Hotărârea nr. 225/2020

Hotărârea nr.225 - rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov, pe anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 225 din data de 25.06.2020

- privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, pe anul 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iunie 2020;

Analizând Referatul de aprobare, întocmit de către Direcția Economică, înregistrat sub nr. 9960/23.06.2020, Raportul de specialitate, întocmit de către Direcția Economică, înregistrat sub nr. 9959/23.06.2020, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților subordonate, pe anul 2020, precum și Nota, înregistrată sub nr. Ad. 9960/24.06.2020, întocmită de către Direcția Economică;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 58/2020, nr. 99/24.03.2020, nr. 142/08.04.2020, nr. 149/23.04.2020, nr. 171/28.05.2020, de Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 244/14.04.2020, precum și de adresele BVRTRZ 4367/27.04.2020 și, respectiv, nr. BVR_TRZ 4487/04.05.2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând art. 21, art. 32, alin. (2) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, art. 21 din Decretul nr. 240 /14.04.2020, art. IX alin. (1), (2), (3) din O.U.G. nr. 29/21.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, art. 7, alin. (1) din Ordonanța Militară nr. 4/2020, Ordonanța Militară nr. 7/2020, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (2), art. 49, alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 din OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19 și Ordinul Ministrului Sănătății nr. 623/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 și a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, precum și ale Legii nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020;

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. „b” și alin. (3), lit. „a”, art. 191, alin. (4), lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

  • Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2020, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.3. - Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2020, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.4. - Se aprobă rectificarea programului de investiții, pe anul 2020, buget local - sursa 02, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.5. - Se aprobă rectificarea programului de investiții, pe anul 2020, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 10, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.6. - Se aprobă rectificarea programului de investiții, pe anul 2020 - „Lista proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă” - sursa 08, conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

  • Art.7. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.


Cotrasemnează, Secretar general al județului Maria Dumbrăveanu


SECRETAR GENERAL ĂL JUDEȚULII Maria Dumbraveanu

BUGET LOCAL


A) SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2020

TRIM III

TRIM IV

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5=2+3+4

TOTAL VENITURI - SF

216.601,07

-1.263,33

-330,00

215.007,74

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.01

123.669,00

316,75

-316,75

123.669,00

Sume defalcate din TVA pentru drumuri

11.02.05

9.951,00

-1.600,00

8.351,00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

10,00

6,00

16,00

Vărsăminte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

-71.851,68

13,92

-13,25

-71.851,01

TOTAL CHELTUIELI - SF

216.601,07

-1.263,33

-330,00

215.007,74

Titlul - Cheltuieli de personal

10

69.506,97

14,15

0,00

69.521,12

Titlul - Bunuri și servicii

20

51.801,31

-266,15

0,00

51.535,16

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

41.768,94

189,92

0,00

41.958,86

Titlul - Alte cheltuieli

59

20.368,05

-670,00

-330,00

19.368,05

Titlul - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-176,00

-531,25

0,00

-707,25

CAP. 51.02 - AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

38.897,90

-34,20

0,00

38.863,70

51.02.01.03 - Autoritari executive

38.897,90

-34,20

0,00

38.863,70

Titlul - Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

-176,00

-34,20

-210,20

CAP. 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.217,67

-3,70

0,00

5.213,97

Județul Brașov, din care:

5.127,67

-3,70

0,00

5.123,97

Titlul - Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

0,00

-3,70

0,00

-3,70

54.02.10 - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

3.152,74

-3,70

0,00

3.149,04

Titlul - Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

0,00

-3,70

-3,70

CAP. 60.02 - APARARE NAȚIONALA

505,07

0,00

0,00

505,07

60.02.02 - Centrul Militar Zonal

505,07

0,00

0,00

505,07

Titlul - Bunuri și servicii

20

505,07

0,00

0,00

505,07

Alte bunuri si servicii cu caracter funcțional

20.01.30

43,45

-4,50

38,95

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

4,50

4,50

CAP. 65.02 - INVATAMANT

13.599,13

-18,71

0,00

13.580,42

Titlul - Plati efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

0,00

-18,71

0,00

-18,71

Județul Brașov, din care:

9.692,00

-18,71

0,00

9.673,29

Titlul - Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

0,00

-18,71

0,00

-18,71

65.02.03.02 - Invatamant Primar

9.692,00

-3,50

0,00

9.688,50

Titlul - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-3,50

-3,50

65.02.07.04 - Invatamant Special

5.175,20

-15,21

0,00

5.159,99

Titlul - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-15,21

-15,21

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

25.355,67

13,92

0,00

25.369,59

Județul Brașov, din care:

25.355,67

13,92

0,00

25.369,59

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care:

51

21.229,47

13,92

0,00

21.243,39

66.02.06.01 - Spitale generale

22.236,05

13,92

0,00

22.249,97

Titlul - Transferuri din bugetele locale pt finanțarea cheltuielilor curente, din care:

