 16709 1 Buc.

2012

1.140,02

OMFP 3055/2009

921

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.52

BR.STR.CASTELULUI NR.52 Număr inventar 16708 1 Buc.

2012

866,41

OMFP 3055/2009

922

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.54

BR.STR.CASTELULUI NR.54 Număr inventar 16718 1 Buc.

2012

820,81

OMFP 3055/2009

923

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.55-57

BR.STR.CASTELULUI NR.55-57 Număr inventar 16727 1 Buc.

2012

912,01

OMFP 3055/2009

924

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.56

BR.STR.CASTELULUI NR.56 Număr inventar 16726 1 Buc.

2012

775,21

OMFP 3055/2009

925

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.59

BR.STR.CASTELULUI NR.59 Număr inventar 16725 1 Buc.

2012

1.140,02

OMFP 3055/2009

926

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.61

BR.STR.CASTELULUI NR.61 Număr inventar 16724 1 Buc.

2012

1.185,62

OMFP 3055/2009

927

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.62

BR.STR.CASTELULUI NR.62 Număr inventar 16723 1 Buc.

2012

684,01

OMFP 3055/2009

928

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.64

BR.STR.CASTELULUI NR.64 Număr inventar 16722 1 Buc.

2012

775,21

OMFP 3055/2009

929

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.65

BR.STR.CASTELULUI NR.65 Număr inventar 16721 1 Buc.

2012

1.094,42

OMFP 3055/2009

930

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.67

BR.STR.CASTELULUI NR.67 Număr inventar 16720 1 Buc.

2012

1.140,02

OMFP 3055/2009

931

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.68

BR.STR.CASTELULUI NR.68 Număr inventar 16719 1 Buc.

2012

775,21

OMFP 3055/2009

932

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.69

BR.STR.CASTELULUI NR.69 Număr inventar 16707 1 Buc.

2012

1.140,02

OMFP 3055/2009

933

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.7

BR.STR.CASTELULUI NR.7 Număr inventar 16739 1 Buc.

2012

729,61

OMFP 3055/2009

934

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.72

BR.STR.CASTELULUI NR.72 Număr inventar 16784 1 Buc.

2012

775,21

OMFP 3055/2009

935

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.73

BR.STR.CASTELULUI NR.73 Număr inventar 16783 1 Buc.

2012

638,42

OMFP 3055/2009

936

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.74

BR.STR.CASTELULUI NR.74 Număr inventar 16782 1 Buc.

2012

866,41

OMFP 3055/2009

937

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.75

BR.STR.CASTELULUI NR.75 Număr inventar 16781 1 Buc.

2012

638,42

OMFP 3055/2009

938

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.76

BR.STR CASTELULUI NR.76 Număr inventar 16780 1 Buc.

2012

866,41

OMFP 3055/2009

939

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.77

BR.STR.CASTELULUI NR.77 Număr inventar 16779 1 Buc.

2012

638,42

OMFP 3055/2009

940

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.77A

BR STR CASTELULUI NR.77A Număr inventar 16778 1 Buc.

2012

638,42

OMFP 3055/2009

941

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.78

BR.STR.CASTELULUI NR.78 Număr inventar 16777 1 Buc.

2012

820,81

OMFP 3055/2009

942

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.8

BR.STR.CASTELULUI NR.8 Număr inventar 16738 1 Buc.

2012

1.231,22

OMFP 3055/2009

943

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.81

BR.STR.CASTELULUI NR.81 Număr inventar 16776 1 Buc.

2012

1.185,62

OMFP 3055/2009

944

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.82-84

BR.STR.CASTELULUI NR.82-84 Număr inventar 16774 1 Buc.

2012

820,81

OMFP 3055/2009

945

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.83

BR.STR.CASTELULUI NR.83 Număr inventar 16775 1 Buc.

2012

729,61

OMFP 3055/2009

946

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.88

BR.STR.CASTELULUI NR.88 Număr inventar 16785 1 Buc.

2012

957,61

OMFP 3055/2009

947

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.9

BR.STR.CASTELULUI NR.9 Număr inventar 16737 1 Buc.

2012

547,21

OMFP 3055/2009

948

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.92

BR.STR.CASTELULUI NR.92 Număr inventar 16797 1 Buc.

2012

866,41

OMFP 3055/2009

949

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.94

BR.STR.CASTELULUI NR.94 Număr inventar 16796 1 Buc.

2012

820,81

OMFP 3055/2009

950

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.94A

BR.STR CASTELULUI NR 94A Număr inventar 16795 1 Buc.

2012

1.185,62

OMFP 3055/2009

951

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.96

BR.STR.CASTELULUI NR.96 Număr inventar 16794 1 Buc.

2012

820,81

OMFP 3055/2009

952

1.8.6.

BR.STR.CASTELULUI NR.98

BR.STR.CASTELULUI NR.98 Număr inventar 16793 1 Buc.

2012

866,41

OMFP 3055/2009

953

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.1

BR.STR.CERBULUI NR.1 Număr inventar 16763 1 Buc.

2012

711,27

OMFP 3055/2009

954

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.10

BR.STR.CERBULUI NR.10 Număr inventar 17027 1 Buc.

2012

266,73

OMFP 3055/2009

955

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.ll

BR.STR.CERBULUI NR.11 Număr inventar 17026 1 Buc.

2012

711,27

OMFP 3055/2009

956

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.12

BR.STR.CERBULUI NR.12 Număr inventar 17025 1 Buc.

2012

266,73

OMFP 3055/2009

957

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.12A

BR.STR.CERBULUI NR.12A Număr inventar 17024 1 Buc.

2012

266,73

OMFP 3055/2009

958

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.13

BR.STR.CERBULUI NR.13 Număr inventar 17023 1 Buc.

2012

711,27

OMFP 3055/2009

959

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.14

BR.STR.CERBULUI NR.14 Număr inventar 17022 1 Buc.

2012

355,64

OMFP 3055/2009

960

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.15

BR.STR.CERBULUI NR.15 Număr inventar 17021 1 Buc.

2012

711,27

OMFP 3055/2009

961

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.16

BR.STR.CERBULUI NR.16 Număr inventar 17020 1 Buc.

2012

355,64

OMFP 3055/2009

962

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.18

BR.STR.CERBULUI NR.18 Număr inventar 17019 1 Buc.

2012

341,63

OMFP 3055/2009

963

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.19

BR.STR.CERBULUI NR.19 Număr inventar 17032 1 Buc.

2012

711,27

OMFP 3055/2009

964

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.2

BR.STR.CERBULUI NR.2 Număr inventar 16762 1 Buc.

2012

266,73

OMFP 3055/2009

965

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.22

BR.STR.CERBULUI NR.22 Număr inventar 17044 1 Buc.

2012

355,64

OMFP 3055/2009

966

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.23

BR.STR.CERBULUI NR.23 Număr inventar 17043 1 Buc.

2012

1.155,81

OMFP 3055/2009

967

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.24

BR.STR.CERBULUI NR 24 Număr inventar 17042 1 Buc.

2012

427,03

OMFP 3055/2009

968

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.26

BR.STR.CERBULUI NR.26 Număr inventar 17041 1 Buc.

2012

355,64

OMFP 3055/2009

969

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.27

BR.STR.CERBULUI NR.27 Număr inventar 17040 1 Buc.

2012

844,64

OMFP 3055/2009

970

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.28

BR.STR.CERBULUI NR.28 Număr inventar 17039 1 Buc.

2012

427,03

OMFP 3055/2009

971

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.3

BR.STR.CERBULUI NR.3 Număr inventar 16750 1 Buc.

2012

711,27

OMFP 3055/2009

972

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.30

BR.STR.CERBULUI NR.30 Număr inventar 17038 1 Buc.

2012

444,55

OMFP 3055/2009

973

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.31

BR.STR.CERBULUI NR.31 Număr inventar 17037 1 Buc.

2012

844,64

OMFP 3055/2009

974

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.32

BR.STR.CERBULUI NR.32 Număr inventar 17036 1 Buc.

2012

444,55

OMFP 3055/2009

975

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.32A

BR.STR.CERBULUI NR.32A Număr inventar 17035 1 Buc.

2012

444,55

OMFP 3055/2009

976

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.34

BR.STR.CERBULUI NR.34 Număr inventar 17034 1 Buc.

2012

355,64

OMFP 3055/2009

977

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.4

BR.STR.CERBULUI NR.4 Număr inventar 16902 1 Buc.

2012

256,22

OMFP 3055/2009

978

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.6

BR.STR.CERBULUI NR 6 Număr inventar 17031 1 Buc.

2012

266,73

OMFP 3055/2009

979

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.7

BR.STR.CERBULUI NR.7 Număr inventar 17030 1 Buc.

2012

266,73

OMFP 3055/2009

980

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.8

BR.STR.CERBULUI NR.8 Număr inventar 17029 1 Buc.

2012

889,09

OMFP 3055/2009

981

1.8.6.

BR.STR.CERBULUI NR.9

BR.STR.CERBULUI NR.9 Număr inventar 17028 1 Buc.

2012

622,36

OMFP 3055/2009

982

1.8.6.

BR.STR.CETATUII

BR.STR.CETATUII Număr inventar 16208 1 Buc.

2012

1.055,07

OMFP 3055/2009

983

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.l

BR.STR.CETINII NR.1 Număr inventar 17414 1 Buc.

2012

228,37

OMFP 3055/2009

984

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.10

BR.STR.CETINII NR.10 Număr inventar 17378 1 Buc.

2012

411,06

OMFP 3055/2009

985

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.101

BR.STR.CETINII NR.101 Număr inventar 17474 1 Buc.

2012

295,54

OMFP 3055/2009

986

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.103

BR.STR.CETINII NR.103 Număr inventar 17471 1 Buc.

2012

292,32

OMFP 3055/2009

987

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.105

BR.STR.CETINII NR.105 Număr inventar 17172 1 Buc.

2012

867,81

OMFP 3055/2009

988

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.107

BR.STR.CETINII NR.107 Număr inventar 17444 1 Buc.

2012

456,75

OMFP 3055/2009

989

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.109

BR.STR.CETINII NR.109 Număr inventar 17446 1 Buc.

2012

475,01

OMFP 3055/2009

990

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.lll

BR.STR.CETINII NR.111 Număr inventar 17448 1 Buc.

2012

319,72

OMFP 3055/2009

991

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.113

BR.STR.CETINII NR.113 Număr inventar 17450 1 Buc.

2012

365,39

OMFP 3055/2009

992

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.115

BR.STR.CETINII NR.115 Număr inventar 17452 1 Buc.

2012

319,72

OMFP 3055/2009

993

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.12

BR.STR.CETINII NR.12 Număr inventar 17377 1 Buc.

2012

548,09

OMFP 3055/2009

994

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.13

BR.STR.CETINII NR.13 Număr inventar 17373 1 Buc.

2012

593,76

OMFP 3055/2009

995

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.14

BR.STR.CETINII NR.14 Număr inventar 17376 1 Buc.

2012

776,46

OMFP 3055/2009

996

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.15

BR.STR.CETINII NR.15 Număr inventar 17360 1 Buc.

2012

383,66

OMFP 3055/2009

997

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.16

BR.STR.CETINII NR.16 Număr inventar 17375 1 Buc.

2012

712,52

OMFP 3055/2009

998

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.17

BR.STR.CETINII NR.17 Număr inventar 17442 1 Buc.

2012

502,42

OMFP 3055/2009

999

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.18

BR.STR.CETINII NR.18 Număr inventar 17374 1 Buc.

2012

319,72

OMFP 3055/2009

1000

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.2

BR.STR.CETINII NR.2 Număr inventar 17176 1 Buc.

2012

840,41

OMFP 3055/2009

1001

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.20

BR.STR.CETINII NR.20 Număr inventar 17175 1 Buc.

2012

1.278,88

OMFP 3055/2009

1002

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.20

BR.STR.CETINII NR.20 Număr inventar 17182 1 Buc.

2012

867,81

OMFP 3055/2009

1003

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.21

BR.STR.CETINII NR.21 Număr inventar 17449 1 Buc.

2012

502,42

OMFP 3055/2009

1004

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.22

BR.STR.CETINII NR.22 Număr inventar 17183 1 Buc.

2012

1.068,77

OMFP 3055/2009

1005

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.22

BR.STR.CETINII NR.22 Număr inventar 17372 1 Buc.

2012

749,05

OMFP 3055/2009

1006

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.24

BR.STR.CETINII NR.24 Număr inventar 17268 1 Buc.

2012

456,75

OMFP 3055/2009

1007

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.24

BR.STR.CETINII NR.24 Număr inventar 17407 1 Buc.

2012

548,09

OMFP 3055/2009

1008

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.25

BR.STR.CETINII NR.25 Număr inventar 17265 1 Buc.

2012

319,72

OMFP 3055/2009

1009

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.26

BR.STR.CETINII NR.26 Număr inventar 17457 1 Buc.

2012

137,03

OMFP 3055/2009

1010

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.27

BR.STR.CETINII NR.27 Număr inventar 17263 1 Buc.

2012

776,46

OMFP 3055/2009

1011

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.28

BR.STR.CETINII NR.28 Număr inventar 17270 1 Buc.

2012

456,75

OMFP 3055/2009

1012

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.28

BR.STR.CETINII NR.28 Număr inventar 17456 1 Buc.

2012

593,76

OMFP 3055/2009

1013

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.30

BR.STR.CETINII NR.30 Număr inventar 17455 1 Buc.

2012

228,37

OMFP 3055/2009

1014

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.30A

BR.STR.CETINII NR.30A Număr inventar 17290 1 Buc.

2012

566,36

OMFP 3055/2009

1015

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.30B

BR.STR CETINII NR.30B Număr inventar 17272 1 Buc.

2012

566,36

OMFP 3055/2009

1016

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.32

BR.STR.CETINII NR.32 Număr inventar 17426 1 Buc.

2012

456,75

OMFP 3055/2009

1017

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.32

BR.STR.CETINII NR.32 Număr inventar 17454 1 Buc.

2012

411,06

OMFP 3055/2009

1018

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.32A

BR.STR.CETINII NR.32A Număr inventar 17428 1 Buc.

2012

475,01

OMFP 3055/2009

1019

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.34

BR.STR.CETINII NR.34 Număr inventar 17181 1 Buc.

2012

1.096,18

OMFP 3055/2009

1020

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.34

BR.STR.CETINII NR.34 Număr inventar 17429 1 Buc.

2012

657,71

OMFP 3055/2009

1021

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.36

BR.STR.CETINII NR.36 Număr inventar 17180 1 Buc.

2012

867,81

OMFP 3055/2009

1022

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.36

BR.STR.CETINII NR.36 Număr inventar 17430 1 Buc.

2012

730,79

OMFP 3055/2009

1023

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.38

BR.STR.CETINII NR.38 Număr inventar 17266 1 Buc.

2012

730,79

OMFP 3055/2009

1024

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.38

BR.STR.CETINII NR.38 Număr inventar 17433 1 Buc.

2012

712,52

OMFP 3055/2009

1025

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.4

BR.STR.CETINII NR.4 Număr inventar 17416 1 Buc.

2012

621,17

OMFP 3055/2009

1026

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.40

BR.STR.CETINII NR.40 Număr inventar 17435 1 Buc.

2012

794,73

OMFP 3055/2009

1027

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.42

BR.STR.CETINII NR.42 Număr inventar 17179 1 Buc.

2012

1.187,53

OMFP 3055/2009

1028

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.42

BR.STR.CETINII NR.42 Număr inventar 17437 1 Buc.

2012

666,85

OMFP 3055/2009

1029

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.44

BR.STR.CETINII NR.44 Număr inventar 17178 1 Buc.

2012

1.050,51

OMFP 3055/2009

1030

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.44

BR STR.CETINII NR.44 Număr inventar 17438 1 Buc.

2012

776,46

OMFP 3055/2009

1031

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.46

BR.STR.CETINII NR.46 Număr inventar 17264 1 Buc.

2012

803,86

OMFP 3055/2009

1032

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.46

BR.STR.CETINII NR.46 Număr inventar 17440 1 Buc.

2012

666,85

OMFP 3055/2009

1033

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.48

BR.STR.CETINII NR.48 Număr inventar 17425 1 Buc.

2012

685,11

OMFP 3055/2009

1034

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.50

BR.STR.CETINII NR.50 Număr inventar 17409 1 Buc.

2012

639,44

OMFP 3055/2009

1035

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.52

BR.STR.CETINII NR.52 Număr inventar 17412 1 Buc.

2012

621,17

OMFP 3055/2009

1036

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.52A

BR.STR.CETINII NR.52A Număr inventar 17186 1 Buc.

2012

840,41

OMFP 3055/2009

1037

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.52BIS

BR.STR.CETINII NR.52BIS Număr inventar 17411 1 Buc.

2012

730,79

OMFP 3055/2009

1038

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.54

BR.STR.CETINII NR.54 Număr inventar 17170 1 Buc.

2012

822,14

OMFP 3055/2009

1039

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.55A

BR.STR.CETINII NR.55A Număr inventar 17267 1 Buc.

2012

520,68

OMFP 3055/2009

1040

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.56

BR.STR.CETINII NR.56 Număr inventar 17419 1 Buc.

2012

529,82

OMFP 3055/2009

1041

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.57

BR.STR.CETINII NR.57 Număr inventar 17269 1 Buc.

2012

411,06

OMFP 3055/2009

1042

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.58

BR.STR.CETINII NR.58 Număr inventar 17422 1 Buc.

2012

621,17

OMFP 3055/2009

1043

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.59

BR.STR.CETINII NR.59 Număr inventar 17271 1 Buc.

2012

675,98

OMFP 3055/2009

1044

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.6

BR.STR.CETINII NR.6 Număr inventar 17415 1 Buc.

2012

274,05

OMFP 3055/2009

1045

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.60

BR.STR.CETINII NR.60 Număr inventar 17423 1 Buc.

2012

502,42

OMFP 3055/2009

1046

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.61

BR.STR.CETINII NR.61 Număr inventar 17408 1 Buc.

2012

484,15

OMFP 3055/2009

1047

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.62

BR.STR.CETINII NR.62 Număr inventar 17460 1 Buc.

2012

429,34

OMFP 3055/2009

1048

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.63

BR.STR.CETINII NR.63 Număr inventar 17427 1 Buc.

2012

347,13

OMFP 3055/2009

1049

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.64

BR.STR.CETINII NR.64 Număr inventar 17462 1 Buc.

2012

456,75

OMFP 3055/2009

1050

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.64A

BR.STR.CETINII NR.64A Număr inventar 17463 1 Buc.

2012

548,09

OMFP 3055/2009

1051

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.65

BR.STR.CETINII NR.65 Număr inventar 17184 1 Buc.

2012

1.004,84

OMFP 3055/2009

1052

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.66

BR.STR.CETINII NR.66 Număr inventar 17466 1 Buc.

2012

621,17

OMFP 3055/2009

1053

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.67

BR.STR.CETINII NR.67 Număr inventar 17431 1 Buc.

2012

411,06

OMFP 3055/2009

1054

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.68

BR.STR.CETINII NR.68 Număr inventar 17468 1 Buc.

2012

548,09

OMFP 3055/2009

1055

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.68A

BR.STR.CETINII NR.68A Număr inventar 17171 1 Buc.

2012

1.096,18

OMFP 3055/2009

1056

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.69

BR.STR.CETINII NR.69 Număr inventar 17432 1 Buc.

2012

456,75

OMFP 3055/2009

1057

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.7

BR.STR.CETINII NR.7 Număr inventar 17380 1 Buc.

2012

411,06

OMFP 3055/2009

1058

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.70

BR.STR.CETINII NR.70 Număr inventar 17473 1 Buc.

2012

502,42

OMFP 3055/2009

1059

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.71

BR.STR.CETINII NR.71 Număr inventar 17434 1 Buc.

2012

411,06

OMFP 3055/2009

1060

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.72

BR.STR.CETINII NR.72 Număr inventar 17472 1 Buc.

2012

776,46

OMFP 3055/2009

1061

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.73

BR.STR.CETINII NR.73 Număr inventar 17436 1 Buc.

2012

411,06

OMFP 3055/2009

1062

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.74

BR.STR.CETINII NR.74 Număr inventar 17470 1 Buc.

2012

685,11

OMFP 3055/2009

1063

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.75

BR.STR.CETINII NR.75 Număr inventar 17185 1 Buc.

2012

822,14

OMFP 3055/2009

1064

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.76

BR.STR.CETINII NR.76 Număr inventar 17469 1 Buc.

2012

548,09

OMFP 3055/2009

1065

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.77

BR.STR.CETINII NR.77 Număr inventar 17439 1 Buc.

2012

365,39

OMFP 3055/2009

1066

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.78

BR.STR.CETINII NR.78 Număr inventar 17459 1 Buc.

2012

593,76

OMFP 3055/2009

1067

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.79

BR.STR.CETINII NR.79 Număr inventar 17424 1 Buc.

2012

347,13

OMFP 3055/2009

1068

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.8

BR.STR.CETINII NR.8 Număr inventar 17381 1 Buc.

2012

411,06

OMFP 3055/2009

1069

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.80

BR.STR.CETINII NR.80 Număr inventar 17458 1 Buc.

2012

529,82

OMFP 3055/2009

1070

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.81

BR.STR.CETINII NR.81 Număr inventar 17410 1 Buc.

2012

411,06

OMFP 3055/2009

1071

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.82

BR.STR.CETINII NR.82 Număr inventar 17443 1 Buc.

2012

548,09

OMFP 3055/2009

1072

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.83

BR.STR.CETINII NR.83 Număr inventar 17413 1 Buc.

2012

456,75

OMFP 3055/2009

1073

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.84

BR.STR.CETINII NR.84 Număr inventar 17445 1 Buc.

2012

730,79

OMFP 3055/2009

1074

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.85

BR.STR.CETINII NR.85 Număr inventar 17418 1 Buc.

2012

685,11

OMFP 3055/2009

1075

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.85A

BR.STR.CETINII NR.85A Număr inventar 17417 1 Buc.

2012

639,44

OMFP 3055/2009

1076

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.86

BR.STR.CETINII NR.86 Număr inventar 17447 1 Buc.

2012

639,44

OMFP 3055/2009

1077

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.87

BR.STR.CETINII NR.87 Număr inventar 17420 1 Buc.

2012

429,34

OMFP 3055/2009

1078

1.8.6.

BR.STR.CETINil NR.87A

BR.STR.CETINII NR.87A Număr inventar 17421 1 Buc.

2012

337,99

OMFP 3055/2009

1079

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.88

BR.STR CETINII NR.88 Număr inventar 17173 1 Buc.

2012

1.096,18

OMFP 3055/2009

1080

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.89

BR.STR.CETINII NR.89 Număr inventar 17441 1 Buc.

2012

319,72

OMFP 3055/2009

1081

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.9

BR.STR.CETINII NR.9 Număr inventar 17379 1 Buc.

2012

411,06

OMFP 3055/2009

1082

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.90

BR.STR.CETINII NR.90 Număr inventar 17174 1 Buc.

2012

959,15

OMFP 3055/2009

1083

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.90A

BR.STR.CETINII NR.90A Număr inventar 17451 1 Buc.

2012

529,82

OMFP 3055/2009

1084

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.91

BR.STR.CETINII NR.91 Număr inventar 17461 1 Buc.

2012

383,66

OMFP 3055/2009

1085

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.93

BR.STR.CETINII NR.93 Număr inventar 17464 1 Buc.

2012

228,37

OMFP 3055/2009

1086

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.94

BR.STR.CETINII NR.94 Număr inventar 17453 1 Buc.

2012

776,46

OMFP 3055/2009

1087

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.95

BR.STR.CETINII NR.95 Număr inventar 17465 1 Buc.

2012

228,37

OMFP 3055/2009

1088

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.97

BR.STR.CETINII NR.97 Număr inventar 17467 1 Buc.

2012

274,05

OMFP 3055/2009

1089

1.8.6.

BR.STR.CETINII NR.99

BR.STR.CETINII NR.99 Număr inventar 17475 1 Buc.

