Hotărârea nr. 239/2020

Hotărârea nr.239 – privind participarea ca partener și implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a Proiectului ”RACOS – Responsabilitate, Acces, Cooperare, Oportunități și Susținere” precum și asigurarea sustenabilității activităților din proiect, în valoare de 15.000 Ron, pe o perioadă de 5 ani de la încetarea convenției de finanțare și aprobarea acordului de parteneriat.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax; +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.239 din data de 10 iulie 2020

- privind participarea ca partener și implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a Proiectului ”RACOS - Responsabilitate, Acces, Cooperare, Oportunități și Susținere” precum și asigurarea sustenabilității activităților din proiect, în valoare de 15.000 Ron, pe o perioadă de 5 ani de la încetarea convenției de finanțare și aprobarea acordului de parteneriat

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 10 iulie 2020;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr.ad.3510 din data de 02.07.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate cu nr.3510 din data de 03.07.2020 întocmit de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune participarea ca partener și implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a Proiectului ”RACOS - Responsabilitate, Acces, Cooperare, Oportunități și Susținere” precum și asigurarea sustenabilității activităților din proiect, în valoare de 15.000 Ron, pe o perioadă de 5 ani de la încetarea convenției de finanțare și aprobarea acordului de parteneriat;

Văzând adresele nr. 14050/24.02.2020, nr.44390/30.06.2020 înregistrate la Consiliul Județean Brașov cu nr.3194/25.02.2020, nr. 10356/01.07.2020 transmise de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

în conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011 și ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale,cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare H.G. nr.l 18/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.l97/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale,cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr.7, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin.l, lit.a și lit.d, alin.2, lit.b, alin.5, lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.l, lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă participarea ca partener a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în cadrul Proiectului ”RACOS - Responsabilitate, Acces, Cooperare, oportunitate și Susținere”, depus spre finanțare de Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, în calitate de lider, în parteneriat cu Asociația de Servicii Sociale SCUT, cu Asociația "îngrijire Acasă”, în cadrul programului "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul nr.4 "Dezvoltare locală”.

 • Art.2. - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, va implementa Proiectul ”RACOS - Responsabilitate, Acces, Cooperare, oportunitate și Susținere”, depus spre finanțare de Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, în calitate de lider, în parteneriat cu Asociația de Servicii Sociale SCUT, cu Asociația "îngrijire Acasă”, în cadrul programului "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul nr.4 "Dezvoltare locală”

 • Art.3. - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, va suporta toate cheltuielile neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum și toate costurile suplimentare din fonduri proprii, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului proiectului.

 • Art.4. - Se asigură sustenabilitatea activităților din proiect, în valoare de 15.000 Ron, pe o perioadă de 5 ani de la încetarea convenției de finanțare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • Art.5. - Se împuternicește doamna Gîrbacea Julieta, director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov să semneze cererea și convenția de finanțare.

 • Art.6.- Se aprobă Acordul de parteneriat Anexa 5 conform Anexelor la Ghidul aplicantului, apelul nr.4 "Dezvoltare locală” în cadrul Programului "Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art.7. - Președintele Consiliului Județean va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
  Aprobat conform HCJ           &


Acord de Parteneriat încheiat între

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov Brașov, Bd Eroilor 33, mansardă, CIF 18884295 Reprezentată prin Pascu Mihai Lucian denumit în continuare “Promotor de Proiect” . și

Asociația îngrijire ACASĂ

Brașov, str. 1 Mai 34, CIF 33285834 Reprezentată legal prin

Boghiu Samoilă Flavia Ramona - Vicepreședinte denumit în continuare “Partener de Proiect 1”

Asociația de Servicii Sociale SCUT Brașov, str. Tebea nr.16, CIF 13652448 Dima Gabriela- Președinte denumit în continuare “Partener de Proiect 2”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov Brașov, str Iuliu Maniu 6, CIF 9870339 Reprezentată legal prin

Gârbacea Julieta Aurelia - Director general denumit în continuare “Partener de Proiect 3”

denumite în continuare, individual “Parte” și împreună “Părți” pentru implementarea Proiectului RACOS - Responsabilitate, Acces, Cooperare, Oportunități și Susținere finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Declinarea responsabilității:


Prezentul model de Acord de Parteneriat are drept scop asistarea Promotorilor de Proiect și a Partenerilor de Proiect în pregătirea acordurilor de parteneriat prevăzute la Articolul 7.7 al Regulamentelor de implementare a Mecanismelor Financiare SEE și Norvegian 2014-2021. Acesta este furnizat numai cu scop informativ, iar conținutul său nu este destinat a înlocui

PREAMBUL:

Prezentul proiect este propus spre finanțare în contextul derulării Granturilor SEE 2014-2020 care vizează intervenții la nivel local, județean micro- sau macro-regional, în completarea Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene.

Obiectivul general al apelului "dezvoltare locală” este de a oferi suport pentru implementarea unor măsuri de dezvoltare locală, la nivel local, județean, micro sau macro-regional. Aceste măsuri vor contribui la creșterea accesului grupurilor dezavantajate la servicii sociale, precum și la creșterea nivelului de satisfacție a acestor grupuri cu privire la calitatea acestora.

Proiectul “RACOS - Responsabilitate, Acces, Cooperare, Oportunități și Susținere” își propune ca obiectiv principal facilitarea organizării unei echipe multidisciplinare de intervenție comunitară capabilă să dezvolte un sistem de servicii și facilități complexe și integrate, care să implice principalele grupuri țintă formate din copii, tineri și adulți, părinți/tutori și persoane inactive/somere din familii defavorizate din localitățile Racosul de Jos si Mateias, în două sau mai multe tipuri de activități - de la educație nonformala- la servicii socio-medicale, de la medierea ocupării - la servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit.

S-A CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1 - Scop și obiective

 • 1. Prezentul Acord de Parteneriat (denumit în continuare “Acordul”) definește drepturile și obligațiile Părților și stabilește termenii și condițiile colaborării acestora în implementarea Proiectului

Anexa "Listă de activități” anexată acestui document prezintă detaliat responsabilitățile fiecărui partener în cadrul fiecăreia dintre cele 11 activități ale propunerii de proiect.

 • 2. Părțile vor acționa în conformitate cu cadrul legal al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, și anume cu Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 (denumit în continuare „Regulamentul”). Părțile admit în mod expres că au acces și sunt familiarizate cu conținutul Regulamentului.

 • 3. Orice anexe la prezentul Acord constituie parte integrantă a Acordului. în cazul unor neconcordanțe între Anexe și Acord, prevederile celui din urmă vor prevala.

Articolul 2 - Intrarea în vigoare și durata

1. Prezentul Acord va intra în vigoare la data aplicării ultimei semnături de către Părți. Acesta va rămâne în vigoare până când Partenerul de Proiect își va fi îndeplinit în totalitate obligațiile față de Promotorul de Proiect, așa cum au fost definite în prezentul Acord.

Articolul 3 - Principalele roluri și responsabilități ale Părților

Dispoziții generale privind relațiile dintre părți:

Managementul întregului proiect este realizat de promotorul de proiect. Acesta coordonează implementarea proiectului, se asigură de atingerea indicatorilor, a rezultatelor, de calitatea acțiunilor din cadrul poiectului și de satisfacția grupurilor țintă în legătură cu proiectul. Promotorul de proiect este cel care centralizează informațiile pentru întocmirea rapoartelor intermediare și finale și păstrează legătura cu Operatorul de Program. Promotorul de Proiect se asigură de realizarea auditului proiectului și de promovarea și publicitatea proiectului conform regulilor de identitate vizuală ale programului.

Suma gestionată de PP în cadrul proiectului este de 2.006.788,41 lei.

Partenerii din cadrul proiectului se vor asigura de implementarea în condiții optime a activităților în care sunt implicați prin asumarea integrală a responsabilităților, asigurarea resurselor umane, materiale, financiare corespunzătoare, colaborarea cu ceilalți parteneri și cu promotorul de proiect, asigurându-i acestuia din urmă, auditorului, operatorului de program și reprezentanților finanțatorului informațiile solicitate și acces cu privire la monitorizare.

Sumele gestionate de fiecare dintre parteneri pentru implementarea proiectului sunt următoarele:

P1 - 1.305.449,15 lei

P2 - 668.447,03 lei

P3 - 727.735,15 lei

Responsabilitățile specifice în cadrul fiecărei activități pentru promotorul de proiect și fiecare dintre parteneri sunt detaliate în anexa prezentului document - Lista de activitati.

 • 1. Părțile vor lua toate măsurile adecvate și necesare pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor și obiectivelor care decurg din prezentul Acord.

 • 2. Părțile își vor îndeplini obligațiile care le revin cu eficiență, transparență și conștiinciozitate. Acestea se vor informa reciproc cu privire la toate aspectele importante pentru cooperarea generală și pentru implementarea activităților care urmează a fi desfășurate. Acestea vor acționa cu bună-credință în toate chestiunile și vor acționa, în orice moment, în interesul Programului și al Proiectului.

 • 3. Părțile vor pune la dispoziție personal suficient și calificat, care își va desfășura activitatea la cel mai înalt standard profesional. în timpul executării obligațiilor în temeiul prezentului Acord, personalul și entitățile angajate de oricare dintre Părți vor respecta legislația țărilor respective.

 • 4. Ori de câte ori, în îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul prezentului Acord, personalul uneia din Părți se află la sediul celeilalte Părți sau în orice altă locație pe teritoriul țării celeilalte Părți la solicitarea acelei Părți, acea Parte se va asigura că sediul și locațiile respectă toată legislația și standardele naționale aplicabile privind sănătatea, securitatea și protecția mediului. Părțile vor lua toate măsurile de precauție necesare pentru a preveni apariția oricărei vătămări corporale sau daune asupra bunurilor celeilalte Părți în legătură cu implementarea Proiectului.

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, Promotorul Proiectului, o va desemna Coordonator de proiect pe doamna Dinu Magdalena care va avea responsabilitatea operațională pentru implementarea Proiectului și va servi ca punct de contact pentru comunicare și pentru toate schimburile de documentație și materiale între Părți

Asociația îngrijire ACASĂ, Partenerul 1 în cadrul proiectului, va desemna ca responsabil de proiect, Coordonator P1, pe doamna Boghiu Samoilă Flavia Ramona care va avea responsabilitatea operațională pentru implementarea Proiectului și va servi ca punct de contact pentru comunicare și pentru toate schimburile de documentație și materiale între Părți.

Asociația de Servicii Sociale SCUT va desemna ca responsabil de proiect, Coordonator P2, pe doamna Busuioc Mariana care va avea responsabilitatea operațională pentru implementarea Proiectului, gestionarea resursei umane, financiare și materiale ce revin P2 și va servi ca punct de contact pentru comunicare și pentru toate schimburile de documentație și materiale între Părți.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov va desemna ca responsabil de proiect, Coordonator P3, pe doamna Manea Andreea Nicoleta care va avea responsabilitatea operațională pentru implementarea Proiectului, gestionarea resursei umane, financiare și materiale ce revin P2 și va servi ca punct de contact pentru comunicare și pentru toate schimburile de documentație și materiale între Părți.

Articolul 4 - Obligațiile Promotorului de Proiect

 • 1. Promotorul de Proiect este responsabil pentru coordonarea generală, managementul și implementarea Proiectului în conformitate cu cadrul de reglementare și contractual specificat în prezentul Acord. Acesta își asumă în exclusivitate responsabilitatea față de Operatorul de Program privind implementarea cu succes a Proiectului.

 • 2. Promotorul de Proiect se angeajază, printre altele:

 • (a) să asigure implementarea corectă și la timp a activităților Proiectului;

 • (b) să informeze cu promptitudine Partenerul de Proiect cu privire la toate circumstanțele care ar putea avea un impact negativ asupra implementării corecte și la timp a oricăreia dintre activitățile Proiectului și cu privire la orice eveniment care ar putea conduce la întreruperea temporară sau definitivă sau la orice deviere față de Proiect;

 • (c) să asigure Partenerului de Proiect acces la toate documentele, datele și informațiile disponibile aflate în posesia sa, care pot fi necesare sau utile Partenerului de Proiect pentru îndeplinirea obligațiilor sale; în cazul în care astfel de documente, date și informații nu sunt în limba Engleză, va furniza o traducere în limba Engleză a acestora, la solicitarea Partenerului de Proiect;

 • (d) să furnizeze Partenerului de Proiect o copie semnată a Contractului de Proiect, inclusiv orice modificări ulterioare ale acestuia, la data intrării lor în vigoare;

 • (e) să consulte Partenerul de Proiect înainte de a transmite Operatorului de Program orice solicitare de modificare a Contractului de Proiect care ar putea afecta sau ar putea fi de interes pentru rolul, drepturile și obligațiile Partenerului de Proiect, ce decurg din acestea;

 • (f) să pregătească și să transmită în timp util Operatorului de Program rapoarte intermediare ale proiectului în legătură cu cererile de plată, în conformitate cu Acordul de Program și Contractul de Proiect astfel încât să se respecte termenele de plată către Partenerul de Proiect, așa cum se prevede în prezentul Acord;

 • (g) să transfere în contul bancar desemnat al Partenerului de Proiect toate plățile datorate, până la termenele stabilite;

 • (h) să se asigure că Partenerul de Proiect primește cu promptitudine toată asistența de care poate avea nevoie pentru îndeplinirea sarcinilor sale;

 • 3. Obligații ale Promotorului de Proiect privind sustenabilitatea proiectului:

-PP va asigura derularea în continuare a următoarelor activitati (atat din perspectiva implicării resurselor umane implicate, cat si perspectiva costurilor administrative si de transport, implicate de derularea activităților): astfel, PP va continua implementarea atelierelor de educație remediată și modulelor referitoare la discriminare și bullying, pentru 150 de beneficiari pe parcursul a 5 ani de implementare -cate 50 beneficiari/an, de doua ori/lună si va asigura animarea comunităților în vederea participării membrilor GT la activitatile din cadrul proiectului pentru același număr de persoane tot de două ori/lună; va asigura menținerea funcționării Centrului Multifuncțional de sanatate, igiena si educație atat din perspectiva costurilor de funcționare si mentenanta a echipamentelor, dar si din perspectiva funcționarii acestui centru si asigurării accesului pentru minim 150 de beneficiari la serviciile de igiena (spalare si uscare a hainelor); va derula, de asemenea, activitatile de informare privind combaterea discriminării prin implementarea de sesiuni cu elevii și angajații din comuna Racos, a cate doua sesiuni/luna pentru elevi si cate 1 sesiune/luna pentru an; totodată, va continua promovarea activităților derulate și rezultatelor proiectului in perioada de sustenabilitate, prin website-ul proiectului si contul de socializare pentru proiect, care vor fi menținute pe întreaga perioada de sustenabilitate a proiectului; nu în ultimul rând, PP va continua să monitorizeze implementarea in bune condiții ale activităților proiectului. Costurile estimate pentru menținerea acestor activități la nivel PP, sunt de 10.000 pe an, respectiv 50.000 de lei/ 5 ani din perspectiva resurselor umane, cheltuielilor administrative si de funcționare, de transport si mentenanță, cu precizarea ca personalul PP, isi va asuma implementarea activitatilor în baza atribuțiilor suplimentare stabilite de superiorii ierarhici prin fisa de post.

Articolul 5 - Obligațiile Partenerilor de Proiect

 • 1. Partenerii de Proiect sunt responsabili pentru îndeplinirea activităților și sarcinilor care i-au fost atribuite în conformitate cu prezentul Acord în „Listă de Activități”.

 • 2. în plus față de obligațiile de mai sus, Partenerii de Proiect sunt obligați:

 • (a) să informeze cu promptitudine Promotorul de Proiect asupra circumstanțelor relevante care pot avea impact asupra corectitudinii, oportunității și integralității performanței sale;

 • (b) să furnizeze Promotorului de Proiect toate informațiile necesare pentru pregătirea oricăror rapoarte pe care Promotorul de Proiect trebuie să le transmită Operatorului de Program la termenele și în conformitate cu formularele de raportare stabilite de Promotorul de Proiect;

