Hotărârea nr. 255/2020

Hotărârea nr.255 – privind aprobarea introducerii unei poziții – imobil (construcție) în Lista – Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la HCJ nr.100/2001cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.255 din data de 31.07.2020

- privind aprobarea completării cu o poziție Anexa - „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov" la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr. 11678/21.07.2020, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu înregistrat cu nr. ad. 11678/21.07.2020, prin care se propune aprobarea completării cu o poziție - imobil (construcție), a Anexei - „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare; imobilul (construcție), cu destinația Centrul Maternal, edificat pe raza U.A.T. Municipiul Săcele, str. Ștefan cel Mare, nr. 46, județul Brașov, este domeniul public al Județului Brașov, în baza Autorizației de Construire nr. 75/22.05.2005;

Ținând cont de Certificatul de Atestare a edificării construcției nr. 58031/2018, prin care Centrul Maternal din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a fost intabulat ca domeniu public al județului Brașov - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, astfel cum rezultă din C.F. nr. 107512 - Săcele;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 59 - 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.173, alin. (1), lit.”c”, alin. (4), lit. “a”, art. 286-287, art. 289, precum și Anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.182 alin.(l), art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă introducerea, prin completarea cu nouă poziție - imobil (construcție), Anexa - „Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art.2. - Se aprobă declararea de interes public județean a imobilului (construcție), descris la art. 1 din prezenta hotărâre, înscris în C.F. nr. 107512 Săcele.

 • Art.3. - Se aprobă darea în administrare a bunului imobil (construcție), descris la art.l din prezenta hotărâre, înscris în C.F. nr. 107512 Săcele, în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • Art.4. - Se aprobă încheierea unui contract de administrare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov pentru imobilul (construcție), cu destinația Centrul Maternal, conform modelului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 54/11.09.2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 248/28.06.2017 și, ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 349/29.08.2019.

 • Art.5. - Se aprobă încheierea procesului-verbal de predare-primire a imobilului descris, între U.A.T. Județul Brașov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

 • Art.6. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.Contrasemnează

Lai Județului frăveanu


Secretar Gen IMaria Du

PREȘEDINTE

Adrian - loan Vei


SECRETAR

Maria Dumbraveanu

ANEXA 1


INVENTARUL BUNURILOR CARE INTRA IN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Secțiunea I Bunuri imobile

Nr.

Crt.

Codul de Clasifi-are

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de Inventar

Situația juridică Actuală

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.2.

Clădire

Imobil situat in Județul Brașov, Municipiul Săcele str.Stefan cel Mare nr.46, Centrul Matemal

2013

10.878.000 lei

Domeniul public al județului Brașov prin construire          AC

nr.,75/22.05.2002 și certificat de edificare construcție nr.58031/2018

COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Președinte - d-nul Adrian Gabor - vicepreședinte Consiliul Județean Brașov;


Membri titulari:

 • - d-na Maria Dumbrăveanu- Secretar General;

 • - d-na Claudia Corina Crăciun- Director executiv

 • - d-na Loredana luga - Director adjunct D.J.; ț

 • - d-na Mariana Mone- Șef Serviciu -Serviciul Juridic Contencios, Direcția Juridică; ✓X'»'

 • - d-nul Adrian Ibănescu- Arhitect Șef;

 • - d-na Olteanu Viorica- Șef Serviciu Financiar- Contabilitate, Direcția Economică;