2012

319,72

OMFP 3055/2009

1090

1.8.6.

BR.STR.CIBINULUI NR.20

BR.STR.CIBINULUI NR.20 Număr inventar 17144 1 Buc.

2012

1.198,99

OMFP 3055/2009

1091

1.8.6.

BR.STR.CIBINULUI NR.31

BR.STR.CIBINULUI NR.31 Număr inventar 17322 1 Buc.

2012

299,75

OMFP 3055/2009

1092

1.8.6.

BR.STR.CIBINULUI NR.36

BR.STR.CIBINULUI NR.36 Număr inventar 17143 1 Buc.

2012

987,81

OMFP 3055/2009

1093

1.8.6.

BR.STR.CIBINULUI NR.7

BR.STR.CIBINULUI NR.7 Număr inventar 17321 1 Buc.

2012

564,46

OMFP 3055/2009

1094

1.8.6.

BR.STR.CLABUCETNR.14

BR.STR.CLABUCET NR 14 Număr inventar 17365 1 Buc.

2012

656,87

OMFP 3055/2009

1095

1.8.6.

BR.STR.CLOȘCA -I.C.A.S.

BR.STR.CLOSCA -LC.A.S. Număr inventar 16058 1 Buc.

2012

386,22

OMFP 3055/2009

1096

1.8.6.

BR.STR.CLOȘCA -I.N.L.

BR.STR.CLOSCA -I.N.L. Număr inventar 16057 1 Buc.

2012

386,22

OMFP 3055/2009

1097

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.15

BR.STR.CLOSCA NR.15 Număr inventar 16060 1 Buc.

2012

1.231,42

OMFP 3055/2009

1098

1.8.6.

BR.STR.CLOȘCA NR.16

BR.STR.CLOSCA NR.16 Număr inventar 16056 1 Buc.

2012

342,55

OMFP 3055/2009

1099

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.17

BR.STR.CLOSCA NR.17 Număr inventar 16053 1 Buc.

2012

447,79

OMFP 3055/2009

1100

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.18

BR.STR.CLOSCA NR.18 Număr inventar 16055 1 Buc.

2012

391,81

OMFP 3055/2009

1101

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.20

BR.STR.CLOSCA NR.20 Număr inventar 16054 1 Buc.

2012

456,75

OMFP 3055/2009

1102

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.21

BR.STR.CLOSCA NR.21 Număr inventar 16059 1 Buc.

2012

167,92

OMFP 3055/2009

1103

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.22

BR.STR.CLOSCA NR.22 Număr inventar 16041 1 Buc.

2012

1.119,47

OMFP 3055/2009

1104

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.23

BR.STR.CLOSCA NR.23 Număr inventar 16052 1 Buc.

2012

167,92

OMFP 3055/2009

1105

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.25

BR.STR CLOȘCA NR.25 Număr inventar 16042 1 Buc.

2012

223,89

OMFP 3055/2009

1106

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.26

BR.STR.CLOSCA NR.26 Număr inventar 16124 1 Buc.

2012

1.175,44

OMFP 3055/2009

1107

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.28A

BR.STR.CLOSCA NR.28A Număr inventar 16139 1 Buc.

2012

1.256,05

OMFP 3055/2009

1108

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.30

BR.STR.CLOSCA NR.30 Număr inventar 16122 1 Buc.

2012

447,79

OMFP 3055/2009

1109

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.32

BR.STR.CLOSCA NR.32 Număr inventar 16123 1 Buc.

2012

503,76

OMFP 3055/2009

1110

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.33

BR.STR.CLOSCA NR.33 Număr inventar 16121 1 Buc.

2012

1.141,85

OMFP 3055/2009

1111

1.8.6.

BR.STR.CLOȘCA NR.35

BR.STR.CLOSCA NR.35 Număr inventar 16119 1 Buc.

2012

1.198,95

OMFP 3055/2009

1112

1.8.6.

BR.STR.CLOȘCA NR.35A

BR.STR.CLOSCA NR.35A Număr inventar 16120 1 Buc.

2012

1.198,95

OMFP 3055/2009

1113

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.36

BR.STR.CLOSCA NR.36 Număr inventar 16127 1 Buc.

2012

513,84

OMFP 3055/2009

1114

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.37

BR.STR.CLOSCA NR.37 Număr inventar 16118 1 Buc.

2012

513,84

OMFP 3055/2009

1115

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.38

BR.STR.CLOSCA NR.38 Număr inventar 16126 1 Buc.

2012

1.063,49

OMFP 3055/2009

1116

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.38A

BR.STR.CLOSCA NR.38A Număr inventar 16125 1 Buc.

2012

628,02

OMFP 3055/2009

1117

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.39

BR.STR.CLOSCA NR.39 Număr inventar 16117 1 Buc.

2012

570,93

OMFP 3055/2009

1118

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.40

BR.STR.CLOSCA NR.40 Număr inventar 16137 1 Buc.

2012

685,11

OMFP 3055/2009

1119

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.40A

BR.STR.CLOSCA NR.40A Număr inventar 16138 1 Buc.

2012

685,11

OMFP 3055/2009

1120

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.41

BR.STR.CLOSCA NR.41 Număr inventar 16116 1 Buc.

2012

228,37

OMFP 3055/2009

1121

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.42

BR.STR.CLOSCA NR.42 Număr inventar 16136 1 Buc.

2012

570,93

OMFP 3055/2009

1122

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.43

BR.STR.CLOSCA NR.43 Număr inventar 16115 1 Buc.

2012

1.119,47

OMFP 3055/2009

1123

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.44

BR.STR.CLOSCA NR.44 Număr inventar 16135 1 Buc.

2012

570,93

OMFP 3055/2009

1124

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.46

BR.STR.CLOSCA NR.46 Număr inventar 16134 1 Buc.

2012

570,93

OMFP 3055/2009

1125

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.48

BR.STR.CLOSCA NR.48 Număr inventar 16133 1 Buc.

2012

615,70

OMFP 3055/2009

1126

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.50

BR.STR.CLOSCA NR.50 Număr inventar 16131 1 Buc.

2012

570,93

OMFP 3055/2009

1127

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.50A

BR.STR.CLOSCA NR.50A Număr inventar 16132 1 Buc.

2012

570,93

OMFP 3055/2009

1128

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.52

BR.STR.CLOSCA NR.52 Număr inventar 16130 1 Buc.

2012

114,18

OMFP 3055/2009

1129

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.54

BR.STR.CLOSCA NR.54 Număr inventar 16129 1 Buc.

2012

114,18

OMFP 3055/2009

1130

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.60

BR.STR.CLOSCA NR.60 Număr inventar 16128 1 Buc.

2012

1.141,85

OMFP 3055/2009

1131

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.62

BR.STR.CLOSCA NR.62 Număr inventar 16096 1 Buc.

2012

1.141,85

OMFP 3055/2009

1132

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.64

BR.STR.CLOSCA NR.64 Număr inventar 16114 1 Buc.

2012

1.141,85

OMFP 3055/2009

1133

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.66

BR.STR.CLOSCA NR.66 Număr inventar 16113 1 Buc.

2012

1.141,85

OMFP 3055/2009

1134

1.8.6.

BR.STR.CLOSCA NR.79

BR.STR.CLOSCA NR.79 Număr inventar 16095 1 Buc.

2012

456,75

OMFP 3055/2009

1135

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU -CĂMIN INTERNAT

BR.STR.COL.BUZOIANU -CĂMIN INTERNAT Număr inventar 16803 1 Buc.

2012

637,73

OMFP 3055/2009

1136

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.10

BR.STR.COL BUZOIANU NR.10 Număr inventar 16839 1 Buc.

2012

927,19

OMFP 3055/2009

1137

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.ll

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.11 Număr inventar 16806 1 Buc.

2012

804,55

OMFP 3055/2009

1138

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.12

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.12 Număr inventar 16840 1 Buc.

2012

618,13

OMFP 3055/2009

1139

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.13

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.13 Număr inventar 16817 1 Buc.

2012

603,41

OMFP 3055/2009

1140

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.14A

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.14A Număr inventar 16843 1 Buc.

2012

927,19

OMFP 3055/2009

1141

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.15

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.15 Număr inventar 16836 1 Buc.

2012

618,13

OMFP 3055/2009

1142

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.16

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.16 Număr inventar 16162 1 Buc.

2012

824,17

OMFP 3055/2009

1143

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.2

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.2 Număr inventar 16807 1 Buc.

2012

637,73

OMFP 3055/2009

1144

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.22

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.22 Număr inventar 16158 1 Buc.

2012

721,15

OMFP 3055/2009

1145

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.24

BR STR.COL.BUZOIANU NR.24 Număr inventar 16141 1 Buc.

2012

824,17

OMFP 3055/2009

1146

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.25

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.25 Număr inventar 16837 1 Buc.

2012

721,15

OMFP 3055/2009

1147

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.26

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.26 Număr inventar 16143 1 Buc.

2012

1.236,26

OMFP 3055/2009

1148

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.27

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.27 Număr inventar 16841 1 Buc.

2012

721,15

OMFP 3055/2009

1149

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.28

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.28 Număr inventar 16144 1 Buc.

2012

824,17

OMFP 3055/2009

1150

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.29

BR.STR.COL BUZOIANU NR.29 Număr inventar 16842 1 Buc.

2012

1.236,26

OMFP 3055/2009

1151

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.30

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.30 Număr inventar 16145 1 Buc.

2012

1.005,69

OMFP 3055/2009

1152

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.31

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.31 Număr inventar 16163 1 Buc.

2012

1.133,24

OMFP 3055/2009

1153

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.33

BR.STR.COL BUZOIANU NR.33 Număr inventar 16164 1 Buc.

2012

618,13

OMFP 3055/2009

1154

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.35

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.35 Număr inventar 16165 1 Buc.

2012

618,13

OMFP 3055/2009

1155

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.37

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.37 Număr inventar 16166 1 Buc.

2012

515,11

OMFP 3055/2009

1156

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.39

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.39 Număr inventar 16167 1 Buc.

2012

515,11

OMFP 3055/2009

1157

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.4

BR STR.COL.BUZOIANU NR.4 Număr inventar 16818 1 Buc.

2012

1.005,69

OMFP 3055/2009

1158

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.41

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.41 Număr inventar 16168 1 Buc.

2012

804,55

OMFP 3055/2009

1159

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.43

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.43 Număr inventar 16169 1 Buc.

2012

804,55

OMFP 3055/2009

1160

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.47

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.47 Număr inventar 16171 1 Buc.

2012

824,17

OMFP 3055/2009

1161

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.49

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.49 Număr inventar 16172 1 Buc.

2012

804,55

OMFP 3055/2009

1162

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.51

BR.STR COL BUZOIANU NR.51 Număr inventar 16173 1 Buc.

2012

618,13

OMFP 3055/2009

1163

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.53

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.53 Număr inventar 16157 1 Buc.

2012

703,99

OMFP 3055/2009

1164

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.55

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.55 Număr inventar 16156 1 Buc.

2012

905,13

OMFP 3055/2009

1165

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.57

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.57 Număr inventar 16142 1 Buc.

2012

1.005,69

OMFP 3055/2009

1166

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.7

BR STR.COL.BUZOIANU NR.7 Număr inventar 16804 1 Buc.

2012

927,19

OMFP 3055/2009

1167

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.8

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.8 Număr inventar 16838 1 Buc.

2012

618,13

OMFP 3055/2009

1168

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU NR.9

BR STR.COL.BUZOIANU NR.9 Număr inventar 16805 1 Buc.

2012

905,13

OMFP 3055/2009

1169

1.8.6.

BR.STR.COL.BUZOIANU-LICEUL DE ARTA

BR.STR.COL.BUZOIANU-LICEUL DE ARTA Număr inventar 16802 1 Buc.

2012

765,26

OMFP 3055/2009

1170

1.8.6.

BR.STR.COLINEI -BLOC(HIDRANT)

BR.STR.COLINEI -BLOC(HIDRANT) Număr inventar 16192 1 Buc.

2012

1.293,11

OMFP 3055/2009

1171

1.8.6.

BR.STR.COLINEI -VILA COCA-COLA

BR.STR.COLINEI -VILA COCA-COLA Număr inventar 16193 1 Buc.

2012

1.293,11

OMFP 3055/2009

1172

1.8.6.

BR.STR.COLINEl -VILA NR.10A

BR.STR.COLINEI -VILA NR.10A Număr inventar 16180 1 Buc.

2012

294,35

OMFP 3055/2009

1173

1.8.6.

BR.STR.COLINEI -VILA NR.2A

BR.STR.COLINEI -VILA NR.2A Număr inventar 16191 1 Buc.

2012

588,69

OMFP 3055/2009

1174

1.8.6.

BR.STR.COLINEI -VILA NR.2BIS

BR.STR.COLINEI -VILA NR.2BIS Număr inventar 16177 1 Buc.

2012

588,69

OMFP 3055/2009

1175

1.8.6.

BR.STR.COLINEI BLOC NR.3

BR.STR.COLINEI BLOC NR.3 Număr inventar 16176 1 Buc.

2012

969,83

OMFP 3055/2009

1176

1.8.6.

BR.STR.COLINEI I.L.A.CONSTRUCTI

BR.STR.COLINEI I.L.A.CONSTRUCTI Număr inventar 16181 1 Buc.

2012

575,49

OMFP 3055/2009

1177

1.8.6.

BR.STR.COLINEI NR.7

BR.STR.COLINEI NR.7 Număr inventar 16178 1 Buc.

2012

1.250,97

OMFP 3055/2009

1178

1.8.6.

BR.STR.COLINEI-BLOC NR.6

BR.STR.COLINEI-BLOC NR.6 Număr inventar 16179 1 Buc.

2012

754,32

OMFP 3055/2009

1179

1.8.6.

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR

NR.ll

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR NR.11 Număr inventar 17241 1 Buc.

2012

635,02

OMFP 3055/2009

1180

1.8.6.

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR

NR.15

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR NR.15 Număr inventar 17223 1 Buc.

2012

804,36

OMFP 3055/2009

1181

1.8.6.

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR

NR.17

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR NR.17 Număr inventar 17291 1 Buc.

2012

719,69

OMFP 3055/2009

1182

1.8.6.

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR

NR.19

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR NR.19 Număr inventar 17359 1 Buc.

2012

677,36

OMFP 3055/2009

1183

1.8.6.

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR

NR.2

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR NR.2 Număr inventar 17197 1 Buc.

2012

931,36

OMFP 3055/2009

1184

1.8.6.

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR

NR.3

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR NR.3 Număr inventar 17246 1 Buc.

2012

762,02

OMFP 3055/2009

1185

1.8.6.

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR

NR.4

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR NR.4 Număr inventar 17242 1 Buc.

2012

719,69

OMFP 3055/2009

1186

1.8.6.

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR

NR.5

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR NR.5 Număr inventar 17245 1 Buc.

2012

592,69

OMFP 3055/2009

1187

1.8.6.

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR

NR.6

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR NR.6 Număr inventar 17196 1 Buc.

2012

1.270,04

OMFP 3055/2009

1188

1.8.6.

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR

NR.7

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR NR.7 Număr inventar 17244 1 Buc.

2012

508,01

OMFP 3055/2009

1189

1.8.6.

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR

NR.9

BR.STR.COLTUL RUTINARILOR NR.9 Număr inventar 17243 1 Buc.

2012

804,36

OMFP 3055/2009

1190

1.8.6.

BR.STR.COMUNA DIN PARIS

BISERICA

BR.STR.COMUNA DIN PARIS BISERICA Număr inventar 13771 1 Buc.

2012

2.199,00

OMFP 3055/2009

1191

1.8.6.

BR.STR.COMUNA DIN PARIS

CIMITIR

BR.STR.COMUNA DIN PARIS CIMITIR Număr inventar 13772 1 Buc.

2012

10.909,48

OMFP 3055/2009

1192

1.8.6.

BR.STR.COSTIȚEI NR.12

BR.STR.COSTITEI NR.12 Număr inventar 16316 1 Buc.

2012

1.094,78

OMFP 3055/2009

1193

1.8.6.

BR.STR.COSTIȚEI NR.14

BR.STR.COSTITEI NR.14 Număr inventar 16315 1 Buc.

2012

875,82

OMFP 3055/2009

1194

1.8.6.

BR.STR.COSTIȚEI NR.16

BR.STR.COSTITEI NR.16 Număr inventar 16314 1 Buc.

2012

875,82

OMFP 3055/2009

1195

1.8.6.

BR.STR.COSTITEI NR.18A

BR.STR.COSTITEI NR.18A Număr inventar 16313 1 Buc.

2012

875,82

OMFP 3055/2009

1196

1.8.6.

BR.STR.COSTIȚEI NR.1A

BR.STR.COSTITEI NR.1A Număr inventar 16322 1 Buc.

2012

875,82

OMFP 3055/2009

1197

1.8.6.

BR.STR.COSTITEI NR.20

BR.STR.COSTITEI NR.20 Număr inventar 16312 1 Buc.

2012

1.094,78

OMFP 3055/2009

1198

1.8.6.

BR.STR.COSTITEI NR.3

BR.STR.COSTITEI NR.3 Număr inventar 16311 1 Buc.

2012

1.050,99

OMFP 3055/2009

1199

1.8.6.

BR.STR.CRIZANTEMELOR NR.l

BR.STR.CRIZANTEMELOR NR.1 Număr inventar 16522 1 Buc.

2012

273,69

OMFP 3055/2009

1200

1.8.6.

BR.STR.CRIZANTEMELOR NR.13

BR.STR.CRIZANTEMELOR NR.13 Număr inventar 16490 1 Buc.

2012

591,18

OMFP 3055/2009

1201

1.8.6.

BR.STR.CRIZANTEMELOR NR.15

BR.STR.CRIZANTEMELOR NR.15 Număr inventar 16489 1 Buc.

2012

433,53

OMFP 3055/2009

1202

1.8.6.

BR.STR.CRIZANTEMELOR NR.17

BR.STR.CRIZANTEMELOR NR.17 Număr inventar 16488 1 Buc.

2012

433,53

OMFP 3055/2009

1203

1.8.6.

BR.STR.CRIZANTEMELOR NR.19

BR.STR.CRIZANTEMELOR NR.19 Număr inventar 16487 1 Buc.

2012

472,95

OMFP 3055/2009

1204

1.8.6.

BR.STR.CRIZANTEMELOR NR.21

BR.STR.CRIZANTEMELOR NR.21 Număr inventar 16486 1 Buc.

2012

472,95

OMFP 3055/2009

1205

1.8.6.

BR.STR.CRIZANTEMELOR NR.3

BR.STR.CRIZANTEMELOR NR.3 Număr inventar 16480 1 Buc.

2012

1.064,13

OMFP 3055/2009

1206

1.8.6.

BR.STR.CRIZANTEMELOR NR.5

BR.STR.CRIZANTEMELOR NR.5 Număr inventar 16481 1 Buc.

2012

551,77

OMFP 3055/2009

1207

1.8.6.

BR.STR.CRIZANTEMELOR NR.7

BR.STR.CRIZANTEMELOR NR.7 Număr inventar 16492 1 Buc.

2012

512,36

OMFP 3055/2009

1208

1.8.6.

BR.STR.CRIZANTEMELOR NR.9

BR.STR.CRIZANTEMELOR NR.9 Număr inventar 16491 1 Buc.

2012

551,77

OMFP 3055/2009

1209

1.8.6.

BR.STR.CURCANILOR NR.103

BR.STR.CURCANILOR NR.103 Număr inventar 16389 1 Buc.

2012

1.008,94

OMFP 3055/2009

1210

1.8.6.

BR.STR.CURCANILOR NR.22

BR.STR.CURCANILOR NR.22 Număr inventar 16320 1 Buc.

2012

1.094,78

OMFP 3055/2009

1211

1.8.6.

BR.STR.CURCANILOR NR.40

BR.STR.CURCANILOR NR.40 Număr inventar 16390 1 Buc.

2012

1.008,94

OMFP 3055/2009

1212

1.8.6.

BR.STR.CURCANILOR NR.42

BR.STR.CURCANILOR NR.42 Număr inventar 16391 1 Buc.

2012

1.261,18

OMFP 3055/2009

1213

1.8.6.

BR.STR.CURCANILOR NR.61

BR.STR.CURCANILOR NR.61 Număr inventar 16378 1 Buc.

2012

1.261,18

OMFP 3055/2009

1214

1.8.6.

BR.STR.CURCANILOR NR.63

BR.STR.CURCANILOR NR.63 Număr inventar 16377 1 Buc.

2012

1.008,94

OMFP 3055/2009

1215

1.8.6.

BR.STR.CURCANILOR NR.64

BR.STR.CURCANILOR NR.64 Număr inventar 16388 1 Buc.

2012

1.050,99

OMFP 3055/2009

1216

1.8.6.

BR.STR.CURCANILOR NR.66

BR.STR.CURCANILOR NR.66 Număr inventar 16387 1 Buc.

2012

1.050,99

OMFP 3055/2009

1217

1.8.6.

BR.STR.CURCANILOR NR.74

BR.STR.CURCANILOR NR.74 Număr inventar 16383 1 Buc.

2012

1.261,18

OMFP 3055/2009

1218

1.8.6.

BR.STR.CURCANILOR NR.76

BR.STR.CURCANILOR NR.76 Număr inventar 16384 1 Buc.

2012

1.050,99

OMFP 3055/2009

1219

1.8.6.

BR.STR.CURCANILOR NR.79

BR.STR.CURCANILOR NR.79 Număr inventar 16379 1 Buc.

2012

1.008,94

OMFP 3055/2009

1220

1.8.6.

BR.STR.CURCANILOR NR.82

BR.STR.CURCANILOR NR.82 Număr inventar 16385 1 Buc.

2012

1.050,99

OMFP 3055/2009

1221

1.8.6.

BR.STR.CURCANILOR NR.85

BR.STR.CURCANILOR NR.85 Număr inventar 16381 1 Buc.

2012

1.008,94

OMFP 3055/2009

1222

1.8.6.

BR.STR.CURCANILOR NR.87

BR.STR.CURCANILOR NR.87 Număr inventar 16380 1 Buc.

2012

1.008,94

OMFP 3055/2009

1223

1.8.6.

BR.STR.CURCANILOR NR.90

BR.STR.CURCANILOR NR.90 Număr inventar 16386 1 Buc.

2012

1.050,99

OMFP 3055/2009

1224

1.8.6.

BR.STR.CURCANILOR NR.97

BR.STR.CURCANILOR NR.97 Număr inventar 16382 1 Buc.

2012

1.261,18

OMFP 3055/2009

1225

1.8.6.

BR.STR.CURCANILOR NR.99

BR.STR.CURCANILOR NR.99 Număr inventar 16376 1 Buc.

2012

1.261,18

OMFP 3055/2009

1226

1.8.6.

BR.STR.CUZA VODĂ NR.l

BR.STR.CUZA VODĂ NR.1 Număr inventar 16814 1 Buc.

2012

901,41

OMFP 3055/2009

1227

1.8.6.

BR.STR.CUZA VODĂ NR.ll

BR.STR.CUZA VODĂ NR.11 Număr inventar 16812 1 Buc.

2012

927,19

OMFP 3055/2009

1228

1.8.6.

BR.STR.CUZA VODĂ NR.13

BR.STR.CUZA VODĂ NR.13 Număr inventar 16811 1 Buc.

2012

927,19

OMFP 3055/2009

1229

1.8.6.

BR.STR.CUZA VODĂ NR.15

BR.STR.CUZA VODĂ NR.15 Număr inventar 16810 1 Buc.

2012

927,19

OMFP 3055/2009

1230

1.8.6.

BR.STR.CUZA VODĂ NR.17

BR.STR.CUZA VODĂ NR.17 Număr inventar 16809 1 Buc.

2012

927,19

OMFP 3055/2009

1231

1.8.6.

BR.STR.CUZA VODĂ NR.23

BR.STR.CUZA VODĂ NR.23 Număr inventar 16798 1 Buc.