 • (c) să informeze imediat Promotorul de Proiect cu privire la orice caz de fraudă, corupție sau altă activitate ilegală, suspectată sau reală, care i-a atras atenția, la orice nivel sau în orice etapă de implementare a Proiectului;

 • (d) să păstreze toate documentele justificative aferente Proiectului, inclusiv cheltuielile suportate, fie sub formă de originale, fie în versiuni certificate conforme cu originalul, pe suporturi de date acceptate în mod obișnuit, pentru cel puțin 5 ani de la aprobarea de către FMC/NMFA a raportului final al Programului;

 • (e) să furnizeze oricărui organism care efectuează evaluări intermediare sau ex-post ale Programului, precum și orice monitorizări, audituri și verificări la fața locului, în numele Mecanismului Financiar Norvegian, orice documente sau informații necesare în sprijinul evaluăii;

 • (f) să participe efectiv la promovarea obiectivelor, activităților și rezultatelor Mecanismului Financiar precum și contribuția Donatorului (Donatorilor) la reducerea decalajelor economice și sociale în Spațiul Economic European;

 • 3. Obligații ale Partenerului de Proiect privind sustenabilitatea proiectului:

 • - P1 va asigura derularea în continuare a următoarelor activitati (atat din perspectiva implicării resurselor umane implicate, cat si perspectiva costurilor administrative si de transport, implicate de derularea activităților): astfel, P1 va furniza modulele de educație pentru sănătate, educație sexuală, nutriție adaptate la grupul tintă, pentru 150 de beneficiari pe parcursul a 5 ani de implementare -cate 50 beneficiari/an, o data pe trimestru; va realiza o data pe an o campanie de screening pentru depistarea bolilor cu incidență ridicată - Hepatită (A, B sau C) si monitorizare a parametrilor fiziologici pentru 150 beneficiari din grupul țintă pe parcursul celor 5 ani de implementare, maxim 50 beneficiari/an; va continua monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor depistați pozitiv la activitățile de screening (Hepatită, HIV, Helicobacter pylori) si a activității de consiliere și mediere sanitară pentru beneficiarii cu stare de sănătate precară sau purtători ai virusului Hepatic sau HIV, îndrumarea acestora către servicii medicale specializate, frecvența desfășurării activităților urmând a se stabili în funcție de numărul de cazuri depistate în timpul proiectului; va asigura informarea PP cu privire la activitatile derulate si rezultatele obținute in perioada de sustenabilitate; va promova rezultatele si activitatile din perioada de sustenabilitate pe site-ul propriu. Costurile estimate pentru menținerea acestor activități la nivel PP, sunt de 6.000 pe an, respectiv 30.000 de lei/ 5 ani din perspectiva resurselor umane, cheltuielilor administrative, de transport, cu precizarea ca personalul P1, isi va asuma implementarea activitatilor în baza atribuțiilor suplimentare stabilite de superiorii ierarhici prin fisa de post, fie prin asumarea implementării activităților prin voluntarii implicați în organizație;

 • - P2 va asigura derularea în continuare a următoarelor activitati (atat din perspectiva implicării resurselor umane implicate, cat si perspectiva costurilor administrative si de transport, implicate de derularea activităților): astfel, P2 va asigura continuarea furnizării activităților de educație non formală pe parenting, activități creative, dependențe, stimă de sine, deprinderi de viață independentă, cu 150 persoane vulnerabile, 50 persoane/an, cu o frecvență trimestrială, în colaborare cu cadrele didactice din instituțiile de învățământ în Centrul multifuncțional de sanatate, igienă și educație; totodată, P2 își asumă si organizarea de workshopuri semestriale orgnizaționale pe diverse teme pentru specialiștii care lucrează cu persoane vulnerabile și de asemenea, lucrul direct cu tineri sau/și familii în risc social, individual, la sediul asociației, activitate curentă a asociației care vizează furnizarea de servicii social; va asigura informarea PP cu privire la activitatile derulate si rezultatele obținute in perioada de sustenabilitate; va promova rezultatele si activitatile din perioada de sustenabilitate pe site-ul propriu. Costurile estimate pentru menținerea acestor activități la nivel PP, sunt de 3.000 pe an, respectiv 15.000 de lei/ 5 ani din perspectiva resurselor umane, cheltuielilor administrative, de transport, cu precizarea ca personalul P2, isi va asuma implementarea activitatilor în baza atribuțiilor suplimentare stabilite de superiorii ierarhici prin fisa de post, fie prin asumarea implementării activităților prin voluntarii implicați în organizație;

