Hotărârea nr. 23/2020

Hotărârea nr. 23 - privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019-2022

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR, 23

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019-2022

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 23674 din data de 15.01.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 23674 din data de 15.01.2020 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea 'lanului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 019-2022;

Văzând adresa nr. 27268/23.12.2019 și nota de fundamentare nr. 27439/30.12.2019 ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, precum și Hotărârea Consiliului de Administrație al unității sanitare nr. 37/18.12.2019;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 374/26.09.2019 privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019 -2022;

Ținând cont de prevederile art. 5, alin. (2) Anexa 1 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public, cu modificările și completările ulterioare, de dispozițiile art. 1 pct. 1 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public, precum și de art. 5, alin. (2), pct. 1 din Contractul de management nr. 4603/2019, încheiat de către managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov cu Președintele Consiliului Județean Brașov, art. 187, alin. (10), lit. „c” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „d” și alin. (5) lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019-2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 374/26.09.2019 privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019 -2022, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.


Contrasemnează, Secretar ge Maria


ANEXA LA II.C.J. BRAȘOV NR.

PREȘEDINTE,

■> '


Adrian-Ioan Vestea


SECRETAR GENERAL AL JUDETULULBRASOV, Maria Du ăveanu
■DIRECTOR EXECUTIV,

Adelina Văsioiu Te

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE AL

SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOV

PENTRU PERIOADA 2019-2022

AVIZAT,ÎNTOCMIT,

MANAGER

Ec. Monica Săbădusi

Tfj                  9

ANMCS


unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE


ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOV

Str. Nicopole Nr. 45 Cod fiscal: 4317738 Tel.0268-415130 Tel./Fax: 0268-418988

E-mail: spitalcopiibrasovfegmail.com

Operator de date cu caracter personal nr. 15898

PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE AL

SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOV

PE ANII 2019 - 2022

Misiunea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov este de a asigura servicii medicale de cel mai înalt nivel, intr-un mediu performant, astfel încât să satisfacă nevoile pacienților / aparținătorilor din județul Brașov și din județele limitrofe.

Viziunea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov este de a crea un cadru de organizare profesionist pentru serviciile de sănătate, care oferă înțelegerea, suportul și ajutorul terapeutic oferit pacienților, etalon al profesionalismului și calității serviciilor, într-un mediu plăcut, cu un program de lucru accesibil utilizatorilor, folosind în mod adecvat resursele.

Valorile spitalului

Profesionalism'. Ne străduim ca pacienții să primească servicii medicale de calitate și sigure.

Comunicare eficientă'. Beneficiarii să primească informațiile și răspunsurile adecvate

Colaborare optimă'. Specialiștii să ia decizii în comun cu pacienții / aparținătorii pentru a învăța să și le asume

Demnitate, respect și confidențialitate

Siguranță: Asumarea responsabilității de a îmbunătăți în mod constant o cultură care să asigure siguranța si bunăstarea tuturor pacienților, vizitatorilor și personalului

Integritate: Deciziile, acțiunile și comportamentele noastre să se bazeze pe onestitate, încredere, corectitudine, precum și pe standarde etice

Munca în echipă: Mobilizare salvatoare, respect reciproc

Optimizarea raportului cost / calitate pentru serviciile oferite

Analiza nevoilor de îngrijire ale populației si a pieței de servicii de sănătate

în urma analizei nr. 6551/03.04.2019 cu privire la nevoile de îngrijire ale populației deservite și a pieței serviciilor de sănătate din zona acoperită de spital, a rezultat că în România, asistența mamei și copilului reprezintă unul dintre domeniile prioritare pentru autoritățile de sănătate publică și decidenți.

Principalele motive sunt declinul demografic din ultimii 28 ani, cu un spor negativ al populației de - 2,5 la 1000 de locuitori, scăderea populației din grupa de vârstă 0-19 ani la 19,93% din total, mortalitatea infantilă care reprezintă 6,7 decese la 1.000 născuți vii, în condițiile în care în majoritatea statelor din

UE aceasta este de sub 5 la mie.

Tabel 1 - In România si județul Brașov evoluția ratei natalității în perioada 2013-2017

2013

2014

2015

2016

2017

Romania

9,6

9,1

9,3

9,1

9,3

Jud. Brașov

10,7

10,2

10,2

10,2

10,3

Sursa: Institutul National de Statistica,

Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică, populația județului Brașov era la data de 01.07.2018 de 634.236 de locuitori, cu o distribuție de 461.594 (72,7%) de locuitori în mediul urban și de 172.642 (27,2%) în mediul rural.


. 20-24 aniPopulația județului Brașov, pe grupe de vârstă, la data de 1 ianuarie 2018, arată tendința de

creștere a vârstnicilor.

Tabel. 3. Natalitatea și mortalitatea în județul Brașov

2015

2016

2017

Natalitate

6426

6451

6496

Mortalitate

6321

6116

6352

în județul Brașov, in perioada anilor 2015 - 2017 se observa o creștere a natalității. Rata natalității în anul 2017 a fost de 10,3%o, puțin mai mare decât cea din anul 2016 (10,2%o) și din anul 2015 (10,2%o).

Tabel. 4. Rata de fertilitate pe medii de rezidență

născuți vii la 1000femei în vârstă fertilă

1990

1995

2000

2015

2016

2017

Romania

56,2

40,6

39,7

36,8

36,3

37

Jud. Brașov

45,2

31,1

32,1

40,7

40,9

41,3

Sursa: Institutul National de Statistica

Rata mortalității a fost 1 l,5%o, mai mare față de anul 2016 (1 l,l%o) și față de anul 2015 (1 l,4%o). Sporul natural în județul Brașov a fost pozitiv în anul 2017 (0,3%o), în scădere față de anul 2016 (O,5%o) și nesemnificativ mai mare față de 2015 (0,2%o).
Rata mortalității infantile a fost în creștere în perioada 2015 - 2017 în județul Brașov, de la 45 de copii sub 1 an decedați in 2015, 44 decedați în anul 2016 la 48 decedați în anul 2017.

Rata mortalității infantile în județul Brașov a fost de 7,4 decedați sub 1 an raportată la 1000 născuți vii, mai mare față de anii precedenți (6,8%o în 2016 și 7%o în 2015).

Tabel 6. Rata mortalității infantile în România

decedați sub 1 an la 1000 născuți vii

1990

1995

2000

2015

2016

2017

Romania

26,9

21,2

18,6

7,3

6,9

6,6

Jud. Brașov

25,3

16,6

14,7

7

6,8

7,4

Tabel 7 Decese în spital versus decese în afara spitalului ( doni./amb./alte parii) în anul 2016

JUDEȚUL

MI

DOMICILIU

SPITAL

MATERN.

BACAU

8,2

19

16

15

CTA

10,2

14

14

44

MARAMUREȘ

9,5

13 (8 in amt».}

6

25

CALARAS I

12,7

11

8

15

BRAȘOV

7,5

11

8

24

TULCEA

15,2

9

5

14

TELEORMAN

7,7

7

3

IO

GALAȚI

6

7

6

15

Sursa: Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului ’ ’ Alessandrescu - Rusescu”. Mortalitatea copilului sub

5 ani. Noiembrie 2016.

In anul 2017 județul Brașov se situează în clasamentul descrescător pe țară al județelor pe locul:

 • •   6 referitor la rata natalității;

 • •   7 referitor la rata mortalității;

 • •   5 referitor la rata sporului natural;

 • •   26 referitor la rata mortalității infantile.

Copiii în vârstă de 0 - 19 ani reprezintă 20% din populația județului Brașov, iar dintre aceștia 35,4% (46.654) copii trăiesc în mediul rural, iar 64,6% (84.792) în mediul urban. Nevoile de sănătate a copiilor sunt diferențiate pe categorii de vârstă, cu particularități legate de asigurarea creșterii și dezvoltării armonioase, alimentație corespunzătoare, prevenire a îmbolnăvirilor, îngrijire în prezența bolilor acute și cronice, sprijin în situația de afecțiuni sau tulburări psihologice, îngrijiri și sprijin în situația de afecțiuni generatoare de handicap.

Din punct de vedere al resursei umane implicate în îngrijirea populației pediatrice, aceasta numără medici pediatri și asistenți medicali, medici și asistenți medicali din cabinetele de medicină de familie, medici și asistenți școlari și medici pediatri cu diferite specializări, kinetoterapeuți și psihologi

Evoluția morbidității pediatrice pe anii 2016 - 2018 în România se prezintă astfel:

Tabel. 8. Morbiditatea în România în perioada 2015 - 2017 (primele 10 diagnostice)

2016

2017

2018

Categoria majora de diagnostic

% cazuri

Categoria majora de diagnostic

% cazuri

Categoria majora de diagnostic

% cazuri

Boli și tulburări ale sistemului respirator

35,45%

Boli și tulburări ale sistemului respirator

34,39%

Boli și tulburări ale sistemului respirator

35,96%

Boli și tulburări ale sistemului digestiv

15,76%

Boli și tulburări ale sistemului digestiv

16,05%

Boli și tulburări ale sistemului digestiv

15,31%

Boli și tulburări ale urechii, nasului, gurii și gâtului

14,69%

Boli și tulburări ale urechii, nasului, gurii și gâtului

14%

Boli și tulburări ale urechii, nasului, gurii și gâtului

12,76%

Boli    infecțioase    și

parazitare

7,04%

Boli infecțioase și parazitare

8,27%

Boli    infecțioase    și

parazitare

9,28%

Boli     și     tulburări

endocrine, nutriționale și metabolice

6,88%

Boli     și     tulburări

endocrine, nutriționale și metabolice

6,91%

Boli     și     tulburări

endocrine, nutriționale și metabolice

7,40%

Boli și tulburări ale sângelui și organelor hematopeietice        și

tulburări imunologice

3,88%

Boli și tulburări ale sângelui și organelor hematopeietice        și

tulburări imunologice

3,85%

Boli și tulburări ale sângelui și organelor hematopeietice        și

tulburări imunologice

3,96%

Boli și tulburări ale rinichiului și tractului urinar

2,91%

Boli și tulburări ale rinichiului și tractului urinar

2,78%

Boli și tulburări ale rinichiului și tractului urinar

2,59%

Boli și tulburări ale sistemului nervos

2,29%

Factori care influențează starea de sănătate și alte contacte cu serviciile de sănătate

2,40%

Boli și tulburări ale pielii, țesutului subcutanat și sânului

1,99%

Factori care influențează starea de sănătate și alte contacte cu serviciile de sănătate

2,11%

Boli și tulburări ale sistemului nervos

2,13%

Boli și tulburări ale sistemului nervos

1,95%

Boli și tulburări ale pielii, țesutului subcutanat și sânului

1,81%

Boli și tulburări ale pielii,           țesutului

subcutanat și sânului

2,05%

Factori care influențează starea de sănătate și alte contacte cu serviciile de sănătate

1,82%

Se constată incidența crescută a bolilor respiratorii, urmate de cele digestive, ale pielii și cele infecțioase și parazitare, fapt ce sugerează nevoia de intervenții în special pe partea de prevenire, mai ales în colectivități. Un caz aparte îl reprezintă re-emergența bolilor prevenite prin vaccinare. Un exemplu în acest sens îl reprezintă rujeola, cu o incidență tot mai mare de cazuri, care necesită intervenții de creștere a capacității de acoperire vaccinală a populației eligibile, în special în zonele marginalizate.

Morbiditatea tratată efectiv în spital rezultă din tabelul următor:

Tabel. 9. Morbiditatea tratata iii Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov in perioada 2015 - 201 ~

2016

2017

2018

Categoria majora de diagnostic

% cazuri

Categoria majora de diagnostic

% cazuri

Categoria majora de diagnostic

% cazuri

Boli și tulburări ale sistemului respirator

24,98%

Boli și tulburări ale sistemului respirator

17,33%

Boli și tulburări ale sistemului respirator

18,19%

Boli și tulburări ale sistemului digestiv

14,32%

Boli și tulburări ale sistemului digestiv

15,06%

Boli și tulburări ale sistemului digestiv

14,24%

Boli și tulburări ale sistemului nervos

9,61%

Boli și tulburări ale urechii, nasului, gurii și gâtului

8,84%

Boli și tulburări ale sistemului nervos

8,03%

Boli și tulburări ale sistemului     musculo-

scheletal și țesutului conjunctiv

7,71%

Boli și tulburări ale sistemului nervos

8,54%

Boli și tulburări ale urechii, nasului, gurii și gâtului

7,94%

Boli    infecțioase    și

parazitare

5,30%

Boli și tulburări ale sistemului     musculo-

scheletal și țesutului conjunctiv

7,32%

Boli și tulburări ale sistemului     musculo-

scheletal și țesutului conjunctiv

7,29%

Boli și tulburări ale urechii, nasului, gurii și gâtului

4,71%

Boli infecțioase și parazitare

6,29%

Boli    infecțioase    și

parazitare

6,80%

Boli și tulburări ale sângelui și organelor hematopeietice        și

tulburări imunologice

4,03%

Boli     și     tulburări

endocrine, nutriționale și metabolice

5,92%

Boli     și     tulburări

endocrine, nutriționale și metabolice

5,51%

Boli și tulburări mentale

3,98%

Boli și tulburări mentale

4,13%

Boli și tulburări ale sângelui și organelor hematopeietice        și

tulburări imunologice

4,40%

Boli     și     tulburări

endocrine, nutriționale și metabolice

3,90%

Boli și tulburări ale sângelui și organelor hematopeietice        și

tulburări imunologice

3,76%

Boli și tulburări mentale

4,36%

Boli și tulburări ale sistemului hepato-biliar și ale pancreasului

3,26%

Boli și tulburări ale pielii,           țesutului

subcutanat și sânului

3,72%

Boli și tulburări ale pielii, țesutului subcutanat și sânului

4,14%

în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, în anii 2016 - 2018 evoluția morbidității arată o incidență asemănătoare cu cea de la nivel național pentru bolile respiratorii și digestive, însă la nivelul spitalului sunt acoperite o gamă de specialități care nu apar între primele 10 diagnostice la nivel național: boli și tulburări ale sistemului musculo-scheletal și țesutului conjunctiv, >oli și tulburări mentale, boli și tulburări ale sistemului hepato-biliar și ale pancreasului. în cazul pacienților care se prezintă la spital cu diagnosticele precizate în tabelul de mai sus, există resursele umane (medici de specialitate, asistenți medicali dedicați îngrijirii copiilor, infirmiere, instructori de educație) și materiale (aparatură medicală, materiale sanitare și medicamente adecvate) necesare tratării afecțiunilor.

Din analiza comparativă a morbidității la nivel național și la nivelul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov se constată incidența pe locul 7 a bolilor și tulburărilor rinichiului și tractului urinar, boli care nu se regăsesc decât pe locurile 11 - 14 în statistica spitalului. Unitatea nu deține resursele umane și materiale necesare tratării pacienților cu insuficiență renală (pentru efectuarea dializei), aceste cazuri fiind direcționate în centrele specializate din Brașov si din alte județe.

Deși nu se încadrează în primele 10 diagnostice / servicii medicale pediatrice atât de la nivel ațional, cât și de la nivelul spitalului, din analiza nevoilor de îngrijire a copiilor din județul Brașov, .ezultă un deficit la nivelul specialităților de recuperare medicală pediatrică, de îngrijiri paleative, precum și îngrijiri specializate de tip echipă mobilă la domiciliu.

în județul Brașov, servicii de recuperare medicală pentru copii se acordă doar de către cabinete medicale private și alte centre medicale private (ex. S.C. Vitalmed Center S.R.L., Centrul de Recuperare Cristian etc.), care oferă servicii de fizioterapie, kinetoterapie, cultură fizică medicală. Nu există un centru de recuperare medicală pediatrică, acești furnizori de servicii, neavând dotarea specială și echipamente medicale dedicate copiilor. Pacienții diagnosticați în spital sau ambulatoriu cu tulburări de statică vertebrală (scolioză, cifoză, lordoză), malformații congenitale ale sistemului osteo-articular (picior strâmb, picior plat), traumatisme ale membrelor inferioare și superioare (de humerus, de femur, claviculei, de tibie etc.), scoaterea materialului de osteosinteza (tije, broșe), paralizie cerebrală infantilă (paralizii, tetraplagii), afecțiuni ale sistemului nervos periferic (monoplegia membrelor superioare, afecțiune neuro-musculară și lipsă coordonare), cu diferite afecțiuni neurologice, bolnavii de diabet dependenți de insulina, cărora li se produce o deteliorare a musculaturii și circulației au nevoie de servicii de recuperare ortopedică și neuro-motorie: gimnastică medicală, kinetoterapie, fizioterapie. In acst sens, spitalul își propune înființarea unei baze de recuperare pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, dar și persoanelor peste 18 ani dacă aceștia sunt elevi, studenți, foști pacienți care necesită îngrijiri intensive recuperatorii. Resursele materiale necesare pentru realizarea acestui obiectiv vor fi obținute prin fonduri alocate de Consiliul Județean Brașov, Ministerul Sănătății sau accesarea fondurilor europene, iar cele umane prin angajarea unui medic de specialitate recuperare medicală, a unor kinetoterapeuți și altui personal necesar desfășurării activității.

Din analiza efectuată de spital a rezultat că singurul furnizor de îngrijiri paliative pediatrice din județul Brașov este Hospice - Casa Speranței, care oferă 6 paturi destinate pacienților minori cu afecțiuni care necesită acest tip de supraveghere. Spitalul își propune înființarea unui Compartiment de îngrijiri paliative, cu angajarea unui medic de specialitate și a personalului medical și auxiliar necesar, aceste servicii fiind necesare pentru pacientii internați in Compartimentul de hemato-oncologie, Secția de Psihiatrie Pediatrică cu Compartimentul de Neurologie și in Secția Clinică de Chirurgie Pediatrică cu Compartimentul de ortopedie.

De asemenea, din cazuistica spitalului și din solicitările pacienților a rezultat necesitatea asigurării continuității îngrijirilor medicale după externarea pacienților din spital, printr-un sistem de îngrijiri la domiciliu. în județul Brașov există 9 furnizori de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu, însă niciunul dintre aceștia nu oferă servicii medicale dedicate doar copiilor, știut fiind că asistența medicală pediatrică necesită o atenție deosebită. Spitalul își propune înființarea unui Compartiment de îngrijiri la domiciliu, fiind necesară achiziționarea unei ambulanțe din fonduri alocate de Ministerul Sănătății și angajarea pesonalului de specialitate (medic, asistenți medicali).

Analizând morbiditatea tratată în spital în anii 2016 - 2018 se observă incidența bolilor infecțioase și parazitare între primele 10 diagnostice cele mai frecvente. De aceea, spitalul își propune angajarea unui medic infecționist, care să supravegheze incidența infecțiilor, administrarea de antibiotice cu acțiune asupra microorganismelor implicate și limitarea consumului excesiv de antibiotice.

Profilul de tip predominant urban al județului Brașov este o particularitate care poate determina tipurile de nevoi de sănătate. Gradul mai ridicat de poluare, comportamentele sedentare, alimentația hipercalorică sunt mai frecvent asociate cu viața în mediul urban. Pe de altă parte și distribuția serviciilor de sănătate este mai generoasă. Gradul ridicat de urbanizare implică un acces mai bun al majorității populației la serviciile medicale, atât datorită veniturilor populației, cât și datorită aglomerării furnizorilor de servicii medicale în localitățile urbane.

în județul Brașov funcționează 10 spitale publice și 9 spitale private, care au încheiat contracte le furnizare de servicii medicale spitalicești cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov. Din punct de vedere al structurilor medicale destinate îngrijirii copiilor, în județul Brașov există un singur spital de pediatrie, respectiv Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și alte secții de pediatrie în cadrul altor spitale publice (ex. Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul Mun. Făgăraș, Spitalul Mun. Săcele, Spitalul Mun. Codlea, etc.) și private (Spitalul Sf. Constantin, Spitalul Regina Maria, Medlife etc.).

în ceea ce privește furnizarea de servicii medicale pediatrice, datorită gamei de specialități din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, celelalte unități sanitare (din Rupea, Zamești, Săcele, Făgăraș, Spitalul Sf. Constantin și Spitalul Regina Maria), care au secții de pediatrie transferă cazurile complexe și cele a căror evoluție necesită îngrijiri care le depășesc competența către spitalul de copii.

Cu privire la morbiditatea migrantă, din analiza efectuată a rezultat că în anul 2018 s-au adresat pitalului 1241 pacienți din alte județe (Covasna, Buzău, Prahova Sibiu, Suceava, Vaslui etc.) și 22 pacienți străini, 1120 din alte județe și 21 persoane străine în anul 2017 și 984 copii din alte județe și 25 străini în anul 2016.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov este Centru Regional pentru pacienții cu mucoviscidoză și asigură servicii medicale chirurgicale pentru palatoschizis tuturor pacienților din țară.

Fiind singurul spital de copii din zonă, unitatea asigură servicii medicale pediatrice tuturor copiilor aflați în tabere, excursii, în zonele turistice ale județului Brașov.

în anul 2016 s-au transferat din spital 0,48% din pacienții internați, 1,02% în anul 2017 și 0,67% în anul 2018.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov transferă următoarele cazuri către:

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov: pacienții cu afecțiuni neuro-chirurgicale, cardiologice și cu malformații

Spitalul de Boli Infecțioase: pacienții cu boli infecțioase care nu pot fi izolate și tratate în unitate

Spitalul de Pneumoftiziologie: copiii diagnosticați cu TBC

Institutul Clinic Fundeni București și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj: afecțiuni hemato-oncologice pentru investigații și tratamente suplimentare care depășesc posibilitățile spitalului

Spitalul Clinic de Urgență Mărie Curie: pacienți cu insuficiență renală pentu determinarea necesității efectuării dializei

Spitalul de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu: cazuri complexe, care au necesitat investigații și acțiuni terapeutice suplimentare sau intervenții chirurgicale modeme pentru reflux vezico-ureteral

Din analiza efectuată a rezultat că Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov asigură asistența medicală copiilor pentru majoritatea specialităților, celelalte spitale din județ, chiar dacă au secții de pediatrie, nu acoperă toată toată gama de servicii necesare pacienților pediatrici. Spitalul își propune acoperirea serviciilor deficitare, prin angajarea de medici de specialitate (recuperare, boli infecțioase), achiziționarea de aparatură de înaltă performanță (CT, RMN) cu fonduri alocate de Ministerul Sănătății sau prin accesarea unor fonduri europene și cumpărarea aparaturii medicale pentru investigații suplimentare (ex. videorinolaringoscop portabil și telescop).

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov are incheiate protocoale și parteneriate pentru furnizarea serviciilor medicale pacienților, pentru care unitatea nu poate asigura asistența medicală de specialitate (neurochirurgie, cardiologie vasculară, etc.) și servicii de imagistică (CT, RMN, etc.). De asemenea, s-au semnat contracte de colaborare cu Universitatea Transilvania Brașov - Facultatea de Medicină și cu școlile postliceale de formare a asistenților medicali, pentru activități de învățământ și cercetare științifică. Unitatea are parteneriate cu D.G.A.S.P.C. Brașov pentru luarea măsurilor necesare în cazul copiilor abandonați în spital și protocoale cu Fundația Spitalul de Copii Brașov și cu Firm Foundation pentru susținerea copiilor internați în spital, care donează unității pampersi, materiale sanitare, aparatură medicală, etc.

 • 1. Descrierea situației actuale a spitalului

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, cu 225 paturi, este situat în centru de județ, la 20-70 km față de celelalte spitale orășenești și municipale cu secții de pediatrie, care transferă în unitatea noastră cazurile grave sau cu probleme de diagnostic.

Este un spital de interes județean, dar și interjudețean, regional, pentru anumite servicii medicale, ca mucoviscidoză, chirurgie plastică și arși, chirurgie și ortopedie pediatrică.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov a fost înființat în anul 1859 și funcționa într-o clădire a comunității germane.

Actuala clădire a spitalului a fost dată in funcțiune în 1984 ca și construcție nouă, monobloc, cu 500 paturi și ambulatoriu. După 1990 spitalul a fost redimensionat în concordanță cu evoluția natalității.

Dată fiind evoluția natalității în județ a fost necesară redimensionarea numărului de paturi în cadrul spitalului, după cum este ilustrat în tabelul următor:

_______Tabel II - Situația cu numărul de paturi la Spitalul Clinic de Copii Brașov

An

1990

2009

2010

2011

2013

2015

2018

Nr. Paturi

500

260

240

240

240

240

225

Sursa: Compartimentul Statistică Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Scăderea natalității în anii 2013-2017 a impus și reconversia spitalului în ansamblul său astfel încât a apărut necesitatea diversificării asistenței medicale pediatrice și apariția de noi specialități.

Trebuie remarcate următoarele situații care plasează Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pe un loc de pivot central în activitatea medicală din zonă:

 • 1.  Este spital cu profil UNIC, pediatric, organizat în reședința de județ, cu o structură complexă de specialități medico-chirurgicale, asigurând servicii medicale pentru un număr populațional mare, inclusiv pentru cazurile grave din județ ce nu pot fi rezolvate la nivelul spitalelor locale.

 • 2.  Este spital CLINIC, având în structură secții clinice universitare care asigură asistență medicală, desfășoară activitate de învățământ, cercetare științifică medicală și de educație continuă, are specialiști de înalt nivel, totodată cadre universitare ale Facultății de Medicină.

 • 3.  Este spital DE URGENȚĂ, prin unitatea de primiri urgente (UPU) asigură serviciile de urgență ale întregului județ și zone limitrofe, având amplasament și accesibilitate pentru teritorii extinse. Situarea județului pe drumuri intens tranzitate și structura geografică a regiunii, cu trafic accentuat duc la un mare număr de urgențe traumatice provenite din trafic. Lipsa unei alte unități de primiri urgente în zona (unități mai mici de urgență fiind în orașele mai mei din zonă), concentrează serviciile medicale de urgență aici, nu numai cele traumatice.

 • 4. Este spital MULTIDISCIPLINAR, cu o structură complexă de specialități medico-chirurgicale, asigurând servicii de specialitate în domenii unice în județ și chiar în județele limitrofe (pediatrie cu supraspecialități ca neonatologie, gastroenterologie, diabetologie, imunologie, cardiologie, neurologie, psihiatrie, chirurgie generală și plastică, ortopedie, imagistică, laborator, etc)

STRUCTURA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOV

STRUCTURA APROBATĂ ( conform aviz MS nr.XI/ A/ 53389/53520/NB/8021/13.09.2014)

Secția

Nr. paturi

însoțitori

SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE I Din care:

-Compartiment gastroenterologie: 3 paturi

 • - Compartiment neonatologie patologică: 15 paturi

 • - Compartiment cardiologie pediatrică: 3 paturi

50

15

10

SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE II

Din care:

 • - Compartiment alergologie și imunologie clinică : 3 paturi

 • - Compartiment medicină respiratorie: 3 paturi

 • - Compartiment terapie acuți: 10 paturi

45

20

7

SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE III

Din care:

 • - Compartiment diabet zah.,nutriție și boli metabolice: 5 paturi

 • - Compartiment hematologie-oncologie pediatrică: 10 paturi

30

6

SECȚIA ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVĂ

Din care:

-comp.terapie intensivă(TI): 6 paturi

 • - comp.terapie intermediară/îngrijire postoperatorie(TIIP):l 1 paturi

 • - comp.supraveghere postanestezică(SPA) : 3 paturi

20

UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINĂ

SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE PEDIATRICĂ

Din care:

 • - Compartiment ortopedie pediatrică: 15 paturi

 • - Compartiment oftalmologie: 2 paturi

35

14

COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICÂ-MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ

Din care:

Pentru arși: 3 paturi

10

SECȚIA PSIHIATRIE PEDIATRICĂ

Din care:

-Compartiment neurologie pediatrică: 15 paturi

25

5

COMPARTIMENT ORL

10

-

UNITATEA DE PRIMIRI URGENȚE (UPU)

-

TOTAL PATURI

225

80

SPITALIZARE DE ZI

11

ALTE DEPARTAMENTE AFLATE ÎN STRUCTURA SPITALULUI

- Farmacie

- Bloc operator

- Laborator de analize medicale

- Serviciul de anatomie patologică: -Compartiment citologie -Compartiment histopatologie

-Compartiment de prosectură

- Laborator radiologie și imagistică medicală

- Laborator explorări funcționale

- Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

- Compartimentul de recuperare, medicina fizica si balneara (baza de tratament)

- Centru de sănătate mintală (CSM)

- Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

- Cabinet oncologie medicala

- Sterilizare

- Compartiment Evaluare și Statistică Medicală

AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI

- Cabinete pediatrie

- Cabinet alergologie și imunologie

- Cabinet O.R.L

- Cabinet ginecologie infantilă

Cabinet endocrinologie

Cabinet oftalmologie

- Cabinet recuperare, medicină fizică și balneologie

- Cabinet dermatovenerologie

- Cabinet chirurgie și ortopedie pediatrică

- Cabinet gastroenterologie

- Cabinet hematologie

- Cabinet chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă

Cabinet de medicină dentară pediatrică

- Sala tratamente

Sursa: Serviciul R.U.O.N.S. Spital Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Serviciile medicale sunt împărțite în mai multe categorii:

 • 1.  Spitalizare continuă

 • 2.  Spitalizare de zi

 • 3.  Servicii medicale acordate în baza programelor naționale de sănătate

 • 4.  Servicii medicale ambulatorii

 • 5.  Servicii de învățământ și cercetare

RESURSE UMANE

în ceea ce privește resursele umane, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov are la acest

moment următoarea structură, mult diminuată, de personal:

Tabel 2 - Resurse umane 2018

Nr crt

Tip <ie personal

Necesar

Situația actuală

1.

Medici

70

57

2.

Medici rezidenti

46

45

'y

3.

Alt personal superior sanitar (biologi, farmaciști, biochimiști, profesori CFM, asistenți sociali)

12

11

4.

Asistente medicale

223

202

5.

Instructori educație

9

9

6.

Registratori medicali

26

20

7.

Infirmiere

88

83

îngrijitoare,            spălătorese,

brancardieri, muncitori

66

61

8.

TESA

33

27

9.

Muncitori

47

38

TOTAL

620

553

Sursa: Serviciul R.U.O.N.S Spital Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Din tabelul 2 rezultă un deficit de personal medical: medici, asistente medicale, infirmiere.

SITUAȚIA FINANCIARĂ

Indicatorii economico - financiari pentru anul 2018 se prezintă astfel:

Tabel 12 - Resurse financiare

Surse de finanțare

2018

Procent

Din contracte cu

CASJ Brașov

Spitalizare continuă (DRG)

19.858.931

30.38

Spitalizare de zi

1.686.035

2.58

Ambulatoriu și paraclinic

1.579.000

2.42

Programe naționale de sănătate

7.349.000

11.24

Subvenții pentru salarii

19.177.510

29.34

Buget județean

3.099.149

4.74

Bugetul de stat

12.060.916

18.46

Venituri proprii

542.881

0.84

TOTAL

65.353.422

100

Sursa: Birou Contabilitate Spital Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

După cum reiese din tabelul 12, ponderea financiară o reprezintă contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Brașov pentru caz rezolvat (DRG).

Tabel 13 - Utilizarea veniturilor pe structura cheltuielilor

Categorii

Cheltuieli

Procent

Personal

48.347.082

69.56

Medicamente

10.183.625

14.65

Materiale sanitare

1.124.636

1.62

Reactivi

1.170.342

1.68

Hrană

349.210

0.50

Dezinfectând și materiale de curățenie

258.625

0.37

Utilităti

1.110.545

1.60

Mentenanță

532.000

0.77

Reparații curente

778.609

1.12

Alte bunuri și servicii pentru funcționare

5.651.445

8.13

TOTAL

69.506.119

100

Sursa: Birou Contabilitate Spital Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Se observă o pondere crescută a cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor, prin mărirea salariilor la personalul medical.

2. Analiza SWOT

Analiza SWOT este un instrument de analiză strategică, folosit pentru a identifica cele mai potrivite direcții de acțiune în vederea dezvoltării unității sanitare. Scopul acestui tip de analiză este de i furniza informații cât mai reale, astfel încât planul de dezvoltare al spitalului să aibă o bază cât mai solidă, luând în considerare următorii factori: punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și posibilele amenințări care ar afecta dezvoltarea unității sanitare.

Mediul intern

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 • - personal de specialitate bine pregătit profesional

 • - respect și bunăvoință din partea personalului medical față de bolnavi și aparținători

 • - existența serviciilor de play-terapie pe fiecare secție din spital, care sporește încrederea aparținătorilor și dă siguranță mai mare micilor pacienți

spitalul unic de profil din județ și județele limitrofe

 • - existența unei imagini favorabile, ceea ce conduce la creșterea adresabilității relații bune ale personalului medical din cadrul diverselor specialități, ceea ce face posibilă munca în echipă

 • - dotarea tehnică corespunzătoare a laboratoarelor și secțiilor chirurgicale și medicale cu aparatura necesară

 • - dotare deficitară cu aparatură performantă și lipsa resurselor financiare pentru achiziționarea acesteia

 • - lipsa unei autonomii reale, financiare, manageriale, ale resurselor umane, ceea ce afectează toate aspectele majore ale activității de la organizarea funcțională la finanțare, contractare, decontare, informare etc.

 • - neutilizarea în toate secțiile a ghidurilor de practică medicală și a protocoalelor terapeutice, care să crească eficacitatea și eficiența, să economisească resurse

 • - condiții de cazare nesatisfacătoare în secțiile care nu au fost renovate

 • - starea fizică a instalațiilor interioare și exterioare având o perioadă de utilizare depășită

 • - consum ridicat de energie termică și electrică

Mediul extern

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 • - descentralizarea și acordarea unei autonomii reale

 • - relația bună cu autoritățile administraței locale, materializată prin efortul real al acestora în a sprijini activitatea spitalului

 • -  schimbări demografice defavorabile, scăderea natalității si, implicit, scăderea numărului de pacienți

 • - schimbări în nevoile pacienților

 • - diversificarea pieței furnizorilor de servicii medicale de profil, cum ar fi laboratoarele private, cabinetele

 • - existența Fundației Spitalul de Copii, ce implică posibilitatea obținerii unor avantaje reale pentru unitate și colaborări mai numeroase cu ONG - uri, în interesul copiilor

 • - posibilitatea de a obține resurse financiare pe diferite teme de cercetare, câștigate de cadrele didactice din spital, activitate ce se poate desfășura datorită disciplinei de pediatrie din cadrul facultății de medicină, în scopul de a crește nivelul de performanță a spitalului și de a se obține unele finanțări din fonduri europene

 • -  utilizarea instrumentelor de finanțare prin Programul operațional Regional 2014 - 2020


private de specialitate și posibilitatea apariției unor clinici private, etc.

 • -  patrimoniul imobiliar este în administrarea consiliului județean, ceea ce face ca lucrările de întreținere, reabilitare și renovare să depindă de fondurile alocate pe acest capitol de cheltuieli de autoritățile administrației publice județene, care întotdeauna au fost insuficiente

 • - creșterea cheltuielilor administrative de întreținere

 • - apariția de avarii majore care să conducă la stoparea actului medical

 • - pericolul apariției de boli complementare la copiii internați datorită problemelor tehnice


3. Prezentare obiective generale și specifice, activități, resurse, responsabilități, rezultate așteptate, indicatori de evaluare și monitorizare

 • A. OBIECTIV GENERAL - CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII LA SERVICIILE MEDICALE, DIN CARE:

Al. Obiectiv specific - Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii si dotarea cu aparatură / echipamente medicale

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Procent execuție bugetară față de buget aprobat pentru investiții

80%

80,5%

81%

81,5%

Procent execuție bugetară față de buget aprobat pentru reparații curente

96%

96,5%

97%

97,5%

Responsabilități ale șefilor sectoarelor de activitate pentru realizarea obiectivului:

întocmirea caietelor de sarcini și a caracteristicilor tehnice cu privire la realizarea investițiilor, la achiziția de echipamente și aparatură medicală și a celorlalte dotări

lansarea și finalizarea achizițiilor cu privire la investiții, dotarea cu aparatură medicală, echipamente și mobiler

monitorizarea stadiului de realizare a obiectivelor propuse în planul de dezvoltare, cu încadrarea în termenul alocat

formularea de propuneri de modificare a investițiilor, aparaturii medicale și celorlalte dotări, în cazul în care este nevoie

efectuarea recepțiilor la finalizarea obiectivelor propuse

Anul 2019

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (denumire echipament)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Cantita te

Preț unitar

Valoare

1

Reabilitarea, modernizarea secțiilor de spital

Lucrări igienizare, reparații      Secția

Psihiatrie Ped.

Medic   Sel

Secție

Sef    Serv.

Tehnic

Sef    Sen'.

Adm-Aprov.

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

535.000

535.000 lei

Lucrări igienizare, reparații      Secția

Clinica Ped. I

Medic   Sef

Secție

Sef    Serv.

Tehnic

Sef    Serv.

Adm-Aprov.

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

724.000

724.000 lei

Lucrări igienizare, reparații Ambulatoriu schimbat        usi,

linoleum

Director med., Medic Coord. Sef    Serv.

Tehnic,

Sef    Serv.

Adm-Aprov.

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

480.000

480.000 lei

Lucrări igienizare, reparații Spălătorie

Director med., Medic Coord. Sef    Serv.

Tehnic,

Sef    Serv.

Adm-Aprov.

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

290.000

290.000 lei

Lucrări          de

igienizare, reparații UPU

Medic   Sef

Lab.

Sef    Serv.

Tehnic

Sef    Serv.

Adm-Aprov.

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

535.000

535.000 lei

Lucrări igienizare, reparații     Comp,

ortopedie

Medic   Sef

Secție

Sef    Serv.

Tehnic

Sef    Serv.

Adm-Aprov.

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

180.000

180.000 lei

Lucrări igienizare, reparații etaj 2 (săli curs        studenti,

vestiare)

Sef    Serv.

Tehnic

Sef    Serv.

Adm-Aprov.

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

150.000

150.000 lei

Lucrări           in

continuare    Statie

sterilizare

Sef    Serv.

Tehnic

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

56.000

56.000 lei

PT, asistenta tehnica aferenta si realizarea scării exterioare la căpătui aripii A

Sef    Serv.

Tehnic

Sef    Serv.

Adm-Aprov.

