Hotărârea nr. 247/2020

Hotărârea nr.247 – privind modificarea și completarea H.C.J. nr.236/2020 pentru aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov” și a acordului de parteneriat

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off i ce @ j u d b ra so v. ro, www.j u d b ra sov. ro


F-16


HOTĂRÂREA NR. 247 din data de 31.07.2020

- privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 236/10.07.2020 privind aprobarea proiectului „ Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov ” și a acordului de parteneriat

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 11763 din data de 23.07.2020 inițiat de vicepreședintele consiliului județean și Rapoartele de specialitate nr. 11763 din data de 23.07.2020 și nr. 11763/30.07.2020 întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 236/10.07.2020 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov”;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 236/10.07.2020 privind aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov” și a acordului de parteneriat;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 prin prioritatea de investiții, 9a - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea la serviciile prestate de comunități și Obiectivul specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, vizează promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2; Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor, - Cod de apel POIM/819/9/1/1 Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, pentru a permite acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea creșterii capacității de gestionare prin sistemul de sănătate publică, a situației de urgență cauzată de criza sanitară COVID-19;

Conform prevederilor Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.753/07.05.2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr.555/2020, privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de corona virus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistență medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a Il-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii corona virusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, O.U.G. nr.52/2020 pentru modificarea art.29A3, alin.2 din O.U.G. nr.40/2015, precum și dispozițiile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile art. 47 alin. (4), art. 58 alin. (1), art. 59, art. 60 și art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1), lit. “d” și „e”, alin. (5), lit. „b” și „c”, alin.(7), lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 236/10.07.2020 privind aprobarea proiectului „ Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov ” și a acordului de parteneriat, care va avea următorul cuprins:

“Art.2.- Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Brașov și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Dr.Ioan A.Sbârcea” Brașov, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.n. Se modifică art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 236/10.07.2020 privind aprobarea proiectului „ Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov ” și a acordului de parteneriat, care va avea următorul cuprins:

“Art.3.- Se împuternicește dl. Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, să semneze acordul de parteneriat prevăzut la art. 2”.

Art.III. Se modifică art. 4 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 236/10.07.2020 privind aprobarea proiectului „ Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov ” și a acordului de parteneriat, care va avea următorul cuprins:

“Art.4.- Se aprobă valoarea totală a proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov”, în cuantum de 43.573.464,91 lei (TVA inclus).”

Art.IV. Se completează Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 236/10.07.2020 privind aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov" și a acordului de parteneriat, prin introducerea după art. 4 a unui nou articol nr. 5 cu următorul cuprins:

„Art.5. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art. V. Se modifică articolul 5 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 236/10.07.2020 privind aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov" și a acordului de parteneriat și se renumerotează, având următorul cuprins:

„Art. 6. - Președintele Consiliului Județean Brașov va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Dr.loan A.Sbârcea” Brașov, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.”

Art.VI. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 236/10.07.2020, privind aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov” și a acordului de parteneriat, rămân neschimbate.


Contrasemnează, Secretar gen^apal județului Maria Dnmbrăveanu

Aprobat prin HCJ nr. '    / /QtO

Președinte,

Adrian loai

aveanu


ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1. Părțile

 • 1. UAT Județul Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, Bulevardul Eroilor, nr.5, județul Brașov, cod poștal 500007 , codul fiscal1 4384150, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1

 • 2. Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, Strada Calea București nr.25-27, județul Brașov, cod poștal 500326, codul fiscal 4384117, având calitatea de membru 1/Partener 2

 • 3. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, Strada Nicopole, nr.45, județul Brașov, cod poștal 500063, codul fiscal 4317738, având calitatea de membru 2/Partener 3

 • 4. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. LA Sbărcea Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, Strada Gheorghe Barițiu, nr.36, județul Brașov, cod poștal 500025, codul fiscal 4443183, având calitatea de membru 3/Partener 4

 • 5. Spitalul Clinic de Pneumojiiziologie Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, Strada Aleea Dealul Spirii, nr.12, județul Brașov, cod poștal 500118, codul fiscal 4443175, având calitatea de membru 4/Partener 5

 • 6. Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, Strada Prundului, nr. 7-9, județul Brașov, cod poștal 500123., codul fiscal 4317770, având calitatea de membru 5/Partener 6

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: „Gestionarea crizei sanitare COVID 19 în județul Brașov’’, care este depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9 "Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Prioritatea de investiție 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, apel de proiecte POIM/819/9/l/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COV1D-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod generat MY SM1S 138566.

