Hotărârea nr. 254/2020

Hotărârea nr.254 – privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al UAT Municipiul Brașov a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. G. Coșbuc, nr.2 în domeniul public al UAT Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbra sov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 254 din data de 31.07.2020

- privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al U.A.T.Municipiul Brașov a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. G. Coșbuc, nr. 2, înscris în C.F. nr. 131336 Brașov, nr. cad. 131336, în domeniul public al U.A.T. - Județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr.l 1687/21.07.2020, precum și Raportul de specialitate nr. ad. 11687/21.07.2020, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu prin care se propune aprobarea cererii de trecere din domeniul public al U.A.T.Municipiul Brașov a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. G. Coșbuc, nr. 2, în suprafață de 2847 m.p., înscris în C.F. nr. 131336 Brașov, nr. cad.131336, în domeniul public al U.A.T. - Județul Brașov; în acest imobil funcționează Baza Sportivă Olimpia;

Ținând cont de contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1550/10.10.2013;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 173, alin. (1), lit.“c”, art.294, alin.(3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 551, art552, art.554 și art. 557 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cererea de trecere din domeniul public al U.A.T. Municipiul Brașov în domeniul public al Județul Brașov a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. G. Coșbuc, nr. 2, în suprafață de 2847 m.p., înscris în C.F. nr. 131336 Brașov, nr. cad.131336.

Art.2 - Predarea-preluarea imobilului teren, descris la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face pe baza protocolului, ce se va încheia între U.A.T. Județul Brașov și U.A.T. Municipiul Brașov, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei hotărâri.

Art.3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică.