Hotărârea nr. 233/2020

Hotărârea nr.233 – aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Consilprest S.R.L. pe anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.233 din data de 25.06.2020

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Consilprest S.R.L. pe anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.06.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 9774 din data de 23.06.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 9774 din data de 23.06.2020 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Consilprest S.R.L. pe anul 2020, conform anexelor;

Văzând adresa nr. 9774/19.06.2020 și nota de fundamentare înregistrată cunr. ad. 9774/22.06.2020 ale S.C. Consilprest S.R.L.;

Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (1) lit. “a”, art. 5 și art. 10 alin. (1) din O.G.R. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. “e” din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și ale art. 173 alin. (1) lit. “a” și alin. (2) lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

  • Art.l. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Consilprest S.R.L. pe anul 2020, conform anexelor care fac parte din prezenta hotărâre.

  • Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică, Direcția Economică și S.C. Consilprest S.R.L. Brașov.


    Contrasemnează,


Secretar genlrăl al județului Maria Dutiforăveanu (7^

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexa nr.1


Operatorul economic SC CONSILPREST S.R.L.

Sediul/Adresa BRAȘOV, STR. EROILOR, NR. 5

Cod unic de înregistrare 8008476                               ‘ . -           y ;

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

r-

2,354

2,579

109.56

2.S63

3,554

111

114

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2,354

2,578

109.52

2,862

3,263

111

114

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

0

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0

0

2

Venituri financiare

5

0

1

#DIV/0!

1

1

100

100

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2,349

2,569

109.35

2,818

3,207

110

114

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2,346

2,565

109.32

2,813

3,201

110

114

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

1,034

1,179

114.02

1,297

1,466

110

113

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

59

58

98.31

64

73

110

114

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1,072

1,153

107.52

1,268

1,450

110

114

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

907

985

108.60

1,084

1,247

110

115

C1

ch. cu salariile

13

907

985

108.60

1,084

1,247

110

115

C2

bonusuri

14

0

0

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

143

144

100.45

158

174

110

110

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

22

24

109.09

26

29

108

112

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

181

175

96.685

184

212

105

115

2

Cheltuieli financiare

20

3

4

5

6

125

120

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

5

10

207.20

45

57

434

127

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPÂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

5

10

207.20

45

57

434

127

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27

0

10

45

57

434

127

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

5

0

0

0

7

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0

0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

0

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

28

28

100.00

28

28

100

100

2

Nr.mediu de salariați total

49

27

27

100.00

28

28

104

100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2,799

3,040

108.60

3,226

3,711

106

115

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2,799

3,040

108.60

3,226

3,711

106

115

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

87.19

95.48

109.52

102.21

116.54

107

114

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

998

996

99.81

984

983

99

100

8

Plăți restante

55

937

930

99.25

940

920

101

98

9

Creanțe restante

56

13

15

25

20

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,                        INTI

JICA RADU


ANDREESCU CORN^JUS-STEFAN EXPERT-CONTABIL

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexa nr.2


Operatorul economic SC CONSILPREST S.R.L.

Sediul/Adresa BRAȘOV, STR. EROILOR, NR. 5

Cod unic de înregistrare 8008476

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Prevederi an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim.

II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

2,215

2,517

2,354

746

1,391

2,036

2,579

109.56

1.06

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

2,214

2,516

2,354

746

1,391

2,036

2,578

109.52

1.06

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

2,065

2,365

2,145

692

1,283

1,874

2,363

110.16

1.04

a1)

din vânzarea produselor

4

1,715

1,862

1,526

419

838

1,257

1,675

109.76

0.89

a2)

din servicii prestate

5

344

493

619

270

439

608

675

109.05

1.80

a3)

din redevențe și chirii

6

0

0

0

0

0

0

0

0.00

a4)

alte venituri

7

6

10

0

3

6

9

13

1.00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

118

151

209

54

108

162

215

102.87

1.77

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

31

0

0

0

0

0

0

0.00

f1)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

30

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Prevederi an precedei

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- active corporale

17

0

0

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

1

0

0

0

0

0

0

0.00

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

1

1

0

0

0

0

1

0.00

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

0

0

0

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

1

1

0

1

0.00

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

2,210

2,507

2,349

646

1,269

1,894

2,569

109.35

1.06

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

2,209

2,504

2,346

645

1,268

1,892

2,565

109.32

1.06

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

1,054

1,160

1,034

309

596

884

1,179

114.02

0.98

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

806

950

923

268

522

776

1,010

109.43

1.15

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

520

650

557

154

308

462

615

110.41

1.07

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

55

80

56

18

33

48

60

107.14

1.02

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

1

4

2

1

2

3

4

200.00

2.00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

22

20

18

5

10

15

20

111.11

0.82

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

23

10

9

3

6

9

10

111.11

0.39

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

165

150

227

75

138

201

250

110.13

1.38

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

43

60

74

19

38

57

75

101.35

1.72

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

95

65

14

5

10

15

20

142.86

0.15

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

90

60

10

4

8

12

15

150.00

0.11

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Prevederi an precedent

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

1

1

1

1

100.00

1.00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

1

1

0

1

0.00

c)

prime de asigurare

45

4

4

3

1

2

3

4

133.33

0.75

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+

Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

153

145

97

36

64

93

149

153.61

0.63

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

21

35

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

20

30

1

8

8

8

1

100.00

0.05

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

20

20

0

5

6

7

5

0.00

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

0

0

0

0

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Prevederi an precedent ^^9

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

1

2

1

1

0

0

2

0.00

1.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din

63

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

9

9

9

2

5

8

10

111.11

1.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

4

4

5

1

3

5

6

120.00

1.25

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

94

96

67

20

40

60

80

119.40

0.71

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0

1

1.00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

J)

alte cheltuieli

78

4

4

13

4

8

12

15

115.38

3.25

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

65

60

59

8

23

38

58

98.31

0.91

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat 2018

Prevederi an preceden

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

65

60

59

8

23

38

58

98.31

0.91

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

960

1,141

1,072

289

578

868

1,153

107.52

1.12

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

855

972

907

246

493

739

985

108.60

1.06

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

855

972

907

246

493

739

985

108.60

1.06

a) salarii de bază

89

855

972

907

246

493

739

985

108.60

1.06

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

0

0

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

95

b) tichete de masă;