(2) Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • (1) Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • (2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (3) Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

 • (4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

Organizația

Lider de proiect

Partener 1 -UAT Județul Brașov


Activitatea de informare și publicitate a proiectului se va desfășura pe

parcursul întregului proiect. Vor fi realizate următoarele materiale publicitare obligatorii conform Manualului de Identitate Vizuală:

 • - 2 comunicate de presă la începerea proiectului și la finalizarea proiectului

 • - panouri temporare afișate în perioada de implementare a proiectului;

 • - plăci permanente afișate în perioada de implementare a proiectului;

 • - autocolante lOOxlOOmm policrom aplicate pe mijloacele fixe achiziționate prin proiect;

Prezentarea proiectului va fi publicată pe pagina web a Consiliului Județean și a partenerilor.

Partener 2 - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

3. Dotarea cu echipamente și aparatură medicală, necesare în combaterea crizei sanitare, cauzată de virusul COVID-19, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Scopul acestei activități este achiziționarea de echipamente și aparatură medicală necesare pentru diagnosticarea și tratarea pacienților, pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COV1D - 19 la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Partener 3 - Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii Brașov

4. Dotarea cu echipamente, aparatură și materiale medicale necesare în combaterea crizei sanitare, cauzată de virusul COVID-19, în cadrul Spitalului Clinic de Urgență Pentru Copii Brașov.

Scopul acestei activități este achiziționarea de echipamente, aparatură și materiale medicale necesare pentru diagnosticarea și tratarea pacienților, pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COV1D - 19 la nivelul Spitalului Clinic de Urgență Pentru Copii Brașov.

Partener 4 - Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. LA Sbârcea Brașov

5. Dotarea cu echipamente, aparatură și materiale medicale necesare în combaterea crizei sanitare, cauzată de virusul COVID-19, în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. LA Sbârcea Brașov.

Scopul acestei activități este achiziționarea de echipamente, aparatură și materiale medicale necesare pentru diagnosticarea și tratarea , pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID - 19 la nivelul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. LA Sbârcea Brașov.

Partener 5 - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

6. Dotarea cu materiale medicale necesare în combaterea crizei sanitare, cauzată de virusul COVID-19, în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

Scopul acestei activități este achiziționarea de materiale medicale necesare pentru tratarea pacienților spitalizați și diagnosticați cu COVID-19, pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID - 19 la nivelul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

Partener 6 - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

7. Dotarea cu echipamente, aparatură și materiale medicale necesare în combaterea crizei sanitare, cauzată de virusul COVID-19, în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

Scopul acestei activități este achiziționarea de echipamente, aparatură și materiale medicale necesare pentru diagnosticarea și tratarea pacienților, pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID - 19 la nivelul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri

Partenerii vor asigura contribuția la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Conform ghidului, contribuția atât la lider cât și la parteneri este 0.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

Lider de proiect

Partener 1 - UAT Județul Brașov

Valoarea contribuției (în lei) 0

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 0 %

Partener 2 - Spitalul Clinic

Județean de Urgență Brașov

Valoarea contribuției (în lei) 0

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 0 %

Partener 3 - Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii Brașov

Valoarea contribuției (în lei) 0

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 0 %

Partener 4 - Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. LA Sbârcea Brașov

Valoarea contribuției (în lei) 0

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 0 %

Partener 5 - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Valoarea contribuției (în lei) 0

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 0 %

Partener 6 - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Valoarea contribuției (în lei) 0

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 0 %

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Solicitantului)

Drepturile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.

Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de parteneriat UAT Județul Brașov va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2) Liderul de parteneriat UAT Județul Brașov va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POIM.

 • (4) Liderul de parteneriat se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare

 • (5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanțare, conform procedurii.

 • (6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

 • (7) în cazul în care unul din partenerii:

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Partener 2

Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii Brașov, Partener 3

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. LA Sbârcea Brașov, Partener 4

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Partener 5

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, Partener 6

nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații sau va înlocui partenerul respectiv.

 • (8) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerilor

Drepturile Partenerilor Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii Brașov, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. LA Sbârcea Brașov, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov:

 • (1) Cheltuielile angajate de Partenerii: Partener 2 - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Partener 3 - Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii Brașov, Partener 4 - Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. LA Sbârcea Brașov, Partener 5 - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Partener 6 - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să Ii se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (4) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management

Obligațiile Partenerilor Partener 2 - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Partener 3 - Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii Brașov, Partener 4 - Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. LA Sbârcea Brașov, Partener 5 - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Partener 6 - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

 • (1) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (2) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (3) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofmanțate din instrumente structurale.

