Hotărârea nr. 258/2020

Hotărârea nr.258 – privind aprobarea modificării poziției 1236 din Anexa – Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la HCJ nr.100/2001cu modificările și completările ulterioare și includerii în domeniul public al Județului Brașov a 27 fonduri muzeale.

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.258 din data de 31.07.2020

 • - privind aprobarea modificării poziției nr. 1236 din Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și a includerii în domeniul public al Județului Brașov a 27 fonduri muzeale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 31 iulie 2020;

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr. 11696/21.07.2020, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu înregistrat cu nr. ad. 11696/21.07.2020, prin care se propune aprobarea modificării poziției nr. 1236 din Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și a includerii în domeniul public al Județului Brașov a 27 fonduri muzeale, aflate în gestiunea Muzeului Casa Mureșenilor Brașov;

Ținând cont de Raportul înregistrat sub nr. ad. 3504/28.02.2020, întocmit de către membrii comisiei constituite prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 373/18.06.2019 privind constituirea comisiei pentru actualizarea Secțiunii nr.2 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr.972/2002 cu bunurile mobile din evidența contabilă a U.A.T. Județului Brașov și cu evidența extracontabilă a Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov;

 • Ț inând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 59-65 din cadrul Legii nr. 24/2000 republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, aprobate prin H.G.R. nr. 392/2020, prevederile art. 87, art.173, alin.(l) lit.”c”, alin (4) lit. “a”, precum și prevederile art. 286-287, art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art.182 alin.(l), art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 • A rt.l. - Se modifică poziția nr. 1236 din Anexa - “Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • - la coloana 2 și va avea următorul conținut:

"Fondul DIVERSE",

 • - la coloana 3 și va avea următorul conținut:

"Conține 19 documente",

 • - la coloana 5 și va avea următorul conținut:

" 427,00 lei"

 • - la coloana 6 și va avea următorul conținut:

 • " Domeniul public - H.G. nr. 972/2002, Proces verbal donație 3/14.01.2009, Proces verbal donație 6/10.04.2009, Proces verbal donație 10/23.04.2009, Proces verbal donație 6/04.02.2015, Proces verbal donație 14/16.12.2009, Proces verbal donație 2/18.01.2010, Proces verbal donație 9/04.05.2010, Proces verbal donație 10/02.12.2010, Proces-verbal evaluare donații 143/31.01.2019, Proces-verbal evaluare donații 1538/21.10.2019".

 • Art.2. - Se aprobă introducerea un număr de 27 de fonduri muzeale în domeniului public al Județului Brașov, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, bunuri care se declarară de interes public județean.

 • Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, Secretar GenanaTal Județului Maria D/mbrăveanu

Președinte,
JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA 1


INVENTARUL BUNURILOR CARE INTRA IN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

(Muzeul Casa Mureșenilor Brașov)

Secțiunea II Bunuri mobile

Nr.

Crt.

Codul de Clasifi-are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de Inventar

Situația juridică Actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

Fondul TARA BÂRSEI

cuprinde un număr de 329 obiecte muzeale

2002

1645,00 lei

Proces-verbal donație 1/03.04.2002

2.

Fondul OBIECTE de PATRIMONIU

cuprinde un număr de 1353 obiecte muzeale

1997

172517,75 lei

Protocol de predare-primire nr.400/02.12.1997 cu Muzeul Județean de Istorie Brașov Proces-verbal donație 23.07.1997 Proces-verbal donație 60/01.04.1999 Proces-verbal donație 3/10.04.2002 Proces-verbal donație 12/22.04.2002 Proces-verbal donație 13/09.07.2002 Proces-verbal donație 14/21.10.2002 Protocol de predare-primire 59/15.01.2003

Proces-verbal donație 1/19.05.2003 Proces-verbal donație 2/11.02.2003 Proces-verbal donație 3/10.03.2004 Proces-verbal donație 4/07.06.2004 Proces-verbal de recepție 528/15.07.2004, contract vânzare-cumpărare 527/14.07.2004 Proces-verbal de recepție 761/26.09.2005, contract vânzare-cumpărare 762/26.09.2005

Proces-verbal donație 1 /07.10.2005 Proces-verbal donație 6/10.10.2005 Proces-verbal donație 7/14.10.2005 Proces-verbal de recepție

1021 /08.12.2005, contract vânzare-cumpărare 1019/08.12.2005 Proces-verbal donație 1/10.02.2006 Proces-verbal donație 6/17.07.2006 Proces-verbal donație 8/20.07.2006 Proces-verbal donație 9/21.07.2006 Proces-verbal donație 10/24.07.2006 Proces-verbal donație 13/06.10.2006 Proces-verbal donație 15/27.10.2006 Proces-verbal donație 16/02.11.2006 Proces-verbal donație 3/30.01.2007 Proces-verbal donație 4/02.03.2007 Proces-verbal donație 6/03.09.2007 Proces-verbal de recepție 1188/11.12.2007

