Hotărârea nr. 243/2020

Hotărârea nr.243 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Judeţului Braşov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov, pe anul 2020.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 243 din data de 31.07.2020

- privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților subordonate pe anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 11637 din data de 24.07.2020 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrate sub nr. 11637 din data de 24.07.2020 întocmite de către Direcția Economică, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților subordonate pe anul 2020, precum și Nota nr. 12004/28.07.2020 a Direcției Economice și Nota nr. ad. 12026/29.07.2020 a Direcției Achiziții și Contractare;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 58/2020, nr. 99/24.03.2020, nr. 142/08.04.2020, nr. 149/23.04.2020, nr. 225/25.06.2020, precum și adresa BVR TRZ 7209/17.07.2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020, ale O.U.G. nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, aprobată prin Legea nr. 115/2020, dispozițiile art. IX alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. nr. 29/21.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, dispozițiile art. 19 alin. (2) și ale art. 49 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 din O.U.G. nr. 43/6.04.2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului Covid-19, pe perioada stării de urgență, precum și H.G.R. nr. 531/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului pentru calamități naturale;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. “b” și alin. (3) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

  • Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2020, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.3. - Se aprobă rectificarea programului de investiții pe anul 2020, bugetul local - sursa 02, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.4. - Se aprobă rectificarea programului de investiții pe anul 2020, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 10, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.5. - Se aprobă rectificarea programului de investiții pe anul 2020, bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.6. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Contrasemnează, Secretar gene/ajal județului Maria Dmpurăveanu


SECRETAR GENERAJZAL JUDEȚULUI, Maria Dumferăveanu

  • A) SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2020

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5=2+3+4

TRIM III

TRIM IV

TOTAL VENITURI - SF

215.007,74

26.153,42

-385,00

240.776,16

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.01

123.669,00

382,55

-382,55

123.669,00

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizată la nivelul județului

11.02.01

36.243,00

5.539,00

41.782,00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

87.781,00

21.399,00

109.180,00

Vărsăminte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

-71.851,01

2,45

-2,45

-71.851,01

Subvenții primite din Fondul de Intervenții

42.02.28

0,00

2.640,00

2.640,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42,02,80

4.126,20

-3.809,58

0,00

316,62

TOTAL CHELTUIELI - SF

215.007,74

26.153,42

-385,00

240.776,16

Titlul - Cheltuieli de personal

10

69.521,12

18.000,00

0,00

87.521,12

Titlul - Bunuri si servicii

20

51.535,16

11.593,00

0,00

63.128,16

Titlul - Transferuri intre unităti ale administrației publice

51

41.958,86

358,15

-385,00

41.932,01

Titlul - Ajutoare sociale

57

12.906,77

0,00

0,00

12.906,77

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-707,25

-80,08

0,00

-787,33

CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA

331,80

0,00

0,00

331,80

61.02.05 - Inspectoratul pt. Situatii de Urgenta "Tara Barsei"

331,80

0,00

0,00

331,80

Titlul - Bunuri si servicii

20

331,80

0,00

0,00

331,80

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20,01,09

16,90

3,00

19,90

Reparatii curente

20,02

15,00

-3,00

12,00

Alte obiecte de inventar

20,05,30

26,00

10,20

36,20

Chirii

20,30,04

13,80

-10,20

3,60

CAP. 65.02 - INVATAMANT

13.580,42

0,00

0,00

13.580,42

Titlul - Ajutoare sociale

57

10.626,00

0,00

0,00

10.626,00

65.02.07.04 - Invatamant Special, din care:

3.891,92

0,00

0,00

3.891,92

Titlul - Ajutoare sociale

57

934,00

0,00

0,00

934,00

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Bradet - Sacele

427,18

-7,51

0,00

419,67

Titlul - Ajutoare sociale

57

124,67

-7,51

0,00

117,16

Școala Profesionala Speciala Codlea

1.238,13

7,51

0,00

1.245,64

Titlul - Ajutoare sociale

57

209,45

7,51

0,00

216,96

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

25.369,59

-3.564,50

-180,00

21.625,09

Județul Brașov, din care:

25.369,59

-3.564,50

-180,00

21.625,09

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care:

51

21.243,39

153,15

-180,00

21.216,54

Titlul - Bunuri si servicii

20

4.126,20

-3.717,65

0,00

408,55

66.02.06.01 - Spitale generale

22.249,97

-3.645,11

0,00

18.604,86

Titlul - Bunuri si servicii

20

4.008,90

-3.627,72

381,18

Titlul - Transferuri din bugetele locale pt finanțarea cheltuielilor curente, din care:

51.01.46

18.241,07

-17,39

0,00

18.223,68

Spitalul Clinic Județean de Urgentă

6.093,45

-8,30

6.085,15

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie

2.757,23

-1,98

2.755,25

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

2.422,12

-7,11

2.415,01

66.02.06.03 - Unitati medico - sociale

3.119,62

80,61

-180,00

3.020,23

Titlul - Bunuri și servicii

20

117,30

-89,93

27,37

Titlul - Transferuri din bugetele locale pt finanțarea unităților de asistenta sociala si medico-sociale (Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru)

51.01.39

3.002,32

170,54

-180,00

2.992,86

CAP. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

31.469,47

-67,44

0,00

31.402,03

Titlul - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-55,01

-67,44

0,00

-122,45

Județul Brașov, din care:

24.768,18

-67,44

0,00

24.700,74

Titlul - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-55,01

-67,44

0,00

-122,45

67.02.03.02 - Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

-5,78

-67,44

0,00

-73,22

Titlul - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-5,78

-67,44

-73,22

Cap. 68.02 - ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

53.430,33

25.130,36

-205,00

78.355,69

Titlul - Cheltuieli de personal

10

39.571,63

18.000,00

0,00

57.571,63

Titlul - Bunuri și servicii

20

7.552,52

6.938,00

0,00

14.490,52

Titlul - Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

3.960,04

205,00

-205,00

3.960,04

Titlul - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-419,63

-12,64

0,00

-432,27

Județul Brașov, din care:

3.640,41

192,36

-205,00

3.627,77

Titlul - Transferuri din bugetele locale pt finanțarea unităților de asistenta sociala si medico-sociale

51

3.960,04

205,00

-205,00

3.960,04

Titlul - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-419,63

-12,64

0,00

-432,27

68.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

-62,89

-12,64

0,00

-75,53

Titlul - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

-62,89

-12,64

-75,53

68.02.12 - Unitati de asistenta medico-sociale

3.860,04

205,00

-205,00

3.860,04

Titlul - Transferuri din bugetele locale pt finanțarea unităților de asistenta sociala si medico-sociale (Unitatea Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru )

51.01.39

3.860,04

205,00

-205,00

3.860,04

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, din care:

49.789,92

24.938,00

0,00

74.727,92

Titlul - Cheltuieli de personal

10

39.571,63

18.000,00

0,00

57.571,63

Titlul - Bunuri și servicii

20

7.552,52

6.938,00

0,00

14.490,52

68.02.04 - Asistenta acordata persoanelor in varsta

1.820,41

972,00

0,00

2.792,41

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1.373,80

700,00

2.073,80

Titlul - Bunuri si servicii

20

378,81

272,00

650,81

68.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

13.664,33

6.899,80

0,00

20.564,13

Titlul - Cheltuieli de personal

10

9.281,27

4.600,00

13.881,27

Titlul - Bunuri si servicii

20

2.815,09

2.299,80

5.114,89

68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii

25.406,67

12.258,20

0,00

37.664,87

Titlul - Cheltuieli de personal

10

21.100,05

9.450,00

30.550,05

Titlul - Bunuri si servicii

20

3336,62

2.808,20

6.144,82

68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

8.898,51

4.808,00

0,00

13.706,51

Titlul - Cheltuieli de personal

10

7.816,51

3.250,00

11.066,51

Titlul - Bunuri si servicii

20

1.022,00

1.558,00

2.580,00

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

38.379,96

4.640,00

0,00

43.019,96

Titlul - Bunuri si servicii

20

25.656,96

4.640,00

0,00

30.296,96

84.02.03.01 - Drumuri si poduri

23.487,96

4.640,00

0,00

28.127,96

Titlul - Bunuri si servicii

20

22.776,96

4.640,00

0,00

27.416,96

Reparatii curente

20.02

22.577,90

2.640,00

25.217,90

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

199,06

2.000,00

2.199,06

84.02.06.02 - Aviație civila

14.892,00

0,00

0,00

14.892,00

Titlul - Bunuri si servicii

20

2.880,00

0,00

0,00

2.880,00

Carburanți si lubrefianti

20,01,05

0,00

13,20

13,20

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20,30,30

2.880,00

-13,20

2.866,80

CAP. 87.02 - Alte acțiuni economice

85,40

15,00

0,00

100,40

87.02.04 - Turism

85,40

15,00

0,00

100,40

Titlul - Bunuri si servicii

20

85,40

15,00

100,40

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

0,00

B) SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2020

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5=2+3+4

TRIM III

TRIM IV

TOTAL VENITURI-SD

290.802,34

3.300,10

505,90

294.608,34

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

71.851,01

-2,45

2,45

71.851,01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicatii în urgență în sănătate

42.02.16.01

0,00

2.600,00

384,00

2.984,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

27.928,99

93,20

15,85

28.038,04

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

156.556,45

609,35

103,60

157.269,40

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

5.797,97

609,35

103,60

6.510,92

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

5.789,23

609,35

103,60

6.502,18

TOTAL CHELTUIELI - SD

480.064,87

3.300,10

505,90

483.870,87

Titlul - Transferuri între unităti ale administrației publice

51

39.319,56

2.920,00

384,00

42.623,56

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

190.347,43

716,89

121,90

191.186,22

Titlul - Active nefinanciare

71

248.328,28

-336,79

0,00

247.991,49

CAP. 51.02 - AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

16.464,79

-353,71

-5,22

16.105,86

51.02.01.03 - Autoritati executive

16.464,79

-353,71

-5,22

16.105,86

Titlul - proiecte cu finanțare FEN

58

2.853,24

13,48

-5,22

2.861,50

Titlul - Active nefinanciare

71

13.611,55

-367,19

0,00

13.244,36

Cap. 66.02 - SĂNĂTATE

70.015,80

3.156,51

511,12

73.683,43

Titlul - Transferuri între unităti ale administrației publice

51

36.822,40

2.941,00

384,00

40.147,40

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

30.309,40

215,51

127,12

30.652,03

66.02.06.01 - Spitale generale (Județul Brașov)

36.822,40

3.146,00

505,00

40.473,40

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51.02.28

36.822,40

2.941,00

384,00

40.147,40

Spitalul Clinic Județean de Urgentă

20.948,79

2.941,00

384,00

24.273,79

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

30.309,40

205,00

121,00

30.635,40

66.02.06.03 - Unităti Medico Sociale (Județul Brașov)

0,00

10,51

6,12

16,63

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

0,00

10,51

6,12

16,63

Cap. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE

3.165,71

-21,00

0,00

3.144,71

Titlul - Transferuri între unităti ale administrației publice

51

2.354,96

-21,00

0,00

2.333,96

Județul Brașov, din care:

2.354,96

-21,00

0,00

2.333,96

Titlul - Transferuri între unităti ale administrației publice

51

2.354,96

-21,00

0,00

2.333,96

67.02.03.30 - Alte servicii culturale - Județul Brașov

51,00

-21,00

0,00

30,00

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice (Centrul Cultural Reduta)

51.01.29

51,00

-21,00

0,00

30,00

Cap. 68.02 - ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

17.551,44

487,90

0,00

18.039,34

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

10.067,69

487,90

0,00

10.555,59

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului

8.327,27

487,90

0,00

8.815,17

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

3.977,72

487,90

0,00

4.465,62

68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

400,90

487,90

0,00

888,80

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

70,00

487,90

0,00

557,90

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

364.742,59

30,40

0,00

364.772,99

Titlul - Active nefinanciare

71

218.060,42

30,40

0,00

218.090,82

84.02.03.01 - Drumuri si poduri

244.419,19

30,40

0,00

244.449,59

Titlul - Active nefinanciare

71

97.737,02

30,40

97.767,42

84.02.06.02 - Aviație civila

120.323,43

0,00

0,00

120.323,43

Titlul - Active nefinanciare

71

120.323,43

0,00

120.323,43

DEFICIT

-189.262,53

0,00

0,00

-189.262,53

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare aprobate în coloana nr. 3 Influențe.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAKIȚEI

Vizat: Sef Serviciu: Broscătan Ramona

A


SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI.

Maria Ifumbrăveanu


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2020

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5=2+3+4

TRIM III

TRIM IV

TOTAL VENITURI - SF

637.172,22

4.994,60

-385,00

641.781,82

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

65,00

-14,00

0,00

51,00

Centrul Cultural Reduta

65,00

-14,00

51,00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate, din care:

33.10.21

271.821,63

1.938,00

0,00

273.759,63

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr. LA. Sbârcea ” Brașov

30.690,00

1.938,00

32.628,00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat, din care:

33.10.30

87.360,48

1.436,00

0,00

88.796,48

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase

9.438,00

1.436,00

10.874,00

Donații și sponsorizări, din care:

37.10.01

1.061,37

76,45

0,00

1.137,82

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase

467,26

76,45

543,71

Subvenții pentru instituții publice, din care:

43.10.09

23.617,79

375,54

-385,00

23.608,33

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

6.862,36

375,54

-385,00

6.852,90

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății, din care:

43.10.10

18.241,07

-17,39

0,00

18.223,68

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

2.757,23

-1,98

2.755,25

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

2.422,12

-7,11

2.415,01

Spitalul Clinic Județean de Urgență

6.093,45

-8,30

6.085,15

Subvenții din FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale, din care:

