Hotărârea nr. 228/2020

Hotărârea nr.228 – aprobarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Braşov

Județul Brașov »                     I


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.228

din data de 25 iunie 2020

privind aprobarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 25.06.2020;

Analizând Raportul de specialitate nr.9598/19.06.2020, întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Referatul de aprobare nr.ad. 9598/19.06.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare Statul de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov;

Având în vedere adresa Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov nr.9598/2020, prin care se propun modificări la nivelul statului de funcții, ca urmare a organizării examenului de promovare în grad profesional, prin transformarea a două posturi de bibliotecar, S, gradul I în bibliotecar, S, IA și un post de economist, S, gradul II în economist, S, gradul I;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.173, alin.(2), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Statul de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariale revine conducătorului instituției - Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov -.

Art. 3 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 15/23.01.2020, privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Biblioteca Județeană George Barițiu

Brașov.
Contrasemnează,


Secretar General al Județului Maria Dumbrăveanu

| BIBLIOTECA           ■

! ,.G. HAKiTlU - >AA..

AM

Biblioteca Județeană „George Barițiu" B-dul Eroilor nr.35,Brașov email: biblgb@rdsmail.ro

SECRETAR GENERAL jAL JUDEȚULUI

MARIA DUMBRMeANU


ANEXA LA HCJBv NR...........STAT DE FUNCȚII

IUNIE 2020

FUNCȚIA

Studii

GR/ TR

Nr. posturi

Manager

S

II '

1

Director adj de specialitate

s

II

i

Director adj.

s

II

1

Sef serviciu

s

II

7

Consilier juridic

s

II

1

Economist

s

IA

1

Economist

s

1

1

Referent de specialitate

s

1

2

Referent

SSD

II

1

Bibliotecar

S

IA

37

Bibliotecar

s

1

4

Bibliotecar

s

II

1

Bibliotecar

SSD

l'

9

Bibliotecar

M

IA

6

Referent

M

IA

2

Muncitor

M

1

6

îngrijitoare

1

5

TOTAL

86

Personal de specialitate

67

Personal administrativ

8

Personal de întreținere

11

Total personal contractual

86

Din care:

Personal de conducere

10

manager

1

d ir. adj.

2

șefi serviciu

7

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise

, MANAGER

DANIEL;NAZARE

BlBLiOTECA ȚA;

j^eteaw

yGEOHGE BArițjiP/ V,

' Z? J/j s oxl •

ÎNTOCMIT, RESPONSABIL R.U. GABRIELA DRAGOMAN