Hotărârea nr. 252/2020

Hotărârea nr.252 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.9, apartamentului B14, pivnița apartamentului nr.9, apartamentului SAD5, apartamentului SAD6, apartamentului SAD7, apartamentului SAD8, parte a imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr.42-44.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.252 din data 31.07.2020

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 9, apartamentului B14 - pivnița aferentă apartamentului nr. 9, apartamentului SAD 5, apartamentului SAD 6, apartamentului SAD 7, apartamentului SAD 8, parte din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului, nr. 42-44, județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2020

Analizând Referatul de aprobare nr. 11486/23.07.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr.Ad. 11486/23.07.2020 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 9, apartamentului B14 - pivnița aferentă apartamentului nr. 9, apartamentului SAD 5, apartamentului SAD 6, apartamentului SAD 7, apartamentului SAD 8, parte din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului, nr. 42-44, județul Brașov , evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de casă, poz.208, cod LMI BV - II - m-A-11352;

Luând în considerare adresa de înștiințare înregistrată cu nr. 11486/20.07.2020, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 9, apartamentului B14 - pivnița aferentă apartamentului nr. 9, apartamentului SAD 5, apartamentului SAD 6, apartamentului SAD 7, apartamentului SAD 8, parte din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului, nr.42-44, județul Brașov, cu suma de 35.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii înregistrată cu nr.4435/08.07.2020 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din mun. Brașov, str.Castelului nr.42-44, imobil compus din ap.9 în suprafață de 70 mp., ap.9 (Bl4) în suprafață de 13mp, SAD5 (13 mp), SAD6 (2 mp), SAD7 (2 mp) SAD8 (2mp), parte din imobilul monument istoric „Casă”, cod BV -II-m-A-11352, conform Listei Monumentelor Istorice 2015, Anexă la Ordinul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nr.2828/2015;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Ordinul nr.2314/2004 al Ministerului Culturii și Cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice și Listei monumentelor istorice dispărute, modificat prin Ordinul nr.2828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 2314/2004;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (7), (8) și (9) și art. 6 alin. (1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 1730 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 173 alin.l lit.(f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art' 182 și art. 196, alin.( 1), lit.”a”din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru apartamentele evidențiate în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de casă, poz.208, cod LMI BV - II - m-A-11352, compus din :

  • - apartamentul nr.9 înscris în CF nr. 154191 -C1-U25 Brașov, nr. cadastral 154191-C1-U25 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Castelului, nr.42-44, județul Brașov;

  • - apartamentul B14 reprezentând pivnița aferentă apartamentului nr. 9, înscris în CF 154191-CI-U14 Brașov, nr. cadastral 154191-C1-U14 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului ,nr. 42-44, județul Brașov ;

  • - apartamentul SAD 5 înscris în CF nr. 154191-C1-U30 Brașov, nr. cadastral 154191-C1-U30, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului ,nr. 42-44, județul Brașov ;

  • - apartamentul SAD 6 înscris în CF nr. 154191 -C1-U31 Brașov, nr. cadastral 154191 -C1-U31, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului ,nr. 42-44, județul Brașov ;

  • - apartamentul SAD 7 înscris în CF nr. 154191-C1-U32 Brașov, nr. cadastral 154191-C1-U32, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului ,nr. 42-44, județul Brașov ;

  • - apartamentul SAD 8 înscris în CF nr. 154191-C1-U33 Brașov, nr. cadastral 154191-C1-U33, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului ,nr. 42-44, județul Brașov .

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, Secretar General al Județului Maria DwLimbrăveanu