Hotărârea nr. 248/2020

Hotărârea nr.248 – privind aprobarea inițierii procedurii de desființare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b rasov. ro, www.j u d b ra sov. ro

HOTĂRÂREA NR. 248 din data de 31.07.2020

- privind aprobarea inițierii procedurii de desființare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad 6594 din data de 29.05.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 6594 din data de 29.05.2020 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune acordul pentru inițierea procedurii de desființare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Nota Direcției de Sănătate și Asistență Medicală la referatul de aprobare, înregistrată cu nr. nr. ad. 6594/23.07.2020, întocmită ca urmare a dezbaterii publice a proiectului de hotărâre;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare propunerile Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov înregistrate cu nr. 13033/8.05.2020, ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov înregistrate cu nr. 4083/14.05.2020 și ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov înregistrate cu nr. 5751/15.05.2020;

Ținând cont de adresa Ministerului Sănătății nr. 1/4390 din data de 30.06.2020;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean;

Ținând cont de prevederile art. 16 alin. (1) din O.U.G. nr. 70/14.05.2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;

Având în vedere dispozițiile art. 172 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, art. 15 lit. “d” din H.G.R. nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, precum și dispozițiile din Cap. III, pct. 1 lit. “c” din H.G.R nr. 562/10.05.2009, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă inițierea procedurii de desființare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.