Proces-verbal de recepție

1211/17.12.2007, contract vânzare-cumpărare 1209/17.12.2007 Proces-verbal donație 1/25.01.2008 Proces-verbal donație 4/25.01.2008 Proces-verbal donație 5/15.02.2008 Proces-verbal donație 6/27.03.2008 Proces-verbal de recepție 550/16.07.2008, contract vânzare-cumpărare 549/15.07.2008

Proces-verbal donație 13/17.09.2008 Proces-verbal donație 15/07.10.2008 Proces-verbal de recepție 963,1/09.11.2008

Factura Fiscală 3041027/11.12.2008 Factura Fiscală 031/09.12.2008 Factura Fiscală 032/10.12.2008 Proces-verbal donație 4/27.01.2009 Proces-verbal donație 7/21.04.2009 Proces-verbal donație 8/21.04.2009 Proces-verbal donație 9/21.04.2009 Proces-verbal donație 11/23.04.2009 Proces-verbal donație 1/18.01.2010 Proces-verbal donație 5/24.02.2010 Proces-verbal donație 10/08.11.2011

Proces-verbal donație 11/08.11.2011 Proces-verbal donație 12/08.11.2011 Proces-verbal donație 13/08.11.2011 Proces-verbal donație 1/21.03.2012 Proces-verbal donație 2/15.06.2012 Proces-verbal donație 3/18.06.2012 Proces-verbal predare-primire 578/13.06.2012

Proces-verbal donație 5/18.06.2012 Proces-verbal predare-primire 1/21.01.2013

Proces-verbal predare-primire 489,1/25.06.2013, contract vânzare-cumpărare 489/25.06.2013 contract vânzare-cumpărare 919/03.12.2013 contract vânzare-cumpărare 934/06.12.2013

Proces-verbal donație 2/03.12.2013 Proces-verbal donație 3/03.12.2013 Proces-verbal donație 4/03.12.2013 Proces-verbal donație 5/03.12.2013 Proces-verbal donație 6/03.12.2013 Proces-verbal donație 7/03.12.2013 Proces-verbal donație 8/03.12.2013 Proces-verbal de recepție 13.12.2013 Proces-verbal de recepție 12.08.2014 Proces-verbal donație 1/12.08.2014 Proces-verbal donație 2/12.08.2014 Proces-verbal donație 1/10.02.2015 Proces-verbal donație 2/10.02.2015 Proces-verbal donație 4/17.02.2015 Proces-verbal donație 6/28.03.2016 Proces-verbal donație 7/28.03.2016 Proces-verbal donație 8/28.03.2016

Proces-verbal donație 2/10.04.2017 Proces-verbal donație 3/10.04.2017 Proces-verbal donație 4/10.04.2017 Proces-verbal donație 5/10.04.2017 Proces-verbal donație 7/10.04.2017 Proces-verbal evaluare donații 143/31.01.2019

3.

Fondul

MUREȘENI

cuprinde

imăr de 18188 obiecte muzeale

1998^

295416,07 lei

Proces-verbal evaluare 107/31.07.1998

Proces-verbal donație 1/22.02.2001

Proces-verbal donație 6/15.04.2002

Proces-verbal evaluare 5/12.04.2002

Proces-verbal donație 9/22.04.2002

Proces-verbal donație 2/19.05.2003

Proces-verbal recepție achiziții 373/19.05.2005

Proces-verbal donație 3/04.08.2005

Proces-verbal recepție achiziții 690/07.09.2005

Proces-verbal donație 2/20.01.2006

Proces-verbal donație 12/01.09.2006

Proces-verbal donație 14/06.10.2006

Proces-verbal donație 5/02.03.2007

Proces-verbal evaluare 3/25.01.2008

Proces-verbal evaluare 1/14.01.2009

Proces-verbal evaluare 13/26.06.2009

Proces-verbal donație 3/22.02.2010

Proces-verbal donație 4/23.02.2010

Proces-verbal evaluare 728/17.08.2010

Proces-verbal donație 1/20.12.2010

Proces-verbal donație 2/01.11.2011

Proces-verbal donație 6/03.11.2011

Proces-verbal donație 14/15.11.2011

Proces-verbal donație 15/15.11.2011

Proces-verbal donație 17/17.11.2011

Proces-verbal donație 18/18.11.2011

Proces-verbal donație 19/18.11.2011

Proces-verbal donație 10/04.02.2015

Proces-verbal donație 1 1/04.02.2015

Proces-verbal evaluare 2/28.03.2016

Proces-verbal donație 4/28.03.2016

Proces-verbal donație 5/28.03.2016

Proces-verbal donație 1/10.04.2017

Proces-verbal evaluare donații 143/31.01.2019

4,

Fondul

GHEORGHE

DIMA

cuprinde un

număr de 314 obiecte muzeale

1998

1325,00 lei

Proces-verbal evaluare 107/31.07.1998

Proces-verbal donație 2/08.04.2002

Proces-verbal recepție 42/20.01.2009

Proces-verbal recepție 9/16.06.2016

-

Proces-verbal recepție 9/10.04.2017

Proces-verbal evaluare donații 143/31.01.2019

5,

Fondul PAUL

RICHTER

cuprinde un număr de 326 obiecte muzeale

1997

1651,00 lei

Proces-verbal evaluare 107/31.07.1998

Proces-verbal donație 4/13.09.2001

Proces verbal donație 7/16.04.2002

Proces verbal donație 15/05.12.2002

Proces verbal donație 2/04.08.2005

Proces verbal donație 5/15.06.2006

Proces verbal donație 1/15.01.2007

Proces verbal donație 8/29.04.2010

6,

Fondul MUZICAL

cuprinde un număr de 380 obiecte muzeale

1998

380,00 lei

Proces-verbal evaluare 107/31.07.1998

7,

Fondul PARTITURI

VECHI

cuprinde un număr de 42 obiecte muzeale

1998

78,00 lei

Proces-verbal evaluare 107/31.07.1998

8.

Fondul SIGILII

cuprinde un număr de 269 obiecte muzeale

1997

11424,80 lei

Proces-verbal evaluare 107/31.07.1998

9.

Fondul CARTE

VECHE

cuprinde un număr de 42 obiecte muzeale

2005

18815 lei

Proces-verbal recepție 690/07.09.2005

Proces-verbal recepție 945/23.11.2005

Proces verbal donație 11/17.09.2008

Proces-verbal recepție 751/26.09.2008

Proces-verbal recepție 995/16.12.2008

Proces-verbal recepție 537/25.08.2009

Proces-verbal recepție 538/25.08.2009

Proces-verbal recepție 867/16.12.2009

Proces verbal donație 11/20.07.2016

10.

Fondul

MANUSCISE

cuprinde un număr de 1 17 obiecte muzeale

1998

319,80 lei

Proces-verbal evaluare 107/31.07.1998

Proces verbal donație 3/19.05.2003

Proces verbal donație 4/08.06.2006

11.

Fondul PARTITURI NOI inventariate

cuprinde un număr de 1725 obiecte muzeale

1998

3425,12 lei

Proces-verbal evaluare

107/31.07.1998

Proces verbal donație 14/26.09.2008

Proces-verbal evaluare donații 143/31.01.2019

12.

Fondul Fotografii, clișee, plăci, imagini steroscopice

cuprinde un număr de 2217 obiecte muzeale

1998

3425,12 lei

Proces-verbal evaluare 107/31.07.1998

Proces verbal donație 4/210.02.2002

Proces verbal donație 10/22.02.2002

Proces verbal donație 4/19.05.2003

Proces verbal donație 1/17.01.2006

Proces verbal donație 5/27.09.2005

Proces verbal donație 3/08.06.2006

Proces verbal donație 2/25.01.2008

Proces verbal donație 2/14.01.2009

Proces verbal donație 7/27.03.2008

Proces verbal donație 6/22.04.2010

Proces verbal donație 3/01.11.2011

Proces verbal donație 3/08.07.2014

Proces verbal donație 3/03.02.2015

Proces verbal donație 5/03.02.2015

Proces verbal donație 6/04.02.2015

Proces verbal donație 7/04.02.2015

Proces verbal donație 8/04.02.2015

Proces verbal donație 9/04.02.2015

Proces verbal donație 12/01.04.2015

Proces verbal donație 3/28.03.2016

Proces verbal donație 1/10.04.2017

Proces-verbal evaluare donații 143/31.01.2019

13.

Fondul

PERSONALITĂȚI DIVERSE

cuprinde un număr de 2095 obiecte muzeale

1998

24155,00 lei

Proces-verbal evaluare 107/31.07.1998

Proces verbal donație 8/22.04.2002 Proces verbal donație 14/06.10.2006 Proces verbal donație 8/27.03.2008 Proces verbal donație 12/17.09.2008 Proces verbal donație 7/22.04.2010 Proces verbal donație 7/04.11.2011

Proces verbal donație 8/07.11.2011

Proces verbal donație 9/08.11.2011

Proces verbal donație 16/16.11.2011 Proces verbal donație 20/21.11.2011 Proces verbal donație 1/25.02.2016 Proces verbal donație 10/20.07.2016 Proces verbal donație 12/20.07.2016 Donație 350/21.03.2017

Proces-verbal donație 143/31.01.2019

14.

