Hotărârea nr. 238/2020

Hotărârea nr.238 – privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roHOTĂRÂREA NR. 238 din data de 10.07.2020

- privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 10.07.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 10513 din data de 6.07.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 10513 din data de 8.07.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Văzând adresa nr. 10513/2.07.2020 și nota de fundamentare cu nr. 13448/2.07.2020 ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin care, față de statul de funcții aprobat, se propun 2 promovări, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 175/28.05.2020 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Ținând cont de faptul că modificările solicitate se realizează cu încadrarea în cheltuielile aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

Având în vedere dispozițiile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Anexa la H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și dispozițiile art. 180 alin. (1) lit. “a” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 1 pct. 2 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1374/2016;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (2), lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 5 alin. (1) pct. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Răspunderea pentru stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor pentru condiții de muncă și celorlalte sporuri revine conducerii Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

Art.3. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 175/28.05.2020 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov se modifică în mod corespunzător.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.


Contrasemnează,


Secretar geni

Maria Dl


al județului răveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov str. Prundului nr. 7-9, Brașov,500123 tel. 0268511481, fax. 0268/511484;511609

E-mail:runosj@spnbra;ov.ro ., ^0 2.0,


Operator de date cu caracter personal 9275


| Director Executiv VașioiuAdelinaSTAT DE FUNCȚII

Nr. crt

Funcția de conducere

1 Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

! 1

2

3

4

5          6

A. Finanțare din venituri proprii

1

Manager

II

s

1

2

Director Medical

II

s

1

3

Director financiar contabil

ll

s

1

4

Director îngrijiri

II

s

1

5

Șef secție- medic primar

neurologie

s

2

6

Șef secție- medic primar

ll

psihiatrie

s

5

7

Șef secție- medic primar

ll

balneofizioterapie

s

1

ZȘfZșșcție- medic primar

ll

laborator

s

1

'^9

FarAf^^ sef

Farmscist specialist

specialist

farmacie clinică

s

1

__ițfâfâ

farmscist primar

primar

farmacie clinică

s

1
7^

11

farmscist specialist

12

medic primar

13

medic primar

14

medic primar

15

medic primar

16

medic primar

17

medic primar

18

medic primar

19

medic primar

20

medic primar

21

medic specialist

22

medic specialist

23

medic specialist

24

medic specialist

25

medic specialist

26

psiholog principal

27

psiholog specialist

28

psiholog practicant

29

logoped principal

30

biolog principal

31

fiziokinetoterapeut

32

kinetoterapeut

33

fiziokinetoterapeut debutant

34

kinetoterapeut debutant

35

asistent social principal

36

asistent social

37

asistent social debutant

"^și^tșnt medical pr.sef

asistent medical principal

_ 39

Asfsțpfariedical pr.sef

asistent medical principal

asistent medical principal

fel

*V| a l

V /      > I

!/ o □specialist

farmacie clinică

S

2

primar

neurologie

S

7.5

primar

psihiatrie

S

10.5

primar

anatomie patologica

S

1

primar

medicina generala

S

1

primar

balneofizioterapie

S

1.5

primar

laborator

S

2

primar

radiologie si imagistica medică

S

2

primar

epidemiolog

S

1

primar

boli infecțioase

S

1

specialist

neurologie

S

5

specialist

psihiatrie

S

15

specialist

medicină fizică și de reabilitare

S

1

specialist

medicina generala

S

4

specialist

diabet zaharat, nutriție li boli metabolice

S

1

principal

psihologie clinica

S

7

specialist

psihologie clinica

S

1

practicant

psihologie clinica

S

3

principal

logopedie

S

1

principal

laborator

S

1

fiziokinetoterapie

S

1

kinetoterapie și motricitate specială

S

1

debutant

fiziokinetoterapie

S

1

debutant

kinetoterapie și motricitate specială

