Hotărârea nr. 240/2020

Hotărârea nr.240 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 31.07.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j ud b rasov. ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 240 din data de 31.07.2020

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31.07.2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2020;

Analizând Dispoziția nr. 425/24.07.2020, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 31.07.2020, ora 11,00;

Ținând cont de:

 • - măsurile dispuse prin H.G.R. nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 97/24.03.2020 privind aprobarea organizării ședințelor de plen ale Consiliului Județean Brașov în cazul situațiilor de urgență;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8), art.178 alin. (1), art.179 alin. (1) și (2) lit. „a” și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 2 puncte la punctul nr. 26 - ..Diverse”, al ordinii de zi, precum și de scoatere a punctului nr. 4 al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31.07.2020.

Art. 2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data 31.07.2020, conform Dispoziției nr. 425/24.07.2020, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 31 iulie 2020, ora 11,00.


Contrasemnează, Secretar generafal județului Maria Dj/nwrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

PREȘEDINTE

Cod: F-05
DISPOZIȚIA NR. 425 din data de 24.07.2020

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășură prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 31.07.2020 ora 1100

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.178 alin. (1), art.179 alin. (1) și (2) lit.a) și ale art.196 alin.(l) lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 31 iulie 2020, ora 1100, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 10.07.2020.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2020 a bugetului Județului Brașov.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pe anul 2020.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.J nr. 2/2020 privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.l la H.C.J. nr. 19/2020 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Gestionarea efectelor pandemiei COVID-19 în județul Brașov” și a acordului de parteneriat.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.J. nr.236/2020 pentru aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov” și a acordului de parteneriat.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de desființare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 10. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile situate în municipiul Brașov, str. Alexandru loan Cuza nr. 28. către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.7 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.l2.

 • 12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Postăvarului nr.22.

 • 13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 9, apartamentului Bl4, pivnița apartamentului nr. 9, apartamentului SAD5, apartamentului SAD6, apartamentului SAD7, apartamentului SAD8, parte a imobilului monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 42-44.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al UAT Județul Brașov în domeniul public al UAT Municipiul Brașov a imobilelor situate în Brașov str. Mureșenilor nr. 1 și nr. 9.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al UAT Municipiul Brașov a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. G. Coșbuc, nr. 2 în domeniul public al UAT Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii unei poziții - imobil (construcție) în Lista - Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la HCJ nr. 100/2001cu modificările și completările ulterioare.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii unei poziții în Lista - Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la HCJ nr.l00/2001cu modificările și completările ulterioare.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea abrogării poziției 444 și modificării pozițiilor 435, 436, 437, 438, 439.440,441,442,443 și 445 din Anexa - Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la HCJ nr. 100/200leu modificările și completările ulterioare.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției 1236 din Anexa - Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la HCJ nr. 100/200leu modificările și completările ulterioare și includerii în domeniul public al Județului Brașov a 27 fonduri muzeale.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării, completării și abrogării unor poziții din Anexa -Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la HCJ nr. IOO/2OOlcu modificările și completările ulterioare.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului comisiei de negociere constituită în vederea cumpărării imobilului înscris în CF nr.!38303-CI-UI Brașov, nr. cadastral 138303-CI-UI (C.F. vechi nr.55349. 5243/1) situat în Municipiul Brașov, Piața Sfatului, nr. 15.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării proiectului “Carpathian Route - exploring, promoting and protecting the richness of the cultural and natural heritage of the Carpathian Region” (Traseul Carpaților - explorarea, promovarea și protejarea bogăției patrimoniului cultural și natural al Regiunii Carpatice) în cadrul Programului cu finanțare EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

 • 23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea memoriului privind necesitatea susținerii la nivel național a dezvoltării turismului sustenabil județean în România și în mod special în județul Brașov, adresat Guvernului României, elaborat în cadrul Proiectului Tematic Trail Trigger- Three T (Programul Interreg Europe).

 • 24. Informare privind misiunile de audit efectuate de auditorii externi ai Camerei de Conturi Brașov în perioada martie 2020-iunie 2020.

 • 25. Prezentarea conținutului Memoriului privind dezvoltarea turismului sustenabil în Județul Brașov.

 • 26. Diverse.

PREȘEDINTE Adrian-ldan Veștea


v/


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Puncte propuse suplimentar pe ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31.07.2020

 • 1. Proiect de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă la domiciliu, în specialitatef anestezie terapie intensivă, pe perioada nominalizării prin ordin de ministru a Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. loan Aurel Sbârcea” ca spital suport COVID-19.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 483/25.10.2013 privind însușirea listei actualizate a bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, Secțiunea I — Drumuri.


  Vic^p^ședinte

  Alexandr