Hotărârea nr. 246/2020

Hotărârea nr.246 – privind aprobarea proiectului “Gestionarea efectelor pandemiei COVID-19 în județul Brașov” și a acordului de parteneriat

F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 246 din data de 31.07.2020

- privind aprobarea proiectului „Gestionarea efectelor pandemiei COVID-19 în județul Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 11672 din data de 22.07.2020 inițiat de vicepreședintele consiliului județean, Raportul de specialitate nr. 11672 din data de 22.07.2020 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea proiectului „Gestionarea efectelor pandemiei COVID-19 în județul Brașov”, precum și nota nr. ad. 11762/30.07.2020 a Direcției de Sănătate și Asistență Medicală la raportul de specialitate;

Văzând Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID -19 prin prioritatea de investiții 9a - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități și Obiectivul specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor - Cod de apel POIM/819/9/l/Consolidarea capacității de gestionare a crizei COVID -19 (POIM), precum și conținutul acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Brașov, lider parteneriat cu rol de coordonator proiect la nivelul județului Brașov și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.”c” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “d” și ale alin. (5) lit. “b” și “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile O.U.G. nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID -19, pe perioada stării de urgență, prevederile O.U.G. nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29A3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19, precum și ale art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 753/7.05.2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a Il-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. “e” și alin. (7) lit. “a”, precum și ale art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă realizarea proiectului „Gestionarea efectelor pandemiei COVID-19 în județul Brașov” în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID -19 prin prioritatea de investiții 9a - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități și Obiectivul specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Gestionarea efectelor pandemiei COVID-19 în județul Brașov”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Gestionarea efectelor pandemiei COVID-19 în județul Brașov” în cuantum de 32.115.080,04 lei (inclusiv TVA).

Art.4. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Brașov și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se împuternicește domnul Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov să semneze în numele și pentru U.A.T. Județul Brașov acordul de parteneriat prevăzut la art. 4.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Economică.

PREȘEDINTE

Adrian- loan Vestea


A A//,


Contrasemnează,

Secretar genejal/al județului Maria Di/mbrăveanu

Aprobat prin HCJ nr. 2U & / 2 <0 2 J

Secretar Generafal Județului,Maria D


răveanu


Art. 1. Părțile

 • 1. UAT Județul Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, Bulevardul Eroilor, nr.5, județul Brașov, cod poștal 500007 , codul fiscal1 4384150, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1

 • 2. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, Strada Mihai Viteazu nr.9, județul Brașov, cod poștal 500174, codul fiscal 4384273, având calitatea de membru 1/Partener 2

 • 3. Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, Strada Calea București nr.25-27, județul Brașov, cod poștal 500326, codul fiscal 4384117, având calitatea de membru 2/Partener 3

 • 4. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. I.A Sbârcea Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, Strada Gheorghe Barițiu, nr.36, județul Brașov, cod poștal 500025, codul fiscal 4443183, având calitatea de membru 3/Partener 4

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: ”Gestionarea efectelor pandemiei COVID-19 în județul Brașov”, care este depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9 "Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Prioritatea de investiție 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, apel de proiecte PO1M/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COV1D-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod generat MYSMIS 139804.

(2) Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • (1) Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • (2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (3) Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

 • (4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

Organizația

Lider de proiect Partener 1 -UAT Județul Brașov


parcursul întregului proiect. Vor fi realizate următoarele materiale publicitare obligatorii conform Manualului de Identitate Vizuală:

 • - 2 comunicate de presă la începerea proiectului și la finalizarea proiectului

 • - panouri temporare afișate în perioada de implementare a proiectului;

 • - plăci permanente afișate în perioada de implementare a proiectului;

 • - autocolante lOOxlOOmm policrom aplicate pe mijloacele fixe achiziționate prin proiect;

Prezentarea proiectului va fi publicată pe pagina web a Consiliului Județean și a partenerilor.

 • 3 .Audit financiar

Această activitate are ca scop verificarea respectării contractului de finanțare în baza căruia s-a obținut finanțarea nerambursabilă, activitate realizată de un auditor autorizat și va viza activitățile, înregistrările și conturile proiectului. Va realiza auditarea cheltuielilor derulate în cadrul proiectului înainte de depunerea cererilor de rambursare. Toate documentele vor fi puse la dispoziție de echipa UIP. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului, se vor înainta minim 2 cereri de rambursare (CR 1 va aviza cheltuielile efectuate înainte de depunerea proiectului începând cu data de 01 februarie 2020, iar CR finală va aviza cheltuielile realizate după semnarea Cererii de finanțare), care vor fi însoțite implicit de 2 rapoarte de audit financiar și vor confirma faptul că toate cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt necesare pentru realizarea proiectului și prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului.

Auditorul va viza documentele financiare în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor O.U.G. 66/2011). Se va verifica faptul că toate cheltuielile care sunt supuse spre rambursare au fost efectuate și plătite de beneficiar (solicitant/partener), au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate și au fost înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, sunt identificabile și verificabile, sunt dovedite prin documente originale, iar cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare ofertate (se verifică prețurile unitare și cantitățile decontate). Auditorii vor verifica și sesiza potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

Partener 2 - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov


Partener 3 - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov


 • 4 . Dotarea cu echipamente medicale și echipamente de protecție-materiale sanitare, necesare în combaterea crizei sanitare, cauzată de virusul COV1D-19, în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

Scopul acestei activități este achiziționarea de echipamente medicale și echipamente de protecție-materiale sanitare necesare pentru diagnosticarea și tratarea pacienților, pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID - 19 la nivelul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

materiale sanitare necesare pentru diagnosticarea și tratarea pacienților, pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID - 19 la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Partener 4 - Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. I.A Sbârcea Brașov


6. Dotarea cu echipamente medicale necesare în combaterea crizei sanitare, cauzată de virusul COVID-19, în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. I.A Sbârcea Brașov.

Scopul acestei activități este achiziționarea de echipamente medicale necesare pentru diagnosticarea și tratarea, pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID — 19 la nivelul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. I.A Sbârcea Brașov.

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri

Partenerii vor asigura contribuția la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Conform ghidului, contribuția atât la lider cât și la parteneri este 0.

Organizația________ ___

Lider de proiect

Partener 1 - UAT Județul Brașov

Contribuția (unde este cazul)

Valoarea contribuției (în lei) 0

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 0 %

Partener 2 - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov Partener 3 - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov Partener 4 - Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. I.A Sbârcea Brașov

Valoarea contribuției (în lei) 0

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 0 %

Valoarea contribuției (în lei) 0

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 0 %

Valoarea contribuției (în lei) 0

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului 0 %

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Solicitantului)

Drepturile liderului de parteneriat

(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.

Obligațiile liderului de parteneriat

 • (1) Liderul de parteneriat UAT Județul Brașov va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • (2) Liderul de parteneriat UAT Județul Brașov va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POIM.

 • (4) Liderul de parteneriat se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare

 • (5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanțare, conform procedurii.

 • (6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

 • (7) în cazul în care unul din partenerii:

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov, Partener 2

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Partener 3

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. LA Sbârcea Brașov, Partener 4

nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații sau va înlocui partenerul respectiv.

 • (8) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerilor

Drepturile Partenerilor Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. I.A Sbârcea Brașov:

 • (1) Cheltuielile angajate de Partenerii: Partener 2 - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov, Partener 3 - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Partener 4 - Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. LA Sbârcea Brașov sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

 • (2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

 • (3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • (4) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management

Obligațiile Partenerilor Partener 2 - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov, Partener 3 - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Partener 4 - Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. LA Sbârcea Brașov

 • (1) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

 • (2) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

 • (3) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

 • (4) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

 • (5) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management.

Art. 8 Achiziții publice

 • (1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9 Proprietatea

 • (1) Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă - în cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție.

Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri.

 • (2) înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

 • (3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (4) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

(1)   Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

(2)   Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării

anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în 5 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de proiect Partener 1 - UAT Județul Brașov

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Adrian-Ioan Veștea- Președinte

Semnătura

Data și locul semnării

.../.../2020

Brașov

Partener 2 - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Godri Dora-Ana

Semnătura

Data și locul semnării

.../.../2020

Brașov

Partener 3 - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Călin-Pavel Cobelschi -Manager

Semnătura

Data și locul semnării

.../.../2020

Brașov

Partener 4 - Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. I.A Sbârcea Brașov

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației

Gabriel Mircea Preda - Manager

Semnătura

Data și locul semnării

.../.../2020

Brașov

Director executiv Direcția Economică

1 Director executiv DSAM,


Ec.Gabriela Agafiței


Ec.Adelina VăsioiuAprobat prin HCJ nr. 4    / 2o? O


Secretar General al Județului,

Maria Dumbrăveanu

Indicatori tehnico-economici ai proiectului „ Gestionarea efectelorpandemiei COVID-19 în județul Brașov ”

Proiectul ” Gestionarea efectelor pandemiei COVID-19 în județul Brașov ” are ca obiectiv general dotarea unităților sanitare publice cu echipamente și materiale medicale pentru îmbunătățirea capacității de răspuns la criza COVID-19

Valoarea totală a proiectului este de 32.115.080,04 lei inclusiv TVA distribuită astfel:

Parteneri/Lider de proiect- Județul Brașov:

Indicatori economici :92.257,00 lei

Indicatori tehnici: audit financiar conform valori reglementate de ghidul solicitantului;

Partener 2- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

Indicatori economici : 12.819.081,50 lei

Indicatori tehnici echipamente, aparatură și materiale sanitare conform anexei 10 la Ghid

Partener 3- Spitalul ClinicJudețean de Urgență Brașov

Indicatori economici : 16.483.773,31 lei

Indicatori tehnici: materiale sanitare conform anexei 10 la Ghid

Partener 4- Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov

Indicatori economici :2.719.968,23 lei

Indicatori tehnici:echipamente medicale conform anexei 10 la Ghid

Director Executiv,Direcția Economică

Director Executiv, DSAM


Adelina Văsioiu


Gabriela Agafiței

1

Codul fiscal sau codul TVA, după caz

Roluri și responsabilități

UAT Județul Brașov se va implica în derularea următoarelor activități: Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare

- Elaborare cerere de finanțare - această activitate nu a presupus costuri din partea Județului Brașov, aplicația realizându-se de către echipa de implementare cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, un AD1 în cadrul căruia UAT Județul Brașov este membru;

- Elaborarea anexelor la formularul cererii de finanțare, conform Ghidului Solicitantului;

- încărcarea în sistem a cererii de finanțare și a documentelor suport;

- îndrumarea și coordonarea partenerilor în vederea întocmirii documentelor și cerințelor Ghidului Solicitantului;

Activități realizate după depunerea cererii de finanțare:

1. Managementul proiectului

Scopul activității constă în realizarea managementului proiectului de către echipa de proiect - UIP.

Membrii echipei de proiect din partea Solicitantului vor ocupa următoarele poziții:

manager de proiect

responsabil achiziții

- responsabil tehnic

Din partea Partenerului 4 - Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie DR. LA Sbârcea Brașov va fi desemnat un membru al echipei de proiect care va ocupa următoarea poziție:

- manager financiar

Fiecare membru al echipei de proiect are stabilite atribuții și responsabilități descrise în fișa postului.

2. Informarea și publicitatea în cadrul proiectului

Activitatea de informare și publicitate a proiectului se va desfășura pe 5. Dotarea cu echipamente de protecție-materiale sanitare necesare în combaterea crizei sanitare, cauzată de virusul COVID-19, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Scopul acestei activități este achiziționarea de echipamente de protecție-