Hotărârea nr. 256/2020

Hotărârea nr.256 – privind aprobarea introducerii unei poziții în Lista – Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la HCJ nr.100/2001cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.256 din data de 31.07.2020

- privind aprobarea completării cu o poziție a Anexei „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr. Ad. 4410/21.07.2020, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu înregistrat cu nr. ad. 4410 /21.07.2020, prin care se propune aprobarea completării cu o poziție a Anexei - „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare; în referat se face precizarea că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Codlea nr. 26/25.03.2019 s-a aprobat trecerea imobilului-teren intravilan, identificat cu nr. Cad. 107991 în suprafață de 3065 m.p., din proprietatea publică a municipiului Codlea, în proprietatea publică a Județului Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 126/28.03.2019 privind aprobarea trecerii imobilului -teren intravilan, identificat cu C.F. nr. 107991 Codlea, nr. cadastral 107991, în suprafață de 3065 m.p., din domeniul public al municipiului Codlea, în domeniul public al județului Brașov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov Brașov;

Ținând cont de Raportul de evaluare nr. 172/2020, care a fost recepționat, având ca obiect stabilirea valorii juste a terenului aflat în intravilanul Municipiului Codlea, înscris în C.F. nr. 107991 Codlea, raport întocmit de către S.C. TEAM RONEXPERT SRL ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Normele Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, aprobate prin H.G.R. nr. 392/2020, prevederile art.173, alin.(l) lit.”c”, alin (4) lit. “a”, precum și prevederile art. 286-287, art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art.182 alin.(l), art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă completarea cu o nouă poziție a Anexei -„Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează,


Secretar GeneraiLarT Județului

Maria Dumprăveanu


Președinte, Adrian loan Veștea

INVENTARUL BU


RILOR CARE INTRA IN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV


Secretar General, Maria Dumbrăveanu

JUDEȚUL BRAȘOV

ANEXA 1

Secțiunea I

Bunuri imobile

Nr.

Crt.

Codul de Clasifi -care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de Inventar

Situația juridică Actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.2.

Teren

Teren intravilan situate în municipiul Codi ea, în suprafață de 3095 mp, înscris în CF nr. 107991 Codleasubnr. Cad 107991.

Vecinătăți: N — strada, domeniul public

S — proprietăți particulare

E - calea ferată

V - proprietăți particulare

2019

363840 lei

Domeniul public, conform H.C.J. nr. 126/28.03.2019 CF nr. 107991 Codlea, nr.cad 107991

COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Președinte.- d-nul Adrian Gabor-vicepreședinte Consiliul Județean Brașov;


Membri titulari:

  • - d-na Maria Dumbrăveanu- Secretar General;

  • - d-na Claudia Corina Crăciun- Director executiv D.J.;

  • - d-na Loredana luga - Director adjunct D.J.;

  • - d-na Mariana Mone- Șef Serviciu -Serviciul Juridic Contencios, Direcția Juridică;

  • - d-nul Adrian Ibănescu- Arhitect Șef;

  • - d-na Olteanu Viorica- Șef Serviciu Financiar- Contabilitate, Direcția Economică;