S

1

principal

sociopsihopedagogie

S

1

sociologie

S

1

debutant

sociologie

S

2

principal

medicina generala

S

3

principal

medicina generala

PL

5

principal

medicina generala

S

24

41

asistent medical principal

42

asistent medical principal

43

asistent medical

44

asistent medical debutant

45

asistent medical debutant

46

asistent medical principal

47

asistent medical principal

48

asistent medical principal

49

asistent medical principal

50

asistent medical principal

51

asistent medical principal

52

asistent medical principal

53

asistent medical principal

54

asistent medical principal

55

asistent medical

56

asistent medical

57

asistent medical

58

asistent medical debutant            --

59

autopsier

60

registrator medical

61

statistician

62

infirmiera

63

infirmiera debutanta

64

ingrijitoare

65

spălătorese

66

brancadier

67

șofer autosanitară II

68

paznic

Șef serviciu

A

ș^birou

consilier juridic IAprincipal

laborator

S

2

principal

balneofizioterapie

S

5

medicina generala

S

7

debutant

medicina generala

S

2

debutant

laborator

S

1

principal

medicina generala

SSD

4

principal

medicina generala

PL

108

principal

balneofizioterapie

PL

5

principal

balneofizioterapie si masaj

PL

5

principal

balneofizioterapie si recuperare

PL

1

principal

laborator

PL

10

principal

farmacie

PL

5

principal

radiologie

PL

4

principal

nutriționist

PL

1

medicina generala

PL

52

farmacie

PL

6

radiologie

PL

2

medicina generala

PL

6

M

1

M

2

M

1

G

119

debutant

G

20

G

81

G

12

G

30

M

1

G

14

II

S

3

II

S

1

IA

consilier juridic

S

2


72

auditor grad 1

IA

economist

S

1

73

economist IA

IA

economist

S

13

74

economist 1

1

economist

S

2

75

economist II

II

economist

S

2

76

referent de specialitate 1

1

inginer

S

5

77

referent de specialitate 1

1

economist

S

3

78

referent de specialitate 1

1

jurist

S

3

79

referent de specialitate III

III

comunicare și relații publice

S

1

80

referent de specialitate debutant

debutant

inginer

S

1

81

tehnician - economist III

III

economist

SSD

1

82

referent debutant economist

debutant

economist

SSD

1

83

magaziner 1

1

M

2

84

arhivar 1

1

M

1

85

secretar

M

1

86

muncitor calificat 1

1

timplar

G

1

87

muncitor calificat 1

1

instalator

G

2

88

muncitor calificat 1

1

fochist

G

5

89

muncitor calificat 1

1

lenjeresa

G

3

90

muncitor calificat II

II

fochist

G

1

91

muncitor calificat II

II

telefonista

G

4

92

muncitor calificat II

II

electrician

G

2

93

muncitor calificat III

III

telefonista

G

1

94

muncitor calificat III

III

lenjeresa

G

2

95

muncitor calificat IV

IV

instalator

G

2

96

muncitor calif cat IV

IV

zugrav

G

1

97

muncitor calificat IV

IV

fochist

G

3

98

muncitor necalificat

1

G

2

99

șofer 1

1

M

2

șofer II

II

G

3

'fyțal Venituri Proprii

707.5

de la bugetul de stat

ffîf) 1<

tȘofffîcție- medic primar

II

psihiatrie

S

12

medic primar

primar

psihiatrie

S

5

3

medic specialist

specialist

psihiatrie

S

1

4

psiholog principal

principal

psihologie clinica

S

1

5

psiholog specialist

specialist

psihologie clinica

S

3

6

psiholog practicant

practicant

psihologie clinica

S

1

7

Asistent medical pr.sef

asistent medical principal

principal

medicina generala

S

1

8

asistent medical principal

principal

medicina generala

PL

4

9

asistent social principal

principal

PL

1

10

registrator medical

M

1

11

îngrijitoare

G

2

12

medic rezident anul 1

psihiatrie

S

2

13

medic rezident anul 1

medicină fizică și de reabilitare

S

4

14

medic rezident anul II

psihiatrie

S

6

15

medic rezident anul II

neurologie

S

1

16

medic rezident anul II

medicină fizică și de reabilitare

S

4

17

medic rezident anul III

psihiatrie

S

3

18

farmacist rezident anul III

farmacie

S

1

19

medic rezident anul IV

neurologie

S

1

20

medic rezident anul IV

psihiatrie

S

8

Total Buget de Stat

51

TOTAL GENERAL

758.5

Total posturi aprobate - 758.5

din care:

venituri proprii

707.5

bugetul de stat

51

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.

MANAGER INTERIMAR, asistuniv.dr.Bîgiu Nicușor Florin


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

VICIU RUNOS, Ileana Puiu