43.10.33

208.705,03

1.200,00

0,00

209.905,03

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr IA Sbarcea

25.348,50

1.200,00

26.548,50

TOTAL CHELTUIELI - SF

650.284,90

4.994,60

-385,00

654.894,50

Titlul - Cheltuieli de personal

10

473.498,83

1.680,00

-180,00

474.998,83

Titlul - Bunuri și servicii

20

175.889,22

3.130,73

0,00

179.019,95

Titlul - Alte cheltuieli

59

2.884,21

-4,00

0,00

2.880,21

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-1.987,36

-17,13

0,00

-2.004,49

CAP. 66.10 SĂNĂTATE

621.192,29

4.803,60

-180,00

625.815,89

Titlul - Cheltuieli de personal

10

451.301,96

1.680,00

-180,00

452.801,96

Titlul - Bunuri si servicii

20

169.078,68

3.140,73

0,00

172.219,41

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-1.987,36

-17,13

0,00

-2.004,49

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

3.002,32

170,54

-180,00

2.992,86

Titlul - Cheltuieli de personal

10

2.908,54

180,00

-180,00

2.908,54

Titlul - Bunuri si servicii

20

93,78

-9,46

84,32

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr. LA. Sbârcea " Brașov

68.648,60

3.138,00

0,00

71.786,60

Titlul - Cheltuieli de personal

10

55.786,43

1.500,00

57.286,43

Titlul - Bunuri si servicii

20

12.909,99

1.638,00

14.547,99

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

33.540,36

-7,11

0,00

33.533,25

Titlul - Bunuri si servicii

20

6.841,93

-7,11

6.834,82

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

34.061,47

1.512,45

0,00

35.573,92

Titlul - Cheltuieli de personal

10

16.158,42

0,00

0,00

16.158,42

Sporuri pt condiții de munca

10,01,05

2.258,00

-21,76

21,76

2.258,00

Vouchere de vacanță

10,02,06

224,76

21,76

-21,76

224,76

Titlul - Bunuri si servicii

20

17.954,42

1.529,58

19.484,00

Titlul - Alte cheltuieli

59

102,00

102,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-153,37

-17,13

-170,50

Spitalul Clinic Județean de Urgență

300.302,91

-8,30

0,00

300.294,61

Titlul - Bunuri si servicii

20

87.390,16

-8,30

87.381,86

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie

85.618,04

-1,98

0,00

85.616,06

Titlul - Bunuri si servicii

20

14.241,24

-1,98

14.239,26

CAP. 67.10 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

14.934,84

-14,00

0,00

14.920,84

Titlul - Cheltuieli de personal

10

11.894,39

0,00

0,00

11.894,39

Titlul - Bunuri și servicii

20

2.992,75

-14,00

0,00

2.978,75

Muzeul Casa Mureșenilor

1.238,74

0,00

0,00

1.238,74

Titlul - Bunuri si servicii

20

206,30

0,00

0,00

206,30

încălzit, Iluminat si forța motrica

20,01,03

35,00

2,00

37,00

Apa, canal si salubritate

20,01,04

4,50

0,50

5,00

Carburanți si lubrifianti

20,01,05

6,00

-4,00

2,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20,01,08

12,00

2,40

14,40

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20,01,30

65,50

6,60

72,10

Deplasări interne, detașări, transferări

20,06,01

7,00

-5,00

2,00

Pregătire profesionala

20,13

4,00

-2,50

1,50

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

3.353,38

0,00

0,00

3.353,38

Titlul - Bunuri si servicii

20

252,24

0,00

0,00

252,24

Materiale de curățenie

20,01,02

2,00

2,00

4,00

Alte bunuri si servicii pt intretinere

20,01,30

50,00

-2,00

48,00

Muzeul de Arta

1.434,86

0,00

0,00

1.434,86

Titlul - Cheltuieli de personal

10

1.062,89

0,00

0,00

1.062,89

Salarii de baza

10,01,01

897,33

-3,00

894,33

Alte drepturi salariale in bani

10,01,30

9,34

3,00

12,34

Centrul Cultural Reduta

2.589,34

-14,00

0,00

2.575,34

Titlul - Bunuri si servicii

20

498,19

-14,00

484,19

CAP. 68.10 - ASIGURĂRI Șl ASISTENTĂ SOCIALĂ

3.866,53

205,00

-205,00

3.866,53

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

3.866,53

205,00

-205,00

3.866,53

Titlul - Cheltuieli de personal

10

2.531,42

205,00

-205,00

2.531,42

Titlul - Bunuri si servicii

20

1.300,11

4,00

1.304,11

Titlul - Alte cheltuieli

59

35,00

-4,00

31,00

DEFICIT

-13.112,68

0,00

0,00

-13.112,68

  • B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2020

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5=2+3+4

TRIM III

TRIM IV

TOTAL VENITURI - SD

40.241,22

2.920,00

384,00

43.545,22

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare, din care:

43.10.19

2.497,16

-21,00

0,00

2.476,16

Reduta

51,00

-21,00

30,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății, din care:

