Hotărârea nr. 249/2020

Hotărârea nr.249 – privind darea în administrare a unor imobile situate în municipiul Brașov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 28, către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.249 din data de 31.07.2020

- privind aprobarea dării în administrare a imobilului cu destinația de spital, situat în Municipiul Brașov, str. Alexandru loan Cuza, nr. 28. județul Brașov, către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad.8566/24.07.2020 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu și Referatul de aprobare nr. ad.8566/24.07.2020, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov privind aprobarea dării în administrare a imobilului cu destinația de spital (în care funcționează în prezent Spitalul Mârzescu), situat în Municipiul Brașov, str. Alexandru loan Cuza, nr. 28, județul Brașov, având numerele de inventar 11674, nr. 11675, nr. 11677, nr. 11678, nr. 11679, nr. 11680 și valoarea totală de inventar de 20937422,22 lei, către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov; se precizează, totodată, că construcțiile aferente Spitalului Mârzescu se află în domeniul privat al Județului Brașov, terenul pe care sunt edificate construcțiile fiind înscris în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, conform C.F. nr. 101932 Brașov, nr. top. 5940/1/1/1/22/1, 5941/1, 5942/1, 5943/1 -în proprietatea Statului Român, Ministerul Muncii Sănătății și Ocrotirilor Sociale, Administrația Generală a Casei Sănătății, astfel că situația juridică a terenului urmează a se reglementa, în vederea intabulării construcțiilor;

Ținând cont de hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 174/01.06.2006, nr. 164/17.06.2010, precum și hotărârea nr. 66/28.02.2018;

în referat se face referire la adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov nr.6140/28.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 8566/28.05.2020, precum și la adresa nr. ad. 8566/03.06.2020 a Direcției de Sănătate și Asistență Medicală;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (4) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 108. lit. „a”, art. 173, alin.(l), lit.”c”, lit.”d” și lit.”f”, precum și alin. (4), lit.” a”, alin. (5), lit.” c”, art.299, art. 362 alin.(l) și alin. (3) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 163, alin. (1) și alin.(5), art. 172, alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă darea în administrare a imobilului cu destinația de spital, (în care funcționează în prezent Spitalul Mârzescu) situat în Municipiul Brașov, str. Alexandru loan Cuza, nr. 28, județul Brașov, având numerele de inventar 11674, 11675, 11680, 11678, nr. 11677, nr.11679 și valoarea totală de inventar de 20937422,22 lei către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

Art.2. - Predarea - primirea imobilului menționat în art. 1, se va face pe bază de proces-verbal încheiat între Consiliul Județean Brașov și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, care va fi anexă la contractul de administrare, în termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează,


Secretar General al Județului Maria D/mwrăveanu