 • - P3 va asigura derularea în continuare a următoarelor activitati (atat din perspectiva implicării resurselor umane implicate,cat si perspectiva costurilor administrative si de transport, implicate de derularea activităților): astfel, P3 va asigura continuarea furnizării activităților de sprijinire a inscrierii in cadrul activităților a celor 150 persoane vulnerabile vizate in perioada de sustenabilitate, 50 persoane/an, cu o frecvență trimestrială, în colaborare cu ceilalți parteneri din proiect; va sprijini P1 în derularea de activități de consiliere pentru beneficiarii cu stare de sănătate precară, prin consiliere de grup sau individuala si va asigura consilierea membrilor GT în accesarea de diverse tipuri de servicii, în funcție de particularități, pentru cele 150 persoane vulnerabile vizate in perioada de sustenabilitate, 50 persoane/an, cu o frecvență trimestrială; P3 își asumă si informarea legată de programele de formare și locurilor de muncă disponibile pentru cele 150 de persoane vizate in perioada de sustenabilitate, 50 persoane/an, cu o frecvență trimestrială; va asigura informarea PP cu privire la activitatile derulate si rezultatele obținute in perioada de sustenabilitate; va promova rezultatele si activitatile din perioada de sustenabilitate pe site-ul propriu. Costurile estimate pentru menținerea acestor activități la nivel P3, sunt de 3.000 pe an, respectiv 15.000 de lei/ 5 ani din perspectiva resurselor umane, cheltuielilor administrative, de transport, cu precizarea ca personalul P3, isi va asuma implementarea activitatilor în baza atribuțiilor suplimentare stabilite de superiorii ierarhici prin fisa de post, fie prin asumarea implementării activităților prin voluntarii implicați în organizație

După aprobarea cererii de finanțare, inainte de semnarea contractului de finanțare PP si partenerii isi vor asuma explicit, prin hotarari ale conducerii lor, asigurarea sustenabilitatii proiectului pe o perioada de 5 ani.

Articolul 6 - Bugetul Proiectului și eligibilitatea cheltuielilor

 • 1. Bugetul detaliat total al Proiectului, cota de buget a fiecărei Părți precum și alocarea bugetară sunt stabilite în Anexa 1 a Cererii de finanțare.

 • 2. Cheltuielile suportate de Partenerul de Proiect trebuie să fie în conformitate cu regulile generale privind eligibilitatea cheltuielilor cuprinse în Regulament, în special în Capitolul 8 al acestuia.

 • 3. Cheltuielile indirecte vor fi solicitate prin aplicarea următoarei metode: metoda în conformitate cu Articolele 8.5.1 (c) din Regulament.

Articolul 7 - Gestiunea financiară și modalitățile de plată

 • 1. Plata cotei de finanțare din grantul proiectului către Partenerul de Proiect se va face sub forma: plăți în avans. Cheltuielile suportate de parteneri vor fi în conformitate cu regulile generale privind eligibilitatea cheltuielilor, cuprinse în Regulament, în special în capitolul 8 și vor fi proporționale și necesare pentru implementarea proiectului.

 • 2. Plată în avans solicitată va fi de 25%.

 • 3. Plata avansului către Partenerul de Proiect se va face nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la creditarea plății avansului din Program în contul bancar al Promotorului de Proiect.

 • 4. Plățile intermediare se vor face pe baza cererilor de plată. Cererile de plată vor fi transmise Promotorului de Proiect împreună cu o confirmare din partea coordonatorului partenerului conform căreia cheltuielile solicitate sunt în conformitate cu principiile și regulile stabilite în prezentul Acord.

 • 5. Plățile intermediare către Partenerul de Proiect se vor face, în conformitate cu Articolul 7 alin 3, în termen de 5 zile lucrătoare.

 • 6. Plata soldului final se va face după dupenerea raportului final și a cererii de plată finală

 • 7. Toate sumele sunt exprimate în lei.