 • (4) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (5) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management.

Art. 8 Achiziții publice

 • (1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/01 și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9 Proprietatea

 • (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă - în cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție.

Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri.

 • (2) înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

(1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Ec.Adelina Văsioiu


întocmit în 7 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de proiect Partener 1 - UAT Județul Brașov

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Adrian-Ioan Vestea- Președinte » ,

Semnătura

Data și locul semnării

.../.../2020

Brașov

Partener 2 - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Călin-Pavel Cobelschi -Manager

Semnătura

Data și locul semnării

.../.../2020

Brașov

Partener 3 - Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii Brașov

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Lăcrămioara Monica Sabadusi -Manager

Semnătura

Data și locul semnării

.../.../2020

Brașov

Partener 4 - Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. I.A Sbârcea Brașov

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Gabriel Mircea Preda - Manager

Semnătura

Data și locul semnării

.../.../2020

Brașov

Partener 5 - Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Dan Moraru - Manager

Semnătura

Data și locul semnării

.../.../2020

Brașov

Partener 6 - Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Nicușor-Florin Bîgiu - Manager

Semnătura

Data și locul semnării

.../.../2020

Brașov

Director executiv Direcția Economică

Ec.Gabriela AgafițeM

' Director executiv DSAM,

Aprobat prin HCJ nr.          /   20>2C>

Președinte,


Adrian loan Vestea


Secretar General al Județului,

Maria I/umbrăveanu

Indicatori tehnico-economici ai proiectului

„ Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov ”

Proiectul ” Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov " are ca obiectiv general dotarea unităților sanitare publice cu echipamente și materiale medicale pentru îmbunătățirea capacității de răspuns la criza COVID-19.

Valoarea totală a proiectului este de 43.573.464,91 lei inclusiv TVA distribuită astfel: Parteneri/Lider de proiect- Județul Brașov:

Indicatori economici :86.426,00 lei, inclusiv TVA

Indicatori tehnici: informare și publicitate și management de proiect, conform valori reglementate de ghidul solicitantului;

Partener 2- Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Indicatori economici : 24.014.596,41 lei, inclusiv TVA

Indicatori tehnici echipamente, aparatură medicală, conform anexei 10 la Ghid

Partener 3- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Indicatori economici : 8.504.563,36 lei, inclusiv TVA

Indicatori tehnici: echipamente, aparatură și materiale medicale, conform anexei 10 la Ghid Partener 4- Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.l.A.Sbârcea” Brașov

Indicatori economici :3.711.298,80 lei, inclusiv TVA

Indicatori tehnici:echipamente, aparatură, materiale medicale și management de proiect, conform anexei 10 la Ghid

Partener 5- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Indicatori economici : 2.346.684,92 lei, inclusiv TVA

Indicatori tehnici: materiale medicale, conform anexei 10 la Ghid

Partener 6- Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Indicatori economici : 4.909.895,42, inclusiv TVA

Indicatori tehnici: echipamente, aparatură și materiale medicale, conform anexei 10 la Ghid

Director Executiv,Direcția Economică                              1 Director Executiv, DSAM

Gabriela Agafiței /                                                   Adelina Văsioiu

1

Codul fiscal sau codul TVA, după caz

Roluri și responsabilități

UAT Județul Brașov se va implica în derularea următoarelor activități: Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare

- Elaborare cerere de finanțare - această activitate nu a presupus costuri din partea Județului Brașov, aplicația realizându-se de către echipa de implementare cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, un ADI în cadrul căruia UAT Județul Brașov este membru;

- Elaborarea anexelor la formularul cererii de finanțare, conform Ghidului Solicitantului;

- încărcarea în sistem a cererii de finanțare și a documentelor suport;

- îndrumarea și coordonarea partenerilor în vederea întocmirii documentelor și cerințelor Ghidului Solicitantului;

Activități realizate după depunerea cererii de finanțare:

1. Managementul proiectului

Scopul activității constă în realizarea managementului proiectului de către echipa de proiect - UIP.

Membrii echipei de proiect din partea Solicitantului vor ocupa următoarele poziții:

manager de proiect

- responsabil achiziții responsabil tehnic Din partea Partenerului 4 - Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. l.A Sbârcea Brașov va fi desemnat un membru al echipei de proiect care va ocupa următoarea poziție:

manager financiar

Fiecare membru al echipei de proiect are stabilite atribuții și responsabilități descrise în fișa postului.

2. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului