Hotărârea nr. 229/2020

Hotărârea nr.229 – aprobarea încadrării unui drum judeţean DJ 730 : lim. jud. Argeş- Şirnea -DN 73, km 9+550-14+950 din categoria funcţională de drum judeţean, în categoria funcţională de drum de interes local – drum comunal

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off ice @ j ud b rasov.ro, www.judbrasov.ro


COD F-16


HOTĂRÂREA NR. 229

din data de 25.06.2020

- privind aprobarea încadrării unui drum județean DJ 730 : lim. jud. Argeș- Șirnea -DN 73, km 9+550-14+950 din categoria funcțională de drum județean, în categoria funcțională de drum de interes local - drum comunal

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iunie 2020;

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, precum și Raportul de specialitate, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice - Serviciul Lucrări de întreținere și Investiții pe Drumurile Județene, înregistrate sub nr. 9819/19.06.2020, prin care se propune aprobarea încadrării unui drum județean DJ 730 : lim. jud. Argeș- Șirnea -DN 73, km9+550-14+950 din categoria funcțională de drum județean, în categoria funcțională de drum de interes local - drum comunal, la solicitarea Consiliului Local Fundata, în vederea executării unor lucrări de maximă urgență; se precizează că drumul județean DJ 730 : lim. jud. Argeș- Șirnea -DN 73, km 9+550-14+950, asigură legătura dintre limita județului Argeș și drumul național DN 73, trecând prin localitatea Șirnea; are lungimea de 5,400 km și va deveni DC 54B;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Fundata nr. 25/18.06.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din O.G.R. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “d”, alin. (5), lit. “1”, art. art. 182, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încadrarea drumului județean DJ 730 : lim. jud. Argeș- Șirnea-DN 73, km 9+550-14+950 din categoria funcțională de drum județean, în categoria funcțională de drum de interes local - drum comunal, cu lungime de 5,400 km și va deveni DC 54B, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Juridică.


Contrasem nează,


Secretarul

Maria ]


erai al Județului brăveanu


ANEXA NR.1


Secretar General jOudetului Maria Dumlfrăveanu

DA TELE DE IDENTIFICARE

Nr.

Crt.

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Poziția km (origine-destinație)

Lungime (km)

Provine din

1.

DC 54B

Lim.jud. Argeș - Șirnea--DN73

0+000 -5+400

5,400

DJ 730: Lim.jud. Argeș - Șirnea -DN73, km 9+550-14+950


Vizat: Șef Serviciu S.G.U.D.C.:Catalina Oa Redactat consilier : Neagu Mirela...............