2012

1.140,51

OMFP 3055/2009

1232

1.8.6.

BR.STR.CUZA VODĂ NR.7

BR.STR.CUZA VODĂ NR.7 Număr inventar 16813 1 Buc.

2012

849,93

OMFP 3055/2009

1233

1.8.6.

BR.STR.D.GHEREA -VILA CONSTR.

BR.STR.D.GHEREA-VILA CONSTR. Număr inventar 17013 1 Buc.

2012

548,80

OMFP 3055/2009

1234

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII -GARAJ SAS

BR.STR.DEALUL SPIRII -GARAJ SAS Număr inventar 17352 1 Buc.

2012

790,25

OMFP 3055/2009

1235

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII -VILA NR.l

BR STR.DEALUL SPIRII -VILA NR.1 Număr inventar 17348 1 Buc.

2012

677,36

OMFP 3055/2009

1236

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII -VILA NR.14

BR.STR DEALUL SPIRII -VILA NR.14 Număr inventar 17358 1 Buc.

2012

232,79

OMFP 3055/2009

1237

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII -VILA NR.16

BR.STR.DEALUL SPIRII -VILA NR.16 Număr inventar 17104 1 Buc.

2012

903,14

OMFP 3055/2009

1238

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII -VILA NR.17

BR.STR.DEALUL SPIRII -VILA NR.17 Număr inventar 17355 1 Buc.

2012

112,89

OMFP 3055/2009

1239

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII -VILA NR.19

BR.STR.DEALUL SPIRII -VILA NR.19 Număr inventar 17354 1 Buc.

2012

112,89

OMFP 3055/2009

1240

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII -VILA NR.2

BR.STR.DEALUL SPIRII -VILA NR.2 Număr inventar 17305 1 Buc.

2012

465,58

OMFP 3055/2009

1241

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII -VILA

NR.20B

BR.STR DEALUL SPIRII -VILA NR 20B Număr inventar 17102 1 Buc.

2012

1.128,93

OMFP 3055/2009

1242

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII -VILA

NR.20C1

BR.STR.DEALUL SPIRII -VILA NR.20C1 Număr inventar 17353 1 Buc.

2012

225,79

OMFP 3055/2009

1243

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII -VILA NR.25

BR.STR.DEALUL SPIRII -VILA NR.25 Număr inventar 17350 1 Buc.

2012

112,89

OMFP 3055/2009

1244

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII -VILA NR.31

BR.STR.DEALUL SPIRII -VILA NR.31 Număr inventar 17346 1 Buc.

2012

338,68

OMFP 3055/2009

1245

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII-VILA

NR.31A

BR.STR.DEALUL SPIRII -VILA NR.31 A Număr inventar 17347 1 Buc.

2012

338,68

OMFP 3055/2009

1246

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII VILA NR.20A

BR.STR.DEALUL SPIRII VILA NR.20A Număr inventar 17357 1 Buc.

2012

451,57

OMFP 3055/2009

1247

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII- VILA NR.6

BR.STR.DEALUL SPIRII-VILA NR.6 Număr inventar 17326 1 Buc.

2012

225,79

OMFP 3055/2009

1248

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRll-PARCELA

NAGHY

BR.STR.DEALUL SPIRII-PARCELA NAGHY Număr inventar 17101 1 Buc.

2012

1.016,04

OMFP 3055/2009

1249

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII-PARCELA

NR.2

BR.STR.DEALUL SPIRII-PARCELA NR.2 Număr inventar 17349 1 Buc.

2012

677,36

OMFP 3055/2009

1250

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII-PATRON

SERVICE

BR.STR.DEALUL SPIRII-PATRON SERVICE Număr inventar 17344 1 Buc.

2012

814,77

OMFP 3055/2009

1251

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPI Rl l-SERVICE

BR.STR.DEALUL SPIRII-SERVICE Număr inventar 17105 1 Buc.

2012

1.047,56

OMFP 3055/2009

1252

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII-VILA NR.l

BR.STR.DEALUL SPIRII-VILA NR.1 Număr inventar 17304 1 Buc.

2012

225,79

OMFP 3055/2009

1253

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII-VILA NR.15

BR.STR.DEALUL SPIRII-VILA NR.15 Număr inventar 17103 1 Buc.

2012

1.241,82

OMFP 3055/2009

1254

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII-VILA NR.20B

BR.STR DEALUL SPIRII-VILA NR.20B Număr inventar 17356 1 Buc.

2012

1.128,93

OMFP 3055/2009

1255

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII-VILA NR.23

BR.STR.DEALUL SPIRII-VILA NR.23 Număr inventar 17351 1 Buc.

2012

112,89

OMFP 3055/2009

1256

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII-VILA NR.3

BR.STR.DEALUL SPIRII-VILA NR.3 Număr inventar 17306 1 Buc.

2012

451,57

OMFP 3055/2009

1257

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII-VILA NR.33

BR.STR.DEALUL SPIRII-VILA NR.33 Număr inventar 17345 1 Buc.

2012

790,25

OMFP 3055/2009

1258

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRII-VILA NR.4

BR.STR.DEALUL SPIRII-VILA NR.4 Număr inventar 17307 1 Buc.

2012

225,79

OMFP 3055/2009

1259

1.8.6.

BR.STR.DEALUL SPIRll-VILA NR.5

BR.STR.DEALUL SPIRII-VILA NR.5 Număr inventar 17325 1 Buc.

2012

225,79

OMFP 3055/2009

1260

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA -

VILA CONS

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA -VILA CONS Număr inventar 17088 1 Buc.

2012

574,68

OMFP 3055/2009

1261

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.10

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.10 Număr inventar 17005 1 Buc.

2012

143,67

OMFP 3055/2009

1262

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.ll

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.11 Număr inventar 17006 1 Buc.

2012

790,18

OMFP 3055/2009

1263

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.12

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.12 Număr inventar 17004 1 Buc.

2012

143,67

OMFP 3055/2009

1264

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.13

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.13 Număr inventar 16996 1 Buc.

2012

502,85

OMFP 3055/2009

1265

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.15

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.15 Număr inventar 17086 1 Buc.

2012

574,68

OMFP 3055/2009

1266

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.17

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.17 Număr inventar 17085 1 Buc.

2012

646,52

OMFP 3055/2009

1267

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.18

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.18 Număr inventar 17084 1 Buc.

2012

143,67

OMFP 3055/2009

1268

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.19A

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.19A Număr inventar 17082 1 Buc.

2012

588,69

OMFP 3055/2009

1269

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.19B

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.19B Număr inventar 17079 1 Buc.

2012

502,85

OMFP 3055/2009

1270

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.20

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.20 Număr inventar 17083 1 Buc.

2012

143,67

OMFP 3055/2009

1271

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.21

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.21 Număr inventar 17075 1 Buc.

2012

431,01

OMFP 3055/2009

1272

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.22

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.22 Număr inventar 17081 1 Buc.

2012

143,67

OMFP 3055/2009

1273

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.24

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.24 Număr inventar 17080 1 Buc.

2012

143,67

OMFP 3055/2009

1274

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.26

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.26 Număr inventar 17078 1 Buc.

2012

143,67

OMFP 3055/2009

1275

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.26A

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.26A Număr inventar 17077 1 Buc.

2012

287,34

OMFP 3055/2009

1276

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.28

BR.STR DOBROGEANU GHEREA NR.28 Număr inventar 17076 1 Buc.

2012

143,67

OMFP 3055/2009

1277

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.29

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.29 Număr inventar 17095 1 Buc.

2012

1.149,37

OMFP 3055/2009

1278

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.30

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.30 Număr inventar 17074 1 Buc.

2012

143,67

OMFP 3055/2009

1279

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.33

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.33 Număr inventar 17094 1 Buc.

2012

1.005,69

OMFP 3055/2009

1280

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.34

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.34 Număr inventar 17073 1 Buc.

2012

143,67

OMFP 3055/2009

1281

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.35

BR.STR DOBROGEANU GHEREA NR.35 Număr inventar 17093 1 Buc.

2012

1.097,59

OMFP 3055/2009

1282

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.36

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.36 Număr inventar 17087 1 Buc.

2012

215,51

OMFP 3055/2009

1283

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.37

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.37 Număr inventar 17092 1 Buc.

2012

574,68

OMFP 3055/2009

1284

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.38

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.38 Număr inventar 17098 1 Buc.

2012

502,85

OMFP 3055/2009

1285

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.39

BR STR.DOBROGEANU GHEREA NR.39 Număr inventar 17091 1 Buc.

2012

574,68

OMFP 3055/2009

1286

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.4

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.4 Număr inventar 17016 1 Buc.

2012

662,28

OMFP 3055/2009

1287

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.40

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.40 Număr inventar 17097 1 Buc.

2012

862,02

OMFP 3055/2009

1288

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.42

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.42 Număr inventar 17096 1 Buc.

2012

862,02

OMFP 3055/2009

1289

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.48

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.48 Număr inventar 17090 1 Buc.

2012

143,67

OMFP 3055/2009

1290

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.4A

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.4A Număr inventar 17015 1 Buc.

2012

790,18

OMFP 3055/2009

1291

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.4B

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.4B Număr inventar 17014 1 Buc.

2012

313,59

OMFP 3055/2009

1292

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.4D

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.4D Număr inventar 17011 1 Buc.

2012

809,46

OMFP 3055/2009

1293

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.5

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.5 Număr inventar 17012 1 Buc.

2012

1.293,03

OMFP 3055/2009

1294

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.50

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.50 Număr inventar 17089 1 Buc.

2012

574,68

OMFP 3055/2009

1295

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.7

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.7 Număr inventar 17010 1 Buc.

2012

718,35

OMFP 3055/2009

1296

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.8

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.8 Număr inventar 17008 1 Buc.

2012

143,67

OMFP 3055/2009

1297

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.8A

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.8A Număr inventar 17007 1 Buc.

2012

143,67

OMFP 3055/2009

1298

1.8.6.

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA

NR.9

BR.STR.DOBROGEANU GHEREA NR.9 Număr inventar 17009 1 Buc.

2012

502,85

OMFP 3055/2009

1299

1.8.6.

BR.STR.DOROBANTILOR NR.l

BR.STR.DOROBANTILOR NR.1 Număr inventar 16892 1 Buc.

2012

744,74

OMFP 3055/2009

1300

1.8.6.

BR.STR.DOROBANȚILOR NR.2

BR.STR.DOROBANTILOR NR.2 Număr inventar 16890 1 Buc.

2012

933,48

OMFP 3055/2009

1301

1.8.6.

BR.STR.DOROBANTILOR NR.3

BR.STR.DOROBANTILOR NR.3 Număr inventar 16891 1 Buc.

2012

851,29

OMFP 3055/2009

1302

1.8.6.

BR.STR.DORULUI NR.10

BR.STR.DORULUI NR.10 Număr inventar 16619 1 Buc.

2012

595,56

OMFP 3055/2009

1303

1.8.6.

BR.STR.DORULUI NR.10A

BR.STR.DORULUI NR.10A Număr inventar 16664 1 Buc.

2012

595,56

OMFP 3055/2009

1304

1.8.6.

BR.STR.DORULUI NR.2

BR.STR.DORULUI NR.2 Număr inventar 16586 1 Buc.

2012

558,33

OMFP 3055/2009

1305

1.8.6.

BR.STR.DORULUI NR.3

BR.STR.DORULUI NR.3 Număr inventar 16672 1 Buc.

2012

1.079,45

OMFP 3055/2009

1306

1.8.6.

BR.STR.DORULUI NR.4

BR.STR.DORULUI NR.4 Număr inventar 16587 1 Buc.

2012

670,00

OMFP 3055/2009

1307

1.8.6.

BR.STR.DORULUI NR.5

BR.STR DORULUI NR.5 Număr inventar 16671 1 Buc.

2012

744,45

OMFP 3055/2009

1308

1.8.6.

BR.STR.DORULUI NR.6

BR.STR.DORULUI NR.6 Număr inventar 16588 1 Buc.

2012

818,90

OMFP 3055/2009

1309

1.8.6.

