Hotărârea nr. 257/2020

Hotărârea nr.257 – privind aprobarea abrogării poziției 444 și modificării pozițiilor 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 și 445 din Anexa - Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la HCJ nr.100/2001cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.257 din data de 31.07.2020

- privind abrogarea poziției nr.444 și modificării pozițiilor nr.435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 și 445 din Anexa „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov”, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, Anexa nr. 1

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2020

Analizând Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică /Biroul Patrimoniu înregistrat cu nr.l 1693/22.07.2020 și Referatul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov înregistrate cu nr. 11693/22.07.2020 prin care se propune abrogarea poziției nr.444 și modificării pozițiilor nr.435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 și 445 din Anexa „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov”, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, Anexa nr.l, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.286-287, art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, aprobat prin H.G. nr. 392/2020, precum și a dispozițiilor art. 59-65 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se abrogă poziția nr.444 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov - Anexa nr.l privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, cu modificările și completările ulterioare .

Art.2. — Se modifică pozițiile nr.435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 și 445 din Anexa „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov”, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, Anexa nr.l, astfel:

Poziția 435 se modifică după cum urmează:

 • -la coloana 3 va avea următorul conținut

 • " Imobil situat în municipiul Codlea str. Carpați nr. 23, cu destinația INTERNAT, suprafață construită la sol de 659 mp, iar suprafața desfășurată de 3295 mp. înscris în CF 105290 Codlea sub nr. Cad. 105290-C4",

-la coloana 6 va avea următorul conținut

" Domeniul public, conf. H.G. 972/2002, CF nr. 105290 Codlea, nr. Cad. 105290-C4",

Poziția 436 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 și va avea următorul conținut

Imobil situat în municipiul Codlea str. Carpati nr. 23, construcție din beton și cărămidă, cu destinația CANTINA, suprafață construită la sol de 913 mp, iar suprafața desfășurată de 940 mp. înscris în CF 105290 Codlea sub nr. Cad. 105290-C6",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 549719,95 lei"

 • - la coloana 6 va avea următorul conținut

" Domeniul public, conf. H.G. 972/2002, CF nr. 105290 Codlea, nr. Cad. 105290-C6",

Poziția 437se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 și va avea următorul conținut

" Imobil situat în municipiul Codlea str. Carpati nr. 23, construcție din beton și cărămidă, cu destinația SPĂLĂTORIE, CENTRALĂ TERMICĂ, GARAJ suprafață construită la sol de 86 mp, iar suprafața desfășurată de 86 mp. înscris în CF 105290 Codlea sub nr. Cad. 105290-C7",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 559378,80 lei"

 • - la coloana 6 va avea următorul conținut

" Domeniul public, conf. H.G. 972/2002, CF nr. 105290 Codlea, nr. Cad. 105290-C7",

Poziția 438 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Imobil situat în municipiul Codlea str. Carpati nr. 23, construcție cu destinația CABINA POARTĂ, suprafață construită la sol de 7 mp, iar suprafața desfășurată de7 mp. înscris în CF 105290 Codlea sub nr. Cad. 105290-C3",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

"9121,17 lei"

 • - la coloana 6 va avea următorul conținut

" Domeniul public, conf. H.G. 972/2002, CF nr. 105290 Codlea, nr. Cad. 105290-C3",

Poziția 439 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

 • " Imobil situat în municipiul Codlea str. Carpati nr. 23, construcție cu destinația Adăpost porci, suprafață construită la sol de 104 mp, iar suprafața desfășurată de 104 mp. înscris în CF 105290 Codlea sub nr. Cad. 105290-C9",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 13533,54 lei"

 • - la coloana 6 va avea următorul conținut

" Domeniul public, conf. H.G. 972/2002, CF nr. 105290 Codlea, nr. Cad. 105290-C9 ,

Poziția 440 se modifică după cum urmează:

-la coloana 3 și va avea următorul conținut

" Imobil situat în municipiul Codlea str. Caipati nr. 23, construcție din beton și cărămidă , cu destinația ATELIER TÂMPLĂRIE, suprafață construită la sol de 1101 mp, iar suprafața desfășurată de 1101 mp. înscris în CF 105290 Codlea sub nr. Cad. 105290-C1",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 1478909,30 lei"

 • - la coloana 6 va avea următorul conținut

" Domeniul public, conf. H.G. 972/2002, CF nr. 105290 Codlea, nr. Cad. 105290-C1",

Poziția 441 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Imobil situat în municipiul Codlea str. Carpati nr. 23, construcție din beton și cărămidă , cu destinația MAGAZIE MATERIALE, ATELIER ȘCOALĂ, suprafață construită la sol de 655 mp, iar suprafața desfășurată de 655 mp. înscris în CF 105290 Codlea sub nr. Cad. 105290-C5",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 1006499,96 lei"

 • - la coloana 6 va avea următorul conținut

" Domeniul public, conf. H.G. 972/2002, CF nr. 105290 Codlea, nr. Cad. 105290-C5",

Poziția 442 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 si va avea următorul conținut

" Imobil situat în municipiul Codlea str. Carpati nr. 23, construcție din beton și cărămidă , cu destinația SCOALĂ, suprafață construită la sol de 466 mp, iar suprafața desfășurată de 1398 mp. înscris în CF 105290 Codlea sub nr. Cad. 105290-C2",

 • - la coloana 5 va avea următorul conținut

" 1478909,30 lei"

 • - la coloana 6 va avea următorul conținut

" Domeniul public, conf. H.G. 972/2002, CF nr. 105290 Codlea, nr. Cad. 105290-C2",

Poziția 443 se modifică după cum urmează:

 • - la coloana 3 și va avea următorul conținut

" Imobil situat în municipiul Codlea str. Carpati nr. 23, construcție din beton și cărămidă , cu destinația SALA GIMNASTICA, suprafață construită la sol de 665 mp, iar suprafața desfășurată de 665 mp. înscris în CF 105290 Codlea sub nr. Cad. 105290-C8",

 • -la coloana 5 va avea următorul conținut

" 653234,26 lei"

 • -la coloana 6 va avea următorul conținut

" Domeniul public, conf. H.G. 972/2002, CF nr. 105290 Codlea, nr. Cad. 105290-C8 ,

Poziția 445 se modifică după cum urmează:

-la coloana 3 și va avea următorul conținut

" Imobil situat în municipiul Codlea str. Carpati nr. 23, cu destinația TEREN în suprafață de 15498 mp. înscris în CF 105290 Codlea sub nr. Cad. 105290",

 • -la coloana 6 va avea următorul conținut

" Domeniul public, conf. H.G. 972/2002, CF nr. 105290 Codlea, nr. Cad. 105290",

-declararea imobilului - construcții cu teren aferent, situat în municipiul Codlea , str. Carpați nr.23 înscris în CF nr. 105290 Codlea, de interes public județean,

 • Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.

  PREȘEDINTE


  Adrian-Ioan Vestea


Contrasemnează ___Șecretar Genei/al al Județului

Maria Dumbrăveanu CM