Hotărârea nr. 232/2020

Hotărârea nr.232 – repartizarea sumei de 1600 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată către unităţi administrativ- teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări de întreținere și reparații pe drumuri comunale

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j ud b ra sov. ro, www.j ud bra sov. ro

HOTĂRÂREA NR. 232 din data de 25.06.2020

privind repartizarea sumei de 1.600 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată către unități administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări de întreținere și reparații pe drumuri comunale

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25.06.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 9852 din data de 23.06.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Raportul de specialitate nr. 9852 din data de 23.06.2020 întocmit de Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice prin care se propune alocarea sumei de 1.200 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată către unități administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări de întreținere și reparații pe drumuri comunale și Nota nr. ad 9852/24.06.2020 la Raportul de specialitate;

Văzând adresa nr. 2591/13.05.2020 a U.A.T. Comuna Viștea, nr. 4517/22.06.2020 a U.A.T. Comuna Ucea, nr. 1617/22.06.2020 a U.A.T. Comuna Fundata și nr. 952/26.05.2020 a Comunei Racoș;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 114/24.03.2020 privind aprobarea încadrării unui sector de drum județean DJ 103D din categoria funcțională de drum județean, în categoria funcțională de drum de interes local - drum comunal și trecerea imobilului teren în suprafață de 37.996 mp, înscris în CF 108396 Viștea, nr. cad. 108396, a imobilului teren în suprafață de 417 mp, înscris în CF 108397 Viștea, nr. cad. 108397, precum și a imobilului teren în suprafață de 34.476 mp, înscris în CF 108402 Viștea, nr. cad. 108402, din domeniul public al județului Brașov, în domeniul public al UAT Viștea, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 201/28.05.2020 privind aprobarea încadrării drumului județean DJ 107E din categoria funcțională de drum județean, în categoria funcțională de drum de interes local - drum comunal, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 229/25.06.2020 privind încadrarea unui drum județean DJ 730, lim. Jud. Argeș - Șimea - DN73, km 9+550 - 14+950 din categoria funcțională de drum județean în categoria funcțională de drum de interes local - drum comunal, precum și de Hotărârile Consiliului Local nr. 7 a comunei Viștea, nr. 37/25.05.2020 a comunei Ucea și nr. 25/18.06.2020 a comunei Fundata;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 4 lit. “c” din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă diminuarea bugetului propriu al județului Brașov pe anul 2020 cu suma de 1.600 mii lei la venituri - subcapitolul 11.02.05 - “Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri” și la cheltuieli Cap. 84.02 - “Transporturi”, titlul - Cheltuieli cu bunuri și servicii - reparații curente.

Art. 2 Se repartizează suma de 1.600 mii lei către unitățile administrativ-teritoriale cu scopul reparațiilor, întreținerii sau modernizării tronsoanelor de drumuri județene preluate prin declasare, după cum urmează:

  • > 400 mii lei către U.A.T. Comuna Viștea - pentru fostul sector DJ 103D km 5+106-11+493, actualmente declasat în DC 78A km 0+000-6+387, pietruit;

  • > 200 mii lei către U.A.T. Comuna Ucea - pentru fostul DJ 107E km 0+000-1+650, actualmente declasat în DC

81 km 0+000-1+650, pietruit;

  • > 400 mii lei către U.A.T. Comuna Fundata - pentru fostul DJ 730 km 9+550-14+950, actualmente declasat în DC54B km 0+000-5+400, pietruit 1,978 km si asfaltat 3,422 km;

  • > 400 mii lei către U.A.T Comuna Șinca Nouă -pentru lucrările de reabilitare a drumului comunal DC 89, fostul sector de drum județean DJ 106, km 0+000 - 4+470, Șinca Nouă (DN 73A) - Vlădeni (DN1) - Dumbrăvița,

pietruit.

200 mii lei către U.A.T. Comuna Racoș - pentru elaborarea documentației tehnice DTAC și PTE, precum și asfaltarea drumului comunal DC 25 Mateiaș.

Art. 3 Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.


Contrasemnează, Secretar generfffal județului Maria Dumbrăveanu