BR.STR.DORULUI NR.6BIS

BR.STR.DORULUI NR.6BIS Număr inventar 16585 1 Buc.

2012

446,67

OMFP 3055/2009

1310

1.8.6.

BR.STR.DORULUI NR.7

BR.STR.DORULUI NR.7 Număr inventar 16670 1 Buc.

2012

967,78

OMFP 3055/2009

1311

1.8.6.

BR.STR.DORULUI NR.8

BR.STR.DORULUI NR.8 Număr inventar 16598 1 Buc.

2012

558,33

OMFP 3055/2009

1312

1.8.6.

BR.STR.DR.MARINESCU NR.ll

BR.STR.DR MARINESCU NR.11 Număr inventar 16153 1 Buc.

2012

1.150,99

OMFP 3055/2009

1313

1.8.6.

BR.STR.DR.MARINESCU NR.13

BR.STR.DR.MARINESCU NR.13 Număr inventar 16152 1 Buc.

2012

1.150,99

OMFP 3055/2009

1314

1.8.6.

BR.STR.DR.MARINESCU NR.15

BR.STR.DR.MARINESCU NR.15 Număr inventar 16151 1 Buc.

2012

1.150,99

OMFP 3055/2009

1315

1.8.6.

BR.STR.DR.MARINESCU NR.17

BR.STR.DR.MARINESCU NR.17 Număr inventar 16150 1 Buc.

2012

575,49

OMFP 3055/2009

1316

1.8.6.

BR.STR.DR.MARINESCU NR.19

BR.STR.DR.MARINESCU NR.19 Număr inventar 16149 1 Buc.

2012

575,49

OMFP 3055/2009

1317

1.8.6.

BR.STR.DR.MARINESCU NR.2

BR.STR.DR.MARINESCU NR.2 Număr inventar 16155 1 Buc.

2012

767,33

OMFP 3055/2009

1318

1.8.6.

BR.STR.DR.MARINESCU NR.3

BR STR.DR MARINESCU NR.3 Număr inventar 16175 1 Buc.

2012

1.235,06

OMFP 3055/2009

1319

1.8.6.

BR.STR.DR.MARINESCU NR.7

BR.STR.DR.MARINESCU NR.7 Număr inventar 16174 1 Buc.

2012

1.235,06

OMFP 3055/2009

1320

1.8.6.

BR.STR.DR.MARINESCU NR.9

BR.STR.DR.MARINESCU NR.9 Număr inventar 16154 1 Buc.

2012

1.235,06

OMFP 3055/2009

1321

1.8.6.

BR.STR.DUPA 1 NIȘTE -GRADINA

BR.STR.DUPA INISTE -GRADINA Număr inventar 17226,17228 2 Buc.

2012

1.328,64

OMFP 3055/2009

1322

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE -GRADINA

NR.l

BR.STR.DUPA INISTE -GRADINA NR.1 Număr inventar 17192 1 Buc.

2012

996,49

OMFP 3055/2009

1323

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE -GRADINA

NR.2

BR.STR.DUPA INISTE -GRADINA NR.2 Număr inventar 17191 1 Buc.

2012

996,49

OMFP 3055/2009

1324

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE -GRADINA

NR.5

BR.STR.DUPA INISTE -GRADINA NR.5 Număr inventar 17190 1 Buc.

2012

885,77

OMFP 3055/2009

1325

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.26

BR.STR.DUPA INISTE NR 26 Număr inventar 17193 1 Buc.

2012

941,13

OMFP 3055/2009

1326

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.28A

BR.STR.DUPA INISTE NR 28A Număr inventar 17255 1 Buc.

2012

719,69

OMFP 3055/2009

1327

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.30

BR.STR.DUPA INISTE NR.30 Număr inventar 17194 1 Buc.

2012

1.107,21

OMFP 3055/2009

1328

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.32

BR.STR.DUPA INISTE NR.32 Număr inventar 17239 1 Buc.

2012

664,32

OMFP 3055/2009

1329

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.32A

BR.STR.DUPA INISTE NR 32A Număr inventar 17240 1 Buc.

2012

508,21

OMFP 3055/2009

1330

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.34

BR.STR.DUPA INISTE NR.34 Număr inventar 17195 1 Buc.

2012

1.107,21

OMFP 3055/2009

1331

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.36

BR.STR.DUPA INISTE NR.36 Număr inventar 17204 1 Buc.

2012

1.051,85

OMFP 3055/2009

1332

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.38

BR.STR.DUPA INISTE NR 38 Număr inventar 17205 1 Buc.

2012

1.217,94

OMFP 3055/2009

1333

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.39

BR.STR.DUPA INISTE NR.39 Număr inventar 17214 1 Buc.

2012

1.242,29

OMFP 3055/2009

1334

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.4

BR.STR.DUPA INISTE NR.4 Număr inventar 17210 1 Buc.

2012

959,96

OMFP 3055/2009

1335

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.40

BR.STR DUPĂ INISTE NR.40 Număr inventar 17216 1 Buc.

2012

1.016,42

OMFP 3055/2009

1336

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.41-GRADINA

BR.STR.DUPA INISTE NR.41-GRADINA Număr inventar 17215 1 Buc.

2012

1.129,36

OMFP 3055/2009

1337

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.45

BR.STR.DUPA INISTE NR.45 Număr inventar 17217 1 Buc.

2012

1.072,89

OMFP 3055/2009

1338

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.46B

BR.STR DUPĂ INISTE NR.46B Număr inventar 17224 1 Buc.

2012

790,55

OMFP 3055/2009

1339

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.48

BR.STR.DUPA INISTE NR.48 Număr inventar 17218 1 Buc.

2012

903,49

OMFP 3055/2009

1340

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.50

BR STR.DUPA INISTE NR.50 Număr inventar 17219 1 Buc.

2012

996,49

OMFP 3055/2009

1341

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.52

BR.STR.DUPA INISTE NR.52 Număr inventar 17220 1 Buc.

2012

1.072,89

OMFP 3055/2009

1342

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.56

BR STR DUPĂ INISTE NR 56 Număr inventar 17221 1 Buc.

2012

1.051,85

OMFP 3055/2009

1343

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.58

BR STR.DUPA INISTE NR 58 Număr inventar 17213 1 Buc.

2012

941,13

OMFP 3055/2009

1344

1.8.6.

BR.STR.DUPA IN ISTE NR.59

BR.STR.DUPA INISTE NR.59 Număr inventar 17225 1 Buc.

2012

719,69

OMFP 3055/2009

1345

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.6

BR.STR.DUPA INISTE NR.6 Număr inventar 17211 1 Buc.

2012

996,49

OMFP 3055/2009

1346

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.61

BR.STR.DUPA INISTE NR.61 Număr inventar 17208 1 Buc.

2012

941,13

OMFP 3055/2009

1347

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.62

BR.STR.DUPA INISTE NR 62 Număr inventar 17206 1 Buc.

2012

996,49

OMFP 3055/2009

1348

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.66

BR.STR.DUPA INISTE NR.66 Număr inventar 17207 1 Buc.

2012

1.162,58

OMFP 3055/2009

1349

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.68

BR.STR.DUPA INISTE NR.68 Număr inventar 17209 1 Buc.

2012

1.217,94

OMFP 3055/2009

1350

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.68

BR.STR.DUPA INISTE NR.68 Număr inventar 17254 1 Buc.

2012

553,61

OMFP 3055/2009

1351

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.69

BR.STR.DUPA INISTE NR.69 Număr inventar 17189 1 Buc.

2012

885,77

OMFP 3055/2009

1352

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.71

BR STR DUPĂ INISTE NR.71 Număr inventar 17253 1 Buc.

2012

664,32

OMFP 3055/2009

1353

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.72

BR.STR.DUPA INISTE NR.72 Număr inventar 17227 1 Buc.

2012

775,05

OMFP 3055/2009

1354

1.8.6.

BR.STR.DUPA INISTE NR.72A

BR.STR.DUPA INISTE NR.72A Număr inventar 17212 1 Buc.

2012

996,49

OMFP 3055/2009

1355

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA -PECO

BR.STR.ECATERINA VARGA -PECO Număr inventar 17072 1 Buc.

2012

718,35

OMFP 3055/2009

1356

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA -VILA

CONSTR

BR.STR.ECATERINA VARGA -VILA CONSTR Număr inventar 16933 1 Buc.

2012

431,01

OMFP 3055/2009

1357

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.l

BR.STR.ECATERINA VARGA NR 1 Număr inventar 17051 1 Buc.

2012

956,63

OMFP 3055/2009

1358

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.l

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.1 Număr inventar 17056 1 Buc.

2012

588,69

OMFP 3055/2009

1359

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.10

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.10 Număr inventar 17046 1 Buc.

2012

220,76

OMFP 3055/2009

1360

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.13

BR STR.ECATERINA VARGA NR.13 Număr inventar 17045 1 Buc.

2012

646,52

OMFP 3055/2009

1361

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.14

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.14 Număr inventar 17071 1 Buc.

2012

1.293,03

OMFP 3055/2009

1362

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.15

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.15 Număr inventar 17057 1 Buc.

2012

735,87

OMFP 3055/2009

1363

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.16

BR STR ECATERINA VARGA NR.16 Număr inventar 17070 1 Buc.

2012

220,76

OMFP 3055/2009

1364

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.17

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.17 Număr inventar 17058 1 Buc.

2012

790,18

OMFP 3055/2009

1365

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.18

BR STR.ECATERINA VARGA NR.18 Număr inventar 17069 1 Buc.

2012

287,34

OMFP 3055/2009

1366

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.2

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.2 Număr inventar 17053 1 Buc.

2012

147,18

OMFP 3055/2009

1367

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.2

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.2 Număr inventar 17055 1 Buc.

2012

588,69

OMFP 3055/2009

1368

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.2

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.2 Număr inventar 17064 1 Buc.

2012

883,04

OMFP 3055/2009

1369

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.21

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.21 Număr inventar 17067 1 Buc.

2012

588,69

OMFP 3055/2009

1370

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.21A

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.21A Număr inventar 17068 1 Buc.

2012

662,28

OMFP 3055/2009

1371

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.22

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.22 Număr inventar 17065 1 Buc.

2012

588,69

OMFP 3055/2009

1372

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.23

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.23 Număr inventar 17066 1 Buc.

2012

588,69

OMFP 3055/2009

1373

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.24

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.24 Număr inventar 17063 1 Buc.

2012

588,69

OMFP 3055/2009

1374

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.25

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.25 Număr inventar 16934 1 Buc.

2012

502,85

OMFP 3055/2009

1375

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.25

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.25 Număr inventar 17062 1 Buc.

2012

735,87

OMFP 3055/2009

1376

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.26A

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.26A Număr inventar 17061 1 Buc.

2012

441,53

OMFP 3055/2009

1377

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.27

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.27 Număr inventar 17060 1 Buc.

2012

662,28

OMFP 3055/2009

1378

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.29

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.29 Număr inventar 17059 1 Buc.

2012

588,69

OMFP 3055/2009

1379

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.3

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.3 Număr inventar 17050 1 Buc.

2012

646,52

OMFP 3055/2009

1380

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.31

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.31 Număr inventar 16932 1 Buc.

2012

662,28

OMFP 3055/2009

1381

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.32

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.32 Număr inventar 16931 1 Buc.

2012

1.103,80

OMFP 3055/2009

1382

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.4

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.4 Număr inventar 17054 1 Buc.

2012

574,68

OMFP 3055/2009

1383

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.43

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.43 Număr inventar 16948 1 Buc.

2012

588,69

OMFP 3055/2009

1384

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.45

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.45 Număr inventar 16935 1 Buc.

2012

367,93

OMFP 3055/2009

1385

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.5

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.5 Număr inventar 17048 1 Buc.

2012

574,68

OMFP 3055/2009

1386

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.6

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.6 Număr inventar 17049 1 Buc.

2012

574,68

OMFP 3055/2009

1387

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.6

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.6 Număr inventar 17052 1 Buc.

2012

718,35

OMFP 3055/2009

1388

1.8.6.

BR.STR.ECATERINA VARGA NR.8

BR.STR.ECATERINA VARGA NR 8 Număr inventar 17047 1 Buc.

