Hotărârea nr. 245/2020

Hotărârea nr.245 – privind modificarea anexei nr.1 la H.C.J. nr.19/2020 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 245 din data de 31.07.2020

- privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 19/23.01.2020 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 11207 din data de 20.07.2020 inițiat de vicepreședintele consiliului județean și Raportul de specialitate nr. 11207 din data de 21.07.2020 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 19/23.01.2020 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cdarul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând adresa nr. 47821/13.07.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov privind propunerile de stabilire/menținere a salariilor de bază pentru funcțiile publice de execuție de consilier achiziții publice, precum și dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 19/23.01.2020 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 și art. 10 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, H.G.R. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 227/25.06.2020 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, structura organizatorică și Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) și alin. (4) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 173 alin. (1) lit. “a” și lit. “d” și alin. (5), precum și ale art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 19/23.01.2020 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, prin includerea funcției de consilier achiziții publice și stabilirea salariului de bază pentru funcția menționată, la același nivel cu cel al funcției de consilier, conform noii anexe care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 19/23.01.2020, privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, rămân neschimbate.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin


Contrasemnează, Secretar general al județului Maria Danrorăveanu

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BRAȘOV

ANEXA 1


STR. IULIU MANIU NR. 6

Anexă la Hot. Cj. Bv nr....../.


Secretar Gefieral, Maria DUMBRĂVEANU


Director Executiv DSAM,

/* ^Adelina VĂSIOIU

SALARII DE BAZĂ

A. FUNCȚII PUBLICE >

1. Funcții publice de conducere

DENUMIREA FUNCȚIEI

NIVELUL STUDIILOR

GRAD

SALARIUL DE BAZĂ

DIRECTOR GENERAL

S

II

11552

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

11

10640

SEF SERVICIU

S

II

8341

SEF BIROU

S

II

7904

Notă; Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim

2. Funcții publice de execuție

Denumirea funcției

Nivel studii

Clasa

Grad profesional

Gradația 0

AUDITOR

S

I

Superior

5738

S

I

Principal

4503

S

I

Asistent

4275

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

s

I

Superior

5263

s

I

Principal

4294

s

I

Asistent

3344

s

I

Debutant

2679

REFERENT DE SPECIALITATE

Ssd

II

Superior

3059

Ssd

11

Principal

2945

Ssd

II

Asistent

2907

Ssd

II

Debutant

2869

REFERENT

M

III

Superior

2869

M

III

Principal

2603

M

III

Asistent

2394

M

III

Debutant

2299

Notă : Salariile de bază prevăzute, sunt pentru gradațiile de vechime o. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază

pentru gradația 0 potrivit art. 10 din Legea nr. 153/2017.

Director General Adjunct P.C


Priboi Mihai SeptimiuDirecto

Gîrbacea J^lieta AiDirector G0ieral Adj. Ec.

AcsiHașu Raluca