Hotărârea nr. 231/2020

Hotărârea nr.231 – aprobarea Programului de acţiuni culturale al Muzeului de Artă Braşov, modificat pe anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j udbra sov. ro, www.j udb ra sov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.231 din data de 25.06.2020

- privind aprobarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului de Artă Brașov, modificat pe anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iunie 2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 9828/19.06.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, precum și Raportul de specialitate nr. 9829/19.06.2020, întocmit de către Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe prin care se propune aprobarea modificării Programului de acțiuni culturale al Muzeului de Artă Brașov pe anul 2020;

Luând în considerare adresa nr. 279/17.06.2020, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 9606/17.06.2020, prin care Muzeul de Artă Brașov a solicitat modificarea programului de acțiuni culturale, în sensul înlocuirii unei acțiuni -„Programe Educative”, cu o altă acțiune, respectiv, itinerarea expoziției „Hans Mattis Teutsch. Sub semnul avangardei”, în condițiile în care bugetul total al programului nu suferă modificări; suma de 3.000 lei alocată Programelor educative se realocă itinerării expoziției;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 91/18.02.2020 privind aprobarea Programelor de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, precum și Hotărârea nr. 178/28.05.2020, privind aprobarea Programelor modificate de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.173, alin.(l), lit.”d”, alin.(5), lit „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă Programul de acțiuni culturale al Muzeului de Artă Brașov modificat, pe anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Hotărârea nr. 178/28.05.2020 privind aprobarea Programelor modificate de activități culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, se modifică în mod corespunzător.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe și Direcția Economică.


Contrasem nează, Secretar Gem^ral al Județului Maria JHMmbrăveanu

Consiliul Județean Brașov

Instituția: Muzeul de Artă Brașov


OBA


Președinte, >


Vestea Adrian-Ioan

PROPUNERE PROGRAM ACȚIUNI CULTURALE PE ANUL 2020 REFĂCUT IUNIE

Nr. crt

Perioada

Genul

Titlul

Cheltuieli propuse

Buget prevăzut (mii lei)

Spațiul alocat

Responsabil/ curator

Observații

1.

12 iunie - 9 august 2020

Pictură, instalație

Expoziția Andrei Popa „Fluo Immersion”

Materiale promoționale (invitații, afișe, banner), materiale expoziție (roll-up, etichete), cazare invitați (1x2 nopți cazare)

1,5

2 săli

Radu Tătaru

2.

30 iulie - 20 septembrie 2020

Pictură, grafică, sculptură

Hans Mattis-Teutsch. Sub semnul avangardei

Transport, asigurare

3

Radu

Popica

Expoziție itinerată la Muzeul Național de Artă al Moldovei Chișinău

3.

21 august -11 octombrie 2020

Grafică

„Arta de a dărui. Grafică europeană din colecția George Șerban”

Catalog, cazare, materiale promoționale (invitații, afișe, banner), materiale expoziție (roll-up, etichete)

11

3 săli

Radu

Popica

Salvador Dali Gustav Klimt Pablo Picasso Henri Matisse

4.

2 octombrie-1 noiembrie 2020

Pictură, grafică

Hans Mattis-Teutsch. Sub semnul avangardei

Transport, asigurare

3

Radu

Popica

Expoziție itinerată la Muzeul Municipiului București

5.

30 octombrie 2020-28 februarie 2021

Pictură, grafică

„Eternitatea modernității -patru generații din familia artistului Mattis-Teutsch”

Indemnizație curator, Materiale promoționale (invitații, afișe, banner), materiale expoziție (roll-up, etichete), tipărire catalog

21

3 săli

Sînziana Dumitrescu

6.

14 noiembrie 2020

Eveniment

Noaptea Muzeelor a XVI-a ediție a Nopții Europene a Muzeelor

Materiale promoționale (afișe, banner)

0,5

Radu Tătaru

7.

Septembrie, Octombrie, Noiembrie 2020

Eveniment

Conferințele muzeului de artă (3 conferințe despre arhitectura și arta Brașovului)

Indemnizații conferențiari, cazare (Ix 2 nopți), materiale promoționale

3,5

Radu

Popica

(Datele exacte vor fi confirmate de conferențiari)

8.

Octombrie-noiembrie 2020

Publicație

Album 5 secole de pictură brașoveană

Tipărire album pictură

16

-

Radu

Popica

9.

lunie-iulie 2020

Promovare

Promovare ofertă muzeu în rândul turiștilor

Flyer promovare (A4/3 - 6000 buc.)

1

Radu Tătaru

TOTAL                                                                          60,5Director Executiv ÎCTSCRE

Nicolae Săcujty


' 1!

Șef Serv. IGTSCRE

Nicoleta Iureș