2012

294,35

OMFP 3055/2009

1389

1.8.6.

BR.STR.EROII MUNCII NR.l

BR.STR.EROII MUNCII NR.1 Număr inventar 16437 1 Buc.

2012

1.195,50

OMFP 3055/2009

1390

1.8.6.

BR.STR.EROII MUNCII NR.10

BR.STR.EROII MUNCII NR.10 Număr inventar 16430 1 Buc.

2012

735,69

OMFP 3055/2009

1391

1.8.6.

BR.STR.EROII MUNCII NR.ll

BR.STR.EROII MUNCII NR.11 Număr inventar 16417,16438 2 Buc.

2012

2.391,00

OMFP 3055/2009

1392

1.8.6.

BR.STR.EROII MUNCII NR.12

BR.STR.EROII MUNCII NR.12 Număr inventar 16418 1 Buc.

2012

643,73

OMFP 3055/2009

1393

1.8.6.

BR.STR.EROII MUNCII NR.13

BR.STR.EROII MUNCII NR.13 Număr inventar 16419 1 Buc.

2012

1.195,50

OMFP 3055/2009

1394

1.8.6.

BR.STR.EROII MUNCII NR.14

BR.STR.EROII MUNCII NR.14 Număr inventar 16420 1 Buc.

2012

551,77

OMFP 3055/2009

1395

1.8.6.

BR.STR.EROII MUNCII NR.15

BR.STR.EROII MUNCII NR.15 Număr inventar 16440 1 Buc.

2012

1.195,50

OMFP 3055/2009

1396

1.8.6.

BR.STR.EROII MUNCII NR.16

BR.STR.EROII MUNCII NR.16 Număr inventar 16422 1 Buc.

2012

735,69

OMFP 3055/2009

1397

1.8.6.

BR.STR.EROII MUNCII NR.17

BR.STR.EROII MUNCII NR.17 Număr inventar 16421 1 Buc.

2012

1.195,50

OMFP 3055/2009

1398

1.8.6.

BR.STR.EROII MUNCII NR.18

BR.STR.EROII MUNCII NR.18 Număr inventar 16423 1 Buc.

2012

643,73

OMFP 3055/2009

1399

1.8.6.

BR.STR.EROII MUNCII NR.19

BR.STR.EROII MUNCII NR.19 Număr inventar 16424 1 Buc.

2012

1.103,54

OMFP 3055/2009

1400

1.8.6.

BR.STR.EROII MUNCII NR.2

BR STR.EROII MUNCII NR 2 Număr inventar 16439 1 Buc.

2012

183,92

OMFP 3055/2009

1401

1.8.6.

BR.STR.EROII MUNCII NR.3

BR.STR.EROII MUNCII NR.3 Număr inventar 16435 1 Buc.

2012

1.057,55

OMFP 3055/2009

1402

1.8.6.

BR.STR.EROII MUNCII NR.6

BR STR.EROII MUNCII NR.6 Număr inventar 16441 1 Buc.

2012

459,81

OMFP 3055/2009

1403

1.8.6.

BR.STR.EROII MUNCII NR.7

BR STR.EROII MUNCII NR.7 Număr inventar 16442 1 Buc.

2012

1.195,50

OMFP 3055/2009

1404

1.8.6.

BR.STR.EROII MUNCII NR.9

BR.STR.EROII MUNCII NR.9 Număr inventar 16431 1 Buc.

2012

1.195,50

OMFP 3055/2009

1405

1.8.6.

BR.STR.EROILOR NR.17-DN40MM

BR.STR EROILOR NR.17-DN40MM Număr inventar 15517 1 Buc.

2012

1.546,39

OMFP 3055/2009

1406

1.8.6.

BR.STR.FANTANITEI - PEPINIERA

BR.STR FANTANITEI - PEPINIERA Număr inventar 16230 1 Buc.

2012

907,36

OMFP 3055/2009

1407

1.8.6.

BR.STR.FANTANITEI NR.10

BR.STR.FANTANITEI NR.10 Număr inventar 16232 1 Buc.

2012

1.287,46

OMFP 3055/2009

1408

1.8.6.

BR.STR.FANTANITEI NR.ll

BR.STR.FANTANITEI NR.11 Număr inventar 16161 1 Buc.

2012

1.287,46

OMFP 3055/2009

1409

1.8.6.

BR.STR.FANTANITEI NR.13

BR.STR.FANTANITEI NR.13 Număr inventar 16160 1 Buc.

2012

1.072,88

OMFP 3055/2009

1410

1.8.6.

BR.STR.FANTANITEI NR.14

BR STR.FANTANITEI NR.14 Număr inventar 16233 1 Buc.

2012

1.287,46

OMFP 3055/2009

1411

1.8.6.

BR.STR.FANTANITEI NR.16

BR.STR.FANTANITEI NR.16 Număr inventar 16234 1 Buc.

2012

1.072,88

OMFP 3055/2009

1412

1.8.6.

BR.STR.FANTANITEI NR.21

BR STR.FANTANITEI NR.21 Număr inventar 16159 1 Buc.

2012

1.072,88

OMFP 3055/2009

1413

1.8.6.

BR.STR.FANTANITEI NR.24

BR.STR.FANTANITEI NR.24 Număr inventar 16235 1 Buc.

2012

1.287,46

OMFP 3055/2009

1414

1.8.6.

BR.STR.FANTANITEI NR.27

BR.STR.FANTANITEI NR.27 Număr inventar 16140 1 Buc.

2012

1.287,46

OMFP 3055/2009

1415

1.8.6.

BR.STR.FANTANITEI NR.31

BR STR FANTANITEI NR.31 Număr inventar 16250 1 Buc.

2012

1.072,88

OMFP 3055/2009

1416

1.8.6.

BR.STR.FANTANITEI NR.33

BR.STR.FANTANITEI NR.33 Număr inventar 16240 1 Buc.

2012

1.072,88

OMFP 3055/2009

1417

1.8.6.

BR.STR.FANTANITEI NR.37

BR.STR.FANTANITEI NR.37 Număr inventar 16238 1 Buc.

2012

858,31

OMFP 3055/2009

1418

1.8.6.

BR.STR.FANTANITEI NR.37A

BR.STR.FANTANITEI NR.37 A Număr inventar 16239 1 Buc.

2012

858,31

OMFP 3055/2009

1419

1.8.6.

BR.STR.FANTANITEI NR.39

BR.STR FANTANITEI NR.39 Număr inventar 16237 1 Buc.

2012

1.072,88

OMFP 3055/2009

1420

1.8.6.

BR.STR.FANTANITEI NR.43 SI 45

BR.STR.FANTANITEI NR.43 SI 45 Număr inventar 16236 1 Buc.

2012

1.072,88

OMFP 3055/2009

1421

1.8.6.

BR.STR.FANTANITEI NR.44

BR.STR.FANTANITEI NR.44 Număr inventar 16231 1 Buc.

2012

907,36

OMFP 3055/2009

1422

1.8.6.

BR.STR.FANTANITEI NR.57

BR.STR.FANTANITEI NR.57 Număr inventar 16229 1 Buc.

2012

1.134,19

OMFP 3055/2009

1423

1.8.6.

BR.STR.FONTEI -BLOC 66A

BR.STR.FONTEI -BLOC 66A Număr inventar 15755 1 Buc.

2012

1.050,99

OMFP 3055/2009

1424

1.8.6.

BR.STR.FONTEI -BLOC NR.66D

BR.STR.FONTEI -BLOC NR.66D Număr inventar 15771 1 Buc.

2012

525,49

OMFP 3055/2009

1425

1.8.6.

BR.STR.FONTEI NR.l

BR STR.FONTEI NR.1 Număr inventar 15812 1 Buc.

2012

965,59

OMFP 3055/2009

1426

1.8.6.

BR.STR.FONTEI NR.10

BR.STR.FONTEI NR.10 Număr inventar 15730 1 Buc.

2012

965,59

OMFP 3055/2009

1427

1.8.6.

BR.STR.FONTEI NR.ll

BR STR.FONTEI NR.11 Număr inventar 15736 1 Buc.

2012

689,71

OMFP 3055/2009

1428

1.8.6.

BR.STR.FONTEI NR.12

BR.STR.FONTEI NR.12 Număr inventar 15729 1 Buc.

2012

965,59

OMFP 3055/2009

1429

1.8.6.

BR.STR.FONTEI NR.14

BR.STR.FONTEI NR.14 Număr inventar 15728 1 Buc.

2012

965,59

OMFP 3055/2009

1430

1.8.6.

BR.STR.FONTEI NR.16

BR.STR.FONTEI NR.16 Număr inventar 15734 1 Buc.

2012

1.057,55

OMFP 3055/2009

1431

1.8.6.

BR.STR.FONTEI NR.18

BR.STR.FONTEI NR.18 Număr inventar 15735 1 Buc.

2012

1.011,58

OMFP 3055/2009

1432

1.8.6.

BR.STR.FONTEI NR.2

BR.STR.FONTEI NR.2 Număr inventar 15743 1 Buc.

2012

1.011,58

OMFP 3055/2009

1433

1.8.6.

BR.STR.FONTEI NR.3

BR STR.FONTEI NR.3 Număr inventar 15740 1 Buc.

2012

505,78

OMFP 3055/2009

1434

1.8.6.

BR.STR.FONTEI NR.4

BR STR.FONTEI NR.4 Număr inventar 15742 1 Buc.

2012

965,59

OMFP 3055/2009

1435

1.8.6.

BR.STR.FONTEI NR.5

BR STR.FONTEI NR.5 Număr inventar 15739 1 Buc.

2012

505,78

OMFP 3055/2009

1436

1.8.6.

BR.STR.FONTEI NR.6

BR.STR.FONTEI NR.6 Număr inventar 15741 1 Buc.

2012

965,59

OMFP 3055/2009

1437

1.8.6.

BR.STR.FONTEI NR.7

BR.STR.FONTEI NR.7 Număr inventar 15738 1 Buc.

2012

505,78

OMFP 3055/2009

1438

1.8.6.

BR.STR.FONTEI NR.8A

BR STR.FONTEI NR.8A Număr inventar 15733 1 Buc.

2012

1.057,55

OMFP 3055/2009

1439

1.8.6.

BR.STR.FONTEI NR.8B

BR.STR.FONTEI NR.8B Număr inventar 15732 1 Buc.

2012

1.149,51

OMFP 3055/2009

1440

1.8.6.

BR.STR.FONTEI NR.8C

BR STR.FONTEI NR.8C Număr inventar 15731 1 Buc.

2012

1.103,54

OMFP 3055/2009

1441

1.8.6.

BR.STR.FONTEI NR.9

BR.STR.FONTEI NR.9 Număr inventar 15737 1 Buc.

2012

551,77

OMFP 3055/2009

1442

1.8.6.

BR.STR.FRASINULUI NR.5

BR.STR.FRASINULUI NR.5 Număr inventar 16449 1 Buc.

2012

896,84

OMFP 3055/2009

1443

1.8.6.

BR.STR.FRASINULUI NR.8

BR.STR.FRASINULUI NR.8 Număr inventar 16448 1 Buc.

2012

896,84

OMFP 3055/2009

1444

1.8.6.

BR.STR.FURNALELOR NR.l

BR.STR.FURNALELOR NR.1 Număr inventar 15810 1 Buc.

2012

413,82

OMFP 3055/2009

1445

1.8.6.

BR.STR.FURNALELOR NR.l

BR.STR.FURNALELOR NR.1 Număr inventar 15811 1 Buc.

2012

643,73

OMFP 3055/2009

1446

1.8.6.

BR.STR.FURNALELOR NR.2A

BR STR.FURNALELOR NR.2A Număr inventar 15809 1 Buc.

2012

1.057,55

OMFP 3055/2009

1447

1.8.6.

BR.STR.FURNALELOR NR.2C

BR.STR.FURNALELOR NR.2C Număr inventar 15808 1 Buc.

2012

1.287,46

OMFP 3055/2009

1448

1.8.6.

BR.STR.FURNALELOR NR.2D

BR.STR.FURNALELOR NR.2D Număr inventar 15807 1 Buc.

2012

1.011,58

OMFP 3055/2009

1449

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.l

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.1 Număr inventar 17284 1 Buc.

2012

679,40

OMFP 3055/2009

1450

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.10

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.10 Număr inventar 17158 1 Buc.

2012

873,52

OMFP 3055/2009

1451

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.ll

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.11 Număr inventar 17153 1 Buc.

2012

873,52

OMFP 3055/2009

1452

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.12

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.12 Număr inventar 17156 1 Buc.

2012

970,58

OMFP 3055/2009

1453

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.13

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.13 Număr inventar 17257 1 Buc.

2012

776,46

OMFP 3055/2009

1454

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.14

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.14 Număr inventar 17154 1 Buc.

2012

873,52

OMFP 3055/2009

1455

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.15

BR.STR G-RAL MOSOIU NR.15 Număr inventar 17163 1 Buc.

2012

873,52

OMFP 3055/2009

1456

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.16

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.16 Număr inventar 17283 1 Buc.

2012

679,40

OMFP 3055/2009

1457

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.17

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.17 Număr inventar 17164 1 Buc.

2012

1.067,64

OMFP 3055/2009

1458

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.18

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.18 Număr inventar 17281 1 Buc.

2012

776,46

OMFP 3055/2009

1459

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.19

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.19 Număr inventar 17238 1 Buc.

2012

776,46

OMFP 3055/2009

1460

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.2

BR STR.G-RAL MOSOIU NR.2 Număr inventar 17288 1 Buc.

2012

533,82

OMFP 3055/2009

1461

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.20

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.20 Număr inventar 17280 1 Buc.

2012

679,40

OMFP 3055/2009

1462

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.21

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.21 Număr inventar 17237 1 Buc.

2012

582,35

OMFP 3055/2009

1463

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.22

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.22 Număr inventar 17279 1 Buc.

2012

679,40

OMFP 3055/2009

1464

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.24

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.24 Număr inventar 17278 1 Buc.

2012

679,40

OMFP 3055/2009

1465

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.26

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.26 Număr inventar 17277 1 Buc.

2012

679,40

OMFP 3055/2009

1466

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.27

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.27 Număr inventar 17233 1 Buc.

2012

679,40

OMFP 3055/2009

1467

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.27A

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.27A Număr inventar 17232 1 Buc.

2012

776,46

OMFP 3055/2009

1468

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.28

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.28 Număr inventar 17276 1 Buc.

2012

776,46

OMFP 3055/2009

1469

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.2A

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.2A Număr inventar 17287 1 Buc.

2012

776,46

OMFP 3055/2009

1470

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.3

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.3 Număr inventar 17159 1 Buc.

2012

873,52

OMFP 3055/2009

1471

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.32

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.32 Număr inventar 17275 1 Buc.

2012

582,35

OMFP 3055/2009

1472

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.33

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.33 Număr inventar 17188 1 Buc.

2012

873,52

OMFP 3055/2009

1473

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.34

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.34 Număr inventar 17152 1 Buc.

2012

970,58

OMFP 3055/2009

1474

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.36

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.36 Număr inventar 17256 1 Buc.

2012

679,40

OMFP 3055/2009

1475

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.38

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.38 Număr inventar 17151 1 Buc.

2012

873,52

OMFP 3055/2009

1476

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.39

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.39 Număr inventar 17229 1 Buc.

2012

776,46

OMFP 3055/2009

1477

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.4

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.4 Număr inventar 17286 1 Buc.

2012

630,87

OMFP 3055/2009

1478

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.40

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.40 Număr inventar 17168 1 Buc.

2012

922,05

OMFP 3055/2009

1479

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.41

BR.STR G-RAL MOSOIU NR.41 Număr inventar 17230 1 Buc.

2012

582,35

OMFP 3055/2009

1480

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.42

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.42 Număr inventar 17167 1 Buc.

2012

873,52

OMFP 3055/2009

1481

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.44

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.44 Număr inventar 17236 1 Buc.

2012

679,40

OMFP 3055/2009

1482

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.5

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.5 Număr inventar 17157 1 Buc.

2012

837,36

OMFP 3055/2009

1483

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.56

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.56 Număr inventar 17235 1 Buc.

2012

582,35

OMFP 3055/2009

1484

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.6

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.6 Număr inventar 17160 1 Buc.

2012

922,05

OMFP 3055/2009

1485

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.60A

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR 60A Număr inventar 17234 1 Buc.

2012

523,35

OMFP 3055/2009

1486

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.62

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.62 Număr inventar 17165 1 Buc.

2012

1.164,69

OMFP 3055/2009

1487

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.62A

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.62A Număr inventar 17166 1 Buc.

2012

1.164,69

OMFP 3055/2009

1488

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.64

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.64 Număr inventar 17231 1 Buc.

2012

776,46

OMFP 3055/2009

1489

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.7

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.7 Număr inventar 17155 1 Buc.

2012

970,58

OMFP 3055/2009

1490

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.8

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.8 Număr inventar 17285 1 Buc.

2012

679,40

OMFP 3055/2009

1491

1.8.6.

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.9

BR.STR.G-RAL MOSOIU NR.9 Număr inventar 17282 1 Buc.

2012

582,35

OMFP 3055/2009

1492

1.8.6.

BR.STR.GARII -NOUA NR.1A

BR.STR.GARII -NOUA NR.1A Număr inventar 16505 1 Buc.

2012

1.226,15

OMFP 3055/2009

1493

1.8.6.

BR.STR.GARII-NOUA NR.l

BR STR.GARII-NOUA NR.1 Număr inventar 16506 1 Buc.

2012

671,46

OMFP 3055/2009

1494

1.8.6.

BR.STR.GARII-NOUA NR.19A

BR.STR.GARII-NOUA NR.19A Număr inventar 16503 1 Buc.

2012

919,62

OMFP 3055/2009

1495

1.8.6.

BR.STR.GARII-NOUA NR.23

BR.STR.GARII-NOUA NR.23 Număr inventar 16504 1 Buc.

2012

1.226,15

OMFP 3055/2009

1496

1.8.6.

BR.STR.GARII-NOUA NR.25

BR.STR.GARII-NOUA NR.25 Număr inventar 16493 1 Buc.

2012

910,86

OMFP 3055/2009

1497

1.8.6.

BR.STR.GAROAFELOR NR.2

BR.STR.GAROAFELOR NR.2 Număr inventar 16475 1 Buc.

2012

709,41

OMFP 3055/2009

1498

1.8.6.

BR.STR.GAROAFELOR NR.3

BR.STR.GAROAFELOR NR 3 Număr inventar 16474 1 Buc.

2012

551,77

OMFP 3055/2009

1499

1.8.6.

BR.STR.GAROAFELOR NR.4

BR.STR.GAROAFELOR NR.4 Număr inventar 16473 1 Buc.

2012

433,53

OMFP 3055/2009

1500

1.8.6.

BR.STR.GAROAFELOR NR.5

BR STR.GAROAFELOR NR 5 Număr inventar 16472 1 Buc.

2012

433,53

OMFP 3055/2009

1501

1.8.6.

BR.STR.GAROAFELOR NR.6

BR.STR.GAROAFELOR NR.6 Număr inventar 16471 1 Buc.

2012

630,59

OMFP 3055/2009

1502

1.8.6.

BR.STR.GAROAFELOR NR.7

BR STR.GAROAFELOR NR.7 Număr inventar 16468 1 Buc.

2012

512,36

OMFP 3055/2009

1503

1.8.6.

BR.STR.GAROAFELOR NR.8

BR.STR.GAROAFELOR NR.8 Număr inventar 16470 1 Buc.

2012

433,53

OMFP 3055/2009

1504

1.8.6.

BR.STR.GAROAFELOR NR.8A

BR.STR.GAROAFELOR NR.8A Număr inventar 16469 1 Buc.

2012

433,53

OMFP 3055/2009

1505

1.8.6.

BR.STR.GEORGE COSBUC NR.l

BR.STR.GEORGE COSBUC NR.1 Număr inventar 17003 1 Buc.

2012

677,00

OMFP 3055/2009

1506

1.8.6.

BR.STR.GEORGE COSBUC NR.3

BR.STR.GEORGE COSBUC NR.3 Număr inventar 17002 1 Buc.

2012

665,94

OMFP 3055/2009

1507

1.8.6.

BR.STR.GEORGR COSBUC NR.5

BR.STR.GEORGR COSBUC NR.5 Număr inventar 17001 1 Buc.

2012

856,21

OMFP 3055/2009

1508

1.8.6.

BR.STR.GH.BARITIU NR.10

BR STR.GH.BARITIU NR.10 Număr inventar 15670 1 Buc.

2012

1.278,37

OMFP 3055/2009

1509

1.8.6.

BR.STR.GH.BARITIU NR.ll

BR.STR.GH.BARITIU NR.11 Număr inventar 15678 1 Buc.

2012

1.230,44

OMFP 3055/2009

1510

1.8.6.

BR.STR.GH.BARITIU NR.12

BR STR.GH.BARITIU NR.12 Număr inventar 15668 1 Buc.

2012

1.358,27

OMFP 3055/2009

1511

1.8.6.

BR.STR.GH.BARITIU NR.16

BR.STR.GH.BARITIU NR.16 Număr inventar 15667 1 Buc.

2012

1.278,37

OMFP 3055/2009

1512

1.8.6.

BR.STR.GH.BARITIU NR.2

BR.STR.GH.BARITIU NR.2 Număr inventar 15677 1 Buc.

2012

1.358,27

OMFP 3055/2009

1513

1.8.6.

BR.STR.GH.BARITIU NR.20

BR STR.GH BARITIU NR.20 Număr inventar 15666 1 Buc.

2012

1.118,58

OMFP 3055/2009

1514

1.8.6.

BR.STR.GH.BARITIU NR.22

BR.STR.GH BARITIU NR.22 Număr inventar 15665 1 Buc.

2012

1.198,48

OMFP 3055/2009

1515

1.8.6.

BR.STR.GH.BARITIU NR.24

BR.STR.GH.BARITIU NR.24 Număr inventar 15664 1 Buc.

2012

1.118,58

OMFP 3055/2009

1516

1.8.6.

BR.STR.GH.BARITIU NR.6

BR.STR.GH.BARITIU NR.6 Număr inventar 15676 1 Buc.

2012

1.358,27

OMFP 3055/2009

1517

1.8.6.

BR.STR.GH.BARITIU NR.8

BR.STR.GH.BARITIU NR.8 Număr inventar 15671 1 Buc.

2012

1.278,37

OMFP 3055/2009

1518

1.8.6.

BR.STR.GH.LAZAR NR.ll

BR.STR.GH LAZAR NR.11 Număr inventar 16005 1 Buc.

2012

935,33

OMFP 3055/2009

1519

1.8.6.

BR.STR.GH.LAZAR NR.13

BR.STR.GH.LAZAR NR.13 Număr inventar 16011 1 Buc.

2012

899,35

OMFP 3055/2009

1520

1.8.6.

BR.STR.GH.LAZAR NR.15

BR.STR.GH LAZAR NR.15 Număr inventar 16004 1 Buc.

2012

546,81

OMFP 3055/2009

1521

1.8.6.

BR.STR.GH.LAZAR NR.17

BR.STR.GH.LAZAR NR.17 Număr inventar 16003 1 Buc.

2012

683,50

OMFP 3055/2009

1522

1.8.6.

BR.STR.GH.LAZAR NR.19

BR.STR.GH.LAZAR NR.19 Număr inventar 16950 1 Buc.

2012

805,82

OMFP 3055/2009

1523

1.8.6.

BR.STR.GH.LAZAR NR.2

BR.STR.GH.LAZAR NR.2 Număr inventar 16006 1 Buc.

2012

372,43

OMFP 3055/2009

1524

1.8.6.

BR.STR.GH.LAZAR NR.21

BR.STR.GH.LAZAR NR.21 Număr inventar 16959 1 Buc.

2012

705,09

OMFP 3055/2009

1525

1.8.6.

BR.STR.GH.LAZAR NR.23

BR.STR.GH.LAZAR NR.23 Număr inventar 16960 1 Bu