 • 8. Plățile către Partenerul de Proiect se vor efectua în contul bancar al Partenerului de Proiect, exprimate în lei

 • 9. Plățile vor fi considerate a fi fost efectuate la data debitării contului Promotorului de Proiect.

Articolul 8 - Dovada cheltuielilor

 • 1. Costurile suportate de Partenerul de Proiect vor fi justificate prin facturi achitate sau, alternativ, prin documente contabile cu valoare probatorie echivalentă.

 • 2. Dovada cheltuielilor va fi furnizată Promotorului de Proiect de către Partenerul de Proiect în măsura necesară pentru ca Promotorul de Proiect să-și respecte obligațiile față de Operatorul de Program.

 • 3. Cheltuielile indirecte solicitate prin aplicarea unei rate forfetare nu trebuie să fie justificate prin documente contabile.

Articolul 9 - Rapoarte de progres și financiare

Partenerul de proiectva transmite rapoartele intermediare și finale conform graficului stabilit cu Promotorul de proiect.

Articolul 10 - Audituri

Rapoartele intermediare și cel final vor fi însoțite de rapoarte de audit realizate conform cerințelor Operatorului de Program

Articolul 11 - Achiziții

1. Părțile vor respecta legislația națională și Europeană privind achizițiile publice, la orice nivel, în implementarea Proiectului.

2. Legislația aplicabilă privind achizițiile este legislația țării în care se efectuează achiziția.

Articolul 12 - Conflictul de interese

1. Părțile vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație care ar putea compromite executarea imparțială și obiectivă a prezentului Acord. Astfel de conflicte de interese pot apare în special ca urmare a intereselor economice, afinității politice sau naționale, legăturilor familiale sau emoționale, sau oricărei alte legături relevante sau a interesului comun. Orice conflict de interese care ar putea să apară în timpul executării prezentului Acord trebuie notificat fără întârziere celeilalte Părți, în scris. în eventualitatea unui astfel de conflict, Partea implicată va lua imediat toate măsurile necesare pentru rezolvarea acestuia.

2. Fiecare dintre Părți își rezervă dreptul de a verifica dacă aceste măsuri sunt adecvate și poate solicita luarea unor măsuri suplimentare, dacă este cazul, într-un interval de timp pe care îl va stabili. Părțile se vor asigura că personalul lor, consiliul de conducere și directorii nu sunt puși într-o situație care ar putea crea conflict de interese. Fiecare dintre Părți va înlocui imediat orice membru al personalului său care este expus la o astfel de situație.

Articolul 13 - Confidențialitate

Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidențialitatea asupra informațiilor primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de finanțare cu privire la transparență, și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Articolul 14- Dreptul de proprietate intelectuală

înainte de finalul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală privind rezultatele proiectului.

Articolul 15 - Răspundere

Părțile își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor contractuale și îndeplinirea rolurilor asumate conform cererii de finanțate și Anexei Listă de activități.

Articolul 16 - Nereguli

 • 1. Neregulile sunt definite în conformitate cu Articolul 12.2 al Regulamentului.

 • 2. în cazul în care una dintre Părți ia la cunoștință despre o neregulă, acea Parte va informa imediat cealaltă Parte în scris.

 • 3. în cazul în care măsurile de remediere a unei astfel de nereguli sunt luate de organismele competente menționate la Capitolul 12 al Regulamentului, inclusiv măsuri de recuperare a fondurilor, Partea în cauză va fi singura răspunzătoare pentru respectarea acestor măsuri și pentru returnarea către Program a acestor fonduri. în astfel de cazuri, Partenerul de Proiect va returna fondurile recuperate prin intermediul Promotorului de Proiect.

Articolul 17-Suspendarea plăților $i rambursarea

1. în cazul în care Operatorul de Program, Punctul Național de Contact sau Statul Donator [Statele Donatoare] ia decizia de a suspenda plățile și/sau de a solicita rambursarea de la Promotorul de Proiect, Partenerul de Proiect va lua măsurile necesare pentru a se conforma acestei decizii.

2. în sensul paragrafului anterior, Promotorul de Proiect va trimite fără întârziere Partenerului de Proiect o copie a deciziei menționate în paragraful anterior.

