Hotărârea nr. 253/2020

Hotărârea nr.253 – privind aprobarea trecerii din domeniul public al UAT Județul Brașov în domeniul public al UAT Municipiul Brașov a imobilelor situate în Brașov str. Mureșenilor nr.1 și nr.9.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.253 din data de 31.07.2020

- privind trecerea imobilelor, situate în municipiul Brașov, str. Mureșenilor, nr.l și nr. 9, din domeniul public al U.A.T. Județul Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al U.A.T. Municipiul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;

Analizând Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu, înregistrat cu nr. ad.l 1373/20.07.2020, precum și Referatul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat cu nr. 11373/21.07.2020, prin care se propune trecerea imobilelor, situate în municipiul Brașov, str. Mureșenilor, nr.l, (imobil înscris în C.F. nr. 149024-C1-U13, nr.cad.l 1134-C1-U3, nr. top (5670-5671/1 -5672-5673/1 )/III, precum si a imobilului din str. Mureșenilor, nr. 9, (înscris în C.F. nr. 114482 Brașov, nr. top (5680-5681)/II, din domeniul public al U.A.T. Județul Brașov, în domeniul public al U.A.T. Municipiul Brașov; aceste imobile sunt înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară în domeniul public al Județului Brașov, regăsindu-se în Anexa 1 - inventarul domeniului public al județului Brașov, aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002, la poziția nr. 99, cu denumirea: Turn de apărare sec. XV, situat în Brașov, str. Mureșenilor nr.l, și, respectiv, la poziția nr.l00, cu denumirea: Turn de apărare sec. XV, situat în Brașov, str. Mureșenilor nr.9; imobilele se regăsesc în lista monumentelor protejate la poziția nr. 23 și nr. 24, cu cod referință 08B0016, respectiv, 08B0017, făcând parte din Centrul istoric - Cetatea Brașovului; în referat se precizează că între U.A.T. Județul Brașov și U.A.T. Municipiul Brașov s-a încheiat Protocolul nr. 4687/2018;

în referat se propune, totodată, și revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Brașov, înscris în C.F. nr. 114482 Brașov, nr. top (5680-5681 )/II;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brașov nr. 345/30.06.2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 173 alin. (1) lit. “c”, art.182 și art.294, alin.(2), alin. (5), alin. (6) și alin. (7), art. 301 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă trecerea imobilului teren, situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor, nr.l, înscris în C.F. nr. 149024-C1-U13, nr.cad.l 1134-C1-U3, nr. top (5670-5671/1 -5672-5673/1 )/l!l, din domeniul public al U.A.T. Județul Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al U.A.T. Municipiul Brașov.

Art.2. - Se aprobă trecerea imobilului teren, situat în municipiul Brașov, str. Mureșenilor, nr. 9 , înscris în C.F. nr. 114482 Brașov, nr. top (5680-5681 )/II, din domeniul public al U.A.T. Județul Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al U.A.T. Municipiul Brașov.

Art. 3. - Se aprobă revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Brașov, înscris în C.F. nr. 114482 Brașov, nr. top (5680-5681 )/II.

  • Art.4. - Predarea-preluarea imobilelor, descrise la art. 1 și art.2 din prezenta hotărâre, se va face pe baza protocolului, ce se va încheia între U.A.T. Județul Brașov și U.A.T. Municipiul Brașov, în termen de 30 de zile, de la data emiterii prezentei hotărâri.

  • Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu .


Contrasemnează.

jri Județului răveanu


Secretar Gene: Maria Du