Hotărârea nr. 230/2020

Hotărârea nr.230 – aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2019, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judb ra sov. ro, www.j ud bra sov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 230 din data de 25.06.2020

- privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2019, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.06.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 9709 din data de 23.06.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 9709 din data de 23.06.2020 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2019, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 la S.C. Carfil Industrial Parc S.A.;

Văzând adresa nr. 9709/18.06.2020 și adresa de modificare nr. 9709/25.06.2020 ale S.C. Carfil Industrial Parc S.A., precum și Hotărârea A.G.A. S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov nr. 3/17.06.2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 1 lit. “f’ și “g” din O.G.R. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “a” și alin. (2) lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi la data de 31.12.2019, pentru exercițiul financiar al anului 2019, ale S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, conform anexelor care fac parte din prezenta hotărâre.

 • A rt.2. - Se aprobă repartizarea profitului net realizat de S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov, aferent exercițiului financiar al anului 2019, conform O.G.R. nr. 64/2001, după cum urmează:

Profit net de repartizat:                                                     312.289,27 lei

 • - alte rezerve                                                            156.144,27 lei

 • - dividende brute datorate Consiliului Județean Brașov în valoare de 156.145,00 lei, din care impozit pe dividende 7.807,00 lei, rezultând dividend net de 148.338,00 lei.

 • A rt.3. - Se mandatează președintele Consiliului de Administrație, directorul general al S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


  Contrasemnează,


Secretar general al județului Maria Admbrăveanu

BILANȚ PRESCURTAT

Cod 10                            la data de 31.12.2019                              -lei-

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781 / 2019

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201 +203+205+206+2071 +4094 +208-280-290 - 4904)

01

01

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231 +235+4093-281-291-2931 -2935 - 4903)

02

02

3.179.619

8.002.127

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)

03

03

500

500

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

04

3.180.119

8.002.627

B. ACTIVE CIRCULANTE

----CURI (ct.3O1+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 -roo .-1-/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)

05

05

215

59

II.CREANȚE

1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431 **+436**+437**+4382 +441 **+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453**

+456**+4582+461 +4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)

06

06a (301)

401.516

422.862

2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

07

06b

(302)

TOTAL (rd.06a+06b)

08

06

401.516

422.862

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct.5O1+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)

09

07

126.869

137.283

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct.5O8* + 5112+512+531 +532+541 +542)

10

08

221.088

299.669

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

11

09

749.688

859.873

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)

12

10

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)

13

11

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)

14

12

W)ATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PĂNĂ

LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421 +423+424+426+427+4281 +431 ***+436***+437***+4381 +441 ***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+457 +4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

15

13

169.231

191.100

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)

16

14

580.457

668.773

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

17

15

3.760.576

8.671.400

G. DATORILSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161 +162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421 +423+424+426+427+4281 +431 ***+436***+437***+4381 +441 ***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

18

16

155.703

176.353

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

19

17

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

20

18

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)

21

19

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)

22

20

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)

23

21

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

24

22

FIO - pag. 2

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

25

23

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

26

24

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)

27

25

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)

28

26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)

29

ZI

Fondul comercial negativ (ct.2075)

30

28

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

31

29

1.164.900

1.164.900

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

32

30

1.164.900

1.164.900

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

33

31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

34

32

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

35

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

36

34

^PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

37

35

'7!î. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

38

36

2.054.707

6.714.220

IV. REZERVE (ct.106)

39

37

183.033

303.638

Acțiuni proprii (ct. 109)

40

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

41

39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

42

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)           SOLD C (ct. 117)

43

41

0

312.289

SOLD D(ct. 117)

44

42

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

45

43

212.788

331.868

SOLD D(ct. 121)

46

44

Repartizarea profitului (ct. 129)

47

45

10.555

331.868

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

48

46

3.604.873

8.495.047

imoniul public (ct. 1016)

49

47

imoniul privat (ct. 1017) i)

50

48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

51

49

3.604.873

8.495.047

Suma de control F10 :   80921369/20594413j

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. ”) Solduri debitoare ale conturilor respective.

"’) Solduri creditoare ale conturilor respective.


1 )Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular

VALIDAT


SemnăturaCONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                         - lei -

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

2.072.769

2.411.987

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

2.072.769

2.411.987

lituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

neduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

0

0

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

06

07

Sold D

07

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

08

09

0

0

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

0

0

î venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

12

13

29.389

202.442

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

0

148.266

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

0

0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

2.102.158

2.614.429

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

16

17

2.767

2.864

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

6.240

7.700

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

634.431

838.807

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

0

0

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

0

0

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

652.558

713.164

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

632.490

678.114

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

20.068

35.050

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale

(rd. 26 - 27)

24

25

157.442

152.451

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

157.442

152.451

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

-8.528

0

»

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

3.149

0

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

11.677

0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

405.947

508.061

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

402.070

343.372

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialețct. 635 + 6586*)

32

33

3.709

150.190

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

0

0

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

0

0

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

0

0

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

168

14.499

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

^Listări privind provizioanele (rd. 40-41)

37

39

0

0

- Cheltuieli (ct.6812)

38

40

0

0

-Venituri (ct.7812)

39

41

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22+25+28+31 + 39)

40

42

1.850.857

2.223.047

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

41

43

251.301

391.382

- Pierdere (rd. 42-16)

42

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613)

43

45

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

0

0

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

7

5

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

0

0

^Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

0

0

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

0

0

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

0

0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

7

5

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

0

0

- Cheltuieli (ct.686)

52

54

0

0

- Venituri (ct.786)

53

55

0

0

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

0

0

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

0

0

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

0

0

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

0

0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 52 - 59)

58

60

7

5

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

2.102.165

2.614.434

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

1.850.857

2.223.047

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

62

64

251.308

391.387

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

0

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

38.520

59.519

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

0

0

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

0

0

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

212.788

331.868

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

0

Suma de control F20 : 35537065/205944131

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Formular

VALIDAT

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2019

Destinația profitului

Nr. rd.

Suma

Profit net de repartizat:

1

331 868

- rezerva legala

2

19 578

- acoperirea pierderii contabile

3

0

- dividende

4

156 145

- alte rezerve

5

156 145

Profit nerepartizat

6

0

Administrator, Numele si prenumele :   |

B\EJDEA ELVISS LIVIU

Semnătură_______\ K________

întocmit, Numele si prenumele : |________________NEDELCU DUMITRU

____| Calitatea : |__________'________________12—CONTABIL ȘEF

Nr.de Înregistrare in organismul profesional :      1

Semnătură_________A______________

Stampila unitatii
S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTARAREA NR. 3 din 17.06.2020

Consiliul de Administrație al S.C. Carfil Industrial Parc S.A., intrunit in ședința in data de 17.06.2020, orele 13.00, la sediul societății, conform prerogativelor conferite de Legea 31/1990 republicata si de actul constitutiv actualizat al societății,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi documentele exercițiului financiar 2019, respectiv: bilanțul contabil si balanța contabila, raportul de gestiune al administratorilor, raportul comisiei de cenzori, descurcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019, repartizarea a 50 % din profit către acționarul unic C.J.Bv. si se inainteaza spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

Art. 2. Se aproba criteriile de performanta aferente contractului de mandat al directorului general, realizate in anul 2019 si se hotărăște acordarea componentei variabile aferente;

Art. 3. Se aproba modificarea organigramei si statului de funcțiuni al societății, conform propunerii directorului general;

Art. 4. Se ia act de constatările raportului de audit pe anul 2019, al auditorilor C.J.Bv. si se aproba implementarea recomandărilor acestuia.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza persoanele si compartimentele societății cu atribuții in domeniile vizate.

Președinte C.A. Petre Petru

Secretar C.A. Atodiresei Gelu

S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.

J08/1923/2003; C.U.L 15786039 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONVOCATOR

Președintele consiliului de administrație al societății, in baza prerogativelor conferite de Legea 31/1990 modificata si republicata si de prevederile actului constitutiv actualizat, convoacă ședința consiliului, in data de 17.06.2020, orele 13.00, la sediul societății, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Discutarea si aprobarea documentelor aferente exercițiului financiar 2019, respectiv, discutarea Bilanțului si balanței contabile a societății pe anul 2019, Raportului de gestiune al administratorilor, Raportului cenzorilor, propunerii de descărcare de gestiune a administratorilor, aprobarea repartizării profitului si înaintarea spre aprobare in Adunarea Generala a Acționarilor;

 • 2. Discutarea si aprobarea modului de realizare a criteriilor de performanta pentru anul 2019, aferente contractului de mandat al directorului general al societății si aprobarea acordării componentei variabile a criteriilor de performanta;

 • 3. Discutarea propunerii de modificare a organigramei societății si a statului de funcțiuni;

 • 4. Prezentarea Raportului de audit pe anul 2019, întocmit de către auditorii biroului de audit intern al C.J.Bv.;

 • 5. Diverse.

Președinte C.A. PETRE PETRU

Bifați numai dacă este cazul:

[2] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

| | Sucursala

| | GIE - grupuri de interes economic

| | Activ net mai mic de 1 /2 din valoarea capitalului subscris


S1003 Ai.o.o 24.02.2020 Tip situație financiară : BS


(•An C Semestru


Anul 2019


Suma de control            1.164.900

Entitatea

S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.

Adresa

Județ

Sector

Localitate

Brașov

BRAȘOV

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

ZIZINULUI

119

0268333674


Număr din registrul comerțului

J08/1923/2003

Cod unic de inregistrare

1

5

7

8

6

0

3

9

Forma de proprietate
1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1997________

| | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European___________________________

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATENumele si prenumele

NEDELCU DUMITRU


Calitatea


Semnătura
SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

C DA \(S NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA (• NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii |X|


AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT


Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS                        CIF/ CUI

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019          F3° ’pag' 1

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)                                                                                           ~ lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

1

331.868

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

î^fcizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si " ' nduri

15

15

ații restante fata de alti creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

11

10

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

18

18

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

chete acordate salariatilor >

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

38.555

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- cheltuieli curente

45

43

cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a

(303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate rilor și alte conturi asimilate, în sume brute »1 + 4092 + 411+413 + 418), din care:

64

57

1.183.190

1.215.713

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+ 4282)

68

60

543

543

țe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul ii (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 +

444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

38.687

27.511

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

35.192

26.120

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

3.495

1.391

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)

79

71

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociatii privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

85

76a

(313)

ea împrumuturilor acordate operatorilor nici ****)

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

126.869

137.283

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

93

84

25.225

15.325

- în lei (ct. 5311)

94

85

25.225

15.325

- în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

195.863

284.344

-în lei (ct. 5121), din care:

97

88

195.863

284.344

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

a valută (ct. 5124), din care:

99

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106+108+110+111 + 116 + 119 + 122 + 128)

104

95

324.934

367.453

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

- în lei

106

97

- în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)

108

99

-în lei

109

100

F30 - pag.5

- în valută

110

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + dinct. 1682)

iii

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+1687) (rd. 104+105)

112

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

- în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

155.703

176.353

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

13.765

48

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafi li ați i nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 _l riir. ,-ț 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

ii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

119

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

24.894

30.612

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436+ 437+ 4381 +441 +4423+4428 + 444

+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

121

111

130.058

160.440

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

20.797

32.293

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

109.261

128.147

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

______ile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

126

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

127

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a (310)

Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice

132

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

514

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

514

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

- către nerezidenți

140

128a

(311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 +din ct. 4538)

141

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

1.164.900

1.164.900

- acțiuni cotate 4)

144

131

- acțiuni necotate 5)

145

132

1.164.900

1.164.900

- părți sociale

146

133

capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

147

134

Dievete si licențe (din ct.2O5)

148

135

3.105

3.105

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

81.932

92.160

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XMnformații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.i

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) z), (rd. 142+ 145+ 149+ 150+ 151 +152)

154

141

1.164.900

X

1.164.900

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

155

142

1.164.900

100,00

1.164.900

100,00

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

1.164.900

100,00

1.164.900

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital integral de stat

159

146

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

166

153

96.060

148.338

- către instituții publice centrale;

167

154

- către instituții publice locale;

168

155

96.060

148.338

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni «      rticipații indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

170

157

52.569

96.060

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

52.569

96.060

- către instituții publice centrale

172

159

- către instituții publice locale

173

160

52.569

96.060

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

174

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare aare anului precedent, din care virate:

175

162

v.ătre instituții publice centrale

176

163

- către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a (312)

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

- dividendele interimare repartizate 8)

180

165b

(315)

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

Suma de control F30 : 18648303/205944131

ADMINISTRATOR,                          ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

BLEJDEA ELVISS LIVIU

Semnătură

Numele si prenumele

NEDELCU DUMITRU


Calitatea
 • *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care în^^Bpază în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data an^^rii îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

 • **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

»»») je va cornp|eta Cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

»»»») |n categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

’•*••) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • •»•»»•) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt coimderate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt pA agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

 • (2) In sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....'.

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

 • 3) In categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat’ la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

  F40 - pag. 1

  SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

  Cod 40                                                                                                      - lei -

  Elemente de imobilizări

  Nr. rd.

  Valori brute

  Sold inițial

  Creșteri

  Reduceri

  Sold final (col.5=1+2-3)

  Total

  Din care: dezmembrări si casari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  (.Imobilizări necorporale

  Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

  01

  X

  Alte imobilizări

  02

  3.105

  X

  3.105

  A^ksuri acordate pentru inrooilizari necorporale

  03

  X

  Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  04

  X

  TOTAL (rd. 01 la 04)

  05

  3.105

  X

  3.105

  ll.lmobilizari corporale

  Terenuri

  06

  496.124

  X

  496.124

  Construcții

  07

  3.537.478

  4.927.625

  664.443

  7.800.660

  Instalații tehnice si mașini

  08

  485.374

  64.137

  25.409

  524.102

  Alte instalatii, utilaje si mobilier

  09

  153.736

  40.397

  194.133

  Investiții imobiliare

  10

  Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  11

  biologice productive

  12

  izari corporale in curs de execuție

  13

  59.677

  329.914

  372.646

  16.945

  Investiții imobiliare in curs de execuție

  14

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

  15

  TOTAL (rd.06 la 15)

  16

  4.732.389

  5.362.073

  1.062.498

  9.031.964

  III.Imobilizări financiare

  17

  500

  X

  500

  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

  18

  4.735.994

  5.362.073

  1.062.498

  9.035.569

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

3.105

3.105

Active necorporale de explorare ci ovahjare a resurselor minerale

21

(rd.19+20+21)

22

3.105

3.105

ll.lmobiiizari corporale

Terenuri

23

29.293

13.102

42.395

Construcții

24

1.079.450

105.268

664.450

520.268

Instalații tehnice si mașini

25

51.006

51.006

Alte instalatii «utilaje si mobilier

26

393.021

34.087

10.940

416.168

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

1.552.770

152.457

675.390

1.029.837

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

1.555.875

152.457

675.390

1.032.942

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizări corporale

Texgnuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

AgkTARI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 : 70837394/205944131

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele


ÎNTOCMITCalitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura / J______________________

Formular

VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "in vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 in format hârtie p in format electronic sau numai in formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia _zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • * entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

 • j. ueclarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

 • • termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

 • C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

în cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel Mt exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

 • D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociati - se efectuează în contul 455 „Sume datorate acționarilor/asociaților".

în cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

 • 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

 • 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

 • 3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mici


10H SC(+)FlOS.R3l

j OK

1

(ultimul rând sau nr.cr. rând necompletât)

Nr.cr.

Cont

Suma

1


CZZIS.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.

România - Brașov 500407 - Str. Zizinului nr. 119

J08/1923/2003; CUI 15786039; Capital social: 1.014.900

RON

R033RNCB0303009602580001 BCR Brașov

TpI/Fay O2AR 333674/026R321 744’ www cinhrasnv re

RAPORT DE GESTIUNE al Administratorilor privind activitatea desfășurata in anul 2019

 • 1. Date generale

S.C.Carfil Industrial Parc S.A. Brașov a fost înființata prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 187/03.07.2003 pentru administrarea parcului industrial CARFIL. Activitatea s-a desfășurat in baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale si O.G. nr. 65/2001 privind constituirea parcurilor industriale.

In anul 2019 societatea a fost administrata de un consiliu format din cinci membri si anume:

 • 1. Petre Petru -președinte ;

 • 2. Mitea Viorel -membru

 • 3. Hogea Calin -membru

 • 4. Oprica Adrian -membru

 • 5. Varga Nandor-membru

Activitatea financiar contabila si de gestiune a fost supravegheata si îndrumată de o comisie de cenzori formata din :

 • - Jianu Monica - președinte

 • - Pribescu Mioara;

 • - Vieriu Costel.

 • 2. Capital social

La data de 31.12.2019 capitalul social subscris si vărsat este de 1.164.900 lei, divizat in acțiuni in valoare de 10 lei, deci un număr de 116.490 acțiuni.

 • 3. Situația activelor imobilizate

La 31.12.2019 societatea deținea active imobilizate nete in valoare de 8,002,627 lei din care imobilizări corporale de 8,002,127 lei si financiare 500 lei.

Activele imobilizate in suma bruta au valoarea de 9,035,569 lei. Activele imobilizate cuprind:

 • - Terenuri in valoare de 234.083 lei;

 • - Amenajări de terenuri 262,041 lei;

 • - Construcții in valoare de 7,800,660 lei;

 • - Instalații, utilaje in valoare de 524,102 lei;

 • - Altele, mobilier in valoare de 194,133 lei;

 • - Imobilizări financiare 500 lei.

 • 4. Situația activelor circulante

Acestea înregistrează la 31.12.2019 suma de 859,873 lei, care se regăsesc in principal la :

 • - Creanțe nete - 422,862 lei fata de 401,516 lei sold la începutul anului;

 • - disponibilități - 299,669 lei fata de 221,088 lei sold la începutul anului.

Se impune sa facem precizarea ca o parte din suma s-a încasat in cursul anului in conformitate cu termenele de plata prevăzute in contract.

Sunt insa si societăți care au înregistrat datorii la sfârșitul anului 2019 aceste societăți au fost notificate in repetate rânduri. In prezent fiind in diferite stadii de judecata la instanțele din Brașov.

 • 5. Datoriile societății la 31.12.2019

La aceasta data societatea înregistrează datorii in suma de 367,453 lei, care provin in special din următoarele :

 • - furnizori - 48 lei (in principal sunt datorii curente);

 • - salarii si cheltuieli aferente salariilor luni decembrie 2019 - 71,498 lei;

 • - TVA de plata pentru luna decembrie 2019 -19,091 lei;

 • - Impozit de plata-9,983 lei.

 • - 6. Venituri in avans

La data de 31.12.2019 societatea nu a înregistrat venituri in avans.

7. Contul d

e profit si pierd

ere

Indicator

Realizat la

30.12.2018

Realizat la

30.12.2019

%

1. Venituri totale din care :

2.102.165

2.614.434

124,40

1 .Venituri din exploatare

2.102.158

2.614.429

124,40

2. Venituri financiare

7

5

71,40

II. Cheltuieli totale

1.850.857

2.223.047

120,10

III. Profit

251.308

391.387

155,70

Impozit pe profit

38.520

59.519

154,50

Profit net al exercițiului

212.788

331.868

153,00

Analizând aceste rezultate se constata o creștere a veniturilor cu 24,40 %, respectiv 512.276 lei.

De remarcat este faptul ca prin acțiunile proprii ale societății a fost realizata o mărire a veniturilor din chirii prin marirea gradului de ocupare a spatiilor si o mărire a veniturilor de la 2.102.165 lei la 2.614.434 lei.

Propunem ca profitul obținut sa fie repartizat astfel:

 • - Rezerve legale ^fTsOsVi, iar diferenței;

 • - 156.145-50 % dividende Consiliul Județean Brașov, dividende brute 156.145 lei v din care impozit pe dividend 7.807 lei si 148.338 divident net;

 • - 50 % reinvestit pentru a asigura o mai buna întreținere a spatiilor si pentru finalizarea lucrărilor începute.

 • 8. Modul de organizare si conducere a contabilității

Activitatea financiar-contabila a aplicat in totalitate prevederile si principiile prevăzute in Legea Contabilității, in Reglementările Contabile simplificate si armonizate cu Directivele Europene si prevederile Codului Fiscal.

Toate operațiunile au fost înregistrate la data producerii si in conturile corespunzătoare pe baza documentelor justificative.

Registrele contabile inclusiv cel de casa se completează la termenele prevăzute de lege si sunt corect întocmite (registrul jurnal, casa, cumpărări, vânzări si altele). Se respecta întocmirea documentelor privind aplicarea legislației TVA . Evidenta contabila reda o imagine fidela a veniturilor si cheltuielilor efectuate.

La amortizarea s-a folosit metoda liniara in conformitate cu Legea 227/2014 si H.G. 2139/2004 privind duratele de funcționare.

Amortizarea s-a calculat pentru toate mijloacele fixe supuse amortizării care la 31.12.2019 aveau proces verbal de punere in funcțiune.

 • 9. Inventarierea anuala a patrimoniului

Prin decizie a fost stabilita comisia de inventariere anuala a patrimoniului societății.

In urma inventarierii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a posturilor bilantiere nu s-au constatat diferente.

Comisia de inventariere la mijloacele fixe si la obiectele de inventar a verificat pe teren stocurile faptice si scriptice precum si stadiul de execuție a investițiilor in curs de execuție verificând daca :

 • - stadiul fizic al lucrărilor in curs de execuție corespunde cu volumul valoric al lucrărilor.

 • 10. Investiții

In anul 2019 societatea a realizat investitii in valoare de 372.646 lei din ■

care modernizări de construcții 273.152 lei si alte investitii in curs 99.494 lei. Principalele lucrări au fost:

 • - Sistem supraveghere

 • - Bariera -

 • - Imprjmuire gard

 • - OB 6-

 • - OB8-

 • - OB105-

22.594 lei;

12.763 lei;

64.137 lei;

251.093 lei;

8.791 lei;

13.268 lei.

Fata de cele prezentate in raportul administratorilor si al comisiei de cenzori solicitam Consiliului de Administrație si AGA aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2019, a contului de profit si pierdere cu anexele respective si descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2019.

DIRECTOR GENERAL

Blejdea Elviss Liviu

Membrii CA              h

Petre Petru -președinte i\\

Mitea Viorel -membru

Hogea Calin-membru jh/yjF

Oprica Adrian -membru P/

Varga Nandor-membru

RAPORT AL COMISIEI DE CENZORI
Privind gestiunea SC CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A., conducerea evidentei contabile si întocmirea bilanțului contabil si a contului rezultatului exercițiului la 31.12.2019

Comisia de cenzori a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA formata din:

ec .Pribescu Mioara

ec. Vieriu Costel

ec. Baciu Monica

numita legal de către AGA a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA a verificat modul de administrare a societății, modul in care administratorii au respectat prevederile contractului si statutului societății, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala a Acționarilor si actele normative in vigoare, eficienta administrării întregului patrimoniu .

S-a procedat la examinarea prin sondaj a documentelor contabile considerate semnificative pentru reflectarea corecta a realitatii patimoniului si rezultatului financiar al exercițiului precum si corectitudinea situațiilor financiare intocmite conform Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3781/23.12.2019 pentru data de 31.12.2019.

Capitalul social al societății este detinut de către asociatul unic, Consiliul Județean Brașov.

Obiectul principal de activitate prevăzut in statutul societății constând in alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a., cod CAEN 8299.

Baza legala:

Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările si completările ulterioare; Republicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454/2008 si actualizata prin Legea 187/2012 si prin Legea 255/2013.

Legea nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicata, publicata in Monitorul Oficial Al României, Partea I, nr. 955/2006.

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3781/23.12.2019 privind întocmirea situațiilor financiare pentru data de 31.12.2019.

Normele nr. 1/1995 de audit financiar si certificare a bilanțului contabil, elaborate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, avizate de Ministerul Finanțelor si aprobate prin Hotararea nr. 3/1995 a Conferinței Naționale a Corpului.

Standardul profesional nr.23 privind activitatea de cenzor in societățile comerciale.

Ordinul 166/2017 privind aspectele legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici.

Misiunea de audit statutar-cenzorial s-a efectuat pe baza de sondaje lunare . Conturile anuale au fost întocmite cu respectarea regulilor si metodelor contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii societății.

Rezultatele înregistrate de către societate au fost raportate de către administrator in situațiile financiare ale anului 2019, care cuprind:

 • - Bilanț contabil -Formularul 10

 • - Cont de profit si pierdere -Formularul 20

 • - Date informative -Formularul 30

 • - Situația activelor imobilizate -Formularul 40

 • I. Cu privire la bilanțul prescurtat F10 :

Analizând si verificând principalele poziții financiare a rezultat:

 • - ACTIVELE IMOBILIZATE totalizează 8.002.627 lei, in creștere cu 4.822.508 lei reprezentând diferente din reevaluarea imobilizări corporale .

 • - ACTIVELE CIRCULANTE NETE totalizează 668.773 lei , in creștere cu 88.316 lei.

 • - Datoriile (care trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an si peste un an) totalizează 367.453 lei,

 • - CAPITALURI PROPRII -valoare 8.495.047 lei.

 • II. Cu privire la contul profit si pierdere F 20:

Structural rezultatul exercițiului 2019 se prezintă altfel:

 • 1. Venituri totale                               2.614.434

 • 2. Cheltuieli totale                             2.223.047

 • 3. Profit brut                                   391.387 lei

 • 4. Impozit                                       59.519 lei

 • 5. Profit net                                     331.868

Profitul net a crescut fata de anul 2018 cu 119.080 lei ,adica cu 64.11%.

Cele mai multe venituri in suma de 2.411.987 lei au fost obținute din chirii si alte prestah servicii, in creștere cu 339.218 lei,

Rezervele din reevaluare au crescut cu 4.659.513,datorita faptului

ca in luna decembrie 2019 a fost făcută reevaluarea patrimoniului

Principalele cheltuieli evidențiate in conturi au fost:

-energia si apa in suma de 838.807 lei,

-cheltuieli cu personalul in suma de 713.164 lei,

-cheltuieli cu amortizarea in suma de 152.451 lei,

-cheltuieli cu prestațiile externe in suma de 343.372 lei,

-cheltuielile cu impozite si taxe in suma se 150.190 lei ,etc.

 • III. Formularul F30 - Date informative

Unitatea a obtinut un profit net in valoare de 331.868 lei ,are un număr mediu de 10 salariati iar numărul efectiv este de 18 salariati.

Valoarea totala a creanțelor este de 1.215.713 lei din care :

 • - creanțe in legătură cu personalul 543 lei

 • - creanțe in legătură cu bugetul statului si bugetul asigurărilor sociale 27.511 lei.

 • - clienti incerti sau in litigiu 1.053.490 lei,pentru care exista acțiuni in instanța.

Disponibilitățile financiare sunt:

 • - casa 15.325 lei

 • - banca 284.344 lei

 • - efecte de incasat 137.283 lei

Datoriile totale sunt in suma de 367.453 lei din care

 • - datorii curente in legătură cu personalul:30.612 lei

 • - datorii curente in legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului 160.440 lei.

Valoarea capitalului subscris si varsat este de 1.164.900 , acesta nu a suferit modificări fata de exercițiul precedent.

In cursul anului 2019 au fost virate dividende aferente exercițiului precedent către acționarul Consiliul Județean Brașov in suma de 96.060 lei.

Valoarea dividendelor nete aferente anului 2019 pentru acționarul Consiliul Județean sunt in suma de 148.338 lei, in creștere cu 64.75 % fata de exercițiul precedent.

IV .Formularul 40 - Situația activelor imobilizate

Activele imbilizate care alcătuiesc patrimoniul societății si reflectate in Bilanțul contabil sunt:

 • - imobilizări necorporale 3.105 lei nemodificate fata de exercițiul precedent.

 • - imobilizări corporale totale in suma de 7.098.067 ,in creștere fata de exercițiul precedent cu 5.362.073 lei , valoarea cea mai semnificativa a creșterii o reprezintă diferente din reevaluare in suma de 4.659.813 lei.

 • - scăderea aferenta imobilizărilor este in suma de 1.062.498 lei ,provenita in cea mai mare parte din amortizare,

 • V. Cu privire la contabilitatea societății :

Contabilitatea societății este tinuta conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicata.

Verificările efectuate, prin sondaj, au evidențiat faptul ca datele din balanța de verificare sintetica,corespund cu cele inscrise in situațiile financiare, ca nu exista denaturări a situației financiare incheiate la 31.12.2019.

Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea si prezentarea fidelă a acestor situatii financiare în conformitate cu Legea nr. 82/1991. Această responsabilitate include:

 • i) conceperea, implementarea si menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea si prezentarea fidelă a acestor situatii financiare ce nu conțin denaturări semnificative

 • ii) selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate;

 • iii) realizarea unor estimări contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

Responsabilitatea cenzorilor este să exprime o opinie asupra acestor situatii financiare anuale, pe baza analizei si verificărilor prin sondaj efectuate.

 • VI. Concluzii

Soldurile conturilor anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societății. Fata de cele prezentate ne exprimam opinia ca aceste conturi dau o imagine fidela bilanțului contabil, a contului de profit si pierdere pentru exercițiul incheiat la 31.12.2019.

Operațiunile s-au înregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila ,nedescoperindu-se nici o abatere in acest sens, avand la baza documente ,pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligatii de plata, evoluția veniturilor si stabilitatea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect in balanțele de verificare lunare, efectuandu-se in acest sens sondaje pentru fiecare luna din anul supus analizei.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat la toate categoriile de bunuri aflate In stoc la data inventarierii ( materiale consumabile, obiecte de inventar, mijloace fixe, clădiri)

sub directa supraveghere a Comisiei de inventariere, fara participarea cenzorilor.

Bunurile inventariate au fost consemnate in lista de inventariere , separat pe categorii de bunuri iar rezultatele operațiunii au fost consemnate in Procesul verbal de valorificare a inventarului, rezultate ce au fost cuprinse in bilanțul contabil încheiat.

In luna decembrie 2019 a fost reevaluat patrimoniul societății ,diferentele reflectandu-se in conturile contabile din balanța si implicit in bilanțul contabil la 31.12.2019.

Sondajele efectuate de Cenzori nu au surprins aspecte de neconcordanta intre evidentele analitice si sintetice.

întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice elaborate de M.F.P., referitoare la închiderea conturilor, întocmirea si verificarea bilanțului contabil al societății, precum si cu respectarea prevederilor “Legii contabilității” nr.82/1991 si OMFP 3781/23.12.2019 si transpunerea Planului de conturi utilizat de aceste entitati.

In ceea ce privește perioada analizata, menționam ca societatea a desfasurat in anul analizat activitati de închiriere spatii, a realizat incasari, plati si plasamente prin conturile deschise la banei, dar si plati prin caseria proprie.

Din analiza soldurilor de casa si banca, nu au reieșit diferente intre soldul faptic si soldul scriptic.

Societatea nu are datorii la bugetul statului sau la bugetul local.

Clientii neincasati au fost notificati sa-si plateasca datoriile sau au fost acționați in instanța.

Rezultatul exercițiului incheiat la 31.12.2019, a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate si reprezintă un profit net de 331.868 lei, stabilit ca diferența intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru bunul mers al activitatii acesteia .profit care urmeaza a se repartiza.

In contextul aspectelor prezentate in Raport, certificam Bilanțul Contabil si Contul de Profit si Pierdere si le supunem spre aprobare Adunării Generale ale Acționarilor.

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2019

Valoarea bruta

Ajustări de valoare (amortizări, ajustări pt. deprec.)

Denumire imobilizare

Sold la începutul exercițiului financiar

Creșteri

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Sold la începutul exercițiului financiar

Ajustări înregistrate in cursul exercițiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Clădire Producție Filtre OB 102

551 522.00

0.00

0.00

551 522.00

400 192.36

-400 192.36

0.00

0.00

Clădire Producție Filtre P1 OB 102

186 617.00

0.00

0.00

186 617.00

186 617.00

0.00

0.00

186 617.00

Clădire Producție Galvanizare OB 9

314 574.00

0.00

0.00

314 574.00

106 706.27

-106 706.27

0.00

0.00

Clădire Producție Filtre OB 6.28

541 356.00

0.00

0.00

541 356.00

219 806.32

-219 806.32

0.00

0.00

Clădire Producție ATT SP.Parc OB 5

114 857.00

0.00

0.00

114 857.00

114 857.00

0.00

0.00

114 857.00

Clădire Producție Mecanic Set OB 7

637 273.00

0.00

0.00

637 273.00

434 849.04

-434 849.04

0.00

0.00

Clădire Administrativa P+2+M OB 5

219 239.00

0.00

0.00

219 239.00

-9 389.15

9 389.15

0.00

0.00

Clădire Administrativa P + 3 OB 8

1 836 922.00

0.00

0.00

1 836 922.00

1 220 385.42

-1 220 385.42

0.00

0.00

Clădire Administrativa ATTP + 2 OB 10 A

342 258.00

0.00

0.00

342 258.00

275 469.76

-275 469.76

0.00

0.00

Caldire Producție Filtre P2 OB 116

775 750.00

0.00

0.00

775 750.00

594 333.86

-594 333.86

0.00

0.00

Clădire Producție OB 105

1 075 280.00

0.00

0.00

1 075 280.00

817 974.21

-817 974.21

0.00

0.00

Anexa Tehnica OB 105 A

492 787.00

0.00

0.00

492 787.00

389 605.00

-389 605.00

0.00

0.00

Clădire Producție Autoutilitati OB 7

351 580.00

0.00

0.00

351 580.00

246 212.83

-246 212.83

0.00

0.00

Clădire Producție ATT OB10

349 315.00

0.00

0.00

349 315.00

230 728.12

-230 728.12

0.00

0.00

Panou Firma "CIP"

5 749.00

0.00

0.00

5 749.00

4 058.10

1 014.54

0.00

5 072.64

Depozit Deșeuri de Hârtie

5 582.00

0.00

0.00

5 582.00

5 582.00

0.00

0.00

5 582.00

Rețele Alimentare Energie Electrica

108 076.38

0.00

0.00

108 076.38

102 822.64

5 253.74

0.00

108 076.38

Microcentrale Murale

52 289.86

0.00

0.00

52 289.86

52 289.86

0.00

0.00

52 289 86

Instalație APA + Canal

90 240.82

0.00

0.00

90 240.82

24 230.95

2 005.32

0.00

26 236.27

Tablou de Distribuție PT

63122.99

0.00

0.00

63 122.99

31 342.62

2 630.10

0.00

33 972.72

împrejmuire Gard

25 409.08

0.00

25 409.08

0.00

10 092.94

846.96

10 939.90

0.00

Trafo putere 1000 KVA

3 888.65

0.00

0.00

3 888.65

3 888.65

0.00

0.00

3 888.65

Platforma Parcare

79 676.53

0.00

0.00

79 676.53

49 382.63

4 979.82

0.00

54 362 45

Platforma Betonata

14 881.58

0.00

0.00

14 881.58

8 293.57

930.12

0.00

9 223.69

Instalație Electrica de Forța

2 041.00

0.00

0.00

2 041.00

2 041.00

0.00

0.00

2 041.00

Instalație Electrica de Forța 1971

1 743.16

0.00

0.00

1 743.16

1 743.16

0.00

0.00

1 743.16

Transformator Trifazic 1000 KVA

25 733.43

0.00

0.00

25 733.43

15 868.96

2 573.34

0.00

18 442.30

Transformator de Putere 630 KVA

12 762.92

0.00

0.00

12 762.92

12 762.92

0.00

0.00

12 762.92

Transformator de Putere 1000 KVA

16 758.87

0.00

0.00

16 758.87

11 731.29

1 675.86

0.00

13407.15

Instalație termica OB 5

30 225.58

0.00

0.00

30 225.58

20 834.24

3130.44

0.00

23 964.68

Calculator Pentium 4 Celeron

3 551.63

0.00

0.00

3 551.63

3 551.63

0.00

0.00

3 551.63

Copiator Ricoh 1113

4 425.52

0.00

0.00

4 425.52

4 425.52

0.00

0.00

4 425.52

Calculator AMD XP 2500

3 094.02

0.00

0.00

3 094.02

3 094.02

0.00

0.00

3 094.02

Biblioteca Vitrina Director General

2 600.00

0.00

0.00

2 600.00

996.61

173.34

0.00

1 169.95

Sistem de Alarma

3 362.90

0.00

0.00

3 362.90

2 101.80

420.36

0.00

2 522.16

SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO

28 626.00

0.00

0.00

28 626.00

10 138.29

2 385.48

0.00

12 523.77

Pod rulant 8TF

4 010.00

0.00

0.00

4 010.00

1 503.72

501.24

0.00

2 004.96

Pod rulant 3,2 TF

3 386.00

0.00

0.00

3 386.00

1 269.72

423.24

0.00

1 692.96

Pod rulant 5 TF

2 673.00

0.00

0.00

2 673.00

1 002.30

334.14

0.00

1 336.44

AUTOTURISM DACIA LOGAN LAUREATE

1,5 90 C

39 429.73

0.00

0.00

39 429.73

22 343.44

7 885.98

0.00

30 229 42

Drum de accs tronson 2

108 607.43

0.00

0.00

108 607.43

12 670.84

5 430.36

0.00

18 101.20

Drum de acces tronson 1

153 433.12

0.00

0.00

153 433.12

16 621.85

7 671.66

0.00

24 293.51

Instalație încălzire spațiu birouri

17 100.95

0.00

0.00

17 100.95

2 850.12

2 850.12

0.00

5 700.24

Sist.supraveghere video,control acces si

0.00

40 397.30

0.00

40 397.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Gard de imprejmuire structura metalica

0.00

64 137.12

0.00

64 137.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Total general: 8 701 812.15   104 534.42


25 409.08 8 780 937.49 5 667 883.43 -4 873 757.88


10 939.90   783 185.65întocmit,

Numele si prenumele : |                NEDELCU DUMITRU

] Calitatea: |                         12-CONTAB1L SEF

Nr.de înregistrare in organismul profesional :      |

Semnătură


Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2019

Denumire provizionului

Nr. rd.

Sold la inceputul exercițiului financiar

Transferuri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

in cont

din cont

0

1

2

3

4 = 1+2-3

I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)

1

0

0

0

0

Provizioane pentru litigii (ct.1511)

2

0

0

0

0

Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct. 1512)

3

0

0

0

0

Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale si alte acțiuni similare (ct.1513)

4

0

0

0

0

Provizioane pentru restructurare (ct.1514)

5

0

0

0

0

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct. 1518)

6

0

0

0

0

II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXEC.

7

0

0

0

0

Materii prime (ct.391)

8

0

0

0

0

Materiale (ct.392)

9

0

0

0

0

Producție în curs de execuție (ct.393)

10

0

0

0

0

Produse (ct.394)

11

0

0

0

0

Stocuri aflate la terii (ct.395)

12

0

0

0

0

Animale (ct.396)

13

0

0

0

0

Mărfuri (ct.397)

14

0

0

0

0

Ambalaje (ct.398)

15

0

0

0

0

III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR

16

0

0

0

0

Clienti (ct.491)

17

820 904

0

0

820 904

Decontări în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)

18

0

0

0

0

Debitori diverși (ct.496)

19

0

0

0

0

IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE

20

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea investițiilor financiare la societăți din cadrul grupului (ct.591)

21

0

0

0

0

Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)

22

0

0

0

0

TOTAL GENERAL (rd.O1+07+16+20)

23

0

0

0

0

Administrator,

Numele si prenumele :   |

întocmit,

Numele si prenumele : |                NEDELCU DUMITRU

BLEJDEA ELVISS LIVIU          |

Calitatea : |                         12-CONTABIL SEF

Semnătură        \   ,

Nr.de inregistrare in organismul profesional :      |

Semnătură       1

Stampila unitatii

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2019

Administrator, Numele si prenumele :   |

BLEJQEA ELVISS LIV1U

Semnătură____________

Stampila unitatii                'K

Întocmit,

Numele si prenumele : |________________NEDELCU DUMITRU

____| Calitatea : |__________'________________12-CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare in organismul profesional :      |_____________________

Semnătură_______\_______________
Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Exercițiu financiar

Precedent

Curent

0

1

2

1. Cifra de afaceri neta

1

2 072 769

2 411 987

2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)

2

1 453 438

1 714 986

3. Cheltuielile activitatii de baza

3

1 453 438

1 714 986

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

4

0

0

5. Cheltuielile indirecte de producție

5

0

0

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

6

619 331

697 001

7. Cheltuielile de desfacere

7

0

0

8. Cheltuieli generale de administrație

8

397 419

508 062

9. Alte venituri din exploatare

9

29 389

202 442

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

10

251 301

391 381

Nota 5 - Situația creanțelor si datoriilor

31.12.2019

Creanțe / Datorii

Nr rd

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichiditate / exigibilitate

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

1=2+3+4

2

3

4

CREANȚE

0

0

0

0

0

Creanțe din participați! sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)

1

500

500

0

0

împrumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)

2

0

0

0

0

Acțiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)

3

0

0

0

0

Alte creanțe imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)

4

0

0

0

0

I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.O1 la 04)

5

500

500

0

0

Furnizori debitori (ct.4092)

6

0

0

0

0

Clienti (ct.411+413+418)

7

1 215 713

1 215 713

0

0

Creanțe personal si asigurări sociale (ct.425+4282+431 +436+437+4382)

8

26 663

26 663

0

0

Impozit pe profit (ct.441)

9

0

0

0

0

Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)

10

1 391

1 391

0

0

Alte creanțe cu statul si instituții publice (ct.444,445,446,447,4482)

11

0

0

0

0

Decontări cu grupul si alte creanțe (ct.451)

12

0

0

0

0

Debitori diverși (ct.456+4582+461 -491 -495-496)

13

0

0

0

0

II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )

14

1 243 767

1 243 767

0

0

III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS (ct.471)

15

0

0

0

0

TOTAL CREANȚE (rd. 05+14+15)

16

1 244 267

1 244 267

0

0

DATORII

0

0

0

0

0

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161)

17

0

0

0

0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621+1623+1624+1625+1626+1627)

18

0

0

0

0

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct. 1622)

19

0

0

0

0

Datorii ce privesc imobilizările financiare țct.166)

20

0

0

0

0

Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)

21

0

0

0

0

Dobânzi (ct.168+5186+5198)

22

0

0

0

0

Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)

23

176 353

176 353

0

0

TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)

24

176 353

176 353

0

0

Furnizori (ct.401+403+404+405+408)

25

48

48

0

0

Clienti creditori (ct.419)

26

0

0

0

0

Datorii cu personalul si asigurările sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)

27

64 767

64 767

0

0

Impozit pe profit (ct.441)

28

9 983

9 983

0

0

Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)

29

109 571

109 571

0

0

Alte datorii fata de stat si instituțiile publice (ct.444+445+446+447+4481)

30

6 731

6 731

0

0

Decontări cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)

31

0

0

0

0

Creditori diverși (ct.462+473)

32

0

0

0

0

ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)

33

191 100

191 100

0

0

Venituri înregistrate in avans (ct.472)

34

0

0

0

0

TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)

35

367 453

367 453

0

0

Administrator,

întocmit,

Numele si prentțțnele :    |

Numele si prenumele : |

NEDELCU DUMITRU

BL^JDEA ELVISS LIVIU          |

Calitatea: |

12—CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Semnătură


Semnătură

Stampila unitatii

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2019

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

 • a) Reglementările contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situațiilor financiare anuale.

 • b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementările contabile, mentionandu-se:

 • - natura;

 • - motivele;

 • - evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, poziției financiare si a profitului sau pierderii.

 • c) Daca valorile prezentate in situațiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.

 • d) Valoarea reziduala pentru imobilizări stabilita in situația in care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.

 • e) Suma dobânzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricație.

 • f) in cazul reevaluării imobilizărilor corporale:

 • - elementele supuse reevaluării, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluării;

 • - valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;

 • - tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

 • - modificările rezervei din reevaluare:

 • - valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercițiului financiar;

 • - diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar;

 • - sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercițiului financiar, prezentandu-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației in vigoare;

 • - valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar.

 • g) Daca activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustărilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.

 • h) Daca valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă in mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piața cunoscute inainte de data bilanțului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.


Administrator,                                      întocmit,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |                NEDELCU DUMITRU

BUȘJDEA ELVISS LIVIU          |

Calitatea: |                        12-CONTABIL SEF

Nr.de Înregistrare in organismul profesional :      |

Semnătură____

Stampila unitatii

Nota 7 - Participatii si surse de finanțare

31.12.2019

Nota 7

Participatii si surse de finanțare

Se vor prezenta armatoarele informatii:

 • a) se menționează existenta oricăror certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, cu prezentarea informațiilor cerute in Subsectiunea 8.2;

 • b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;

 • c) numărul si valoarea totala a flecarul tip de acțiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, după caz, numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;

 • d) acțiuni rascumparabile:

 • - data cea mai apropiata si data limita de răscumpărare;

 • - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;

 • - valoarea eventualei prime de răscumpărare;

 • e) acțiuni emise in timpul exercițiului financiar:

 • - tipul de acțiuni;

 • - număr de acțiuni emise;

 • - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;

 • - drepturi legate de distribuție:

 • - numărul, descrierea si valoarea acțiunilor corespunzătoare;

 • - perioada de exercitare a drepturilor;

 • - prețul plătit pentru acțiunile distribuite;

 • f) obligațiuni emise:

 • - tipul obligațiunilor emise;

 • - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligațiuni;

 • - obligațiuni emise de entitate, deținute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:

- valoarea nominala;

- valoarea înregistrata in momentul platii.

Administrator, Numele si prenumele :   |

v BLEJDEA ELVISS LIVIU

Semnătură_____X/NT-_____________

întocmit,

Numele si prenumele : |________________NEDELCU DUMITRU

____| Calitatea : |__________'________________12-CONTAB1L SEF

Nr.de Înregistrare in organismul profesional :      |_____________________

Semnătura fi_____________________

Stampila unitatii
Nota 8 - Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație si conducere

31.12.2019

Nota 8

Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație,conducere si de supraveghere

Se vor face mențiuni cu privire la:

 • a) indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație si cenzorilor = 92.160lei;

 • b) obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.

 • c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere in timpul exercițiului:

 • - rata dobânzii;

 • - principalele clauze ale creditului;

 • - suma rambursata pana la acea data;

 • - obligatii viitoare de genul garanțiilor asumate de entitate in numele acestora;

 • d) salariati:

 • - număr mediu 10;

 • - salarii plătite = 512.959 lei aferente exercițiului;

 • - cheltuieli cu asigurările sociale = 14.390 lei;

 • - alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii.

  Administrator,

  Numele si prenumele :   |

  întocmit,

  Numele si prenumele : |                NEDELCU DUMITRU

  BL^JDEA ELVISS LIV1U          |

  Calitatea: |                         12-CONTABIL SEF

  Semnătură

  Nr.de Înregistrare in organismul profesional :      |

  Semnătură     ]\

Stampila unitatii

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2019

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Suma

1. Indicatori de lichiditate

0

0.00

a) Indicatorul lichidității curente

1

4.50

b) Indicatorul lichidității imediate

2

4.50

2. Indicatori de risc:

0

0.00

a) Indicatorul gradului de indatorare

3

2.08

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

4

0.00

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

0

0.00

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

5

0.00

b) Viteza de rotatie a stocurilor (număr de zile de stocare)

6

0.00

c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

7

183.97

d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor

8

0.01

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

9

0.30

f) Viteza de rotatie a activelor totale

10

0.27

4. Indicatori de profitabilitate

0

0.00

a) Rentabilitatea capitalului angajat

11

0.05

b) Marja bruta din vanzari

12

0.00

întocmit,

Administrator,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |                NEDELCU DUMITRU

^BLEJDEA ELVISS LIVIU          |

Calitatea: |                        12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :      |

Semnătură

SemnăturăStampila unitatii

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2019

Nota 10

Alte informatii

Se prezintă:

 • a) Informații cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

 • b) Informații privind relațiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se dețin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.

 • c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda naționala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate inițial intr-o moneda străină.

 • d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

 • - proporția in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

 • - reconcilierea dintre rezultatul exercițiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declarația de impozit;

 • - măsură in care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale: regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercițiul financiar curent sau intr-un exercițiu financiar precedent in vederea obținerii de facilitati fiscale;

 • - impozitul pe profit ramas de plata.

 • e) Cifra de afaceri:

 • - prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe piețe geografice.

 • f) Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte următoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

 • - natura evenimentului; si

 • - o estimare a efectului financiar sau o mențiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie făcută.

 • g) Explicatii despre valoarea si natura:

 • - veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

 • - veniturilor si cheltuielilor înregistrate in avans,

in situația in care acestea sunt semnificative.

 • h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

 • i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta următoarele informatii:

 • - o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

 • - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenția următoarele:

 • - o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzând, dar fara a se limita la, următoarele:

 • - existenta si condițiile opțiunilor de reinnoire sau cumpărare;

 • - restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operațiuni de leasing.

 • - dobanda de plătit aferenta perioadelor viitoare

 • j) Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor si onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decât cele de audit.

 • k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

 • I) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primita, diferența se prezintă in notele explicative.

 • m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

n) Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligația de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicativi

si trebuie făcută distincție intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislația naționala. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separata a oricărei garantii valorice care a fost prevăzută. Angajamentele de acest tip care exista in relația cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.

o) Daca un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esențiala pentru intelegerea situațiilor financiare anuale.

p) Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situațiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :   ]


BLEJDEA ELVISS LIVIU