96

c) vouchere de vacantă;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinutîn anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Prevederi an precedent^09

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

84

144

143

36

73

110

144

100.45

1.70

a) pentru directori/directorat

105

60

103

102

26

52

78

103

100.59

1.70

-componenta fixă

106

60

103

102

26

52

78

103

100.59

1.70

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

24

31

31

8

16

24

31

99.29

1.29

-componenta fixă

109

24

31

31

8

16

24

31

99.29

1.29

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

10

10

3

6

9

10

102.60

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

21

25

22

6

13

19

24

109.09

1.04

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:

114

130

143

181

40

71

102

175

96.69

1.39

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

115

37

50

35

9

9

9

50

142.86

0.95

- către bugetul general consolidat

116

5

10

3

1

4

7

10

333.33

0.60

- către alți creditori

117

32

40

32

9

19

29

40

125.00

1.00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

5

5

0

1

2

3

5

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

88

88

146

30

60

90

120

82.19

1.66

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Prevederi an preceden

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

122

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

-venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

1

3

3

1

2

3

4

133.33

3.00

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

132

1

3

2

0.5

2

3

3

150.00

2.00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

1

3

2

0.5

2

3

3

150.00

2.00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142). din care:

135

1

1

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

1

1

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-

Rd.29)

140

5

10

5

100

122

142

10

207.20

1.03

venituri neimpozabile

141

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

0

1

2

3

3a

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploataren din care: (rd.2)

144

- venituri din subvenții și transferuri

145

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Leqii

146

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

147

855

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

148

855

a)

149

b)

150

c)

151

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

35

5

Nr.mediu de salariati

153

30

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială /Rd.147-rd.93*-rd.98VRd.1531/12*1000

154

2,375

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, reclaculat cf. Legii anuale a bugetului de

155

2,375

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

74

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, reclaculat cf. Legii anuale a

157

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/oersoană) W=QPF/Rd.153

158

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (p)

161

- valoare=QPF x p

162

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2

163

7

Plăți restante

164

920

Prevederi an precedent

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. 1

Trim. II

Trim. III

An

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

972

907

246

493

739

985

108.60

1.06

972

907

246

493

739

985

108.60

44.10

27

28

28

28

28

28

100.00

0.80

27

27

27

27

27

27

100.00

0.90

3.000

2,799

2,280

4,560

6,840

3,040

108.60

1.18

3.000

2,799

2,280

4,560

6,840

3,040

108.60

1.18

93

87

28

52

75

95

109.52

1.18

965

937

935

935

935

930

99.25

1.02

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2018

Prevederi an preceden

Propuneri an curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin comun

conform Hotărârii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

8

Creanțe restante, din care:

165

15

30

13

15

15

15

15

115.38

0.87

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

15

30

13

15

15

15

15

115.38

0.87

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,                                           INȚOTJWIIT

JICA RADU                                     ANDREESCU CORBIELIUS-STEFAN

EXPERT-CONTABIL

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Operatorul economic SC CONSILPREST S.R.L.

Sediul/Adresa BRAȘOV, STR. EROILOR, NR. 5

Cod unic de înregistrare 8008476

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,Mii lei

Nr

INDICATORI

Preveder

an 2018

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2019

% 7=6/5

Crt

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

2,215

2,002

90.4

2,517

2,354

93.5

1

Venituri din exploatare

2,214

2,001

90.4

2,516

2,354

93.6

2.

Venituri financiare

1

1

100.0

1

0

0.0

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

ANDREESCU CORNELIUS-STEFAN

EXPERT-CONTABIL

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexa nr.5


Operatorul economic SC CONSILPREST S.R Sediul/Adresa BRAȘOV, STR. EROILOR, NR. _ Cod unic de înregistrare 8008476

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

ÎNTOCMIT

ANDREESCU CORWEtlUS-STEFAN EXPER^WTABIL TImii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2019

An curent 2020

An 2021

An 2022

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. i

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1 Exploatarea patinoarului in lunile ianuarie - februarie 2020

-

X

X

110

-10

2

Măsura 2 Punerea in exploatare a patinoarului pentru luna decembrie 2019

01.12.2020

X

X

35

-5

75

-12

85

-15

3

Măsură 3 Prestări servicii - închiriere teren tenis

01.06.2020

X

X

40

-4

35

-4

40

-4

TOTAL Pct. I

X

X

185

-19

110

-16

125

-19

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Măsura 1 Cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

-

X

X

-45

3

2

Măsura 2 Cheltuieli cu punerea in exploatare a patinoarului pentru luna decembrie 2019

01.12.2020

X

X

-25

3

-25

-6

-37

-5

3

Măsură 3 Cheltuieli intretinere teren tenis

01.06.2020

X

X

-30

4

-12

-4

-14

-5

TOTAL Pct. II

X

X

-100

10

-37

-10

-51

-10

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

85

-9

73

-26

74

-29

CONDUCĂTORUL UN|T.ĂȚII