Hotărârea nr. 250/2020

Hotărârea nr.250 – privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.7 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.12.

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.250 din data 31.07.2020

privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.7, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului, nr.12, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 101669-C1-U2 Brașov, nr.topografic 5249/VII

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2020

Analizând Referatul de aprobare nr.l 1621/22.07.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr.Ad.l 1621/22.07.2020 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.7, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului, nr. 12, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 101669-C1-U2 Brașov, nr.topografic 5249/VII, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de Casă, datare sec. XVII-XIX, poz.436, cod LMI 2015 BV - II- m-B-11570;

Luând în considerare adresa de înștiințare înregistrată cu nr.l 1621/21.07.2020, privind intenția de vânzare a apartamentului nr.7, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr. 12, județul Brașov,cu suma de 68.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii/ Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr. 485/24/21.07.2020 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din mun. Brașov, str. Piața Sfatului, nr.12, ap.7, poz.LMI 436, cod LMI 2015 BV -II-m-B-11570;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Ordinul nr.2314/2004 al Ministerului Culturii și Cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice și Listei monumentelor istorice dispărute, modificat prin Ordinul nr.2828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr.l la Ordinul 2314/2004;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (7), (8) și (9) și art. 6 alin. (1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 1730 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 173 alin. I lit.(f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.”a”din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziția apartamentului nr.7, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului, nr.12 județul Brașov, înscris în C.F nr. 101669-C1-U2 Brașov, nr.topografic 5249/VII, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de Casă, datare sec. XVII-XIX, poz.436, cod LMI 2015 BV - II- m-B-11570.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.