43.10.14

36.822,40

341,00

0,00

37.163,40

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

20.948,79

341,00

21.289,79

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16. 01

0,00

2.600,00

384,00

2.984,00

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

0,00

2.600,00

384,00

2.984,00

TOTAL CHELTUIELI - SD

41.782,90

2.920,00

384,00

45.086,90

Titlul - Active nefinanciare

71

41.443,13

2.920,00

384,00

44.747,13

CAP. 66.10 - SĂNĂTATE

39.285,74

2.941,00

384,00

42.610,74

Titlul - Active nefinanciare

71

38.945,97

2.941,00

384,00

42.270,97

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

22.508,33

2.941,00

384,00

25.833,33

Titlul - Cheltuieli de capital

71

22.486,43

2.941,00

384,00

25.811,43

CAP 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

2.354,96

-21,00

0,00

2.333,96

Titlul - Active nefinanciare

71

2.354,96

-21,00

0,00

2.333,96

Centrul Cultural Reduta

51,00

-21,00

0,00

30,00

Titlul - Active nefinanciare

71

51,00

-21,00

0,00

30,00

DEFICIT

-1.541,68

0,00

0,00

-1.541,68

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare aprobate la partea de cheltuieli, în coloana nr. 3 Influențe.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

GABRIELA AGAFIȚ0 ,

Sef Serviciu: Ramona Broscătan

Anexa 3


Secretar


Maria Di

ct


ral


.veanu


PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL- ANUL 2020

Denumirea obiectivului de investiție Titlul 71

Valoarea aprobată la 25.06.2020

Valoarea propusă 30.07.2020

Influențe +/-

Capitolul 51 -TOTAL

1.007,00

639,81

-367,19

CJ BRAȘOV

1.007,00

639,81

-367,19

C -Alte cheltuieli de investitii (total)

1.007,00

639,81

-367,19

1

Videoproiector

5,00

0,00

-5,00

2

Calculatoare

100,00

0,00

-100,00

3

Soluție de protecție la incendii si cutremure in Data Room

85,00

0,00

-85,00

4

Acces point-uri

10,00

0,00

-10,00

5

Upgrade la infrastructura de servereback-up si disaster recovery)

250,00

0,00

-250,00

6

UPS storage APC Smart UPS

15,00

0,00

-15,00

7

Sistem Informatic Integrat la nivelul CJ Brașov - Aplicatii software pentru Gestiunea Teritoriului

245,00

0,00

-245,00

8

Licențe Windows

32,00

0,00

-32,00

9

Licențe Office

55,00

0,00

-55,00

10

Licențe servere

140,00

0,00

-140,00

11

Storage

70,00

220,00

150,00

12

Server - 3 buc

0,00

300,00

300,00

13

Memorie server- 1 buc

0,00

6,00

6,00

14

Aer condiționat -2 buc

0,00

15,00

15,00

15

Licență software backup date - 6 buc

0,00

57,00

57,00

16

Licență FortiGate-301 E Application Control, 1PS, AV, Web Filtering and Antispam - 1 buc

0,00

23,00

23,00

17

Licențe antivirus 150-249 noduri - 200 buc

0,00

15,00

15,00

18

Sigiliu electronic în cloud - 1 buc

0,00

3,81

3,81

Capitolul 68 TOTAL

0,00

0,00

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

150,00

150,00

0,00

C -Alte cheltuieli de investitii (total)

150,00

150,00

0,00

1

Calculatoare PC - 50 buc

150,00

0,00

-150,00

2

Calculatoare All-in-one PC - 50 buc

0,00

150,00

150,00

Capitolul 84 TOTAL

92.676,81

91.034,17

30,40

CJ BRAȘOV

91.003,77

91.034,17

30,40

A - Obiective in continuare

81.767,93

85.224,01

3.456,08

1

Aeroportul International Brașov - Ghimbav Etapa a lll-a -PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII OBIECTUL TERMINAL DE PASAGERI

