Hotărârea nr. 226/2020

Hotărârea nr.226 – modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 208/28.05.2020 pentru aprobarea desființării Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 226 din data de 25.06.2020

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 208/28.05.2020 pentru aprobarea desființării Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.06.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 7737 din data de 17.06.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 7737 din data de 18.06.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 208/28.05.2020 pentru aprobarea desființării Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, în sensul prelungirii termenului de intrare în vigoare;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 136/24.03.2020 privind aprobarea măsurilor de urgență vizând activitatea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru și a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în vederea prevenirii răspândirii COVID-19, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 208/28.05.2020 pentru aprobarea desființării Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru;

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, precum și de dispozițiile H.G.R. nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Cap. VI, art. 47 alin. (4), art. 58, art. 59 și art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. „d” și alin. (5) lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.I, - Se modifică art. 8 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 208/28.05.2020 pentru aprobarea desființării Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, care va avea următorul cuprins: Art.8. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01.09.2020, sub rezerva adoptării unor măsuri legislative și/sau administrative ale ministerelor de resort, care ar putea determina decalarea acestui termen.”

Art.IL - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


ContrasemndaȚă, Secretar gea6raft £1 județului Maria Humb^veanu