Hotărârea nr. 237/2020

Hotărârea nr.237 – privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off i ce @ j u d b ra so v. ro, www.jud brasov. ro


F-16


HOTĂRÂREA NR. 237 din data de 10.07.2020

- privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 10.07.2020;

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 9747 din data de 1.07.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 9747 din data de 2.07.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea participării Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020;

Ținând cont de faptul că modificările solicitate se realizează cu încadrarea în cheltuielile aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

Luând în considerare adresa nr. 16663 din data de 17.06.2020 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 198, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (8) lit. “a” și “b”, ale art. 173 alin. (1), lit. “a” și “d”, precum și ale alin. (5) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. - Județul Brașov va participa, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.2. - Sumele la care se face referire la art. 1 vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2020, ulterior comunicării de către Ministerul Sănătății a finanțării prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.3. - Participarea cu fonduri a Județului Brașov se va face pentru aparatura medicală efectiv achiziționată.

  • Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.Contrasemnează, Secretar general aljudețului Maria D


ANEXA la HCJ Brașov nr. 237/2020

Anexa
privind cotele de finanțare ale Consiliului Județean Brașov la finanțările solicitate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, din fonduri de la Ministerul Sănătății- anul 2020

- MII LEI -

Nr.crt.

Denumire echipament medical

Cantitate (buc)

Sumă totală solicitată, cu TVA

Contribuția Ministerului Sănătății -90%

Contribuția Consiliului Județean Brașov minimum 10%

1

Sterilizator cu plasma

1

263,00

235,00

28,00

2

Platforma energetica electrochirurgicala

1

169,00

151,00

18,00

3

Generator radioffecventa pentru ablatii tumorale

1

258,00

231,00

27,00

4

Sistem de echografie portabil cu 3 sonde

1

366,00

328,00

38,00

5

Echocardiograf 4 D cu sonde

1

1.071,00

962,00

109,00

6

Microscop operator

1

1.198,00

1.077,00

121,00

TOTAL

3.325,00

2.984,00

341,00

Director executiv DSAM, Adelina Văsioiu


Director executiv Dir.Economică, Gabriela Agafiței <