Fondul CÂRTI POȘTALE

cuprinde un număr de 821 obiecte muzeale

2009

7420,00 lei

Proces verbal recepție achiziție 934/21.11.2005

Proces verbal donație 10/27.05.2008

Proces verbal donație 5/10.04.2009

Proces verbal donație 12/28.04.2009

Proces verbal donație 5/01.11.2011

15.

Fondul ȘTEFAN

BACIU

cuprinde un număr de 1212 obiecte muzeale

2005

24648,00 lei

Proces verbal recepție achiziție 934/21.11.2005

Proces verbal donație 3/28.06.2006 Proces verbal donație 4/30.08.2006 Proces-verbal evaluare 3/04.12.2007 Proces verbal donație 25/01.04.2008 Proces verbal donație 1/20.01.2012 Proces verbal donație 3/15.12.2012

Proces verbal donație 1/05.01.2015 Proces verbal donație 03.02.2015

16.

Fondul IOANA

BACIU

cuprinde un număr de773 obiecte muzeale

2005

8475,50 lei

Proces verbal preluare donație 591/29.07.2005

Proces-verbal evaluare 6/04.12.2007

17.

Fondul IOAN BACIU

cuprinde un număr de 36 obiecte muzeale

2005

258,00 lei

Proces verbal preluare donație 591/29.07.2005

Proces-verbal evaluare 1/04.12.2007

18.

Fondul MIRA

SIMIAN BACIU

cuprinde un număr de 17 obiecte muzeale

2005

49,00 lei

Proces verbal preluare donație 591/29.07.2005

Proces verbal donație 3/15.12.2012

19.

Fondul ELISABETA BACIU

cuprinde un număr de 24 obiecte muzeale

2005

1032,00 lei

Proces verbal preluare donație 591/29.07.2005

Proces-verbal evaluare 2/04.12.2007

20.

Fondul

MISCELLANEA

cuprinde un număr de 868 obiecte muzeale

2005

900,00 lei

Proces verbal preluare donație 591/29.07.2005

Proces verbal donație 3/15.12.2012

Proces verbal donație 08.01.2013

21.

Fondul OVIDIU MĂRGINEANU

cuprinde un număr de 420 obiecte muzeale

2005

3077,00 lei

Proces verbal preluare donație 591/29.07.2005

Proces-verbal evaluare 4/04.12.2007

22.

Fondul

FOTOGRAFII

cuprinde un număr de 2682 obiecte muzeale

2005

13450,00 lei

Proces verbal preluare donație 591/29.07.2005

Proces-verbal evaluare 7/04.12.2007

Proces verbal donație 2/19.01.2009

Proces verbal donație 3/15.12.2012

23.

Fondul CASETE

AUDIO

cuprinde un număr de 49 obiecte muzeale

2005

490,00 lei

Proces verbal preluare donație 591/29.07.2005

24.

Fondul DISCURI

cuprinde un număr de 112 obiecte muzeale

2005

112,00 lei

Proces verbal preluare donație 591/29.07.2005

25.

Fondul ARTĂ PLASTICĂ

cuprinde un număr de 459 obiecte muzeale

2005

73779,50 lei

Proces verbal preluare donație 591/29.07.2005

Proces-verbal evaluare

944/23.11.2005

Proces verbal donație 1/02.12.2005

Proces verbal receptive achiziție 976/07.12.2004

Proces verbal donație 2/04.04.2006

Proces-verbal evaluare 5/04.12.2007

26.

Fondul

BIBLIOTECĂ

cuprinde un număr de 3753 obiecte muzeale

2005

21510,00 lei

Proces verbal preluare donație 591/29.07.2005

27.

Fondul ISTORIE

MILITARĂ

cuprinde un număr de 1 obiect muzeale

2019

500,00 lei

Proces-verbal evaluare 622/08.05.2019

COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Președinte - d-nul Adrian Gabor-vicepreședinte Consiliul Județean Brașov;

Membri titulari:

 • - d-na Maria Dumbrăveanu- Secretar General;          /

 • - d-na Claudia Corina Crăciun-Director executiv D.J.;

 • - d-na Loredana luga - Director adjunct D.J.;                                         /

 • - d-na Mariana Mone- Șef Serviciu -SeryiciyUJuridic Contencios, Direcția Juridică; / h, -d-nul Adrian Ibănescu- Arhitect Șef;

 • - d-na Olteanu Viorica- Șef Serviciu Financiar- Contabilitate, Direcția Economică; ' ///(-

Verificat: Șef Birou Teodora L. Kadas-Iluna Red.: Gabi BardodzX Q* •