Hotărârea nr. 242/2020

Hotărârea nr.242 – privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2020 a bugetului Judeţului Braşov.

F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 242 din data de 31.07.2020

- privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2020 a bugetului Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 11632 din data de 21.07.2020 și Raportul de specialitate nr. 11632 din data de 21.07.2020, întocmite de către Direcția Economică/Serviciul Buget, prin care se propune aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2020 a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, respectiv execuția bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, precum și a bugetului creditelor interne, secțiunea de dezvoltare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 173 și 191 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă execuția bugetară la data de 30.06.2020, a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, respectiv bugetul local - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă execuția bugetară la data de 30.06.2020, a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, respectiv bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 3 și nr.4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă execuția bugetară la data de 30.06.2020, a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, respectiv al bugetului creditelor interne, secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, Secretar Gener&raJ Județului Maria Dirorbrăveanu

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program an 2020

Program trim. I+II

Realizat la

30.06.2020

Diferență

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

00.01

216.601,07

151.887,70

132.278,18

19.609,52

Impozit pe profit

01.02

1.250,00

750,00

562,78

187,22

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

1.250,00

750,00

562,78

187,22

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

140.982,00

75.125,00

63.497,49

11.627,51

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

123.669,00

66.651,20

55.552,36

11.098,84

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

17.313,00

8.473,80

7.945,13

528,67

Sume defalcate din TVA

11.02

133.975,00

71.784,00

69.653,00

2.131,00

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

36.243,00

23.645,00

18.514,00

5.131,00

Sume defalcate din TVA pentru drumuri

11.02.05

9.951,00

4.400,00

4.400,00

0,00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

87.781,00

43.739,00

46.739,00

-3.000,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02

1.987,00

1.330,97

822,45

508,52

Impozitul pe mijloacele de transport

16.02.02

1.702,00

1.122,97

733,60

389,37

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

116,00

57,49

49,96

7,53

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

1.586,00

1.065,48

683,64

381,84

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

285,00

208,00

88,85

119,15

Venituri din proprietate

30.02

1.113,46

669,36

468,70

200,66

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

897,46

453,36

374,63

78,73

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

897,46

453,36

374,63

78,73

Venituri din dividende

30.02.08

216,00

216,00

94,07

121,93

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

216,00

216,00

94,07

121,93

Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02

558,27

276,93

275,22

1,71

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

130,81

62,00

62,33

-0,33

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

25,42

12,72

5,26

7,46

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

402,04

202,21

207,63

-5,42

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

13,49

13,49

20,23

-6,74

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

10,00

10,00

16,00

-6,00

EXPLICAȚII

COD

Program an 2020

Program trim. I+II

Realizat la

30.06.2020

Diferență

0

1

2

3

4

5=3-4

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

10,00

10,00

16,00

-6,00

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

3,49

3,49

4,23

-0,74

Diverse venituri

36.02

765,00

307,87

154,71

153,16

Taxe speciale

36.02.06

576,00

216,97

119,24

97,73

Alte venituri

36.02.50

189,00

90,90

35,47

55,43

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-71.851,68

-4.824,27

-4.824,27

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-71.851,68

-4.824,27

-4.824,27

0,00

Alte operațiuni financiare

41.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București

41.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Cons. Gen. al Mun. București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

7.808,53

6.454,35

1.647,87

4.806,48

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

1.119,00

579,00

302,07

276,93

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

2.262,00

1.447,82

1.345,80

102,02

Subvenții primite de la bug de stat pt fin unor programe de interes național

42.02.51

301,33

301,33

0,00

301,33

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

301,33

301,33

0,00

301,33

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină.

42.02.80

4.126,20

4.126,20

0,00

4.126,20

TOTAL CHELTUIELI

216.743,07

155.225,59

98.621,76

56.603,83

-cheltuieli de personal

10

69.506,97

54.488,59

46.421,14

8.067,45

- cheltuieli materiale

20

51.943,31

39.732,70

14.967,52

24.765,18

- dobânzi

30

4.445,00

1.534,00

537,57

996,43

-fond de rezerva

50

1.614,93

614,93

0,00

614,93

- transferuri intre unitati

51

41.768,94

31.080,57

19.278,16

11.802,41

-alte transferuri

55

1.272,10

772,10

562,78

209,32

-asistenta sociala

57

12.906,77

11.762,00

4.597,79

7.164,21

-alte cheltuieli

59

20.638,05

8.954,70

7.137,33

1.817,37

-rambursări de credit

81

12.723,00

6.362,00

5.997,15

364,85

-plati ani prec rec an curent

85

-176,00

-176,00

-877,68

701,68

51.02.AUTORITATI PUBLICE SI ALTE ACȚIUNI

51.02

39.039,90

21.084,40

13.653,96

7.430,44

-cheltuieli de personal

10

22.700,00

11.491,39

9.685,03

1.806,36

- cheltuieli materiale

20

8.491,25

6.697,79

2.559,53

4.138,26

-alte transferuri

55

22,10

22,10

0,00

22,10

- alte cheltuieli

59

8.002,55

3.049,12

1.621,06

1.428,06

EXPLICAȚII

COD

Program an 2020

Program trim. I+II

Realizat la

30.06.2020

Diferență

0

1

2

3

4

5=3-4

-plati ani prec rec an curent

85

-176,00

-176,00

-211,66

35,66

54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

5.217,67

2.508,20

1.549,41

958,79

-cheltuieli de personal

10

402,00

201,00

196,20

4,80

- cheltuieli materiale

20

48,00

37,90

12,52

25,38

-fond de rezerva

50

1.614,93

614,93

0,00

614,93

- transferuri intre unitati

51

3.152,74

1.654,37

1.351,53

302,84

-plati ani prec rec an curent

85

-10,84

10,84

55.02.TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

4.467,00

1.534,00

537,57

996,43

- cheltuieli materiale

20

22,00

0,00

0,00

0,00

- dobânzi

30

4.445,00

1.534,00

537,57

996,43

60.02.APARARE-CENTRUL MILITAR ZONAL

60.02

505,07

395,07

154,67

240,40

- cheltuieli materiale

20

505,07

395,07

154,67

240,40

61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA-INSPECTORATUL PT situatii DE URGENTA

61.02

331,80

314,00

155,96

158,04

- cheltuieli materiale

20

331,80

314,00

155,96

158,04

-plati ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

65.02.INVATAMANT

65,02

13.599,13

12.456,16

4.678,50

7.777,66

-cheltuieli salariale

10

27,00

16,00

3,18

12,82

- cheltuieli materiale

20

2.946,13

1.814,16

766,79

1.047,37

- ajutoare sociale

57

10.626,00

10.626,00

3.934,57

6.691,43

-plati ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-26,04

26,04

JUDEȚUL BRAȘOV

9.692,00

9.692,00

3.216,04

6.475,96

- ajutoare sociale

57

9.692,00

9.692,00

3.242,08

6.449,92

-plati ani prec rec an curent

85

-26,04

26,04

Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

898,82

681,42

414,36

267,06

- cheltuieli materiale

20

560,31

342,91

165,97

176,94

- ajutoare sociale

57

338,51

338,51

248,39

90,12

Centrul școlar pentru educație incluziva Fagaras

1.127,79

706,64

475,80

230,84

-cheltuieli salariale

10

0,00

0,00

- cheltuieli materiale

20

866,42

445,27

233,49

211,78

- ajutoare sociale

57

261,37

261,37

242,31

19,06

Școala profesionala speciala Codlea

1.238,13

940,43

394,73

545,70

- cheltuieli materiale

1.028,68

730,98

241,73

489,25

- ajutoare sociale

57

209,45

209,45

153,00

56,45

Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

427,18

298,17

122,00

176,17

-cheltuieli materiale

20

302,51

173,50

73,21

100,29

-ajutoare sociale

57

124,67

124,67

48,79

75,88

-plati ani prec rec an curent

85

0,00

Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

215,21

137,50

55,57

81,93

-cheltuieli salariale

10

27,00

16,00

3,18

12,82

-cheltuieli materiale

20

188,21

121,50

52,39

69,11

-alte cheltuieli

59

0,00

-plati ani prec rec an curent

85

0,00

66.02 SANATATE

66.02

25.355,67

23.408,25

9.205,24

14.203,01

- cheltuieli materiale

20

4.126,20

4.126,20

91,92

4.034,28

- transferuri intre unitati

51

21.229,47

19.282,05

9.124,92

10.157,13

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-11,60

11,60

67.02.CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

67.02

31.348,48

16.580,93

14.673,91

1.907,02

-cheltuieli de personal

10

5.242,23

2.692,00

2.370,43

321,57

- cheltuieli materiale

20

1.429,06

826,56

420,71

405,85

- transferuri intre unitati

51

13.426,69

7.690,79

6.668,99

1.021,80

- alte cheltuieli

59

11.250,50

5.371,58

5.347,99

23,59

EXPLICAȚII

COD

Program an 2020

Program trim. I+II

Realizat la

30.06.2020

Diferență

0

1

2

3

4

5=3-4

-plati ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-134,21

134,21

JUDEȚUL BRAȘOV

24.647,19

13.047,37

11.952,00

1.095,37

- cheltuieli materiale

20

0,00

- transferuri intre unitati

51

13.426,69

7.690,79

6.668,99

1.021,80

- alte cheltuieli

59

11.220,50

5.356,58

5.343,99

12,59

-plati ani prec rec an curent

85

-60,98

60,98

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARITIU"

6.701,29

3.533,56

2.721,91

811,65

-cheltuieli de personal

10

5.242,23

2.692,00

2.370,43

321,57

- cheltuieli materiale

20

1.429,06

826,56

420,71

405,85

- alte cheltuieli

59

30,00

15,00

4,00

11,00

-plati ani prec rec an curent

85

-73,23

68.02.ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

53.501,96

49.590,18

40.467,76

9.122,42

-cheltuieli de personal

10

39.571,63

39.182,30

33.443,45

5.738,85

- cheltuieli materiale

20

6.204,52

6.184,52

4.528,77

1.655,75

- transferuri intre unitati

51

3.960,04

2.453,36

2.132,72

320,64

- alte transferuri

55

100,00

100,00

0,00

100,00

-asistenta sociala

57

2.280,77

1.136,00

663,22

472,78

- alte cheltuieli

59

1.385,00

534,00

168,28

365,72

-plati ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-468,68

468,68

JUDEȚUL BRAȘOV

5.060,04

2.893,36

1.664,04

1.129,32

- transferuri intre unitati

51

3.960,04

2.453,36

2.132,72

320,64

- alte transferuri

55

100,00

100,00

0,00

- alte cheltuieli

59

1.000,00

340,00

0,00

340,00

-plati ani prec rec an curent

85

-468,68

468,68

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

48.441,92

46.696,82

38.803,72

7.893,10

-cheltuieli de personal

10

39.571,63

39.182,30

33.443,45

5.738,85

- cheltuieli materiale

20

6.204,52

6.184,52

4.528,77

1.655,75

-asistenta sociala

57

2.280,77

1.136,00

663,22

472,78

- alte cheltuieli

59

385,00

194,00

168,28

25,72

-plati ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

0,00

70.02.LOCUINȚE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

70.02

2.275,45

1.450,99

888,73

562,26

-cheltuieli de personal

10

653,45

439,45

310,65

128,80

-cheltuieli materiale

20

372,00

261,54

15,30

246,24

-alte transferuri

55

1.250,00

750,00

562,78

187,22

JUDEȚUL BRAȘOV

1.250,00

750,00

562,78

187,22

-cheltuieli materiale

20

0,00

-alte transferuri

55

1.250,00

750,00

562,78

187,22

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT BRAȘOV

1.025,45

700,99

325,95

375,04

-cheltuieli de personal

10

653,45

439,45

310,65

128,80

-cheltuieli materiale

20

372,00

261,54

15,30

246,24

74.02.PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

0,00

0,00

0,00

0,00

JUDEȚUL BRAȘOV

0,00

0,00

0,00

0,00

-cheltuieli materiale

20

0,00

83.02.AGRICULTURA SILVICULTURA PISCIC.SI VANAT.

83.02

1.035,58

529,95

440,33

89,62

-cheltuieli de personal

10

910,66

466,45

412,20

54,25

- cheltuieli materiale

20

124,92

63,50

42,78

20,72

-plati ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

-14,65

14,65

JUDEȚUL BRAȘOV

0,00

0,00

-14,65

14,65

-plati ani prec rec an curent

85

0,00

-14,65

14,65

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIA PLANTELOR

1.035,58

529,95

454,98

74,97

-cheltuieli de personal

10

910,66

466,45

412,20

54,25

- cheltuieli materiale

20

124,92

63,50

42,78

20,72

-plati ani prec rec an curent

85

0,00

84.02.TRANSPORTURI

84.02

39.979,96

25.288,06

12.146,99

13.141,07

- cheltuieli materiale

20

27.256,96

18.926,06

6.149,84

12.776,22

EXPLICAȚII

COD

Program an 2020

Program trim. I+II

Realizat la 30.06.2020

Diferență

0

1

2

3

4

5=3-4

-rambursări de credit

81

12.723,00

6.362,00

5.997,15

364,85

-plati ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

87.02.ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

87.02

85,40

85,40

68,73

16,67

- cheltuieli materiale

20

85,40

85,40

68,73

16,67

DIRECTOR EXECUTIV, AGAFIȚEI GABRIELA


SEF SERVICIU BUGET, BROSCĂȚAI^RAMONA


SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, Maria Durnlfrăveanu

CONT DE EXECUȚIE LA 30.06.2020 AL JUDEȚULUI BRAȘOV - BUGET LOCAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

MII LEI

explicatii

COD

Program an 2020

Program trim. I+II

Realizat la

30.06.2020

Diferență

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

00.01

289.725,90

102.163,53

25.908,10

76.255,43

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

71.851,68

4.824,27

4.824,27

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

71.851,68

4.824,27

4.824,27

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

555,06

555,06

713,33

-158,27

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

2,85

2,85

2,97

-0,12

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

552,21

552,21

710,36

-158,15

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0,00

0,00

15.000,00

-15.000,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0,00

0,00

15.000,00

-15.000,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

61.677,67

28.154,43

3.050,98

25.103,45

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

2.432,47

2.432,47

0,00

2.432,47

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

2.432,47

2.432,47

0,00

2.432,47

Finanțarea Programului Națonal de Dezvoltare Locală

42.02.65

31.456,15

13.756,74

2.707,78

11.048,96

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

27.789,05

11.965,22

343,20

11.622,02

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

155.641,49

68.629,77

2.319,52

66.310,25

Fondul European de Dezvoltare Regională

48.02.01

150.758,48

64.897,56

2.180,04

62.717,52

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

147.679,48

61.818,56

106,02

61.712,54

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

3.079,00

3.079,00

2.074,02

1.004,98

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

4.883,01

3.732,21

139,48

3.592,73

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

4.874,27

3.723,47

130,74

3.592,73

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

8,74

8,74

8,74

0,00

TOTAL CHELTUIELI

478.988,43

226.047,70

24.930,16

201.117,54

-transferuri de capital

51

39.583,56

26.359,21

3.598,12

22.761,09

-alte transferuri

55

2.069,60

1.500,00

0,00

1.500,00

explicatii

COD

Program an 2020

Program trim. I+II

Realizat la 30.06.2020

Diferență

0

1

2

3

4

5=3-4

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

189.270,99

85.657,25

1.905,23

83.752,02

- cheltuieli de capital

71

248.064,28

112.531,24

19.426,81

93.104,43

-plati ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

51 02.AUTORITATI PUBLICE SI ALTE ACȚIUNI

51.02

16.255,30

15.422,55

211,02

15.211,53

- pi uicliu     in iai ildi & i i_iN ai.k>auiuiui i 11 icu iuicji

nnd a nnnn____________________________________

58

2.643,75

2.311,00

153,82

2.157,18

- cheltuieli de capital

71

13.611,55

13.111,55

57,20

13.054,35

54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

48,00

48,00

0,00

48,00

-transferuri de capital

51

48,00

48,00

0,00

48,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

60.02.APARARE-CENTRUL MILITAR ZONAL

60.02

100,00

100,00

0,00

100,00

- cheltuieli de capital

71

100,00

100,00

0,00

100,00

61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA-INSPECTORATUL PT SITUAȚII DE URGENTA

61.02

204,70

5,00

4,11

0,89

- cheltuieli de capital

71

204,70

5,00

4,11

0,89

65.02.INVATAMANT

65.02

1.268,07

50,40

3,96

46,44

- cheltuieli de capital

71

1.268,07

50,40

3,96

46,44

-plati ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV

10,00

10,00

0,00

10,00

- cheltuieli de capital

71

10,00

10,00

0,00

10,00

ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA CODLEA

1.258,07

40,40

3,96

36,44

- cheltuieli de capital

71

1.258,07

40,40

3,96

36,44

66.02 SANATATE

66.02

70.015,80

42.783,61

5.485,29

37.298,32

-transferuri de capital

51

36.822,40

24.384,55

3.574,12

20.810,43

-active nefinanciare

71

2.884,00

2.600,00

1.866,24

733,76

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

30.309,40

15.799,06

44,93

15.754,13

67.02.CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

67.02

2.929,71

2.128,21

0,00

2.128,21

-transferuri de capital

51

2.618,96

1.832,46

0,00

1.832,46

-active nefinanciare

71

310,75

295,75

0,00

295,75

-plati ani prec rec an curent

0,00

0,00

JUDEȚUL BRAȘOV

2.618,96

1.832,46

0,00

1.832,46

-transferuri de capital

51

2.618,96

1.832,46

1.832,46

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

0,00

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

310,75

295,75

0,00

295,75

- cheltuieli de capital

71

310,75

295,75

295,75

68.02.ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

16.684,49

14.119,13

1.015,31

13.103,82

-transferuri de capital

51

94,20

94,20

24,00

70,20

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

9.200,74

7.719,78

582,38

7.137,40

- cheltuieli de capital

71

7.389,55

6.305,15

408,93

5.896,22

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent pt.SD 85.01.02

85

0,00

0,00

0,00

0,00

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

7.460,32

6.361,53

801,27

5.560,26

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

3.110,77

2.082,98

470,77

1.612,21

- cheltuieli de capital

71

4.349,55

4.278,55

330,50

3.948,05

JUDEȚUL BRAȘOV

9.224,17

7.757,60

214,04

7.543,56

-transferuri de capital

51

94,20

94,20

24,00

70,20

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

6.089,97

5.636,80

111,61

5.525,19

- cheltuieli de capital

71

3.040,00

2.026,60

78,43

1.948,17

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent pt.SD 85.01.02

85

0,00

70.02.LOCUINȚE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

70.02

2.219,60

1.550,00

0,00

1.550,00

explicatii

COD

Program an 2020

Program trim. I+II

Realizat la

30.06.2020

Diferență

0

1

2

3

4

5=3-4

-alte transferuri

55

2.069,60

1.500,00

0,00

1.500,00

-cheltuieli de capital

71

150,00

50,00

0,00

50,00

-plati ani prec rec an curent

85

0,00

0,00

0,00

0,00

74.02.PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

3.849,24

1.787,59

0,74

1.786,85

-cheltuieli de capital

71

3.849,24

1.787,59

0,74

1.786,85

84.02.TRANSPORTURI

84.02

364.978,59

147.783,54

18.126,04

129.657,50

- active nefinaciare , din care:

71

218.296,42

88.225,80

17.085,63

71.140,17

- 84.02.03.01- Drumuri și poduri

97.973,02

29.876,59

1.827,28

28.049,31

- 84.02.06.- Aviație Civilă

120.323,40

58.349,21

15.258,35

43.090,86

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

146.682,17

59.557,74

1.040,41

58.517,33

87,02 Alte Servicii publice generale

87,02

434,93

269,67

83,69

185,98

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

434,93

269,67

83,69

185,98

DIRECTOR EXECUTIV, AGAFIȚEI GABRIELA


SEF SERVICIU BUGET, BROSCĂȚAN RAMONA


SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, Maria Dumbrăveanu

Cont de execuție la 30.06.2020 al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

MII LEI

explicatii

COD

Program an 2020

Trim l+ll

Realizat la

30.06.2020

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

633.330,30

333.198,67

300.401,27

32.797,40

Venituri din proprietate

30.10

0,10

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instit.publice

30.10.05.30

0,10

0,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10

377.184,36

191.612,63

169.390,11

22.222,52

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10.05

877,45

353,78

519,24

-165,46

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

9.402,92

4.108,37

4.364,93

-256,56

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

96,64

49,80

50,12

-0,32

Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive

33.10.19

65,00

35,00

22,71

12,29

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate publică

33.10.21

270.031,63

138.056,07

116.933,89

21.122,18

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de la BS

33.10.30

87.360,48

44.410,23

44.314,51

95,72

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate din venitproprii ale Ministerului Sănătății

33.10.31

2.621,50

1.234,50

0,00

1.234,50

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală

33.10.32

4.714,00

2.357,00

2.308,00

49,00

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10.50

2.014,74

1.007,88

876,71

131,17

Amenzi, penalizări și confiscări

35.10

8,00

5,00

2,02

2,98

Alte amenzi, penalizări și confiscări

35.10.50

8,00

5,00

2,02

2,98

Diverse venituri

36.10

118,20

68,10

73,97

-5,87

Alte venituri

36.10.50

118,20

68,10

73,97

-5,87

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

473,17

473,17

1.196,65

-723,48

Donatii si sponsorizări

37.10.01

1.061,37

1.061,37

1.196,65

-135,28

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-588,20

-588,20

0,00

-588,20

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

10.961,47

-10.961,47

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

10.961,47

-10.961,47

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

825,00

825,00

900,00

-75,00

Sume alocate ptr.stimulentul de risc

42.10.82

825,00

825,00

900,00

-75,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

254.721,47

140.214,77

117.877,05

22.337,72

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

23.441,79

13.349,07

11.683,41

1.665,66

Subvenții din BL pt.finanțarea chelt.curente din domeniul sănătății

43.10.10

18.227,15

17.631,50

7.594,76

10.036,74

explicatii

COD

Program an 2020

Trim l+ll

Realizat la 30.06.2020

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

206.815,03

102.996,70

94.548,88

8.447,82

Sume alocate ptr.stimulentul de risc FNUASS

43.10.40

6.237,50

6.237,50

4.050,00

2.187,50

1. MUZEUL DE ETNOGRAFIE

2.399,92

1.497,22

1.265,39

231,83

Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10

12,00

7,00

2,23

4,77

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

12,00

7,00

2,23

4,77

Diverse venituri

36.10

88,00

55,00

28,34

26,66

Alte venituri

36.10.50

88,00

55,00

28,34

26,66

Subvenții de la alte administratii

43.10

2.299,92

1.435,22

1.234,82

200,40

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2.299,92

1.435,22

1.234,82

200,40

2. MUZEUL DE ARTA

1.434,86

777,37

630,55

146,82

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

9,00

3,50

2,68

0,82

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1,50

0,70

0,42

0,28

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

7,50

2,80

2,26

0,54

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

10,20

10,20

10,20

0,00

Donatii si sponsorizări

37.10.01

10,20

10,20

10,20

0,00

Subvenții de la alte administratii

43.10

1.415,66

763,67

617,67

146,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1.415,66

763,67

617,67

146,00

3. MUZEUL DE ISTORIE

3.762,60

1.970,41

1.662,52

307,89

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

179,00

68,00

72,48

-4,48

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

164,00

58,00

51,56

6,44

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

15,00

10,00

20,92

-10,92

Diverse venituri

36.10

30,00

13,00

3,52

9,48

Alte venituri

36.10.50

30,00

13,00

3,52

9,48

Subvenții de la alte administratii

43.10

3.553,60

1.889,41

1.586,52

302,89

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

3.553,60

1.889,41

1.586,52

302,89

4. MUZEUL CASA MUREȘENILOR

1.238,74

680,92

640,94

39,98

Venituri din proprietate

30.10

0,10

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

0,10

0,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

6,60

3,30

2,08

1,22

Taxe si alte venituri in invatamanat

33.10.05

0,40

0,30

0,00

0,30

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

6,20

3,00

2,08

0,92

Diverse venituri

36.10

0,20

0,10

0,01

0,09

Alte venituri

36.10.50

0,20

0,10

0,01

0,09

Subvenții de la alte administratii

43.10

1.231,84

677,52

638,85

38,67

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1.231,84

677,52

638,85

38,67

5. CENTRUL CULTURAL REDUTA

2.589,34

1.468,15

1.219,51

248,64

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

140,00

65,00

27,51

37,49

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

75,00

30,00

4,80

25,20

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

65,00

35,00

22,71

12,29

Subvenții de la alte administratii

43.10

2.449,34

1.403,15

1.192,00

211,15

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2.449,34

1.403,15

1.192,00

211,15

6. UNITATEA MEDICO SOCIALA SANPETRU

6.867,36

4.008,91

3.709,99

298,92

Diverse venituri

36.10

0,00

0,00

42,10

-42,10

Alte venituri

36.10.50

0,00

0,00

42,10

-42,10

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

5,00

5,00

5,00

0,00

Donatii si sponsorizări

37.10.01

5,00

5,00

5,00

0,00

Subvenții de la alte administratii

43.10

6.862,36

4.003,91

3.662,89

341,02

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

6.862,36

4.003,91

3.662,89

341,02

7. ȘCOALA DE ARTA SI MESERII BV.

3.353,38

1.875,30

1.918,37

-43,07

Venituri din prestări de servicii si alte activitati_______

33.10

877,05

353,48

519,24

-165,76

explicatii

COD

Program an 2020

Trim l+ll

Realizat la

30.06.2020

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Taxe si alte venituri in invatamanat

33.10.05

877,05

353,48

519,24

-165,76

Subvenții de la alte administratii

43.10

2.476,33

1.521,82

1.399,13

122,69

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

2.476,33

1.521,82

1.399,13

122,69

8. D.J.C.E.P. BV.

3.163,68

1.659,83

1.353,84

305,99

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

10,94

5,46

2,31

3,15

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

10,94

5,46

2,31

3,15

Subvenții de la alte administratii

43.10

3.152,74

1.654,37

1.351,53

302,84

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

3.152,74

1.654,37

1.351,53

302,84

9. ȘCOALA PROFESIONALA SP. CODLEA

1,60

1,60

0,00

1,60

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

1,60

1,60

0,00

1,60

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1,60

1,60

0,00

1,60

10. BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ BV.

8,00

5,00

2,02

2,98

Amenzi,penalizări si confiscări

35.10

8,00

5,00

2,02

2,98

Alte amenzi,penalizări si confiscări

35.10.50

8,00

5,00

2,02

2,98

11. S.P.J.P.P. BV.

55,94

27,00

62,55

-35,55

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

55,94

27,00

22,63

4,37

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

55,94

27,00

22,63

4,37

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

39,92

-39,92

12. DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE BV.

5.182,57

1.982,57

3.146,42

-1.163,85

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

5.182,57

1.982,57

2.696,42

-713,85

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

5.182,57

1.982,57

2.696,42

-713,85

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

450,00

-450,00

13. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BV.

299.724,36

154.068,42

137.175,14

16.893,28

Venituri din proprietate

30.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

203.030,06

101.533,12

88.789,09

12.744,03

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.481,76

741,76

456,55

285,21

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

144.777,18

72.379,49

57.837,07

14.542,42

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

47.773,62

23.915,37

27.313,11

-3.397,74

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

2.274,50

1.134,50

0,00

1.134,50

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

4.714,00

2.357,00

2.308,00

49,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

2.009,00

1.005,00

874,36

130,64

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

45,85

45,85

601,18

-555,33

Donatii si sponsorizări

37.10.01

545,85

545,85

601,18

-55,33

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-500,00

-500,00

0,00

-500,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

825,00

825,00

897,50

-72,50

Sume alocate ptr.stimulentul de risc

42.10.82

825,00

825,00

897,50

-72,50

Subvenții de la alte administratii

43.10

95.823,45

51.664,45

46.887,37

4.777,08

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

6.093,45

5.934,45

3.128,19

2.806,26

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

88.000,00

44.000,00

42.316,68

1.683,32

Sume alocate ptr.stimulentul de risc FNUASS

43.10.40

1.730,00

1.730,00

1.442,50

287,50

14. SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BV.

95.845,45

48.612,00

39.483,43

9.128,57

Venituri din proprietate

30.10

0,00

0,00

0,00

0,00

explicatii

COD

Program an

2020

Trim l+ll

Realizat la

30.06.2020

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

60.549,00

29.871,00

26.364,61

3.506,39

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

660,00

335,00

232,63

102,37

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

43.733,00

21.836,00

18.915,16

2.920,84

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

15.809,00

7.600,00

7.216,82

383,18

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

347,00

100,00

0,00

100,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

0,00

0,00

2,50

-2,50

Sume alocate ptr.stimulentul de risc

42.10.82

0,00

0,00

2,50

-2,50

Subvenții de la alte administratii

43.10

35.296,45

18.741,00

13.116,32

5.624,68

Subvenții din BL pt.finantarea cheltcurente din domeniul sanatatii

43.10.10

3.985,45

3.930,00

1.120,03

2.809,97

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

31.061,00

14.561,00

11.933,79

2.627,21

Sume alocate ptr.stimulentul de risc FNUASS

43.10.40

250,00

250,00

62,50

187,50

15. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE BV.

31.601,41

17.707,28

16.743,92

963,36

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

19.968,29

9.984,16

8.472,72

1.511,44

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

24,55

12,28

4,75

7,53

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

10.500,00

5.250,00

4.862,36

387,64

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

9.438,00

4.719,00

3.603,26

1.115,74

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

5,74

2,88

2,35

0,53

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

379,06

379,06

543,71

-164,65

Donatii si sponsorizări

37.10.01

467,26

467,26

543,71

-76,45

Vărsăminte din SF pentru finanțarea SD a bugetului local

37.10.03

-88,20

-88,20

0,00

-88,20

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

2.470,00

-2.470,00

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

2.470,00

-2.470,00

Subvenții de la alte administratii

43.10

11.254,06

7.344,06

5.257,49

2.086,57

Subvenții din BL pt. finanțarea chelt. Curente din domeniul sanatatii

43.10.10

2.881,56

2.866,56

974,84

1.891,72

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

7.790,00

3.895,00

3.740,15

154,85

Sume alocate ptr.stimulentul de risc FNUASS

43.10.40

582,50

582,50

542,50

40,00

16. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BV.

33.478,67

18.791,56

13.936,66

4.854,90

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

18.261,31

9.667,54

6.589,28

3.078,26

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

200,00

140,00

42,53

97,47

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

13.121,45

6.166,68

4.525,83

1.640,85

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

4.939,86

3.360,86

2.020,92

1.339,94

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

55,79

-55,79

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

55,79

-55,79

Subvenții de la alte administratii

43.10

15.217,36

9.124,02

7.291,59

1.832,43

Subvenții dinBL pt. finanțarea chelt. Curente din domeniul sanatatii

43.10.10

2.416,22

2.164,02

1.238,57

925,45

explicatii

COD

Program an 2020

Trim l+ll

Realizat la

30.06.2020

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

12.341,14

6.500,00

5.615,52

884,48

Sume alocate ptr.stimulentul de risc FNUASS

43.10.40

460,00

460,00

437,50

22,50

17. SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BV.

85.282,22

45.931,93

38.654,17

7.277,76

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

36.701,00

19.489,90

17.401,40

2.088,50

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

701,00

351,00

337,00

14,00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

29.000,00

15.523,90

13.953,40

1.570,50

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

7.000,00

3.615,00

3.111,00

504,00

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

33,06

33,06

36,56

-3,50

Donatii si sponsorizări

37.10.01

33,06

33,06

36,56

-3,50

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

317,36

-317,36

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

317,36

-317,36

Subvenții de la alte administratii

43.10

48.548,16

26.408,97

20.898,85

5.510,12

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

2.738,77

2.681,77

1.078,43

1.603,34

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

44.164,39

22.082,20

18.625,42

3.456,78

Sume alocate ptr.stimulentul de risc FNUASS

43.10.40

1.645,00

1.645,00

1.195,00

450,00

18. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE BV.

57.340,20

32.133,20

38.795,85

-6.662,65

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

32.200,00

18.550,00

18.425,43

124,57

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

900,00

450,00

535,96

-85,96

vei ului i uni uui in duieie n iui leidiu uu udbuiu ue

33.10.21

28.900,00

16.900,00

16.840,07

59,93

""■“,J^iffrtiTi'dfîl'iL'bnfîaCtetfi'icneidie lu uneuuiie ue

33.10.30

2.400,00

1.200,00

1.049,40

150,60

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

7.628,40

-7.628,40

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0,00

0,00

7.628,40

-7.628,40

Subvenții de la alte administratii

43.10

25.140,20

13.583,20

12.742,02

841,18

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

111,70

54,70

54,70

0,00

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

23.458,50

11.958,50

12.317,32

-358,82

Sume alocate ptr.stimulentul de risc FNUASS

43.10.40

1.570,00

1.570,00

370,00

1.200,00

TOTAL CHELTUIELI

646.442,98

343.267,45

279.141,91

64.125,54

- cheltuieli de personal

10

472.541,45

246.385,91

217.758,43

28.627,48

- cheltuieli materiale

20

173.049,68

97.275,14

64.855,21

32.419,93

Alte cheltuieli

59

2.839,21

1.593,76

1.318,24

275,52

plati din anii precedenti

85

-1.987,36

-1.987,36

-4.789,97

2.802,61

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

0,00

0,00

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor Brașov

3.163,68

1.659,83

1.285,39

374,44

- cheltuieli de personal

10

2.849,90

1.459,63

1.210,87

248,76

- cheltuieli materiale

20

311,28

197,70

74,52

123,18

-alte cheltuieli

59

2,50

2,50

2,50

-plati din anii precedenti

85

0,00

CAP.61.10 ORDINE PUBLICĂ

7.023,23

3.823,23

2.430,32

1.392,91

- cheltuieli de personal

10

4.921,16

2.537,70

2.149,77

387,93

- cheltuieli materiale

20

2.102,07

1.285,53

285,16

1.000,37

-plati din anii precedenti

85

0,00

plati din anii precedenti

85

-4,61

4,61

CAP. 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT

8,47

8,47

0,00

8,47

Școala profesionala speciala Codlea

8,47

8,47

__________0,00

8,47

explicatii

COD

Program an 2020

Trim l+ll

Realizat la

30.06.2020

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

- cheltuieli materiale

20

8,47

8,47

8,47

CAP.66.10 SANATATE

617.498,37

327.074,78

266.710,05

60.364,73

- cheltuieli de personal

10

450.344,58

234.388,20

207.484,60

26.903,60

- cheltuieli materiale

20

166.387,14

93.131,67

62.728,63

30.403,04

Alte cheltuieli

59

2.754,01

1.542,27

1.282,18

260,09

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe

56

0,00

0,00

0,00

0,00

-plati din anii precedenti

85

-1.987,36

-1.987,36

-4.785,36

2.798,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

3.002,32

1.650,55

1.397,91

252,64

- cheltuieli de personal

10

2.908,54

1.584,77

1.362,11

222,66

- cheltuieli materiale

20

93,78

65,78

35,80

29,98

-plati din anii precedenti

85

0,00

0,00

0,00

0,00

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

96.018,59

48.785,14

38.868,48

9.916,66

-cheltuieli de personal

10

67.903,90

34.359,00

28.161,72

6.197,28

-cheltuieli materiale

20

28.264,54

14.850,99

11.131,61

3.719,38

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe

56

0,00

Alte cheltuieli

59

530,00

255,00

255,00

0,00

-plati din anii precedenti

85

-679,85

-679,85

-679,85

0,00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

34.071,91

20.177,78

13.241,11

6.936,67

-cheltuieli de personal

10

16.168,86

9.328,43

7.851,19

1.477,24

-cheltuieli materiale

20

17.954,42

10.947,22

5.510,82

5.436,40

Alte cheltuieli

59

102,00

55,50

49,59

5,91

-plati din anii precedenti

85

-153,37

-153,37

-170,49

17,12

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

300.302,91

154.646,97

131.109,49

23.537,48

-cheltuieli de personal

10

211.622,75

109.413,19

102.524,32

6.888,87

-cheltuieli materiale

20

87.390,16

44.467,78

30.765,73

13.702,05

Alte cheltuieli

59

1.290,00

766,00

600,30

165,70

-plati din anii precedenti

85

0,00

0,00

-2.780,86

2.780,86

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie

64.968,60

36.717,70

30.359,35

6.358,35

-cheltuieli de personal

10

52.991,43

29.498,33

24.494,14

5.004,19

-cheltuieli materiale

20

12.059,99

7.462,19

6.158,98

1.303,21

Alte cheltuieli

59

400,00

240,00

189,05

50,95

-plati din anii precedenti

85

-482,82

-482,82

-482,82

0,00

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

85.599,58

46.249,29

38.085,97

8.163,32

-cheltuieli de personal

10

71.733,90

36.697,28

32.113,00

4.584,28

-cheltuieli materiale

20

14.241,24

10.045,31

6.496,04

3.549,27

Alte cheltuieli

59

255,01

137,27

107,52

29,75

-plati din anii precedenti

85

-630,57

-630,57

-630,59

0,02

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

33.534,46

18.847,35

13.647,74

5.199,61

-cheltuieli de personal

10

27.015,20

13.507,20

10.978,12

2.529,08

-cheltuieli materiale

20

6.383,01

5.292,40

2.629,65

2.662,75

Alte cheltuieli

59

177,00

88,50

80,72

7,78

-plati din anii precedenti

85

-40,75

-40,75

-40,75

0,00

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

14.786,84

8.274,37

6.600,96

1.673,41

- cheltuieli de personal

10

11.894,39

6.450,00

5.497,15

952,85

- cheltuieli materiale

20

2.844,75

1.793,67

1.080,93

712,74

- alte cheltuieli

59

47,70

30,70

22,88

7,82

explicatii

COD

Program an

2020

Trim l+ll

Realizat la

30.06.2020

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

8,00

5,00

0,00

5,00

- cheltuieli materiale

20

8,00

5,00

5,00

Muzeul de Arta

1.434,86

777,37

630,01

147,36

- cheltuieli de personal

10

1.062,89

599,62

502,72

96,90

- cheltuieli materiale

20

368,27

175,05

127,29

47,76

- alte cheltuieli

59

3,70

2.70

0,00

2,70

Muzeul Județean de Istorie

3.762,60

1.970,41

1.522,61

447,80

- cheltuieli de personal

10

2.905,35

1.508,85

1.269,54

239,31

- cheltuieli materiale

20

857,25

461,56

253,07

208,49

Muzeul de Etnografie

2.399,92

1.497,22

1.209,38

287,84

- cheltuieli de personal

10

1.745,42

986,92

869,84

117,08

- cheltuieli materiale

20

654,50

510,30

339,54

170,76

Muzeul Casa Mureșenilor

1.238,74

680,92

608,56

72,36

- cheltuieli de personal

10

1.032,44

583,50

528,15

55,35

- cheltuieli materiale

20

206,30

97,42

80,41

17,01

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

3.353,38

1.875,30

1.550,17

325,13

- cheltuieli de personal

10

3.057,14

1.716,46

1.419,85

296,61

- cheltuieli materiale

20

252,24

130,84

107,44

23,40

- alte cheltuieli

59

44,00

28,00

22,88

5,12

Centrul Cultural Reduta

2.589,34

1.468,15

1.080,23

387,92

- cheltuieli de personal

10

2.091,15

1.054,65

907,05

147,60

- cheltuieli materiale

20

498,19

413,50

173,18

240,32

Cap.68.10 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

3.866,53

2.359,85

2.099,65

260,20

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

3.866,53

2.359,85

2.099,65

260,20

- cheltuieli de personal

10

2.531,42

1.550,38

1.416,04

134,34

- cheltuieli materiale

20

1.300,11

791,18

670,43

120,75

-alte cheltuieli

59

35,00

18,29

13,18

5,11

CAP.83.10 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

95,86

66,92

15,54

51,38

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

95,86

66,92

15,54

51,38

- cheltuieli materiale

20

95,86

66,92

15,54

51,38

DIRECTOR EXECUTIV, AGAFIȚEI GABRIELA


SEF SERVICIU BUGET, BROSCĂȚAhFRAMONA

Cont de execuție la 30.06.2020 al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program an 2020

Trim l+ll 2020

Realizat la

30.06.2020

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

40.505,22

27.125,11

4.175,08

22.950,03

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

588,20

588,20

0,00

588,20

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

588,20

588,20

0,00

588,20

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

504,04

-504,04

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0,00

0,00

504,04

-504,04

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

43,11

21,56

14,09

7,47

Subvenții de la bugetul de stat

42.10.70

43,11

21,56

14,09

7,47

Subvenții de la alte administrații

43.10

39.583,56

26.359,21

3.598,13

22.761,08

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sănătății

43.10.14

36.822,40

24.384,55

3.574,13

20.810,42

Subvenție pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

2.761,16

1.974,66

24,00

1.950,66

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014-202

48.10

290,35

156,14

58,82

97,32

Fondul European de Dezvoltare Regională

48.10.01

21,90

21,90

19,41

2,49

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

0,00

0,00

14,83

-14,83

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.01.02

21,90

21,90

4,58

17,32

Fondul Social European

48.10.02

268,45

134,24

39,41

94,83

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

229,02

114,52

0,00

114,52

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

39,43

19,72

39,41

-19,69

1. MUZEUL DE ETNOGRAFIE

290,00

44,00

0,00

44,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

290,00

44,00

0,00

44,00

Subvenție pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

290,00

44,00

0,00

44,00

2. MUZEUL DE ARTĂ

105,50

9,00

0,00

9,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

105,50

9,00

0,00

9,00

Subvenție pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

105,50

9,00

0,00

9,00

3. MUZEUL DE ISTORIE

2.155,46

1.711,46

0,00

1.711,46

Subvenții de la alte administrații

43.10

2.155,46

1.711,46

0,00

1.711,46

Subvenție pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

2.155,46

1.711,46

0,00

1.711,46

5. CENTRUL CULTURAL REDUTA

51,00

51,00

0,00

51,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

51,00

51,00

0,00

51,00

Subvenție pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

51,00

51,00

0,00

51,00

6. ȘCOALA DE ARTE Șl MESERII BRAȘOV

17,00

17,00

0,00

17,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

17,00

17,00

0,00

17,00

Subvenție pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

17,00

17,00

0,00

17,00

7. UNITATEA MEDICO SOCIALA SÂNPETRU

94,20

94,20

24,00

70,20

Subvenții de la alte administrații

43.10

94,20

94,20

24,00

70,20

Subvenție pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

94,20

94,20

24,00

70,20

9. D.J.C.E P.

48,00

48,00

0,00

48,00

Subvenții de la alte administrații

43.10

48,00

48,00

0,00

48,00

Subvenție pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

48,00

48,00

0,00

48,00

11. SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII

2.549,47

1.083,71

216,94

866,77

Subvenții de la alte administrații

43.10

2.549,47

1.083,71

216,94

866,77

EXPLICAȚII

COD

Program an 2020

Trim l+ll 2020

Realizat la

30.06.2020

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

2.549,47

1.083,71

216,94

866,77

12. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ

21.470,69

10.772,07

1.029,73

9.742,34

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

500,00

500,00

0,00

500,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

500,00

500,00

0,00

500,00

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

0,00

0,00

6,13

-6,13

Subvenții de la bugetul de stat

42.10.70

0,00

0,00

6,13

-6,13

Subvenții de la alte administrații

43.10

20.948,79

10.250,17

1.008,27

9.241,90

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sănătății

43.10.14

20.948,79

10.250,17

1.008,27

9.241,90

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțării aferente cadrului financiar

48.10

21,90

21,90

15,33

6,57

Fondul European de Dezvoltare Regională

48.10.01

21,90

21,90

15,33

6,57

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

0,00

0,00

14,83

-14,83

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.01.02

21,90

21,90

0,50

21,40

Prefinantare

48.10.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

13. SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE

2.871,96

2.871,96

286,44

2.585,52

Subvenții de la alte administratii

43.10

2.871,96

2.871,96

286,44

2.585,52

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

2.871,96

2.871,96

286,44

2.585,52

14. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE

4.723,38

4.533,15

1.038,27

3.494,88

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

88,20

88,20

0,00

88,20

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

88,20

88,20

0,00

88,20

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

21,91

-21,91

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0,00

0,00

21,91

-21,91

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

43,11

21,56

6,33

15,23

Subvenții de la bugetul de stat

42.10.70

43,11

21,56

6,33

15,23

Subvenții de la alte administratii

43.10

4.323,62

4.289,15

970,62

3.318,53

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

4.323,62

4.289,15

970,62

3.318,53

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantarii aferente cadrului financiar