Articolul 18 - Rezilierea

1. Oricare dintre Părți poate rezilia prezentul Acord în cazul încălcării de către cealaltă Parte a obligațiilor ce-i revin.

2. în plus, în cazul rezilierii Contractului de Proiect pentru orice motiv, Promotorul de Proiect poate rezilia prezentul Acord, cu efect imediat.

Articolul 19 - Cesionarea

1. Niciuna dintre Părți nu va avea dreptul de a cesiona drepturile și obligațiile sale în temeiul prezentului Acord fără acordul prealabil al celeilalte Părți.

2. Părțile au luat la cunoștință faptul că orice cesionare a drepturilor și obligațiilor în temeiul prezentului Acord depinde de acordul prealabil al Operatorului de Program în conformitate cu prevederile Contractului de Proiect

Articolul 20 - Amendamente

1. Orice modificare a prezentului Acord, inclusiv a Anexelor sale, va face obiectul unui acord scris încheiat între Părți.

Article 21 - Nulitate parțială

1. în cazul în care oricare dispoziție din prezentul Acord (sau o parte din oricare dispoziție) este considerată de orice instanță, tribunal sau autoritate competentă ca fiind nevalidă, ilegală sau inaplicabilă, acea dispoziție sau parte din dispoziție trebuie, în măsura în care este necesar, să fie considerată ca nefăcând parte din Acord, fără a fi afectată validitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții.

2. în cazul în care o dispoziție din prezentul Acord (sau parte a oricărei dispoziții) este considerată ca fiind nevalidă, ilegală sau inaplicabilă, Părțile vor negocia, cu bună-credință, modificarea acelei dispoziții astfel încât, așa cum a fost modificată, să fie valabilă, legală și executorie și, în cea mai mare măsură posibilă, să răspundă intenției inițiale a Părților.

Articolul 22 - Notificări și limba de comunicare

1. Toate notificările și alte comunicări între Părți se vor face în scris și vor fi trimise la următoarele adrese:

Pentru Promotorul de Proiect:

Brașov, Bd Eroilor 33, mansardă, județul Brașov

Pentru Partenerul de Proiect 1 - Asociația îngrijire Acasă

Brașov, str. 1 Mai 342, județul Brașov

Pentru Partenerul de Proiect 2 - Asociația de Servicii Sociale SCUT

Brașov, str. Tebea nr.16, județul Brașov

Pentru Partenerul de Proiect 2 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Brașov, str luliu Maniu 6, județul Brașov

2. Limba care guvernează executarea prezentului Acord este limba română. Toate documentele, notificările și alte comunicări prevăzute în cadrul prezentului Acord vor fi în limba Română.

Articolul 23 - Legislația aplicabilă și soluționarea litigiilor

 • 1. întocmirea, valabilitatea și executarea prezentului Acord vor fi reglementate de legislația din domeniu din România.

 • 2. Orice litigiu legat de încheierea, valabilitatea, interpretarea sau executarea prezentului Acord se vor soluționa pe cale amiabilă, prin consultare între Părți. Ca mecanism alternativ de soluționare a disputelor, cum ar fi supunerea litigiului unei curți de arbitraj sau medierii de către o terță parte imparțială, în speță Operatorul de Program.

 • 3. Prezentul Acord a fost întocmit în 5 exemplare originale, din care fiecare Parte a primit un exemplar, și un exemplar pentru dosarul proiectului.

Pentru Promotorul de Proiect

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

Semnat în municipiul Brașov

La data 25.02.2020

Pascu Mihai Lucian

Președinte

1

Pentru Partenerul de Proiect 1

Asociația îngrijire ACASĂ

Semnat în municipiul Brașov

La data 25.02.2020

Boghiu Samoilă Flavia Ramona

Vicepreședinte

Pentru Partenerul de Proiect 2

Asociația de Servicii Sociale SCUT

Semnat în municipiul Brașov

La data 25.02.2020

Dima Gabriela

Președinte

Pentru Partenerul de Proiect 3

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Semnat în municipiul Brașov

La data 25.02.2020

Gârbacea Julieta Aurelia

Director general