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

2.603.050,76 lei

2.603.050,76 lei

Reabilitare    lifturi

(morga, bucătărie, spălătorie, întocmire proiect si realizare obiectiv)

Sef    Sene

Tehnic

Sef Serv. Adm-Aprov.

31.12.2019

Ministerul

Sănătății

lipsa finanțare

1

992.000

992.000 lei

Reparații capitale

Terapie Acuți

Medic   Sel

Secție

Sef     Serv.

Tehnic

Sef     Serv.

Adm-Aprov.

31.12.2019

Ministerul

Sănătății

lipsa finanțare

1

450.000

450.000 lei

Reparații capitale secția ATI

Medic   Sef

Secție

Sef    Serv.

Tehnic

Sef    Serv.

Adm-Aprov.

31.12.2019

Ministerul

Sănătății

lipsa finanțare

1

450.000

450.000 lei

Lucrări reabilitare rezervor metalic apă

Sef     Serv.

Tehnic

Sef     Serv.

Adm-Aprov.

31.12.2019

Ministerul

Sănătății

lipsa finanțare

1

333.000

333.000 lei

g

Lucrări de reparații centrala termica

Sef     Serv.

Tehnic

Sef     Serv.

Adm-Aprov.

31.12.2019

Consiliul

Județean

Brașov

lipsa finanțare

1

86.000

86.000 lei

Lucrări     sisteme

curenti         slabi

instalații       Secția

UPU. NPI, Pediatrie

IA. IB, Ambulator

Medic   Sef

Secție

Sef     Serv.

Tehnic

Sef     Serv.

Adm-Aprov.

31.12.2019

Consiliul

Județean

Brașov

lipsa finanțare

1

89.500

89.500 lei

Lucrări tehnice de modernizarea ascensor   nr.    6

Spălătorie

Sef     Serv.

Tehnic

Sef    Sena

Adm-Aprov.

31.12.2019

Consiliul

Județean

Brașov

lipsa

finanțare

1

110.400

110.400 Ici

Reparații curente in funcție de necesitați

Sef     Serv.

Tehnic

Sef Serv. Adm-Aprov.

31.12.2019

Consiliul

Județean

Brașov

lipsa finanțare

1

300.000

300.000 lei

Lucrări           de

igienizare, reparații UPU

Sef     Sen-'.

Tehnic

Sef Serv. Adm-Aprov.

31.12.2019

Consiliul

.1 udetean

Brașov

lipsa finanțare

1

45.300

45.300

Lucrări           de

igienizare, reparații Ambulator

Sef     Serv.

Tehnic

Sef Sen-, Adm-Aprov.

31.12.2019

Consiliul

Județean

Brașov

lipsa finanțare

1

72.000

72.000

Lucrări          de

igienizare, reparații NPI

Sef    Sen;

Tehnic

Sef Sene Adm-Aprov.

31.12.2019

Consiliul .1 udetean Brașov

lipsa

finanțare

1

32.000

32.000

2

Dotarea        cu

aparatură de înaltă performanță

Aparat RMN

Director med.,

Medic   Sel

Lab.

Radiologie, Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Ministerul

Sănătății

Lipsa finanțare

1

1.190.000

1.190.000 lei

3

Dotarea        cu

echipamentele medicale necesare unui act medical de calitate

Sistem radiologie mobil cu braț "in C"

Director med.,

Medic   Sef

Secție,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

263.000

263.000 lei

Pulsoximetre

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

23

5956,52

137.000 lei

Aparat       pentru

vizualizarea venelor

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

2

31.500

63.000 lei

Aspirator chirurgical

Director med.,

Medic   Sef

Secție,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

2

9.000

18.000 lei

Pensa      bipolara

pentru microchirurgie

Director med., Medic   Sef

Secție,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

9.000

9.000 lei

Monitor EKG si funcții vitale

Director med., Medic   Sef

Secție,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

3

21.000

63.000 lei

Set laringoscop

Director med., Medic   Sef

Secție,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

2

4.750

9.500 lei

Agitator trombocite

Director med., Medic   Sef

Secție, Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

57.500

57.500 lei

Casca EEG mare

Director med., Medic   Sef

Secție,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

2.500

2.500 lei

Casca EEG medie

Director med., Medic   Sef

Secție,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

2.500

2.500 lei

EKG portabil

Director med.. Medic   Sef

Secție.

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

33.000

33.000 lei

Sinuscop rigid

Director med..

Medic Sef Secție,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

2

10.000

20.000 lei

Videorinofaringosco p flexibil

Director med.,

Medic   Sef

Secție,

Sef     Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

72.000

72.000 lei

Telescop

Director med.,

Medic   Sef

Secție,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

12.000

12.000 lei

Seringomat

Director med., Medic   Sef

Secție,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

3

9333,34

28.000 lei

Infuzomat

Director med.,

Medic   Sef

Secție,

Sef     Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

3

9.000

27.000 lei

Lampa      UV

germicida

Director med., Medic   Sef

Secție,

Sef     Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

2

3.000

6.000 lei

4

Incubator    terapie

intensiva

Director med., Medic   Sef

Secție,

Sef     Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Ministerul

Sănătății

lipsa finanțare

1

80.000

80.000 lei

Ambulanță

Director med., Medic   Sef

Secție,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Ministerul

Sănătății

lipsa finanțare

1

595.000

595.000 lei

Motor cu bateri^ pentru intervenții chirurgie ortopedica cu accesorii

Director med., Medic Sef Secție,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

21.000

21.000 lei

Cistoscop pediatric

Director med., Medic   Sel

Secție.

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

46.000

46.000

Pensă     Grasping

Rothemberg intestinală 5 mm

Director med., Medic   Sef

Secție,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

5.100

5.100

Pensă de disecție

Kelly 3,5 mm

Director med., Medic   Sef

Secție,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

4.700

4.700

licență       pentru

firewall FortiGate 500D

Director med., Medic   Sef

Secție,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

6.069

6.069

barieră cu acționare prin telecomandă

Director med., Medic   Sef

Secție,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

12.000

12.000

instrumentar bloc operator     (trocar

pentru instrumente, set valve de silicon pentru      trocare,

c anula       pentru

aspirație si irigație cu robinet cu 2 cai)

Director med., Medic   Sef

Secție,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

13.131

13.131

4

Dotarea       cu

obilier.

>aratură birotică și alte active corporale

Masa 3 rafturi sala pansamente

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

3

3666,67

11.000 lei

Dulap mat sanitare

Dir. med., Asistent Sef Unitate,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

3

2.500

7.500 lei

Lampa examinare

Director med., Asistent Sef Unitate, Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

3

3166,67

9.500 lei

Masa tratament

Director med., Asistent Sef Unitate,

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

4

3.000

12.000 lei

Sef     Serv.

Adm.-Aprov

Masă      aplicare

aparate gipsate

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

4.000

4.000 lei

Targă     transport

pacienți

Director med.. Asistent Sef Unitate,

Sef     Sen'.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

5.000

5.000 lei

Hotă sobă gaz

Sef     Serv.

Adm.-Aprov, Sef    Serv.

Tehnic

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

3

6333,34

19.000 lei

____g

Robot de curățat cartofi

Sef     Serv.

Adm.-Aprov,

Sef     Serv.

Tehnic

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

9.000

9.000 lei

Mașini automate de spălat rufe

Sef     Serv.

Adm.-Aprov, Sef     Serv.

Tehnic

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

2

68.500

137.000 lei

Uscătoare rufe

Sef    Serv.

Adm.-Aprov, Sef    Serv.

Tehnic

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

2

28.000

56.000 lei

Caladru

Sef    Serv.

Adm.-Aprov, Sef    Serv.

Tehnic

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

41.000

41.000 lei

Stație de dedurizare a apei

Sef     Serv.

Adm.-Aprov, Sef     Serv.

Tehnic

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

7.500

7.500 lei

Servoscară pentru persoane        cu

dizabilități

Sef    Serv.

Adm.-Aprov, Sef    Serv.

Tehnic

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

57.000

57.000 lei

Rafturi arhivă

Sef     Serv.

Adm.-Aprov, Sef     Serv.

Tehnic

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

10

5.000

50.000 lei

Calculatoare

Sef    Serv.

Adm.-Aprov, Inginer sistem

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

25

3.500

87.500 lei

Imprimante

Sef     Serv.

Adm.-Aprov, Inginer sistem

31.12.2019

Venituri proprii

lipsa finanțare

7

3214,28

22.500 lei

5

Dotarea cu obiecte de inventar

Ac Veress

Director med., Asistent Sel Unitate, Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

1.000

1.000 lei

Reductor de la 10 mm la 5 mm

Director med.. Asistent Sel Unitate,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

1.000

1.000 lei

Ap li câtor clipsuri

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

1.000

1.000 lei

Pense hemostatice

14 cm

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

10

150

1.500 lei

Pense Pean 14 cm

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

12

125

1.500 lei

Portace 14 cm

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

12

166,67

2.000 lei

Foarfece Lister 14 cm

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

10

150

1.500 lei

Foarfece disecție 14 cm

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

5

200

1.000 lei

Foarfece chirurgicale 14 cm

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

10

150

1.500 lei

Foarfece Metzenbaum 18 cm

Director med., Asistent Sef Unitate, Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

5

200

1.000 lei

Chiurete Volkman

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef     Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

15

333,34

5.000 lei

Pense Koher 14 cm

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef     Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

12

125

1.500 lei

Foarfece gips ( clește Bums)

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

2

500

1.000 lei

Lămpi bactericide

UV

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

10

1.700

17.000 lei

41

Stativ perfuzii

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef     Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

9

1222,23

11.000 lei

Scaune

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef     Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

22

159,09

3.500 lei

Frigider

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef     Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

2

1.250

2.500 lei

Saltea anitiescare

Director med., Asistent Sef Unitate, Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

2.000

2.000 lei

Mese de calcat rufe

Director med., Asistent Sef Unitate, Sef     Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

2

1.000

2.000 lei

Statii de calcat rufe

Director med., Asistent Se;

Unitate,

Sef    Serv

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

2

1.500

3.000 lei

Cărucioare transport lenjerie murdara/curata

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

14

1357,14

19.000 lei

Cărucioare transport lenjerie in ineriorul spălătoriei

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

6

1416,67

8.500 lei

Rafturi       pentru

depozitarea lenjeriei curate

Director med., Asistent Sef Unitate,

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

6

1666,67

10.000 lei

Cărucior instrumentar tratamente

Director med., Asistent Sef Unitate, Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

2

2.000

4.000 lei

Container       de

sterilizare cu capac perforat,        filtru

permanent si partea inferioara neperforata 600x272x235 mm

Director med., Medic epidemiolog, Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

11

1545,45

17.000 lei

Container       de

sterilizare cu capac perforat,        filtru

permanent si partea inferioara neperforata 600x272x190 mm

Director med., Medic epidemiolog, Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

2

1.500

3.000 lei

Container       de

sterilizare cu capac perforat,        filtru

permanent si partea inferioara neperforata 600x272x116 mm

Director med., Medic epidemiolog, Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

2

1.500

3.000 lei

Container       de

sterilizare cu capac perforat,        filtru

permanent si partea inferioara neperforata 475x272x116 mm

Director med., Medic epidemiolog, Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

3

1166,67

3.500 lei

Container       de

sterilizare cu capac perforat,        filtru

permanent si partea inferioara neperforata 310x272x116 mm

Director med., Medic epidemiolog, Sef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

12

916,67

11.000 lei

Cos simplu de sarma

540X245X70 mm

Director med.. Medic epidemiolog, Sef     Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

2

250

500 lei

Cos simplu de sarma

405X245X70 mm

Director med., Medic epidemiolog, Sef     Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

3

333,34

1.000 lei

Cos simplu de sarma

246X246X50 mm

Director med.. Medic epidemiolog, Sef     Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

8

375

3.000 lei

Canapele examinare

Director med., Asistent șef unitate,

Sef     Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

4

1.500

6.000 lei

6

Dotarea cu alte active fixe

Documentație necesara pentru solicitare autorizație de securitate la incendiu:

Sef     Serv.

Tehnic,

Seff    Serv.

Adm-Aprov.

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

Releveu arhitectura, planuri desenate si memorii

Sef     Serv.

Tehnic,

Seff    Serv.

Adm-Aprov.

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

99.000

99.000 lei

Proiect instalație de gaze medicale

Sef     Serv.

Tehnic,

Seff    Serv.

Adm-Aprov.

31.12.2019

Consiliul

Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

25.000

25.000 lei

TOTAL: 12.159.750,76 Iei

Anul 2020

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (denumire echipament)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Cantitat

e

Preț unitar

1

Valoare

1

Reabilitarea, modernizarea secțiilor de spital

Igienizare, reparații Compartiment Radiologie

Medic Sef, Sef     Serv.

Tehnic,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

640.000

640.000

Igienizare, reparații

Compartiment ORL

Medic   Sef

Secție, Sei Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

500.000

500.000

Igienizare, reparații Bloc alimentar, Bucătărie dietetica, subsol spital

Sef     Serv.

Tehnic,

Sef     Serv.

Adm-Aprov

31.12.2020

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

620.000

620.000Igienizare, reparații casa scării spălătorie ( Corp A ) si morga ( Corp B)

Sef    Serv.

Tehnic,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

400.000

400.000

Amenajare, igienizare, reparații registratura, paza si asistenta sociala (PT + execuție)

Medic sef, Sef    Serv.

Tehnic,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

300.000

300.000

Reamenajare bai pacienti cu dizabilitati

Medic sef, Sef    Serv.

Tehnic,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

30.000

30.000

Reparații balcoane exterioare spital si ambulator

Sef    Serv.

Tehnic,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

75.000

75.000

Montare sisteme de alertare la fiecare pat si in grupurile sanitare din spital din spital

Medic sef, Sef    Serv.

Tehnic,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

100.000

100.000

Montare sisteme de alertare personal (buton de panica)

Medic sef, Sef    Serv.

Tehnic,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

50.000

50.000

Lucrări     reparații

instalație incalzire

Sef    Serv.

Tehnic,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

60.000

60.000

Lucrări    inlocuire

serpentine apa calda

Sef    Serv.

Tehnic,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

20.000

20.000

Lucrări de reparații instalație apa calda si apa rece

Sef    Serv.

Tehnic,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

60.000

60.000

Lucrări modernizare lifturi

Sef    Serv.

Tehnic,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

3

775.000

775.000

PT + Realizare scara exterioara de evacuare in caz de incendiu corp A

Sef    Serv.

Tehnic,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

2411.000

2411.000

Proiect instalație hidranti interiori+ rezerva + grup pompe, instalație detecție, instalație electrica, instalație iluminat de siguranța, instalație incalzire centrala, instalații gaze naturale, racord apa.

Sef    Serv.

Tehnic,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

' C 0    / .

\\ -A 7

---—2=3

1

AV." \ * •

----- J

138.050

138.050

TI

2

Reparații capitale in cadrul unitatii

Reparații capitale in Compartimentul Terapie Acuti

Sef    Serv.

Tehnic

Sef    Serv.

Adm-Aprov Medic   Sei

secție

31.12.2020

Ministerul Sanatatii

Lipsa finanțare

1

450.000

450.000

Reparații capitale in Secția ATI

Sef    Serv.

Tehnic

Sef    Serv.

Adm-Aprov Medic   Sei

secție

31.12.2020

Ministerul Sanatatii

Lipsa finanțare

1

450.000

450.000

3

Dotarea eu aparatură medical de înaltă performanță

Computer tomograf

Dir. med.,

Medic   Sei

Secție,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Ministerul

Sănătății

lipsa finanțare

1

2.402.000

2.402.000

4

Dotarea        cu

aparatură medicală

Lampa de examinare cu suport iluminare standard LS- 1

Dir. med., Medic   Sei

Secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

3.000

3.000

4

Fibroscop flexibil

Dir. med., Medic   Sei

Secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

150.000

150.000

Trusa instrumentar de specialitate ORI

Dir. med.,

Medic   Sei

Secție,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

14.000

14.000

Lampa frontala cu led

Dir. med., Medic   Sei

Secție,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

6.500

13.000

Videodermatoscop

Dir. med.,

Medic sef,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

6.000

6.000

Cabina fototerapeutica

Dir. med., Medic   Sei

Secție, Șef Serv. Aprov

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

180.000

180.000

Tonomeru I- Care

nu

Medic Sef

Secție, Sef

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

20.000

20.000

Biomicroscop ni

Dir. med., Medic Sei Secție, Șei Serv. Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

35.000

35.000

Aparat EEG

Dir.    med.,

Medic Sef,

Șef    Serv.

Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

150.000

150.000

Monitor nou nascuti

Dir. med.,

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa /s finanta/feP^

/X \

\ 25.000

25.000

Medic   Sel

Secție,

Șef     Serv'.

Adm.-Aprov

ECG Holter- BTL

Director med., Medic   Sel

Secție,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

75.000

75.000

Holter de tensiune arteriala

Director med., Medic   Sel

Secție,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2020

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

6.000

6.000

Microscop operator ORL

Director med., Medic   Sel

Secție,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

65.000

65.000

Sistem chirurgical motorizat de inalta viteza

Director med., Medic   Sel

Secție, Șef Serv. Adm.-Aprov

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

165.000

165.000

Lampa frontala de examinare

Director med., Medic Sef, Șef Serv. Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

6.000

12.000

Infiizomate

Director med., Medic Sef, Șef Serv. Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

10.000

20.000

Seringomate

Director med., Medic Sef, Șef Serv. Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

4

10.000

40.000

Monitor EKG si funcții vitale

Director med., Medic   Sef

Secție,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

15.000

15.000

Set de laringoscop

Director med., Medic   Sef

Secție,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2020

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

11.000

11.000

Holter EEG cu 16-

21 canale nu

Director med.,

Medic   Sef

Secție,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

75000

75.000

Aparat radiologie

Medic   Sef

Lab.,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

.ipsa Bnantare

1

1.100.000

1.100.000

Sistem PACS

Medic   Sef

Lab.,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

298.000

298.000

Stilodozimetru

Medic   Sef

Lab.,     Sef

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

3.040

3.040

Distilator 20 1

Farmacist., Sef     Serv.

Tehnic,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

15.000

15.000

Turn           de

laparoscopie pediatrica

Director med.,

Medic   Sef

Secție,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

660.000

660.00

Mandrina    pentru

brose compatibila cu motor    ortopedie

Stryker

Director med.,

Medic   Sef

Secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

6.100

6.100

Analizator automat biochimie +imunologie

Director med.,

Medic   Sei

Secție,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

202.300

202.300

Aparat diagnosticare fibroza chistica

Director med.,

Medic   Sei

Secție,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

35.000

35.000

Aparat expandare piele

Director med., Medic   Sei

Secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

35.000

35.000

Trusa microchirurgie

Director med., Medic   Sei

Secție,

Șef    Serv

Adm.-Aprov

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

14.000

14.000

Ecograf

Director med., Medic   Se:

Secție,

31.12.2020

Consiliul Jud

Brașov

lipsa finanțare

2

170.000

340.000

Șef    Sen'.

Adm.-Aprov

Sistem neutralizare deșeuri

Director med.,

Medic   Sel

Secție,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2020

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

500.000

500.000

Aparat    ventilație

mecanica cu modul calorimeru

Director med., Medic   Sel

Secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2020

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

208.000

208.000

Lampa     frontala

binoculara cu lupa

Director med., Medic   Sel

Secție,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2020

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

16.000

16.000

Pompa nebulizare

Director med., Medic   Sel

Secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

5

18.450

18.450

Mașina   automata

sigilat pungi

Director med., Medic   Sel

Secție, Șef    Serv.

Adm.-Aprov

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

19.000

19.000

Servoscara pentru persoane        cu

dizabilitati

Sef    Serv.

Tehnic,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

77.000

77.000

Incubator    terapie

intensiva

Medic sef, Sef     Serv

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Ministerul Sănătății

lipsa finanțare

1

85.000

85.000

e

Ambulanță

Sef     Serv.

Tehnic, Sel Serv Adm.-Aprov.

31.12.2020

Ministerul Sănătății

lipsa finanțare

1

595.000

595.000

Aparat anestezie cu accesorii

Medic sef, Sef     Serv

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Ministerul Sănătății

lipsa finanțare

1

550.000

550.000

3

Dotarea       cu

mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Canapea consultație ginecologica

Director med., Medic coord. Ambulatoriu, Sef    Serv.

Tehnic,

Șef Serv. Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

15.000

15.000

Scaun       pentru

consultație       cu

inaltime reglabila

Director med., Medic coord. Ambulatoriu, Sef    Serv.

Tehnic,

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

20.000

20.000

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

Scaun special ORL

Director med., Medic coord. Ambulatoriu, Sef    Serv.

Tehnic,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

5.000

5.000

Masa       pentru

instrumentar medical

Director med., Medic coord.

Ambulatoriu, Sef    Serv.

Tehnic,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

10.000

10.000

Canapea        de

examinare

Director med., Medic coord.

Ambulatoriu, Sef     Serv.

Tehnic,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

7

3.000

21.000

Aparat de nebulizare pentru dezinfectat microaeroflorei

Director med., Medic coord. Ambulatoriu, Sef    Serv.

Tehnic,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

7

19.000

133.000

Instalație automata pentru spalat si dezinfectat plosti si urinare

Asistent sei unitate, Sei Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

7

43.000

300.000

Mașina de spalat

vase

Asistent sei unitate, Sei Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

52.500

105.000

Pat cantar

Asistent sei unitate, Sei Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

8

14.000

112.000

Masa operație

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

180.000

180.000

Masuta de inox cu 2 blaturi si sertare

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud

Brașov

lipsa finanțare

1

5.000

5.000

Mese radiante nou nascuti

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

10

72.000

720.000

Paturi mame

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

10

28.600

286.000

Cărucioare transport lenjerie

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

10

2.500

25.000

Mese tratament tip troller

Medic    sef

secție,     Șef

Serv. Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

10

16.060

160.650

Mașina       spalat

pardoseli

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

76.200

76.200

Paturi cu incalzire

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

5

42.000

210.000

Cărucior mobil tip troller pentru trusa urgenta

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

200.000

200.000

Targa

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

23.500

47.000

Licența pentru firewall Fortigate 100D

Inginer    de

sistem, Sef Serv. Adm-Aprov

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

7.000

7.000

Server

Inginer    de

sistem, Sef Serv. Adm-Aprov

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

65.000

65.000

Lentila Wolk 78 D

Medic    sef

secție,    Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

2.200

2.200

Cantar sugari

Medic    sef

secție,    Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

8

2.080

17.000

Aparate de aerosoli

Medic    sef

secție, Sef Serv. Tehnic,

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

6

2.500

15.000

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

Congelator

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

1.600

1.600

Instrumentar bloc operator si chirurgie (pense, foarfeci, sonde, mânere bisturiu, clame intestinale, departatoare, clește ciupitor, port ac, chiurete, anse)

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

120.000

120.000

Masa 3 blaturi

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

2.500

2.500

Barbotoare

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

10

480

4.80'

Debitmetre

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

10

560

5.600

Oxigenatoare

Medic    sef

secție,    Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

50

880

44.100

Unitati aspirație cu aer la perete

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

50

540

27.000

Roii boarder transfer pacienti

Medic    sef

secție,     Șei

Serv. Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

1.200

1.200 ®

Polizor de banc

Medic    sel

secție,     Sel

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

1.750

3.500

Scara aluminiu

Medic    sel

secție,     Sel

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

2.000

2.000

Pulsoximetru

Medic sel secție, Șei Serv. Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

3

2.000

6.000Tensiometru

Medic    sei

secție,     Șei

Serv. Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

6

410

2.500

Stativ perfuzie

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

25

1040

26.000

Pat consultație

Medic    sei

secție,    Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

4

2120

8.500

Canapea consultație

Medic    sef

secție,    Șef

Serv. Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

1.500

1.500

Scaun birou

Medic    sef

secție,    Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

6

410

2.500

Dulap mic

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

1.100

2.200

Dulap suspendat

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

2.500

5.000

Cărucior transport bolnavi

Medic    sei

secție,    Șef

Serv. Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

1.800

1.800

Tub aspirație Rosen

Medic    sef

secție,    Șef

Serv. Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

30

80

2.500

Specule nazale de examinare

Medic    sei

secție,    Șef

Serv. Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

12

1.330

16.000

Anse        pentru

amigdalectomie

Medic    sef

secție,    Șef

Serv. Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

1.250

2.500

Termometre   non

contact

Medic    sei

secție,    Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

20

180

3.600

Stativ perfuzie

Medic    sef

secție,    Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

70

ZaZ

1.500

105.000' zPloscare

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

25

440

11.000

Paravan 3 laturi

Medic    sei

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

1.200

2.400

Aparate         aer

condiționat

Sef    Serv.

Tehnic,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

5

2.380

11.900

Pensa      bipolara

microchirurgie

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2020

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

1.070

2.150

Taxa acreditare

Comitet director

31.12.2020

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

85.000

85.000

TOTAL:

18.585.340

ei

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (denumire echipament)

Responsabili

Termene

Resurse

(previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Cantitate

Preț unitar

Valoare

1

Reabilitarea, modernizarea secțiilor      de

spital

Reparare linoleum din fata salonului de post anestezie si alte zone

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

100000

100.000 lei

înlocuire geamuri sala de așteptare Lab. Radiologie

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

100000

100.000 lei

înlocuire      prize

întrerupător Lab. Radiologie

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

20000

20.000 lei

Reparații curente in funcție de necesitați

Sef     Serv.

Tehnic

Sef    Serv.

Adm-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Județean Brașov

lipsa finanțare

1

300.000

300.000 lei

2

Dotarea     cu

aparatură medicală

Pulsoximetru

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

6

3000

18.000 lei

Tensiometru adulti

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

9000

l,,7'o ? \ \

9.000 lei

Lămpi fixe UV

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

17000

34.000 lei

Seringomat

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

3

9500

28.500 lei

Infuzomat

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

9500

19.000 lei

Ecograf    doppler

multifuncțional (pentru cabinet de cardiologie, cabinet pediatrie,    cabinet

ginecologie)

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

250000

250.000 lei

Camera fundus

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

80000

80.000 lei

Trusa microchirurgie

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

20000

20.000 lei

Analizor automat de coagulare

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

100000

100.000 lei

Analizor urini

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

20000

20.000 lei

Sistem automat de detectare alergeni

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

50000

50.000 lei

Suport     susținere

ecografie sold

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

15000

15.000 lei

Sistem chirurgical motorizat

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

200000

200.000 lei

Trusa cofochirurgie

Medic    sei

secție, Sei Serv. Tehnic,

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

32000

32.000 lei

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

Termometru cu cap flexibil digital

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

30

250

7.500 lei

Termometru infrarosii         fara

atingere

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa

finanțare

6

3000

18.000 lei

Aparat aerosol

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

13

15000

195.000 lei

Pulsoximetru    cu

senzor nou nascuti si sugar mic

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

3000

6.000 lei

Tensiometru manual pentru nou născut

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

6000

6.000 lei

Cantar    electronic

nou născut si sugar

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

16

2500

40.000 lei

Masa instrumente medicale

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

10000

10.000 lei

_________|

Lampa pe stane germicida

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

8000

8.000 lei '

Stativ perfuzie

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

10

11000

110.000 lei

Trusa pentru micro chirurgie

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef    Serv

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud

Brașov

lipsa finanțare

1

20000

20.000 lei

Glucometru

Medic    se:

secție,     Se:

Serv. Tehnic,

31.12.2021

Consiliul Jud

Brașov

lipsa finanțare

1

1500

1.500 lei

Șef    Sen'.

Adm.-Aprov.

Cantar copii mari

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Sen'.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

900

900 lei

Scaun cu rotile -transport pacient

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

27000

27.000 lei

Cantare electronice de bucătărie

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

900

1.800 lei

Termometre

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

30

250

7.500 lei

Lampa UV

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

50000

50.000 lei

Cărucior transport pacienti

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

27000

27.000 lei

Tensiometre    nou

nascuti - > copil mare

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

3

6000

18.000 lei

Monitor     funcții

vitale

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

65000

65.000 lei

Infuzomat

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

3

27000

81.000 lei

Pompe aspirație vid

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

3

12000

36.000 lei

Foarfece chirurgicale drepte, 14 cm (vârf ascutit bont)

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

5

2000

10.000 lei

Foarfece chirurgicale curbe,

Medic sef secție, Sef Serv. Tehnic,

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

5

2000

10.000 lei

14 cm (vârf ascutit jont)

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

Foarfece chirurgicale, drepte, 13 cm (vârf ascutit-ascutit)

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef     Sen'.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

ipsa finanțare

5

2000

10.000 lei

Foarfece Lister 14

cm

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic. Șef     Serv'.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

ipsa finanțare

5

2000

10.000 lei

Foarfece Lister 20 cm

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

2000

4.000 lei

Motor ortopedie cu baterie

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

19000

19.000 lei

Departator autostatic Finocheto

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

70000

140.000 lei

Instrumentar chirurgical divers

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

140000

140.000 lei

Containere pentru sterilizare instrumentar

Medic    sef

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

3

1500

4.500 lei

Pense      accesorii

sistem sigilare/ taiere vasculara         tip

Ligasure

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

3

3500

10.500 lei

I

Analizator     rapic

biochimie

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

210000

210.000 lei

Manechin resuscitare

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef    Serv

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

20000

20.000 lei

Statie formata din 3 seringomate si 1 injectomat cu suport

Medic    se:

secție,     Se:

Serv. Tehnic, Șef    Serv

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud

Brașov

lipsa finanțare

1

35000

35.000 lei

Monitor    standarc

funcții vitale

Medic    se:

secție, Se: Serv. Tehnic,

31.12.2021

Consiliul Jud

Brașov

lipsa finanțare

1

65000

65.000 lei

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

Oxigenatoare

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

20

30000

600.000 lei

Unitati aspirație cu aer    la    perete

(regulator vacuum si recipient colectare

Medic    sei

secție,     Set

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

20

15000

300.000 lei

Incubator    terapie

intensiva

Medic    sef

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

200000

200.000 lei

Aparat     incalzire

pacient

Medic    sei

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

10000

10.000 lei

Cărucior mobil tip Troller - pentru trusa de urgenta

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

10000

10.000 lei

Cărucior tratament tip Troller

Medic    sef

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

10000

20.000 lei

Monitor     funcții

vitale    -    pentru

anestezie         cu

identificare agent si gaze     anestezice.

Capnograf

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

75000

75.000 lei

Dotarea     cu

mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Mobilier     pentru

cabinetele medicale (birouri,      scaune

ergonomice     cu

suprafețe lavabile, biblioteci,       fisiei

document)

Director med., Medic coord. Amb., Sef    Serv.

Tehnic,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

150000

150.000 lei

înlocuire mobilier

Medic    sef

Lab. radiologie, Sef    Serv.

Tehnic,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

50000

50.000 lei

Mobilier    oficina-

dulapuri    speciale

pentru medicamente

Farmacist sef, Sef    Serv.

Tehnic,

Șef    Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

10

25000

250.000 lei

Mobilier receptura -masa speciala de receptura

Farmacist sef, Sef    Serv.

Tehnic, Șef

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

10000

10.000 lei

Serv. Adm.-

Aprov

Dulap special venena

Farmacist sef, Sef     Serv.

Tehnic, Șef Serv. Adm.-Aprov

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

15000

15.000 lei

Cărucior curățenie

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

8500

8.500 lei

Scaune sala de mese

Medic    sef

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

10

200

2.000 lei

Saltele antiescara

Medic    sei

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2021

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

1000

1.000 lei

TOTAL: 4.521.200 lei

Anul 2022

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (denumire echipament)

Responsabili

Termene

Resurse

(previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Cantitate

Preț unitar

Valoare

1

Reabilitarea, modernizarea secțiilor de spital

Lucrări reabilitare Comp, recuperare

Director med., Sef     Serv.

Tehnic,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

250000

250.000 lei

închidere nisa sau refacere       Lab.

radiologie

Medic    sef

secție,     Sef

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

300000

300.000 lei

Montare sine pentru cortine      izolare

pacient     Comp,

spitalizare zi

Medic    sef

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

150000

150.0001

Igienizare bucătărie (reparație          si

zugrăvire pereți)

Medic    sef

secție,     Sei

Serv. Tehnic, Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

250000

250.000 lei

Reparații curente in funcție de necesitați

Sef     Sen'.

Tehnic

Sef     Serv.

Adm-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Județean Brașov

lipsa finanțare

1

300.000

300.000 lei

2

Dotarea      cu

echipamentele medicale necesare unui act

Stative de inox pentru perfuzii

Medic     sei

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

5

11000

55.000 lei

medical calitate

de

Seringomat

Medic     sei

secție.

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

9500

19.000 lei

RMN

Medic     sei

secție.

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

8500000

8.500.000 lei

Infuzomat

Medic     sei

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

9500

19.000 lei

Multiplex PCR

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

15000

15.000 lei

Sort       protecție

radiologica

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

5

6000

30.000 lei

Termometru cu cap digital flexibil

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

30

250

7.500 lei

Aparat de aerosoli

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

21

15000

315.000 lei

Cantar electronic nou nascuti si sugari

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

8

2500

20.000 lei

Masa instrumente medicale

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

10000

10.000 lei

Lampa     pestant

germicida

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

8000

8.000 lei

Stative perfuzie

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

13

11000

143.000 lei

Tensiometru manual pentru copii

Medic     sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

6000

6.000 lei

Trusa     chirurgie

vasculara

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

2000

4.000 lei

Aspirator chirurgical

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

25000

25.000 lei

Tensiometre cu trei manșete (mărimi diferite)

Medic     sef

secție.

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

ipsa finanțare

1

6000

6.000 lei

Aspirator portabil secreții

Medic     sel

secție.

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

.ipsa finanțare

1

15000

15.000 lei

Cântar nou nascuti si sugari

Medic     sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

2500

2.500 lei

Mașina profesionala de tocat came

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

14000

14.000 lei

Pulsoximetre    cu

senzor nou nascuti si sugar mic

Medic    sel

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

3000

3.000 lei

Masa instrumente medicale

Medic    sel

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

1500

1.500 lei

Lampa pe stand germicida

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

8000

8.000 lei

Termometru

Medic     sel

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

30

250

7.500 lei

Aparat iluminare

vene

Medic     sel

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

35000

35.000 lei

Cărucior de urgenta

Medic     sel

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

17000

17.000 lei

Lampa UV

Medic     sel

secție,

Șef     Serv

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

6000

6.000 lei

Injectomate

Medic     sei

secție,

Șef     Serv

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

3

15000

45.000 lei

Barbotoare       si

debitmetre

Medic     se:

secție,

Șef     Serv

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud

Brașov

lipsa finanțare

3

30000

90.000 lei

Pense Mosquito drepte, 12-14 cm

Medic     se:

secție,

Șef     Serv

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud

Brașov

lipsa finanțare

10

500

5.000 lei

Pense Mosquito curbe, 12-14 cm

Medic     sel

secție,

31.12.2022

Consiliul Jud

Brașov

lipsa finanțare

10

500

5.000 lei

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

Pense Crille, drepte,

14 cm

Medic    set

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

10

500

5.000 lei

Foarfece    pentru

.gips, 23 cm

Medic     set

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

800

1.600 lei

Foarfece    pentru

gips, 37 cm

Medic    set

secție.

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

800

800 lei

Ta vi te renale din otel, 20 cm

Medic     sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

5

200

1.000 lei

Tăvi te renale din otel, 25 cm

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

5

200

1.000 lei

Pensa     bipolara,

microchirurgie cu accesorii

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

15000

15.000 lei

Unitate electrochirurgie

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

220000

220.000 lei

Aparat sigilat pungi instrumente

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

30000

30.000 lei

Dispozitiv electric cu baterie taiat aparate gipsate

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

7500

15.000 lei

Containere pentru sterilizare instrumentar

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

3

3000

9.000 lei

Pense     accesorii

sistem sigilare/taiere vasculara       tip

LigaSure

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

3

3500

10.500 lei

Suport    susținere

saci pentru deșeuri contaminate      si

menajere

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

1000

2.000 Iei

Videolaringoscop pentru     intubatii

dificile

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

90000

90.000 lei

Stafie formata din 3 seringomate si un injectomat cu suport

Medic    sef

secție,

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

35000

35.000 lei

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

Monitor standard funcții vitale care aoate fi conectat la statia centrala

Medic     sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

ipsa finanțare

1

65000

65.000 lei

Pulsoximetru    cu

senzor nou nascuti si copil

Medic     sel

secție.

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

3000

3.000 lei

Oxigenatoare (debitmetru      +

recipient umidificare)

Medic    sef

secție.

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

20

30000

600.000 lei

Unitati aspirație cu aer    la    perete

(regulator vacuum + recipient colectare)

Medic    sef

secție.

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

20

15000

300.000 lei

Set laringoscop cu toate tipurile si mărimile de lame

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

25000

25.000 lei

Masa radianta

Medic    sef

secție.

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud. Brașov

lipsa finanțare

1

180000

180.000 lei

Roii boarder pentru transfer pacienti

Medic    sel

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

4000

4.000 lei

Aparat anestezie

Medic    sel

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

200000

200.000 lei

Lampa bactericida mobila

Medic    sef

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

2

17000

34.000 lei

Foarfece Lister 16 cm

Medic     sel

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

5

250

1.250 lei

3

Dotarea      cu

mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Scaun pacient

Medic     sel

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

500

500 lei

Canapea examinare cu taburet pentru medic si paravan

Medic     sel

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

35000

35.000 lei

Scaune vizitatori

Medic     sel

secție,

Șef     Serv

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

10

200

2.000 lei

Frigider

Medic     se:

secție,

Șef     Serv

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud

Brașov

lipsa finanțare

2

2500

5.000 lei

Copiator

Medic    sel

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

3000

3.000 lei

Aparat         aer

condiționat

Medic    sel

secție.

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

29000

29.000 lei

Paravane cu 3 laturi

Medic    sel

secție,

Șef     Serv.

Adm.-Aprov.

31.12.2022

Consiliul Jud.

Brașov

lipsa finanțare

1

27000

27.000 lei

TOTAL: 12.636.650 lei

A2. Obiectiv specific - Dezvoltarea resurselor umane în concordantă cu necesitățile reale

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Număr mediu bolnavi externați/ medic

230

235

240

245

Număr mediu de consultații/ medic in UPU

1060

1070

1080

1100

Număr mediu de consultații/ medic în ambulator

4900

4800

4600

4500

Proporția medicilor din total personal

11%

11%

11%

11%

Proporția personalului medical din total personal angajat

58%

58%

58%

58%

Proporția personalului medical cu studii superioare din total personal medical

40%

41%

41%

41%

Responsabilități ale șefilor sectoarelor de activitate pentru realizarea obiectivului: modificarea statului de funcții cu includerea noilor posturi modificarea structurii organizatorice și obținerea tuturor aprobărilor necesare în acest sens efectuarea demersurilor pentru organizarea concursurilor conform prevederilor legale și angajarea persoanelor competente

Anul 2019

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (nr.personal nou angajat pe categorii)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Angajare personal medico- sanitar pe secții și compartimente

Suplimentarea numărului de personal cu 2 medici pediatrie    in

UPU, 1 medic sef UPU, 1 medic laborator, 17 asistenți medicali,    1

registrator medical,     6

Medici șefi secții, asistenți șefi secții,     Sef

Serv. Tehnic, Sef    Serv.

RUONS

31.12.2019

Venituri proprii, Fonduri de la bugetul de stat

Lipsa fondurilor

infinniere, 6 îngrijitoare, 1 economist, 2 muncitori

Anul 2020

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (nr.personal nou angajat pe categorii)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Angajare personal medico- sanitar pe secții și compartimente

Suplimentarea numărului de personal cu 2 medici pediatrie, 1 medic infectionist, 1 medic recuperare, 5 asistenți medicali si 5 asistenți medicali BFT, 5 infirmiere, 1 îngrijitoare

Director medical, asistent sef unitate, Sef Serv.

RUONS

31.12.2020

Venituri proprii, Fonduri de la bugetul de stat

Lipsa fondurilor

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (nr.personal nou angajat pe categorii)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

.Angajare personal medico- sanitar pe secții și compartimente

Suplimentarea numărului de personal cu 1 medic îngrijiri paliative, 5 asistenți medicali generalisti, 5 infirmiere, 1 îngrijitoare

Director medical, asistent sef unitate, Sef Serv.

RUONS

31.12.2021

Venituri proprii

Lipsa fondurilor

Anul 2022

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (nr.personal nou angajat pe categorii)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Angajare personal medico- sanitar pe secții și compartimente

Suplimentarea numărului de personal cu 1 medic îngrijiri la domiciliu, 5     asistenți

Director medical, asistent sef unitate, Sef Serv.

RUONS

31.12.2022

Venituri proprii

Lipsa fondurilor

44
medicali, 5 infirmiere, 2 îngrijitoare

A3. Obiectiv specific - Diversificarea serviciilor medicale acordate pacientilor

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Proporția serviciilor medicale spitalicești acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitalicești acordate pe spital

35.00%

35.50%

36.00%

36.50%

Procentul bolnavilor cu intervenții chirurgicale din totalul bolnavilor externați din secțiile chirurgicale

70%

70.50%

71.00%

71.50%

Indicele de complexitate a cazurilor pe spital

1.2100

1.2100

1.2200

1.2200

Rata de utilizare a paturilor

64.00%

64.50%

65.00%

65.50%

Număr pacienți externați pe total si pe secții

10320

10500

10700

10900

Număr consultații acordate în ambulatoriu

38100

38300

38600

38900

Indice de concordanță intre diagnosticul la internare și diagnosticul la externare

70%

70%

70%

70%

Procentul bolnavilor transferați către alte spitale din totalul bolnavilor internați

0.60%

0.58%

0.57%

0.56%

Responsabilități ale șefilor sectoarelor de activitate pentru realizarea obiectivului: încheierea contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate a Jud. Brașov cu includerea noilor servicii medicale

organizarea spațiilor necesare acordării serviciilor medicale noi

informarea pacientilor cu privire la noile servicii medicale oferite de spital

monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a indicatorilor de realizare a serviciilor medicale

preocuparea continuă pentru asigurarea condițiilor propice desfășurării actului medical conform standardelor impuse de legislație

Anul 2019

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (servicii medicale)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Servicii medicale noi

Dezvoltarea serv, med de spitalizare de zi             și

acordarea de serv, stomatologice pentru copii in Ambulatoriu

Director medical

31.12.2019

Consiliul Jud. Brașov, venituri proprii

lipsă finanțare dotare Comp, spitalizare zi, lipsă personal medical, necontractarea serv.       de

stomatologie

Anu

2020

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator ( servicii medicale)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Sen-ic ii medicale noi

Servicii paraclinice (RMN), servicii medicale de recuperare

Director medical, Medic Sef Laborator Radiologie

31.12.2020

Venituri proprii

Lipsa fonduri

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator ( servicii medicale)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Servicii medicale noi

Servicii paraclinice (CT), servicii medicale de îngrijiri paliative

Director medical, Medic Sef Laborator Radiologie

31.12.2021

Venituri proprii

Lipsa fonduri

Anu

12022

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (servicii medicale)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Servicii medicale noi

Implant cohlear

Director medical

31.12.2022

Venituri proprii

Lipsa fonduri

A4. Obiectiv specific - Creșterea gradului de informare al pacientilor

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Număr de broșuri

3000

4000

5000

5000

Număr de utilizatori care accesează adresa WEB

100

150

200

250

Responsabilități ale șefilor sectoarelor de activitate pentru realizarea obiectivului: elaborarea noilor plianate și broșuri de informare si de prezentare a serviciilor medicale de către spital si punerea acestora la dispoziția pacientului modificarea web-site-ului spitalului conform standardelor

monitorizarea numărului de vizitatori unici ai site-ului, precum si a numărului de accesări a paginii web prin includerea pe site a unui contor de trafic site web

Anul 2019

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Informare pacienți

Număr broșuri

Comp.

Relații    cu

Publicul

31.12.2019

Venituri proprii

Lipsa fonduri

Nr. utilizatori web-site

Birou BMC, Director medical, Inginer sistem

31.12.2019

Venituri proprii

Lipsa fonduri

Anul 2020

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Informare

pacienți

Număr broșuri

Comp.

Relații    cu

Publicul

31.12.2020

Venituri proprii

Lipsa fonduri

2

Nr. utilizatori web-site

Birou BMC, Director medical, Inginer sistem

31.12.2020

Venituri proprii

Lipsa fonduri

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Informare

pacienți

Număr broșuri

Comp.

Relații    cu

Publicul

31.12.2021

Venituri proprii

Lipsa fonduri

2

Nr. utilizatori web-site

Birou BMC, Director medical, Inginer sistem

31.12.2021

Venituri proprii

Lipsa fonduri

Anul 2022

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Informare pacienți

Număr broșuri

Comp. Relații cu Publicul

31.12.2022

Venituri proprii

Lipsa fonduri

2

Nr. utilizatori web-site

Birou BMC, Director medical, Inginer sistem

31.12.2022

Venituri proprii

Lipsa fonduri

 • B. OBIECTIV GENERAL - CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE, DIN CARE:

Bl. Obiectiv specific - Asigurarea continuității actului medical prin creșterea ponderii serviciilor de specialitate acordate în ambulatoriu

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Procentul bolnavilor internați cu programare din totalul bolnavilor internați

21.50%

22.00%

22.50%

23.00%

Procentul bolnavilor internați cu bilete de trimitere din totalul bolnavilor internați

24.50%

24.60%

24.70%

24.80%

Rata bolnavilor reintemați (fără programare) în intervalul de 30 zile de la externare

6.00%

5.90%

5.80%

5.80%

Responsabilități ale șefilor sectoarelor de activitate pentru realizarea obiectivului: asigurarea continuății actului medical prin programarea pacienților externați la consultații de control în ambulatoriu

programarea medicilor în concedii de odihnă astfel încât să fie asigurată continuitatea asistenței medicale

îmbunătățirea serviciului de programări telefonice și online

Anul 2019

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Stimularea continuității serviciilor medicale prin programe de planificare a consultațiilor, internărilor, externărilor

Număr pacienti consultați in ambulatoriu după externare

Director medical, Medic coord. Ambulatoriu

31.12.2019

Venituri proprii

Deficiente     in

funcționarea programărilor din Ambulatoriu, supraaglomerarea pers, medical din spital cu sarcini

2

Diversificarea serviciilor medicale acordate    in

ambulatoriu

Nr. servicii medicale acordate in Cab. stomatologic

Medic stomatolog

31.12.2019

Consiliul Județean Brașov

Lipsa finanțare

Anul 2020

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Stimularea continuității serviciilor medicale prin programe de planificare a consultațiilor, internărilor, externărilor

Număr pacienti consultați in ambulatoriu după externare

Director medical, Medic coord. Ambulatoriu

31.12.2020

Venituri proprii

Deficiente     in

funcționarea programărilor din Ambulatoriu, supraaglomerarea pers, medical din spital cu sarcini

2

Diversificarea serviciilor medicale acordate    in

ambulatoriu

Nr. pacienti care beneficiază de       serv,

medicale de recuperare

Director medical.

31.12.2020

Venituri proprii

Deficiente     in

funcționarea programărilor din Ambulatoriu, supraaglomerarea pers, medical din spital cu sarcini

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Stimularea continuității serviciilor medicale prin programe de planificare a consultațiilor, intentărilor, externărilor

Număr pacienti consultați in ambulatoriu după externare

Director medical, Medic coord. Ambulatoriu

31.12.2021

Venituri proprii

Deficiente     in

funcționarea programărilor din Ambulatoriu, supraaglomerarea pers, medical din spital cu sarcini

Anul 2022

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Stimularea continuității serviciilor medicale prin programe de planificare a consultațiilor, internărilor, externărilor

Număr pacienti consultați in ambulatoriu după externare

Director medical, Medic coord. Ambulatoriu

31.12.2022

Venituri proprii

Deficiente     in

funcționarea programărilor din Ambulatoriu, supraaglomerarea pers, medical din spital cu sarcini

B2. Obiectiv specific - Realizarea compatibilității cu spitalele de nivel european

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Rata pacienților vindecați, respectiv ameliorați la externare

95,5%

95,8%

96%

96,5%

Nr. mediu investigații paraclinice / pacient externat

16

15

15

14

Indice concordanță între diagnosticul la internare si cel la externare

70%

70%

70%

70%

Rata mortalității intraspitalicești

0.35%

0.35%

0.30%

0.30%

Proporția pacienților decedați la 24 ore de la internare

0,03%

0,03%

0,02%

0,02%

Proporția pacienților decedați la 48 ore de la data intervenției chirurgicale

0,05%

0,05%

0,04%

0,0%

Rata infecțiilor asociate actului medical

0.35%

0.35%

0.30%

0.30%

Procentul pacienților transferați către alte spitale din total bolnavi externați

0.60%

0.58%

0.57%

0.56%

Responsabilități ale șefilor sectoarelor de activitate pentru realizarea obiectivului: utilizarea de produse medicale și tehnologii medicale conforme cu standardele de calitate programarea participării personalului la cursuri de formare profesională continuă pentru aplicarea standardelor de calitate

creșterea numărului de protocoale de diagnostic și tratament utilizate, care să corespundă standardelor de calitate

creșterea procentului de pacienți vindecați și ameliorați, scăderea numărului de reintemări la același pacient

implementarea măsurilor de prevenire a riscurilor generale, cât și a celor specifice copiilor pe perioada intemăii

Anu

2019

Nr.

crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Adoptarea de standarde pentru produse medicale, tehnologii medicale, formare profesională, crearea de rețele de informare

Nr. cursuri perfecționare continua

Direcor medical, Sef Serv.

RUONS, Medici șefi secții

31.12.2019

Venituri proprii

Lipsa finanțare

2

Utilizarea protocoalelor medicale      de

diagnostic      si

tratament

Nr. protocoale med. utilizate

Director medical

31.12.2019

Venituri proprii

Lipsa finanțare

3

Asigurarea calității serviciilor medicale

Rata pacienților vindecați si ameliorați

Director medical

31.12.2019

Venituri proprii

Lipsa finanțare

4

Asigurarea    de

medicamente.

echipamente, etc

Rata infecțiilor asociate actului medical

Director medical

31.12.2019

Venituri proprii

Lipsa finanțare

5

Standardizarea măsurilor     de

siguranță       a

pacienților

Indice concordanță între diagnosticul la internare si cel          la

externare

Director medical

31.12.2019

Venituri proprii

Lipsa finanțare

Anul 2020

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

.Adoptarea de standarde pentru produse medicale, tehnologii medicale, formare profesională, crearea de rețele de informare

Nr. cursuri perfecționare continua

Direcor medical, Sef Serv.

RUONS, Medici șefi secții

31.12.2020

Venituri proprii

Lipsa finanțare

2

Introducerea și utilizarea ghidărilor de bună practică         și

evaluare        a

tehnologiilor medicale

Nr. protocoale med. utilizate

Director medical

31.12.2020

Venituri proprii

Lipsa finanțare

3

Asigurarea calității serviciilor medicale

Rata pacienților vindecați si ameliorați

Director medical

31.12.2020

Venituri proprii

Lipsa finanțare

4

Asigurarea    de

medicamente, echipamente, etc

Rata infecțiilor asociate actului medical

Director medical

31.12.2020

Venituri proprii

Lipsa finanțare

5

Standardizarea măsurilor     de

siguranță       a

pacienților

Indice concordanță între diagnosticul la internare si cel          la

externare

Director medical

31.12.2020

Venituri proprii

Lipsa finanțare

Anul 2021


Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Adoptarea de standarde pentru produse medicale, tehnologii medicale, formare profesională, crearea de rețele de informare

Nr. cursuri perfecționare continua

Direcor medical, Sef Serv. RUONS, Medici șefi secții

31.12.2021

Venituri proprii

Lipsa finanțare

2

Introducerea și utilizarea ghidurilorde bună practică         și

evaluare        a

tehnologiilor medicale

Nr. protocoale med. utilizate

Director medical

31.12.2021

Venituri proprii

Lipsa finanțare

->

Asigurarea calității serviciilor medicale

Rata pacienților vindecați si ameliorați

Director medical

31.12.2021

Venituri proprii

Lipsa finanțare

4

Asigurarea    de

medicamente, echipamente, etc

Rata infecțiilor asociate actului medical

Director medical

31.12.2021

Venituri proprii

Lipsa finanțare

5

Standardizarea măsurilor     de

siguranță        a

pacienților

Indice concordanță între diagnosticul la internare si cel          la

externare

Director medical

31.12.2021

Venituri proprii

Lipsa finanțare

Anul 2022

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Adoptarea de standarde pentru produse medicale, tehnologii medicale, formare profesională, crearea de rețele de informare

Nr. cursuri perfecționare continua

Direcor medical, Sef Serv.

RUONS, Medici șefi secții

31.12.2022

Venituri proprii

Lipsa finanțare

2

Introducerea și utilizarea ghidurilor     de

bună practică și evaluare        a

tehnologiilor medicale

Nr. protocoale med. utilizate

Director medical

31.12.2022

Venituri proprii

Lipsa finanțare

3

Asigurarea calității serviciilor medicale

Rata pacienților vindecați si ameliorați

Director medical

31.12.2022

Venituri proprii

Lipsa finanțare

4

Asigurarea    de

medicamente, echipamente, etc

Rata infecțiilor asociate actului medical

Director medical

31.12.2022

Venituri proprii

Lipsa finanțare

5

Standardizarea măsurilor     de

Indice concordanță

Director medical

31.12.2022

Venituri proprii

Lipsa finanțare

siguranță       a

pacienților

între diagnosticul la internare si cel          la

externare

B3. Obiectiv specific - Creșterea competentelor profesionale ale personalului medical

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

îndeplinirea planurilor de pregătire profesională

75%

80%

85%

90%

Numărul de cursuri de perfecționare continuă (număr certificate de absolvire, diplome de participare)

260

300

310

320

Responsabilități ale șefilor sectoarelor de activitate pentru realizarea obiectivului: formularea de propuneri cu privire la formarea profesională a personalului din subordine alocarea de resurse financiare pentru realizarea planului de formare profesională

- urmărirea îmbunătățirii performanțelor profesionale ale personalului care a beneficiat de formare profesională și a satisfacției pacienților derivată din creșterea calității actului medical

Anul 2019

Nr.

crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (cursuri de specialitate)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

îmbunătățirea pregătirii profesionale de bază a personalului medical ('teoretică si practică)

Procent îndeplinire plan formare profesionala

Director medical, medici șefi secție, asistenți șefi secție

31.12.2019

Venituri proprii

Lipsa fonduri

2

îmbunătățirea pregătirii        de

specialitate (teoretică         și

practică)          a

medicilor

Procent indeplinire plan formare profesionala

Director medical, medici șefi secție

31.12.2019

Venituri proprii

Lipsa fonduri

-1

3

îmbunătățirea pregătirii profesionale continue         a

personalului medical          și

administrativ

Procent indeplinire plan formare profesionala

Director medical, medici șefi secție, director financiar-contabil

31.12.2019

Venituri proprii

Lipsa fonduri

Anul 2020

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (cursuri de specialitate)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

îmbunătățirea pregătirii profesionale de bază a personal ului medical (teoretică și practică)

Procent îndeplinire plan formare profesionala

Director medical, medici șefi secție, asistenți șefi secție

31.12.2020

Venituri proprii

Lipsa fonduri

2

îmbunătățirea pregătirii         de

specialitate (teoretică         și

practică)          a

medicilor

Procent îndeplinire plan formare profesionala

Director medical, medici șefi secție

31.12.2020

Venituri proprii

Lipsa fonduri

3

îmbunătățirea pregătirii profesionale continue         a

personalului medical         și

administrativ

Procent îndeplinire plan formare profesionala

Director medical, medici șefi secție, director fmanciar-contabil

31.12.2020

Venituri proprii

Lipsa fonduri

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (cursuri de specialitate)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

îmbunătățirea pregătirii profesionale de bază a personalului medical (teoretică și practică)

Procent îndeplinire plan formare profesionala

Director medical, medici șefi secție, asistenți șefi secție

31.12.2021

Venituri proprii

Lipsa fonduri

2

îmbunătățirea pregătirii        de

specialitate (teoretică         și

practică)          a

medicilor

Procent îndeplinire plan formare profesionala

Director medical, medici șefi secție

31.12.2021

Venituri proprii

Lipsa fonduri

îmbunătățirea pregătirii profesionale continue         a

personalului medical         și

administrativ

Procent îndeplinire plan formare profesionala

Director medical, medici șefi secție, director financiar-contabil

31.12.2021

Venituri proprii

Lipsa fonduri

Anul 2022

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator (cursuri de specialitate)

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Îmbunătățirea pregătirii profesionale de bază a personalului medical (teoretică și practică)

Procent îndeplinire plan formare profesionala

Director medical, medici șefi secție, asistenți șefi secție

31.12.2022

Venituri proprii

Lipsa fonduri

2

îmbunătățirea pregătirii        de

specialitate (teoretică         și

practică)          a

medicilor

Procent indeplinire plan formare profesionala

Director medical, medici șefi secție

31.12.2022

Venituri proprii

Lipsa fonduri

3

îmbunătățirea pregătirii profesionale continue         a

personalului medical         și

administrativ

Procent îndeplinire plan formare profesionala

Director medical, medici șefi secție, director financiar-contabil

31.12.2022

Venituri proprii

Lipsa fonduri

B4. Obiectiv specific - Practici medicale unitare bazate pe shiduri de practică si protocoale clinice

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Număr protocoale de practică medicale revizuite / actualizate

50

50

5

5

Responsabilități ale șefilor sectoarelor de activitate pentru realizarea obiectivului: emiterea deciziilor pentru constuituirea de comisii pe specialități pentru revizuirea, completarea și actualizarea protocoalelor de practică medicală

revizuirea și actualizarea permanentă a protocoalelor de practică medicală pentru cele mai frecvente diagnostice

Anul 2019

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Constituirea de comisii pe specialități pentru revizuirea, completarea și actualizarea protocoalelor de practică medicală

Nr. protocoale revizuite

Medici șefi secții, BMC

31.12.2019

nu     este

cazul

Lipsa resurse umane, aglomerarea cu sarcini a personalului

Anul 2020

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Constituirea de comisii pe specialități pentru revizuirea, completarea și actualizarea protocoalelor de practică medicală

Nr. protocoale revizuite

Medici șefi secții, BMC

31.12.2020

nu     este

cazul

Lipsa resurse umane, aglomerarea cu sarcini a personalului

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Constituirea de comisii pe specialități pentru revizuirea, completarea și actualizarea protocoalelor de practică medicală

Nr. protocoale revizuite

Medici șefi secții, BMC

31.12.2021

nu     este

cazul

Lipsa resurse umane, aglomerarea cu sarcini a personalului

Anul 2022

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Constituirea de comisii pe specialități pentru revizuirea, completarea și actualizarea protocoalelor de practică medicală

Nr. protocoale revizuite

Medici șefi secții, BMC

31.12.2019

nu     este

cazul

Lipsa resurse umane, aglomerarea cu sarcini a personalului

BS.Obiectiv specific - Evaluarea spitalului din perspectiva obținerii acreditării

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Calificativ obținut în urma acreditării

72,8

72,8

75

75

Responsabilități ale șefilor sectoarelor de activitate pentru realizarea obiectivului:

luarea măsurilor necesare îndeplinirii cerințelor din standardele de acreditare de către personalul din subordine

efectuarea autoevaluării anuale a gradului de îndeplinire a cerințelor standardelor de acreditare formularea de propuneri către conducerea spitalului cu privire la măsurile necesare implementării standardelor de acreditare

Anul 2019

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Implementarea tuturor standardelor generale necesare acreditării

Procentul implementării cerințelor de acreditare

șefi sectoare de activitate

30.12.2019

Venituri proprii, Consiliul Județean Brașov, Ministerul Sanatatii,

lipsa fonduri

2

Analizarea situației spitalului      prin

prisma standardelor generale        de

acreditare

Procentul implementării cerințelor de acreditare

șefi sectoare de activitate

30.12.2019

Venituri proprii, Consiliul Județean Brașov, Ministerul Sanatatii,

lipsa fonduri

Anu

12020

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Implementarea tuturor standardelor generale necesare acreditării

Procentul implementării cerințelor de acreditare

B.M.C., șefi sectoare de activitate

30.12.2020

Venituri proprii, Consiliul Județean Brașov, Ministerul Sanatatii,

lipsa fonduri

2

Analizarea situației spitalului      prin

prisma standardelor generale        de

acreditare

Procentul implementării cerințelor de acreditare

B.M.C., șefi sectoare de activitate

30.12.2020

Venituri proprii, Consiliul Județean Brașov, Ministerul Sanatatii,

lipsa fonduri

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Implementarea tuturor standardelor generale necesare acreditării

Procentul implementării cerințelor de acreditare

șefi sectoare de activitate

30.12.2021

Venituri proprii, Consiliul Județean Brașov, Ministerul Sanatatii,

lipsa fonduri

2

Analizarea situației spitalului       prin

prisma standardelor generale        de

acreditare

Procentul implementării cerințelor de acreditare

șefi sectoare de activitate

30.12.2021

Venituri proprii. Consiliul Județean Brașov, Ministerul Sanatatii,

lipsa fonduri

Anul 2022Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Implementarea tuturor standardelor generale necesare acreditării

Procentul implementării cerințelor de acreditare

B.M.C., șefi sectoare de activitate

30.12.2022

Venituri proprii, Consiliul Județean Brașov, Ministerul Sanatatii,

lipsa fonduri

2

Analizarea situației spitalului prin       prisma

standardelor generale        de

acreditare

Procentul implementării cerințelor de acreditare

B.M.C., șefi sectoare de activitate

30.12.2022

Venituri proprii, Consiliul Județean Brașov, Ministerul Sanatatii,

lipsa fonduri

 • C. OBIECTIV GENERAL - ÎMBUNĂTĂȚIREA FINANȚĂRII SPITALULUI

Obiective specifice:

CI. Evidențierea costurilor reale ale serviciilor medicale versus respectarea prevederilor legale de încadrare în bugetul aprobat;

C2. Fundamentarea propunerilor de buget inițial la nivelul capacității funcționale a spitalului;

C3. Plata contravalorii serviciilor medicale pe bază de criterii obiective;

C4. Evidențierea cheltuielilor efectuate pentru fiecare pacient pentru toate serviciile medicale de care beneficiază sau a beneficiat;

C5. Creșterea capacității de control a costurilor;

C6. îmbunătățirea mecanismelor de finanțare a furnizorilor de servicii de sănătate utilizând metode care să reflecte munca depusă și să stimuleze calitatea actului medical.

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat

76%

77%

78%

79%

Procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli spital

71%

71%

71%

71%

Procentul    cheltuielilor de

personal din totalul sumelor decontate de CAS BV din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru servicii medicale furnizate precum și din sumele asigurate din bugetul MS

78,50%

78,60%

78,80%

78,90%

Procentul    cheltuielilor    cu

medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului

16,00%

16,20%

16,30%

16,50%

Cost mediu/ zi de spital/ secție

1200

1300

1400

1500

Procentul veniturilor proprii din total venituri spital

24,10%

24,20%

24,50%

25,00%

Responsabilități ale șefilor sectoarelor de activitate pentru realizarea obiectivului:

 • -   monitorizarea planului anual al achizițiilor publice și încadrarea în fondurile alocate

 • -   identificarea unor surse noi de venituri proprii (donații, sponsorizări) și majorarea contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu C.A.S.J. Brașov monitorizarea costurilor secțiilor cu luarea măsurilor necesare încadrării în bugetul alocat monitorizarea consumurilor cu reducerea cheltuielilor nejustificate

încadrarea cheltuielilor în articole bugetare aprobate întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli cu respectarea prevederilor legale și supunerea lui spre aprobare Consiliului Județean Brașov

 • -   monitorizarea bugetului de venituri și cheltuieli și dacă este cazul, solicitarea rectificării bugetare

fundamentarea repartizării bugetului pe secții / compartimente

repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe secții / compartimente si monitorizarea acestuia

monitorizarea execuției bugetare pe secții / compartimenteAnul 2019

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Temiene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Aprobarea și urmărirea realizării planului anual de achiziții publice

Procentul realizat plan de achiziții din total achiziții propuse

Manager Director fin-contabil Sef    Serv.

Adm.-Aprov

Anual

Venituri proprii Fonduri alocate de la C.J. Brașov, Min. Sanatatii

Lipsa fonduri

2

Creșterea resurselor financiare

Procentul veniturilor proprii     din

total venituri spital

Manager Director fin-contabil

trimestrial

Venituri din sponsorizări, donații, venituri suplimentare din contractul cu CASJ Brașov

Legislația cu privire       la

furnizarea de servicii medicale, lipsa unei campanii de atragere de fonduri

3

Reducerea costurilor medii la nivel de secție

Cost mediu/ zi spitalizare,

Cost mediu / pacient, Cost mediu / pat

Director fin.-cont., medici șefi secții

trimestrial

Nu     este

cazul

Lipsa monitorizării costurilor, lipsa monitorizării consumurilor, lipsa        de

implicare    a

medicilor

4

Analiza cheltuielilor spitalului în funcție     de

destinația lor - pe spital și pe     fiecare

secție

Procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli spital, Procentul cheltuielilor cu medicamentele din     totalul

cheltuielilor spitalului

Director fin.-cont., medici șefi secții

trimestrial

Nu     este

cazul

Aglomerarea cu sarcini a responsabililor cu efectuarea analizelor

5

Aprobarea

BVC    cu

acordul ordonatorului de     credite

ierarhic superior

Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat

Manager, Director fin.-cont.

Anual si ori de cate ori se fac modificări in structura bugetului

Venituri proprii     si

fonduri de la C.j. Brașov, M.S.

întârzieri in aprobarea modificărilor la buget

5

Aprobarea repartizării

BVC    pe

structurile din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale     șefilor

acestor structura

Execuție bugetara pe secții

Director fin.-ont., Medici șefi secții

Trimestrial

Venituri proprii     si

fonduri de la C.j. Brașov, M.S.

Lipsa fonduri

7

Urmărirea execuției BVC     pe

structurile spitalului

Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat

Manager, Director fin.-cont.

Anual si ori de cate ori se fac modificări in structura bugetului

Venituri proprii     si

fonduri de la C.j. Brașov, M.S.

întârzieri in aprobarea modificărilor la buget

Anu

2020

Nr.

ort.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Aprobarea și urmărirea realizării planului anual de achiziții publice

Procentul realizat plan de achiziții din total achiziții propuse

Manager Director fin-contabil

Sef    Serv.

Adm.-Aprov

Anual

Venituri proprii Fonduri alocate de la C.J. Brașov, Min. Sanatatii

Lipsa fonduri

2

Creșterea resurselor financiare

Procentul veniturilor proprii     din

total venituri spital

Manager Director fin-contabil

trimestrial

Venituri din sponsorizări, donații, venituri suplimentare din contractul cu CASJ Brașov

Legislația cu privire      la

furnizarea de servicii medicale, lipsa unei campanii de atragere de fonduri

3

Reducerea costurilor medii Ia nivel de secție

Cost mediu/ zi spitalizare,

Cost mediu / pacient, Cost mediu / pat

Director fin.-cont., medici șefi secții

trimestrial

Nu     este

cazul

Lipsa monitorizării costurilor, lipsa monitorizării consumurilor, lipsa        de

implicare    a

medicilor

4

.Analiza cheltuielilor spitalului în funcție     de

destinația lor - pe spital și pe     fiecare

secție

Procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli spital, Procentul cheltuielilor cu medicamentele din     totalul

cheltuielilor spitalului

Director fin.-cont., medici șefi secții

trimestrial

Nu     este

cazul

Aglomerarea cu sarcini a responsabililor cu efectuarea analizelor

5

Aprobarea

BVC    cu

acordul ordonatorului de     credite

ierarhic superior

Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat

Manager, Director fin.-cont.

Anual si ori de cate ori se fac modificări in structura bugetului

Venituri proprii     si

fonduri de la C.j. Brașov, M.S.

întârzieri in aprobarea modificărilor la buget

5

Aprobarea repartizării BVC     pe

structurile din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale     șefilor

acestor structuri

Execuție bugetara pe secții

Director fin.-ont.. Medici șefi secții

Trimestrial

Venituri proprii     si

fonduri de la C.i. Brașov, M.S.

Lipsa fonduri

7

Urmărirea execuției

BVC    pe

structurile spitalului

Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat

Manager, Director fin.-cont.

Anual si ori de cate ori se fac modificări in structura bugetului

Venituri proprii     si

fonduri de la C.i. Brașov, M.S.

întârzieri in aprobarea modificărilor la buget

Anu

12021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Aprobarea și urmărirea realizării planului anual de achiziții publice

Procentul realizat plan de achiziții    din

total achiziții propuse

Manager Director fin-contabil Sef    Serv.

Adm.-Aprov

Anual

Venituri proprii Fonduri alocate de la C.J. Brașov, Min. Sanatatii

Lipsa fonduri

2

Creșterea resurselor financiare

Procentul veniturilor proprii     din

total venituri spital

Manager Director fin-contabil

trimestrial

Venituri din sponsorizări, donații, venituri suplimentare din contractul cu CASJ Brașov

Legislația cu privire       la

furnizarea de servicii medicale, lipsa unei campanii de atragere de fonduri

3

Reducerea costurilor medii la nivel de secție

Cost mediu/ zi spitalizare,

Cost mediu / pacient, Cost mediu / pat

Director fin.-cont., medici șefi secții

trimestrial

Nu     este

cazul

Lipsa monitorizării costurilor, lipsa monitorizării consumurilor, lipsa        de

implicare    a

medicilor

4

Analiza cheltuielilor spitalului în funcție     de

destinația lor - pe spital și pe     fiecare

secție

Procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli spital, Procentul cheltuielilor cu medicamentele

Director fin.-cont., medici șefi secții

trimestrial

Nu     este

cazul

Aglomerarea cu sarcini a responsabililor cu efectuarea analizelor

din     totalul

cheltuielilor spitalului

5

Aprobarea

BVC    cu

acordul ordonatorului de     credite

ierarhic superior

Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat

Manager, Director fm.-cont.

Anual si ori de cate ori se fac modificări in structura bugetului

Venituri proprii     si

fonduri de la C.j. Brașov, M.S.

întârzieri in aprobarea modificărilor la buget

5

Aprobarea repartizării

BVC    pe

structurile din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale     șefilor

acestor structuri

Execuție bugetara pe secții

Director fm.-ont, Medici șefi secții

Trimestrial

Venituri proprii     si

fonduri de la C.j. Brașov, M.S.

Lipsa fonduri

7

Urmărirea execuției BVC    pe

structurile spitalului

Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat

Manager, Director fin.-cont.

Anual si ori de cate ori se fac modificări in structura bugetului

Venituri proprii     si

fonduri de la C.j. Brașov, M.S.

întârzieri in aprobarea modificărilor la buget

Anul 2022

Nr.

crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Aprobarea și urmărirea realizării planului anual de achiziții publice

Procentul realizat plan de achiziții    din

total achiziții propuse

Manager Director fin-contabil Sef    Serv.

Adm.-Aprov

Anual

Venituri proprii Fonduri alocate de la C.J. Brașov, Min.

Sanatatii

Lipsa fonduri

2

Creșterea resurselor financiare

Procentul veniturilor proprii     din

total venituri spital

Manager Director fin-contabil

trimestrial

Venituri din sponsorizări, donații, venituri suplimentare din contractul cu CASJ Brașov

Legislația cu privire      la

furnizarea de servicii medicale, lipsa unei campanii de atragere de fonduri

3

Reducerea costurilor medii la nivel de secție

Cost mediu/ zi spitalizare,

Cost mediu / pacient, Cost mediu / pat

Director fin.-cont., medici șefi secții

trimestrial

Nu     este

cazul

Lipsa monitorizării costurilor, lipsa monitorizării consumurilor, lipsa        de

implicare    a

medicilor

4

Analiza cheltuielilor spitalului in funcție     de

destinația lor - pe spital și pe     fiecare

secție

Procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli spital.

Procentul cheltuielilor cu medicamentele din      totalul

cheltuielilor spitalului

Director fin.-cont., medici șefi secții

trimestrial

Nu     este

cazul

Aglomerarea cu sarcini a responsabililor cu efectuarea analizelor

5

Aprobarea BVC    cu

acordul ordonatorului de     credite

ierarhic superior

Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat

Manager, Director fin.-cont.

Anual si ori de cate ori se fac modificări in structura bugetului

Venituri proprii     si

fonduri de la C.j. Brașov, M.S.

întârzieri in aprobarea modificărilor la buget

5

Aprobarea repartizării

BVC    pe

structurile din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale     șefilor

acestor structuri

Execuție bugetara pe secții

Director fin.-ont., Medici șefi secții

Trimestrial

Venituri proprii     si

fonduri de la C.j. Brașov, M.S.

Lipsa fonduri

7

Urmărirea execuției BVC    pe

structurile spitalului

Execuția bugetară față de bugetul de cheltuieli aprobat

Manager, Director fin.-cont.

Anual si ori de cate ori se fac modificări in structura bugetului

Venituri proprii     si

fonduri de la C.j. Brașov, M.S.

întârzieri in aprobarea modificărilor la buget

 • D. OBIECTIV GENERAL - CREȘTEREA NIVELULUI DE SATISFACȚIE AL PACIENȚILOR

Dl. Obiectiv specific - Monitorizarea satisfacției pacienților

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Număr    chestionare     de

satisfacție/    total     pacienți

externați

1200/ 10320

1300/ 10500

1400 / 10700

1500/10900

Număr de reclamații/ plângeri ale pacienților

13

13

12

11

Responsabilități ale șefilor sectoarelor de activitate pentru realizarea obiectivului: înmânarea chestionarului de satisfacție tuturor reprezentanților legali ai pacienților la internare

comunicarea către pacienți a modului de colectare și depunere a chestionarului de satisfacție

analiza chestionarelor de satisfacție și prezentarea rapoartelor către conducerea spitalului colectarea reclamațiilor înregistrate în Registrul de reclamații și prezentarea lor către conducerea spitalului

luarea măsurilor necesare cu privire la aspectele sesizate prin petiții / reclamații sau prin chestionarele de satisfacție ale pacienților și comunicarea lor persoanelor responsabile cu ducerea lor la îndeplinire

Anul 2019

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Satisfacția pacienților măsurată prin chestionare de evaluare

Număr chestionare de satisfacție/ total pacienți externați

Medici șefi secții, Asistenți șefi secții, BMC

Lunar, Trimestrial, Semestrial, Anual

Lipsa completării chestionarelor, lipsa colectării corecte      a

chestionarelor

2

Număr reclamații de la pacienți

Număr de reclamații/ plângeri ale pacienților

Manager, Director medical, Consilier juridic, Consiliu etic, Asistent sef unitate

Lunar

Intarziereain colectarea reclamațiilor, depunerea greșita       a

reclamațiilor

Anu 2020

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Satisfacția pacienților măsurată prin

Număr chestionare de satisfacție/

Medici șefi secții, Asistenți

Lunar, Trimestrial, Semestrial, Anual

Lipsa completării chestionarelor, lipsa colectăriichestionare de

evaluare

total pacienți externați

șefi secții, BMC

corecte      a

chestionarelor

2

Număr reclamații de la pacienți

Număr de reclamații/ plângeri ale pacienților

Manager, Director medical, Consilier juridic, Consiliu etic, Asistent sef unitate

Lunar

Intarziereain colectarea reclamatiilor, depunerea greșita       a

reclamatiilor

Anu 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Satisfacția pacienților măsurată prin chestionare de evaluare

Număr chestionare de satisfacție/ total pacienți externați

Medici șefi secții, Asistenți șefi secții, BMC

Lunar,

Trimestrial, Semestrial, Anual

Lipsa completării chestionarelor, lipsa colectării corecte      a

chestionarelor

2

Număr reclamații de la pacienți

Număr de reclamații/ plângeri ale pacienților

Manager, Director medical, Consilier juridic, Consiliu etic, Asistent sef unitate

Lunar

Intarziereain colectarea reclamatiilor, depunerea greșita       a

reclamatiilor

Anul 2022

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Satisfacția pacienților măsurată prin chestionare de evaluare

Număr chestionare de satisfacție/ total pacienți externați

Medici șefi secții, Asistenți șefi secții, BMC

Lunar,

Trimestrial, Semestrial, Anual

Lipsa completării chestionarelor, lipsa colectării corecte      a

chestionarelor

2

Număr reclamații de la pacienți

Număr de reclamații/ plângeri ale pacienților

Manager, Director medical, Consilier juridic, Consiliu etic, Asistent sef unitate

Lunar

Intarziereain colectarea reclamatiilor, depunerea greșita       a

reclamatiilor

D2. Obiectiv specific- Reducerea si prevenirea infecțiilor asociate actului medical

Indicator de evaluare

Anul 2019

Anul 2020

Anul 2021

Anul 2022

Rata infecțiilor asociate actului medical pe total spital și pe fiecare secție

0,35%

0,35%

0,30%

0,30%

Responsabilități ale șefilor sectoarelor de activitate pentru realizarea obiectivului: instruirea cu privire la procedurile de prevenire și limitare a IAAM și participarea la cursuri de educație medicală continuă cu privire la IAAM verificarea permanentă a respectării procedurilor de prevenire și limitare a IAAM stabilirea circuitelor funcționale de către CPIAAM cu acordul D.S.P. Brașov instruirea personalului cu privire la respectarea circuitelor funcționale ale spitalului, conform planului anual de instruire

 • -   respectarea Precauțiunilor standard și a normelor de efectuare a curățeniei și dezinfecției în unitățile sanitare, instruirea personalului cu privire la aceste teme

efectuarea de probe de sanitație conform Planului de prevenire și limitare a IAAM cunoașterea modului de stabilire a diagnosticului de IAAM și obligativitatea raportării IAAM întocmirea hărții de risc a spitalului și identificarea procedurilor la risc identificarea și raportarea numărului de germeni multirezistenți în cadrul Laboratorului de analize medicale aplicarea măsurilor corecte de limitare a răspândirii bacteriilor multirezistente analizarea consumului de antibiotice pe fiecare secție și pe fiecare medic angajat identificarea cazurilor secundare de IAAM și raportarea acestora verificarea conform planului și ori de câte ori este nevoie a echipamentelor și instalațiilor sanitare și nesanitare și efectuarea intervențiilor necesare încheierea unui contract cu o firma specializata DD întocmirea Planului DD anual cu respectarea legislației în vigoare monitorizarea permanentă a apariției infestărilor cu insecte și rozătoare efectuarea operațiunilor DD conform Planului și ori de câte ori este nevoie efectuarea controalelor igienico-sanitare în secții și departamente auxiliare, cu precizarea măsurilor necesare pentru menținerea condițiilor igienico-sanitare corespunzătoare stabilirea codului de culori pentru echipamente de curățenie și implementarea lui în cadrul unității respectarea legislației în vigoare cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, la locul de producere raportarea accidentelor prin expunere la produse biologice și urmărirea personalului expus achiziția de substanțe biocide care să respecte standardele minime obligatorii și standarde suplimentare

 • -  punerea la dispoziția personalului, în caz de accident prin expunere la produse biologice, de vaccin antihepatitic B

întocmirea sezonieră a catagrafiei personalului, pentru vaccinarea antigripală asiguarea lanțului de frig pentru depozitarea vaccinurilor declararea reacțiilor adverse post imunizare la A.N.M.D.M.

Anul 2019


Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Implicarea spitalului Ia roate nivelurile. în politica de prevenire a in lecțiilor asociate actului medical

Număr instruiri     cu

privire       la

prevenirea IAAM

CPIAAM, asistent sef unitate, asistenți sef I secții, întreg personalul

Conform Plan annual de instruire

Venituri proprii

Neparticiparea personalului    la

instruiri

2

Respectarea circuitelor funcționale      și

destinațiilor spațiilor prestabilite prin autorizația sanitară de funcționare

Număr circuite funcționale schimbate / an

CPIAAM Tot personalul

Conform Plan annual de instruire si ori de cate ori       este

nevoie    la

apariția modificărilor

Defectarea ascensoarelor (fac parte din circuite), lucrări          de

reparații, schimbarea temporara      a

destinației spatiilor

n

0

Asigurarea normelor de igienă conform normelor în vigoare

Număr    de

probe sanitatie pozitive    cu

germeni patogeni raportat     la

număr   total

probe

CPIAAM

Tot personalul

Conform Planului de prevenire si limitare IAAM

Venituri proprii

Calitate inferioara a materialelor de curățenie, neefectuarea corecta          a

operațiunilor de curățenie        si

dezinfectie, lipsa personal

4

Raportarea corectă a infecțiilor asociate asistenței medicale

Rata infecțiilor asociate actului medical    pe

total spital și pe      fiecare

secție

Medici curanti, CPIAAM, Director medical

permanent

Nerecunoasterea cazurilor       de

IAAM

5

Identificarea zonelor de risc și precizarea strategiilor pentru minimalizarea sau îndepărtarea acestora

Rata infecțiilor asociate actului medical    pe

total spital și pe      fiecare

secție

Medic epidemiolog, Medici șefi de secție

Lunar, Trimestrial, Semestrial, Anual

Venituri proprii

Omiterea    unor

zone de risc, cu apariția de IAAM

6

Intensificarea acțiunilor preventive pentru reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale

Rata infecțiilor asociate actului medical    pe

total spital și pe      fiecare

secție

CPIAAM, Tot personalul

permanent

Venituri proprii

Nerespectarea Precautiunilor standard si de transmitere, efectuarea necorespunzatoare a acțiunilor de curățenie        si

dezinfectie

7

Intensificarea controlului pentru stoparea răspândirii bacteriilor multirezistente

Număr culturi positive bacterii multirezistente si    circulația

acestora    pe

secții

Medic microbiolog, Medici curanti, personal CPIAAM

permanent

Venituri proprii

Lipsa fonduri

8

Monitorizarea consumului de antibiotice la nivelul spitalului

Procent cheltuieli cu antibiotice din totalul cheltuielilor cu medicamentele

Responsabil suprav. consum antibiotice, farmacist, medici șefi secții, medici curanti

Trimestrial

Venituri proprii

Lipsa     fonduri,

supraaglomerarea programului personalului

9

Prevenirea transmiterii încrucișate a m icroorgani sm clor

Rata infecțiilor asociate actului medical secundare

CPIAAM, Tot personalul

permanent

Venituri proprii

Lipsa posibilității de izolare a pacientilor

10

Supravegherea microbiologică a mediului de spital și a personalului medico-sanitar din secțiile cu risc

Număr    de

probe sanitatie pozitive    cu

germeni patogeni raportat     la

număr   total

probe

CPIAAM

Conf.

Planului de prevenire a LAAM si la nevoie

Venituri proprii

Lipsa     fonduri,

lipsa personal in CPIAAM

11

întreținerea în bună stare de funcționare a instalațiilor sanitare, nesanitare și a echipamentelor medicale

Număr    de

intervenții tehnice      la

echipamente si instalații

Sef    Serv.

Tehnic

permanent

Venituri proprii

Lipsa fonduri

12

Realizarea și respectarea planului de curățenie și dezinfecție (DDD)

Număr    de

acțiuni    DD

efectuate     /

număr acțiuni planificate

CPIAAM, personal Birou Achiziții

Permanent, trimestrial, semestrial, la nevoie

Venituri proprii

Lipsa fonduri

13

Realizarea periodică a controalelor igienico-sanitare

Număr controale efectuate

Director medical, CPIAAM, asistent sef unitate, medici șefi secție, asistenți șefi secție

permanent

Venituri proprii

Lipsa personal

14

Implementarea codului de culori pentru materialele și ustensilele utilizate în activitatea de curățenie -dezinfecție spații și echipamente medicale

Număr    tip

echipamente de curățenie la care        s-a

implementat codul de culori

Director medical, CPIAAM, asistent sef unitate, medici șefi secție, asistenți șefi secție

31.12.2019

Venituri proprii

Lipsa fonduri

15

Gestionarea corectă a deșeurilor menajere si periculoase

Canitatea de deșeuri / tip de deșeuri

Coordonator activ.     de

protecție a sanatatii in relația    cu

Lunar, Anual

Venituri proprii

Lipsa     fonduri,

necunoașterea cerințelor legale

mediu. tot personalul

16

Creșterea gradului de instruire a personalului din spital referitor la IAAM. instruirea și perfecționarea continuă a personalului, accesarea de programe de formare medicală continuă cu finanțare europeană

Număr participări Ia programme de instruire    cu

privire       la

IAAM

Tot personalul

Conform plan formare profes. / plan instruire a personalului

Venituri proprii

Lipsa fonduri

17

Respectarea precauțiunilor universale de către întreg personalul angajat, inclusiv cel aflat în procesul de învățământ

Rata infecțiilor asociate actului medical    pe

total spital și pe      fiecare

secție, Număr accidente in rândul personalului prin expunere la     produse

biologice

Tot personalul, CP IAAM

permanent

Venituri proprii

Lipsa fonduri

18

Creșterea bugetului alocat achiziției de substanțe dezinfectante

Procentul cheltuielilor cu dezinfectante din        total

Cheltuieli spital

Director financiar-contabil, comisia de achiziționare a produselor biocide, personl Birou Achiziții

31.12.2019

Venituri proprii

Lipsa fonduri

19

Vaccinarea personalului

Număr personal vaccinat / total personal

CPIAAM

31.12.2019

Venituri proprii, vaccinuri allocate de D.S.P. Brașov

Lipsa     fonduri

pentru investigarea imunologica    a

personalului, lipsa vaccinurilor de pe piața,refuzul personalului de a se vaccina, lipsa obligativității vaccinării personalului medical        in

Romania

Anu

12020

Nr.

crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Implicarea spitalului la toate nivelurile, în politica de prevenire a infecțiilor asociate actului medical

Număr instruiri     cu

privire       la

prevenirea IAAM

CPIAAM, asistent sef unitate, asistenți sef I secții, întreg personalul

Conform Plan annual de instruire

Venituri proprii

Neparticiparea personalului    la

instruiri

2

Respectarea circuitelor funcționale      și

destinațiilor spațiilor prestabilite prin autorizația sanitară de funcționare

Număr circuite funcționale schimbate / an

CPIAAM

Tot personalul

Conform Plan annual de instruire si ori de cate ori       este

nevoie    la

apariția modificărilor

Defectarea ascensoarelor (fac parte din circuite), lucrări          de

reparații, schimbarea temporara      a

destinației spatiilor

3

Asigurarea normelor de igienă conform normelor în vigoare

Număr    de

probe sanitatie pozitive    cu

germeni patogeni raportat     la

număr    total

probe

CPIAAM Tot personalul

Conform Planului de prevenire si limitare IAAM

Venituri proprii

Calitate inferioara a materialelor de curățenie, neefectuarea corecta          a

operațiunilor de curățenie        si

dezinfectie, lipsa personal

4

Raportarea corectă a infecțiilor asociate asistenței medicale

Rata infecțiilor asociate actului medical    pe

total spital și pe      fiecare

secție

Medici curanti, CPIAAM, Director medical

permanent

Nerecunoasterea cazurilor       de

IAAM

5

Identificarea zonelor de risc și precizarea strategiilor pentru minimalizarea sau îndepărtarea acestora

Rata infecțiilor asociate actului medical    pe

total spital și pe      fiecare

secție

Medic epidemiolog, Medici șefi de secție

Lunar,

Trimestrial, Semestrial, Anual

Venituri proprii

Omiterea    unor

zone de risc, cu apariția de IAAM

6

Intensificarea acțiunilor preventive pentru reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale

Rata infecțiilor asociate actului medical    pe

total spital și pe      fiecare

secție

CPIAAM, Tot personalul

permanent

Venituri proprii

Nerespectarea Precautiunilor standard si de transmitere, efectuarea necorespunzatoare a acțiunilor de curățenie        si

dezinfectie

7

Intensificarea controlului pentru stoparea răspândirii bacteriilor multirezistente

Număr culturi positive bacterii multirezistente si    circulația

acestora    pe

secții

Medic microbiolog, Medici curanti, personal CPIAAM

permanent

Venituri proprii

Lipsa fonduri

8

Monitorizarea consumului de antibiotice la nivelul spitalului

Procent cheltuieli cu antibiotice din totalul cheltuielilor cu medicamentele

Responsabil suprav. consum antibiotice, farmacist, medici șefi secții, medici curanti

Trimestrial

Venituri proprii

Lipsa     fonduri,

supraaglomerarea programului personalului

9

Prevenirea transmiterii încrucișate a m i c roorga n i sm e i o r

Rata infecțiilor asociate actului medical secundare

CPIAAM.

Tot personalul

permanent

Venituri proprii

Lipsa posibilității de    izolare a

pacientilor

10

Supravegherea microbiologică a mediului de spital și a personalului medico-sanitar din secțiile eu risc

Număr    de

probe sanitatie pozitive    cu

germeni patogeni raportat     la

număr   total

probe

CPIAAM

Conf.

Planului de prevenire a IAAM si la nevoie

Venituri proprii

Lipsa     fonduri,

lipsa personal in CPIAAM

11

întreținerea în bună stare de funcționare a instalațiilor sâni ta.re. nesanitare și a echipamentelor medicale

Număr    de

intervenții tehnice      la

echipamente si instalații

Sef    Serv.

Tehnic

permanent

Venituri proprii

Lipsa fonduri

12

Realizarea și respectarea planului de curățenie și dezinfecție (DDD)

Număr    de

acțiuni    DD

efectuate     /

număr acțiuni planificate

CPIAAM, personal Birou Achiziții

Permanent, trimestrial, semestrial, la nevoie

Venituri proprii

Lipsa fonduri

13

Realizarea periodică a controalelor igienico-sanitare

Număr controale efectuate

Director medical, CPIAAM, asistent sef unitate, medici șefi secție, asistenți șefi secție

permanent

Venituri proprii

Lipsa personal

14

Implementarea codului de culori pentru materialele și ustensilele utilizate în activitatea de curățenie -dezinfecție spații și echipamente medicale

Număr    tip

echipamente de curățenie la care        s-a

implementat codul de culori

Director medical, CPIAAM, asistent sef unitate, medici șefi secție, asistenți șefi secție

31.12.2020

Venituri proprii

Lipsa fonduri

15

Gestionarea corectă a deșeurilor menajere si periculoase

Canitatea de deșeuri / tip de deșeuri

Coordonator activ.     de

protecție a sanatatii in relația    cu

Lunar, Anual

Venituri proprii

Lipsa     fonduri,

necunoașterea cerințelor legale

mediu, tot personalul

16

Creșterea gradului de instruire a personalului din spital referitor la IAAM. instruirea și perfecționarea continuă a personalului, accesarea de programe de formare medicală continuă cu finanțare europeană

Număr participări la programme de instruire    cu

privire       la

IAAM

Tot personalul

Conform plan formare profes. / plan instruire a personalului

Venituri proprii

Lipsa fonduri

17

Respectarea precauțiunilor universale de către întreg personalul angajat, inclusiv cel aflat în procesul de învățământ

Rata infecțiilor asociate actului medical    pe

total spital și pe      fiecare

secție, Număr accidente in rândul personalului prin expunere la     produse

biologice

Tot personalul, CPIAAM

permanent

Venituri proprii

Lipsa fonduri

18

Creșterea bugetului alocat achiziției de substanțe dezinfectante

Procentul cheltuielilor cu dezinfectante din       total

Cheltuieli spital

Director financiar-contabil, comisia de achiziționare a produselor biocide, personl Birou Achiziții

31.12.2020

Venituri proprii

Lipsa fonduri

19

Vaccinarea personalului

Număr personal vaccinat / total personal

CPIAAM

31.12.2020

Venituri proprii, vaccinuri allocate de D.S.P. Brașov

Lipsa     fonduri

pentru investigarea imunologica    a

personalului, lipsa vaccinurilor de pe piața,refuzul personalului de a se vaccina, lipsa obligativității vaccinării personalului medical        in

Romania

Anu

2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

Implicarea

Număr

CPIAAM,

Conform

Venituri

Neparticiparea

spitalului la toate

instruiri     cu

asistent sef

Plan annual

proprii

personalului    la

nivelurile. în

privire       la

unitate.

de instruire

instruiri

1

politica de

prevenirea

asistenți sef I

prevenire a

IAAM

secții, intreg

infecțiilor asociate

personalul

actului medical

2

Respectarea

Număr circuite

CPIAAM

Conform

Defectarea

circuitelor

funcționale

Tot

Plan annual

ascensoarelor (fac

funcționale      și

schimbate / an

personalul

de instruire

parte din circuite).

destinațiilor

si ori de cate

lucrări          de

spațiilor

ori       este

reparații,

prestabilite prin

nevoie    la

schimbarea

autorizația sanitară

apariția

temporara      a

de funcționare

modificărilor

destinației spatiilor

Asigurarea

Număr    de

CPIAAM

Conform

Venituri

Calitate inferioara

normelor de igienă

probe sanitatie

Tot

Planului de

proprii

a materialelor de

conform normelor

pozitive    cu

personalul

prevenire si

curățenie,

în vigoare

germeni

limitare

neefectuarea

patogeni

IAAM

corecta          a

raportat     la

operațiunilor de

număr   total

curățenie        si

probe

dezinfectie, lipsa personal

4

Raportarea corectă

Rata infecțiilor

Medici

permanent

Nerecunoasterea

a infecțiilor

asociate

curanti,

cazurilor       de

asociate asistenței

actului

CPIAAM,

IAAM

medicale

medical    pe

Director

total spital și pe      fiecare

secție

medical

5

Identificarea

Rata infecțiilor

Medic

Lunar,

Venituri

Omiterea    unor

zonelor de risc și

asociate

epidemiolog,

Trimestrial,

proprii

zone de risc, cu

precizarea

actului

Medici șefi

Semestrial,

apariția de IAAM

strategiilor pentru

medical    pe

de secție

Anual

minimalizarea sau

total spital și

îndepărtarea

pe      fiecare

acestora

secție

6

Intensificarea

Rata infecțiilor

CPIAAM,

permanent

Venituri

Nerespectarea

acțiunilor

asociate

Tot

proprii

Precautiunilor

preventive pentru

actului

personalul

standard si de

reducerea

medical    pe

transmitere,

infecțiilor asociate

total spital și

efectuarea

asistenței medicale

pe      fiecare

necorespunzatoare

secție

a acțiunilor de curățenie        si

dezinfectie

7

Intensificarea

Număr culturi

Medic

permanent

Venituri

Lipsa fonduri

controlului pentru

positive

microbiolog,

proprii

stoparea

bacterii

Medici

răspândirii

multirezistente

curanti,

bacteriilor

si    circulația

personal

multirezistente

acestora    pe

secții

CPIAAM

8

Monitorizarea consumului de antibiotice la ni\ elul spitalului

Procent cheltuieli cu antibiotice din totalul cheltuielilor cu medicamentele

Responsabil suprav. consum antibiotice, farmacist, medici șefi secții, medici curanti

Trimestrial

Venituri proprii

Lipsa     fonduri,

supraaglomerarea programului personalului

9

Prevenirea transmiterii încrucișate a microorganismelor

Rata infecțiilor asociate actului medical secundare

CPIAAM, Tot personalul

permanent

Venituri proprii

Lipsa posibilității de izolare    a

pacientilor

10

Supravegherea microbiologică a mediului de spital și a personalului medico-sanitar din secțiile cu risc

Număr    de

probe sanitatie pozitive    cu

germeni patogeni raportat     la

număr total probe

CPIAAM

Conf.

Planului de prevenire a LAAM si la nevoie

Venituri proprii

Lipsa     fonduri,

lipsa personal in CPIAAM

11

întreținerea în bună stare de funcționare a instalațiilor sanitare, nesanitare și a echipamentelor medicale

Număr    de

intervenții tehnice      la

echipamente si instalații

Sef    Serv.

Tehnic

permanent

Venituri proprii

Lipsa fonduri

12

Realizarea și respectarea planului de curățenie și dezinfectie (DDD)

Număr    de

acțiuni    DD

efectuate     /

număr acțiuni planificate

CPIAAM, personal Birou Achiziții

Permanent, trimestrial, semestrial, la nevoie

Venituri proprii

Lipsa fonduri

13

Realizarea periodică a controalelor igienico-sanitare

Număr controale efectuate

Director medical, CPIAAM, asistent sef unitate, medici șefi secție, asistenți șefi secție

permanent

Venituri proprii

Lipsa personal

14

Implementarea codului de culori pentru materialele și ustensilele utilizate în activitatea de curățenie -dezinfecție spații și echipamente medicale

Număr    tip

echipamente de curățenie la care        s-a

implementat codul de culori

Director medical, CPIAAM, asistent sef unitate, medici șefi secție, asistenți șefi secție

31.12.2021

Venituri proprii

Lipsa fonduri

15

Gestionarea corectă a deșeurilor menajere si periculoase

Canitatea de deșeuri / tip de deșeuri

Coordonator activ.     de

protecție a sanatatii in relația    cu

Lunar, Anual

Venituri proprii

Lipsa     fonduri,

necunoașterea cerințelor legale

mediu, tot personalul

16

Creșterea gradului de instruire a personalului din spital referitor Ia IAAM. instruirea și perfecționarea continuă a personalului, accesarea de programe de formare medicală continuă cu finanțare europeană

Număr participări la programme de instruire    cu

privire       la

IAAM

Tot personalul

Conform plan formare profes. / plan instruire a personalului

Venituri proprii

Lipsa fonduri

17

Respectarea precaut luni lor universale de către întreg personalul angajat, inclusiv cel aflat în procesul de învățământ

Rata infecțiilor asociate actului medical    pe

total spital și pe      fiecare

secție, Număr accidente in rândul personalului prin expunere la    produse

biologice

Tot personalul, CPIAAM

permanent

Venituri proprii

Lipsa fonduri

18

Creșterea bugetului alocat achiziției de substanțe dezinfectante

Procentul cheltuielilor cu dezinfectante din       total

Cheltuieli spital

Director financiar-contabil, comisia de achiziționare a produselor biocide, personl Birou Achiziții

31.12.2021

Venituri proprii

Lipsa fonduri

19

Vaccinarea personalului

Număr personal vaccinat / total personal

CPIAAM

31.12.2021

Venituri proprii, vaccinuri allocate de D.S.P. Brașov

Lipsa     fonduri

pentru investigarea imunologica    a

personalului, lipsa vaccinurilor de pe piața,refuzul personalului de a se vaccina, lipsa obligativității vaccinării personalului medical        in

Romania

Anu

12022

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Implicarea spitalului la toate nivelurile, în politica de prevenire a infecțiilor asociate actului medical

Număr instruiri     cu

privire       la

prevenirea IAAM

CPIAAM, asistent sef unitate, asistenți sef I secții, întreg personalul

Conform Plan annual de instruire

Venituri proprii

Neparticiparea personalului    la

instruiri

2

Respectarea circuitelor funcționale      și

destinațiilor spațiilor prestabilite prin autorizația sanitară de funcționare

Număr circuite funcționale schimbate / an

CPIAAM

Tot personalul

Conform Plan annual de instruire si ori de cate ori       este

nevoie    la

apariția modificărilor

Defectarea ascensoarelor (fac parte din circuite), lucrări          de

reparații, schimbarea temporara      a

destinației spatiilor

3

Asigurarea normelor de igienă conform normelor în vigoare

Număr    de

probe sanitatie pozitive    cu

germeni patogeni raportat     la

număr    total

probe

CPIAAM Tot personalul

Conform Planului de prevenire si limitare

IAAM

Venituri proprii

Calitate inferioara a materialelor de curățenie, neefectuarea corecta          a

operațiunilor de curățenie        si

dezinfectie, lipsa personal

4

Raportarea corectă a infecțiilor asociate asistenței medicale

Rata infecțiilor asociate actului medical    pe

total spital și pe      fiecare

secție

Medici curanti, CPIAAM, Director medical

permanent

Nerecunoasterea cazurilor       de

IAAM

5

Identificarea zonelor de risc și precizarea strategiilor pentru minimalizarea sau îndepărtarea acestora

Rata infecțiilor asociate actului medical    pe

total spital și pe      fiecare

secție

Medic epidemiolog, Medici șefi de secție

Lunar,

Trimestrial, Semestrial, Anual

Venituri proprii

Omiterea    unor

zone de risc, cu apariția de IAAM

6

Intensificarea acțiunilor preventive pentru reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale

Rata infecțiilor asociate actului medical    pe

total spital și pe      fiecare

secție

CPIAAM, Tot personalul

permanent

Venituri proprii

Nerespectarea Precautiunilor standard si de transmitere, efectuarea necorespunzatoare a acțiunilor de curățenie        si

dezinfectie

7

Intensificarea controlului pentru stoparea răspândirii bacteriilor multirezistente

Număr culturi positive bacterii multirezistente si    circulația

acestora    pe

secții

Medic microbiolog, Medici curanti, personal CPIAAM

permanent

Venituri proprii

Lipsa fonduri

8

.Monitorizarea consumului de antibiotice la nivelul spitalului

Procent cheltuieli cu antibiotice din totalul cheltuielilor cu medicamentele

Responsabil suprav. consum antibiotice, farmacist, medici șefi secții, medici curanti

Trimestrial

Venituri proprii

Lipsa     fonduri,

supraaglomerarea programului personalului

9

Prevenirea transmiterii încrucișate a m i croorga ni sm el or

Rata infecțiilor asociate actului medical secundare

CPIAAM, Tot personalul

permanent

Venituri proprii

Lipsa posibilității de    izolare a

pacientilor

10

Supravegherea microbiologică a mediului de spital și a personalului medico-sanitar din secțiile eu risc

Număr    de

probe sanitatie pozitive    cu

germeni patogeni raportat     la

număr total probe

CPIAAM

Conf.

Planului de prevenire a IAAM si la nevoie

Venituri proprii

Lipsa     fonduri,

lipsa personal in CPIAAM

11

întreținerea în bună stare de funcționare a instalațiilor sanitare, nesanitare și a echipamentelor medicale

Număr    de

intervenții tehnice      la

echipamente si instalații

Sef    Serv.

Tehnic

permanent

Venituri proprii

Lipsa fonduri

12

Realizarea și respectarea planului de curățenie și dezinfecți e (DD D)

Număr    de

acțiuni    DD

efectuate     /

număr acțiuni planificate

CPIAAM, personal Birou Achiziții

Permanent, trimestrial, semestrial, la nevoie

Venituri proprii

Lipsa fonduri

13

Realizarea periodică a controalelor igienico-sanitare

Număr controale efectuate

Director medical, CPIAAM, asistent sef unitate, medici șefi secție, asistenți șefi secție

permanent

Venituri proprii

Lipsa personal

14

Implementarea codului de culori pentru materialele și ustensilele utilizate în activitatea de curățenie -dezinfecție spații și echipamente medicale

Număr    tip

echipamente de curățenie la care        s-a

implementat codul de culori

Director medical, CPIAAM, asistent sef unitate, medici șefi secție, asistenți șefi secție

31.12.2022

Venituri proprii

Lipsa fonduri

15

Gestionarea corectă a deșeurilor menajere si periculoase

Canitatea de deșeuri / tip de deșeuri

Coordonator activ.     de

protecție a sanatatii in relația    cu

Lunar, Anual

Venituri proprii

Lipsa     fonduri,

necunoașterea cerințelor legale

mediu, tot personalul

16

Creșterea gradului de instruire a personalului din spital referitor la IAAM, instruirea și perfecționarea continuă a personalului, accesarea de programe de formare medicală continuă cu finanțare europeană

Număr participări la programme de instruire    cu

privire       la

IAAM

Tot personalul

Conform plan formare profes. / plan instruire a personalului

Venituri proprii

Lipsa fonduri

17

Respectarea precauțiunilor universale de către întreg personalul angajat, inclusiv cel aflat în procesul de învățământ

Rata infecțiilor asociate actului medical    pe

total spital și pe      fiecare

secție, Număr accidente in rândul personalului prin expunere la     produse

biologice

Tot personalul, CPIAAM

permanent

Venituri proprii

Lipsa fonduri

18

Creșterea bugetului alocat achiziției de substanțe dezinfectante

Procentul cheltuielilor cu dezinfectante din       total

Cheltuieli spital

Director financiar-contabil, comisia de achiziționare a produselor biocide, personl Birou Achiziții

31.12.2022

Venituri proprii

Lipsa fonduri

19

Vaccinarea personalului

Număr personal vaccinat / total personal

CPIAAM

31.12.2022

Venituri proprii, vaccinuri allocate de D.S.P. Brașov

Lipsa     fonduri

pentru investigarea imunologica    a

personalului, lipsa vaccinurilor de pe piața,refuzul personalului de a se vaccina, lipsa obligativității vaccinării personalului medical        in

Romania

D3. Obiectiv specific - Realizarea indicatorilor privind serviciile medicale prestate

Responsabilități ale șefilor sectoarelor de activitate pentru realizarea obiectivului:

- constituirea comisiilor de monitorizare a indicatorilor de performanță ai managementului spitalului

luarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță ai managementului spitalului

Anul 2019

Nr. crt

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Realizarea indicatorilor de management ai resurselor umane

Indicatori     ai

managementului resurselor umane

Manager, Director medical, Sef Serv. RUONS, BMC

20.04.2019

20.07.2019

20.10.2019

20.01.2020

Venituri proprii

Fluctuația personalului, lipsa fondurilor pentru angajare

2

Realizarea indicatorilor de utilizare a serviciilor

Indicatori     ai

serviciilor medicale prestate pacientilor

Manager, Director medical, medici șefi secții, BMC

20.04.2019

20.07.2019

20.10.2019

20.01.2020

Adresabilitate redusa pentru activitatile medicale

3

Realizarea indicatorilor de calitate

Monitorizarea călită ti serviciilor medicale acordate pacientilor

Manager, Director medical, medici șefi secții, BMC

20.04.2019

20.07.2019

20.10.2019

20.01.2020

Neimplicarea personalului in efectuarea raportărilor IAAM

Anul 2020

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Realizarea indicatorilor de management ai resurselor umane

Indicatori     ai

managementului resurselor umane

Manager, Director medical, Sef    Serv.

RUONS, BMC

20.04.2020

20.07.2020

20.10.2020

20.01.2021

Venituri proprii

Fluctuația personalului, lipsa fondurilor pentru angajare

2

Realizarea indicatorilor de utilizare a serviciilor

Indicatori     ai

serviciilor medicale prestate pacientilor

Manager, Director medical, medici șefi secții, BMC

20.04.2020

20.07.2020

20.10.2020

20.01.2021

Adresabilitate redusa pentru activitatile medicale

3

Realizarea indicatorilor de calitate

Monitorizarea călită ti serviciilor

Manager, Director medical,

20.04.2020

20.07.2020

20.10.2020

Neimplicarea personalului in efectuarea

medicale acordate pacientilor

medici șefi secții, BMC

20.01.2021

raportărilor IAAM

Anu

2021

Nr.

crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Realizarea indicatorilor de management ai resurselor umane

Indicatori     ai

managementului resurselor umane

Manager, Director medical, Sef    Serv.

RUONS, BMC

20.04.2021

20.07.2021

20.10.2021

20.01.2022

Venituri proprii

Fluctuația personalului, lipsa fondurilor pentru angajare

2

Realizarea indicatorilor de utilizare a serviciilor

Indicatori     ai

serviciilor medicale prestate pacientilor

Manager, Director medical, medici șefi secții, BMC

20.04.2021

20.07.2021

20.10.2021

20.01.2022

Adresabilitate redusa pentru activitățile medicale

3

Realizarea indicatorilor de calitate

Monitorizarea caii ta ti serviciilor medicale acordate pacientilor

Manager, Director medical, medici șefi secții, BMC

20.04.2021

20.07.2021

20.10.2021

20.01.2022

Neimplicarea personalului in efectuarea raportărilor IAAM

Anul 2022

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Realizarea indicatorilor de management ai resurselor umane

Indicatori     ai

managementului resurselor umane

Manager, Director medical, Sef   Serv.

RUONS, BMC

20.04.2022

20.07.2022

20.10.2022

20.01.2023

Venituri proprii

Fluctuația personalului, lipsa fondurilor pentru angajare

2

Realizarea indicatorilor de utilizare a serviciilor

Indicatori     ai

serviciilor medicale prestate pacientilor

Manager, Director medical, medici șefi secții, BMC

20.04.2022

20.07.2022

20.10.2022

20.01.2023

Adresabilitate redusa pentru activitățile medicale

3

Realizarea indicatorilor de calitate

Monitorizarea calitati serviciilor medicale acordate pacientilor

Manager, Director medical, medici șefi secții, BMC

20.04.2022

20.07.2022

20.10.2022

20.01.2023

Neimplicarea personalului in efectuarea raportărilor IAAM

 • E. OBIECTIV GENERAL: DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE ȘI ȘTIINȚIFICE

Responsabilități ale șefilor sectoarelor de activitate pentru realizarea obiectivului: stabilirea unor responsabili de practică îndrumarea studenților și elevilor pe perioada efectuării stagiilor de practică întocmirea unor studii de cercetare științifică și publicarea rezultatelor în reviste științifice de profil

întocmirea de lucrări științifice, prezentarea lor la simpozioane și congrese și publicarea lor în reviste de specialitate

comunicarea către pacienți a studiilor de cercetare efectuate în spital și identificarea pacienților care se încadrează în normele impuse de finanțatori

obținerea acordului reprezentantului legal al pacienților cu privire la înscrierea în studii de cercetare științifică

Anul 2019

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Asigurarea de stagii de practica pentru studenții de la Facilitatea de Medicina. Facultatea de Asistenta Medicala si pentru elevii școlilor postliceale

Număr   de

studenti     /

elevi care au desfasurat stagii      de

practica

Director medical, asistent sef unitate

31.12.2019

Aglomerarea personalului cu sarcini, întârzieri in încheierea contractelor de colaborare

2

Elaborarea si publicarea unor lucrări științifice de profil

Număr lucrări publicate

Medici

31.12.2019

Aglomerarea personalului cu sarcini

3

întocmirea de lucrări de cercetare științifica

Număr lucrări     de

cercetare științifica

Medici

31.12.2019

Venituri din studii de cercetare

Lipsa fonduri

4

Implicarea pacienților internați in spital in studii de cercetare

Număr pacienți implicați in studii      de

cercetare / total pacienți internați

Medici

31.12.2019

Venituri din studii de cercetare

Lipsa fonduri

5

Monitorizarea accesului pacienților la studii de cercetare

Număr   de

refuzuri ale pacienților de înscriere in studii      de

cercetare

Medici

31.12.2019

Venituri din studii de cercetare

Lipsa fonduri

Anul 2020

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Asigurarea de stagii de practica pentru studenții de la Facultatea de Medicina. Facultatea de Asistenta Medicala si pentru elevii școlilor posiliceale

Număr   de

studenti     /

elevi care au desfasurat stagii      de

practica

Director medical, asistent sef unitate

31.12.2020

Aglomerarea personalului cu sarcini, întârzieri in incheierea contractelor de colaborare

2

Elaborarea si publicarea unor lucrări științifice de profil

Număr lucrări publicate

Medici

31.12.2020

Aglomerarea personalului cu sarcini

3

întocmirea de lucrări de cercetare științifica

Număr lucrări     de

cercetare științifica

Medici

31.12.2020

Venituri din studii de cercetare

Lipsa fonduri

4

Implicarea pacientilor internați in spital in studii de

cercetare

Număr pacienti implicați in studii      de

cercetare    /

total pacienti internați

Medici

31.12.2020

Venituri din studii de cercetare

Lipsa fonduri

5

Monitori zarea accesului pacientilor la studii de cercetare

Număr   de

refuzuri ale pacientilor de inscriere in studii      de

cercetare

Medici

31.12.2020

Venituri din studii de cercetare

Lipsa fonduri

Anul 2021

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Asigurarea de stagii de practica pentru studenții de la Facultatea de Medicina, Facultatea de Asistenta Medicala si pentru elevii școlilor posiliceale

Număr   de

studenti     /

elevi care au desfasurat stagii      de

practica

Director medical, asistent sef unitate

31.12.2021

Aglomerarea personalului cu sarcini, întârzieri in incheierea contractelor de colaborare

2

Elaborarea si publicarea unor

Număr lucrări publicate

Medici

31.12.2021

Aglomerarea personalului cu sarcini

87

lucrări științifice de profil

3

Întocmirea de I u cran de cercetare științifica

Număr lucrări     de

cercetare științifica

Medici

31.12.2021

Venituri din studii de cercetare

Lipsa fonduri

4

Implicarea pacientilor internări in spital in studii de cercetare

Număr pacienti implicați in studii      de

cercetare    /

total pacienti internați

Medici

31.12.2021

Venituri din studii de cercetare

Lipsa fonduri

5

Monitorizarea accesulu t pacientilor la studii de ccrcctHrc

Număr   de

refuzuri ale pacientilor de inscriere in studii      de

cercetare

Medici

31.12.2021

Venituri din studii de cercetare

Lipsa fonduri

Anul 2022

Nr. crt.

Acțiuni de întreprins

Obiectiv/ indicator

Responsabili

Termene

Resurse (previziune bugetară, alte surse)

Ipoteze posibile care pot apărea în realizarea obiectivului

Stadiul de realizare

1

Asigurarea de stagii de practica pentru studenții de la Facultatea de Medicina, Facultatea de Asistenta Medicala si pentru elevii școlilor postliceale

Număr   de

studenti     /

elevi care au desfasurat stagii      de

practica

Director medical, asistent sef unitate

31.12.2022

Aglomerarea personalului cu sarcini, intarzieri in încheierea contractelor de colaborare

2

Elaborarea si publicarea unor lucrări științifice de profil

Număr lucrări publicate

Medici

31.12.2022

Aglomerarea personalului cu sarcini

3

întocmirea de lucrări de cercetare științifica

Număr lucrări     de

cercetare științifica

Medici

31.12.2022

Venituri din studii de cercetare

Lipsa fonduri

4

Implicarea pacientilor intemati in spital in studii de cercetare

Număr pacienti implicați in studii      de

cercetare / total pacienti intemati

Medici

31.12.2022

Venituri din studii de cercetare

Lipsa fonduri

5

Monitorizarea accesului pacientilor la studii de cercetare

Număr   de

refuzuri ale pacientilor de inscriere in studii      de

cercetare

Medici

31.12.2022

Venituri din studii de cercetare

Lipsa fonduri

Monitorizare și evaluare

Se realizează continuu, pe fiecare structură responsabilă.

Fiecare structură responsabilă își poate stabili instrumente specifice.

Se nominalizează o persoană care va răspunde direct de realizarea monitorizării.

Structurile implicate în implementarea măsurilor își pot stabili și alte instrumente specifice de evaluare.

Se pot stabili o serie de indicatori de performanță cuantificabili și se va urmări evoluția acestora.