42.893,93

66.293,93

23.400,00

2

Proiectare și execuție balizaj - construcții și instalații - etapa a IIl-a AIBG

35.000,00

15000,00

-20.000,00

3

Pod pe DJ 104L Dacia - Viscri - Bunesti, la km 14+730 - PT+executie

3.874,00

3930,08

56,08

B - Obiective noi

7.562,80

4.537,12

-3.025,68

1

PT + furnizare dotări și execuție lucrări de construcții și instalații privind asigurarea serviciilor de navigație aeriană- Aeroport Internațional Brașov Ghimbav

3.552,80

552,80

-3.000,00

2

Execuție - Amenajare intersecție DJ 112A - DJ 112 -DJ 108 în Comuna Hărman

4.010,00

3.984,32

-25,68

C - Alte cheltuieli de investitii (total)

1.673,04

1.273,04

-400,00

1

PT Deviere canal colector Beselcin cu impact asupra drumului perimetral și de acces la echipamente tehnologice, precum și asupra gardului perimetral și a porților de acces -etapa III AIBG; PT Sistem de protecție perimetrală (Sistem de televiziune cu circuit închis pentru gard perimetral și zona tehnică) etapa a III a AIBG

1.673,04

1.273,04

-400,00

Director Ex. Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea


întocmit:

Șef BCAPS Borteș Didona/Anexa 4 Secretar/jZneral

Maria DMrțrorăveanu

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN


VENITURI PROPRII PE ANUL 2020

mii lei

Denumirea obiectivului de investiție Titlul 71

Valoarea aprobată la 25.06.2020

Valoarea propusă 30.07.2020

Influențe +/-

Capitolul 66

100,00

3.425,00

3.325,00

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFT1ZIOLOGIE

100,00

100,00

0,00

C -Alte cheltuieli de investitii (total)

100,00

100,00

0,00

1

Ecograf portabil

100,00

0,00

-100,00

2

Autoutilitară transport alimente

0,00

100,00

100,00

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

0,00

3.325,00

3.325,00

C -Alte cheltuieli de investitii (total)

0,00

3.325,00

3.325,00

1

Sterilizator cu plasmă

0,00

263,00

263,00

2

Platformă energetică electrochirurgicală

0,00

169,00

169,00

3

Generator radiofrecvență pentru ablații tumorale

0,00

258,00

258,00

4

Sistem de echografie portabil cu 3 sonde

0,00

366,00

366,00

5

Echocardiograf 4 D cu sonde

0,00

1071,00

1.071,00

6

Microscop operator

0,00

1198,00

1.198,00

Capitolul 67

21,00

0,00

-21,00

CENTRUL CULTURAL REDUTA

21,00

0,00

-21,00

C -Alte cheltuieli de investitii (total)

21,00

0,00

-21,00

1

Videoproiector 1 buc

21,00

0,00

-21,00

întocmit:

Șef BCAPS Borteș Didona


Anexa 5


Președinte

Secretar General


Maria DunrorĂveanu


Adrian loan Veștea


LISTA PROIECTELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ PE ANUL 2020

Denumirea obiectivului de investiție Titlul 58

Valoarea aprobată Ia

25.06.2020

Valoarea propusă

30.07.2020

Influențe +/-

Capitolul 51

70,00

217,75

8,26

CJ BRAȘOV

70,00

217,75

8,26

1

Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competența Consiliului Județean Brașov, contract de finanțare nr. 501/22.05.2020, cod SIPOCA 771, cod MY SM1S 135887

209,49

217,75

8,26

Capitolul 66

0,00

308,91

342,63

CJ BRAȘOV

0,00

308,91

342,63

1

Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competența Consiliului Județean Brașov, contract de finanțare nr. 501/22.05.2020, cod SIPOCA 771, cod MY SMIS 135887

0,00

342,63

342,63

Capitolul 68

70,00

557,90

487,90

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

70,00

557,90

487,90

1

Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competența Consiliului Județean Brașov, contract de finanțare nr. 501/22.05.2020, cod SIPOCA 771, cod MY SMIS 135887

70,00

557,90

487,90

întocmit:

Șef BCAPS Borteș Didona