Hotărârea nr. 235/2020

Hotărârea nr.235 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 25 iunie 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 235 din data de 10.07.2020

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25 iunie 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 10.07.2020,

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25 iunie 2020;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile 182, alin. (4), art. 138, alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25 iunie 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Contrasemnează,Secretar genepoFal județului, Maria Dnmbrăveanu

PROCES- VERBAL încheiat cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25 iunie 2020

în conformitate cu prevederile art. 179 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ și Dispoziția nr. 435/2019, a fost convocat Consiliul Județean Brașov în ședință de îndată pentru astăzi, joi, data de 25 iunie 2020. Convocarea consilierilor județeni s-a făcut în scris și telefonic.

Proiectele de hotărâre, precum și materialele însoțitoare, au fost postate pe site-ul Consiliului Județean Brașov și au fost transmise electronic tuturor consilierilor județeni. Anunțul cu privire la desfășurarea acestei ședințe publice a fost postat pe site-ul propriu.

Consultând înregistrarea electronică a prezenței la ședință, domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că din totalul celor 34 de membri în funcție care compun Consiliul Județean Brașov, sunt prezenți 34 de membri, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Bună ziua, vom începe ședința ordinară din această lună. Pentru început vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Dacă sunt voturi împotrivă ar fi bine să dați drumul la microfon. Se abține cineva? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi punctul nr. 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.05.2020. Aveți de făcut completări? Neavând supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul 2 va deveni punctul nr.l pentru că înțeleg că așa le aveți dumneavoastră.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru Apă Canal Sibiu SA. Avem puncte de vedere?

Dl. Mitric Radu-Teodor

Da domnule președinte. Domnul președinte, așa cum bine știți data trecută am fost surprins de faptul că se scumpesc tarifele, în Țara Făgărașului în mod special. Este vorba de o scumpire de 9 bani cu TVA inclus la apă, iar la canal scumpirea este de 6 bani. Cu tot respectul, chiar dacă au dreptul să mărească acest preț, nu consider că este moral din nici un punct de vedere de a profita de această scăpare legală. Drept urmare eu voi vota contra acestei propuneri pe care nu o consider justificată în nici un fel.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Mai sunt și alte puncte de vedere?

Dl. Vasile Ungureanu

Da, am o mică precizare.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă rog.

Dl. Vasile Ungureanu

Colegul Mitric nu a fost foarte clar, este vorba de Compania Apa Sibiu, ca să știe toată lumea. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles.

Dl. Postolache Nicolae

Am și eu o intervenție.

Dl. Adrian - loan Veștea

Vă rog.

Dl. Postolache Nicolae

Aș avea o rugăminte, Apă Canal Sibiu gestionează în zona Făgăraș alimentarea cu apă dar nu are un serviciu de mentenanță. Am ridicat problema și anul trecut. Sunt accidente, se produc în timpul nopții, s-a spart o conductă și a curs apa până dimineața, fiindcă nu a avut cine să intervină. Aș face propunerea ca prin reprezentanții noștri să-și facă un servici de mentenanță prin care să poată interveni, pentru că de câte ori solicităm ni se spune : noi nu mergem decât până la intrarea în bloc și este foarte greu să găsești un instalator la miezul nopții.

Dl. Vasile Ungureanu

Am iar punct de vedere, dacă îmi permiteți. Conform legii companiile de utilități nu pot acționa decât pe domeniul public și până la intrarea pe proprietatea privată. Nu are ce să caute în interiorul proprietății private, nu are cum, este ilegal.

Dl. Postolache Nicolae

Cunosc legea, am discutat cu cei de la Apa Sibiu. Problema este că nu avem un serviciu care să intervină și de exemplu pe Câmpului, în cartierul Făgărașului,, s-a fisurat conducta la un bloc și o noapte întreagă a curs apa. Au fost pierderi imense. Trebuie să găsim o soluție pentru că ei cunosc, au preluat toată rețeaua. Am fost în situația să stern 7-8 ore până s-a găsit un instalator? Deci acest serviciu trebuie să-ți rezolve și problema de mentenanță.

DL Adrian -loan Vestea

Am înțeles, o să propunem prin reprezentantul nostru, cel pe care îl mandatăm, și această propunere pe care ne-a facut-o domnul Postolache de a avea un serviciu de mentenanță pentru tot.

Dna. Maria Dumbrăveanu

O să transmitem acest punct de vedere reprezentantului nostru.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Da, supunem la vot cine este pentru? Voturi împotrivă? (un vot împotrivă) Abțineri? ( o abținere). Cu 32 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la următorul punct, punctul nr.3 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții Amenajare peisagistică a spațiilor libere aferente Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Dr.I.A Sbârcea Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.5 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Dr.LA Sbarcea Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.6 proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind împuternicirea managerului Muzeului de Artă Brașov în vederea negocierii și semnării unui nou contract de locațiune cu proprietarul Biserica Evanghelică C.A. din România - Parohia Brașov pentru sediul muzeului. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al UAT Dumbrăvița a unor imobile - terenuri ce fac parte din traseul de drum județean DJ 112C, în domeniul public al Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr.9 proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui cabinet de 14,08 mp, din cadrul Ambulatorului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui cabinet de 21,22 mp, din cadrul Ambulatorului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentele nr.4, nr.7, nr.8, nr.9 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr.22. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentele nr.3, nr.5, nr.6 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr.22. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 266/2019 modificată prin HCJ 500/2019 privind actualizarea /prelungirea valabilității programului de transport

judefean de persoane prin curse regulate. Propunem spre amânare acest punct. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere. Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere. Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere în vederea cumpărării imobilului înscris în CF 138303-C1-U1 Brașov, nr. cadastral 138303-C1-U1 (CF vechi nr. 55349, nr. top. 5243/1), situat în Piața Sfatului, nr.15. Este un punct pe care îl vom vota la sfârșitul ședinței prin vot secret. (Punctul a fost aprobat cu 18 voturi pentru)

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019 și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere. Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților subordonate, pe anul 2020. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere. Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi suplimentară, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.208/2020 a Consiliului Județean Brașov pentru aprobarea desființării Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere. Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aproba.t

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind încadrarea unui drum județean DJ 730: lim. jud. Argeș — Șirnea — DN73, km 9+550 — 14+950 din categoria funcțională de drum județean în categoria funcțională de drum de interes local - drum comunal. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2019, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere. Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului de Artă Brașov, modificat pe anul 2020. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 1600 de mii de lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Brașov, pentru finanțarea unor lucrări de întreținere și reparații drumuri comunale. După cum știți au existat în decursul timpului foarte multe localități, am avut chiar și astăzi pe ordinea de zi, care au preluat anumite segmente de drumuri județene, iar noi am avut angajamentul de la începutul mandatului, să venim în sprijinul lor, fiindcă asta înseamnă atât cheltuieli de reparare, pentru unele chiar de asfaltare, iar pentru tot timpul anului trebuie să fie marcate, întreținute, iar în perioada de iarnă deszăpezite. Avem următoarea repartizare pentru localitățile care au declasat aceste drumuri: 400.000 de lei Comuna Viștea, 200.000 de lei Comuna Ucea, 400.000 de lei comuna Fundata, 400.000 de lei comuna Șinca și 200.000 de lei Comuna Racoș.

Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 34 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Consilprest SRL pentru 2020. Aveți puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere. Cu 33 de voturi pentru s-a aprobat.

Vreau să vă mulțumesc pentru prezență și vreau să vă urez o zi bună.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Rugăminte, nu uitați votul secret.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Da, nu uitați de votul secret, fiindcă este foarte important ca comisia respectivă să înceapă negocierea.

în conformitate cu prevederile art. 182 aliniatul (4) din Codul administrativ în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității administrativ-teritoriale afișează și publică pe pagina de internet a unității/subunității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal.


Secretar general al județului,

Dumbraveanu Maria