48.10

268,45

134,24

39,41

94,83

Fondul Social European

48.10.02

268,45

134,24

39,41

94,83

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.10.02.01

229,02

114,52

0,00

114,52

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.10.02.02

39,43

19,72

39,41

-19,69

15. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

2.538,36

2.299,36

163,79

2.135,57

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

3,14

-3,14

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0,00

0,00

3,14

-3,14

Subvenții de la alte administratii

43.10

2.538,36

2.299,36

160,65

2.138,71

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

2.538,36

2.299,36

160,65

2.138,71

16. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE

3.590,20

3.590,20

1.415,91

2.174,29

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0,00

0,00

478,99

-478,99

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0,00

0,00

478,99

-478,99

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

0,00

0,00

1,63

-1,63

Subvenții de la bugetul de stat

42.10.70

0,00

0,00

1,63

-1,63

Subvenții de la alte administratii

43.10

3.590,20

3.590,20

931,21

2.658,99

EXPLICAȚII

COD

Program an 2020

Trim l+ll 2020

Realizat la

30.06.2020

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

3.590,20

3.590,20

931,21

2.658,99

Fondul European de Dezvoltare Regionala

48.10.01

0,00

0,00

4,08

-4,08

Prefinantare

48.10.01.02

0,00

0,00

4,08

-4,08

TOTAL CHELTUIELI

42.046,90

28.666,79

2.567,41

26.099,38

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

339,77

184,01

66,80

117,21

- cheltuieli de capital

71

41.707,13

28.482,78

2.500,61

25.982,17

CAP.54,10 Alte servicii publice

48,00

48,00

0,00

48,00

Direcția de Evidenta

48,00

48,00

0,00

48,00

- cheltuieli de capital

71

48,00

48,00

48,00

CAP.61,10 Ordine publica si siguranța naționala

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltuieli de capital

71

0,00

0,00

0,00

CAP.66.10 SANATATE

39.285,74

26.692,13

2.543,41

24.148,72

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

339,77

184,01

66,80

117,21

- cheltuieli de capital

71

38.945,97

26.508,12

2.476,61

24.031,51

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

2.549,47

1.083,71

97,94

985,77

-cheltuieli de capital

71

2.549,47

1.083,71

97,94

985,77

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

4.745,29

4.555,06

1.037,42

3.517,64

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

317,87

162,11

66,80

95,31

-cheltuieli de capital

71

4.427,42

4.392,95

970,62

3.422,33

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

22.508,33

11.809,71

29,75

11.779,96

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

21,90

21,90

0,00

21,90

-cheltuieli de capital

71

22.486,43

11.787,81

29,75

11.758,06

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie

4.069,19

4.069,19

931,21

3.137,98

-cheltuieli de capital

71

4.069,19

4.069,19

931,21

3.137,98

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

2.871,96

2.871,96

286,44

2.585,52

-cheltuieli de capital

71

2.871,96

2.871,96

286,44

2.585,52

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

2.541,50

2.302,50

160,65

2.141,85

-cheltuieli de capital

71

2.541,50

2.302,50

160,65

2.141,85

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

2.618,96

1.832,46

0,00

1.832,46

- cheltuieli de capital

71

2.618,96

1.832,46

0,00

1.832,46

Muzeul de Istorie

2.155,46

1.711,46

0,00

1.711,46

- cheltuieli de capital

71

2.155,46

1.711,46

0,00

1.711,46

Muzeul de Arta

105,50

9,00

0,00

9,00

- cheltuieli de capital

71

105,50

9,00

0,00

9,00

Școala de Arta si Meserii Tiberiu Brediceanu

17,00

17,00

0,00

17,00

- cheltuieli de capital

71

17,00

17,00

0,00

17,00

Muzeul de Etnografie

290,00

44,00

0,00

44,00

- cheltuieli de capital

71

290,00

44,00

0,00

44,00

Centrul Cultural REDUTA

51,00

51,00

0,00

51,00

- cheltuieli de capital

71

51,00

51,00

0,00

51,00

Cap.68.10 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

94,20

94,20

24,00

70,20

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

94,20

94,20

24,00

70,20

- cheltuieli de capital

71

94,20

94,20

24,00

70,20

DIRECTOR EXECUTIV, AGAFIȚEI GABRIELA


SEF SERVICIU BUGET, BROSCĂȚAN RAMONA


SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, Maria Dilmbrăveanu

CONT DE EXECUȚIE LA 30.06.2020 AL JUDEȚULUI BRAȘOV BUGETUL CREDITELOR INTERNE SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2020

Program Trim.l+ll

Realizat la 30.06.2020

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

134.452,74

132.447,74

0,00

132.447,74

Alte operațiuni finnciare

41,07

134.452,74

132.447,74

0,00

132.447,74

Sume aferente creditelor interne

41,07,02

134.452,74

132.447,74

0,00

132.447,74

TOTAL CHELTUIELI

134.452,74

132.447,74

0,00

132.447,74

-programe din FEDR

58

43.552,00

41.547,00

0,00

41.547,00

- cheltuieli de capital

70

90.900,74

90.900,74

0,00

90.900,74

66,07- SĂNĂTATE

66,07

10.145,00

8.140,00

0,00

8.140,00

-programe din FEDR

58

8.697,00

6.692,00

0,00

6.692,00

- cheltuieli de capital

70

1.448,00

1.448,00

0,00

1.448,00

68,07- SĂNĂTATE

68,07

2.365,00

2.365,00

0,00

2.365,00

-programe din FEDR

58

2.365,00

2.365,00

0,00

2.365,00

- cheltuieli de capital

70

0,00

0,00

0,00

0,00

84.07 TRANSPORTURI

84.07

121.942,74

121.942,74

0,00

121.942,74

-programe din FEDR

58

32.490,00

32.490,00

0,00

32.490,00

- cheltuieli de capital

70

89.452,74

89.452,74

0,00

89.452,74

DIRECTOR EXECUTIV,


SEF SERVICIU BUGET,


AGAFITEI GABRIELA


BROSC,


[AN RAMONA