51.01.46

18.227,15

13,92

0,00

18.241,07

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie

2.738,77

18,46

2.757,23

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

2.881,56

-10,44

2.871,12

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

2.416,22

5,90

2.422,12

CAP. 67.02 - CI L ITRĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

31.348,48

120,99

0,00

31.469,47

Titlul - Transferuri intre unitari ale administrației publice

51

13.426,69

176,00

0,00

13.602,69

Titlul - Plati efectuate in anii precedenri si recuperate in anul curent

85

0,00

-55,01

0,00

-55,01

Județul Brașov, din care:

24.647,19

120,99

0,00

24.768,18

Titlul - Transferuri către instituțiile publice

51,01,01

13.426,69

176,00

0,00

13.602,69

Titlul - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-55,01

0,00

-55,01

67.02.03.02 - Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

0,00

-5,78

0,00

-5,78

Titlul - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-5,78

-5,78

67.02.03.03 - Muzee

8.501,02

159,73

0,00

8.660,75

Titlul - Transferuri către instituțiile publice, din care:

51,01,01

8.501,02

176,00

0,00

8.677,02

Muzeul de Etnografie

2.299,92

176,00

2.475,92

Titlul - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-16,27

-16,27

67.02.03.05 - Scoli populare de arta si meserii

2.476,33

-14,70

0,00

2.461,63

Titlul - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-14,70

-14,70

67.02.03.30 - Alte servicii culturale

2.449,34

-12,10

0,00

2.437,24

Titlul - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-12,10

-12,10

67.02.50 - Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei

6,50

-6,16

0,00

0,34

Titlul - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-6,16

-6,16

Cap. 68.02 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

53.501,96

258,37

-330,00

53.430,33

Titlul - Bunuri și servicii

20

6.204,52

1.348,00

0,00

7.552,52

Titlul - Alte cheltuieli

59

1.385,00

-670,00

-330,00

385,00

i mul - r iau uivviuaiv ni anii pi vvvuviiu si i viupvi HIV 111 HIIUI

85

0,00

-419,63

0,00

-419,63

Județul Brașov, din care:

5.060,04

-1.089,63

-330,00

3.640,41

Titlul - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-419,63

0,00

-419,63

68.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

0,00

-62,89

0,00

-62,89

Titlul - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-62,89

-62,89

68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii

0,00

-193,21

0,00

-193,21

Titlul - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-193,21

-193,21

68.02.12 - Unitari de asistenta medico-sociale

3.860,04

-44,53

0,00

3.815,51

Titlul - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-44,53

-44,53

68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

1.200,00

-789,00

-330,00

81,00

Titlul - Alte cheltuieli

59

1.000,00

-670,00

-330,00

0,00

Titlul - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0,00

-119,00

-119,00

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, din care:

48.441,92

1.348,00

0,00

49.789,92

Titlul - Bunuri și servicii

20

6.204,52

1.348,00

0,00

7.552,52

68.02.04 - Asistenta acordata persoanelor in varsta

1.749,41

71,00

0,00

1.820,41

Titlul - Bunuri și servicii

20

307,81

71,00

378,81

68.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

13.251,33

413,00

0,00

13.664,33

Titlul - Bunuri și servicii

20

2.402,09

413,00

2.815,09

68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii

24.872,67

534,00

0,00

25.406,67

Titlul - Bunuri și servicii

20

2802,62

534,00

3.336,62

68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

8.568,51

330,00

0,00

8.898,51

Titlul - Bunuri si servicii

20

692,00

330,00

1.022,00

vap. /u.iu - lUvuih i t, aitit v ivii ai vilz- wl i ar.il

2.275,45

0,00

0,00

2.275,45

70.02.50 - Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

2.275,45

0,00

0,00

2.275,45

Titlul - Cheltuieli de personal

10

653,45

14,15

0,00

667,60

Titlul - Bunuri și servicii

20

372,00

-14,15

0,00

357,85

Județul Brașov - Compartimentul Salvamont

2.275,45

0,00

0,00

2.275,45

Titlul - Cheltuieli de personal

10

653,45

14,15

667,60

Titlul - Bunuri și servicii

20

372,00

-14,15

357,85

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

-1.600,00

0,00

-1.600,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

-1.600,00

0,00

-1.600,00

84.02.03.01 - Drumuri si poduri

-1.600,00

0,00

-1.600,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

-1.600,00

-1.600,00

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

0,00

B) SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2020

TRIM III

TRIM IV

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5=2+3+4

TOTAL VENITURI - SD

289.725,90

414,30

662,14

290.802,34

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

71.851,68

-13,92

13,25

71.851,01

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

552,21

22,21

574,42

suinențn ue ia uugetui ue stat către uugeteie tocate necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de

42.02.69

27.789,05

53,87

86,07

27.928,99

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

155.641,49

352,14

562,82

156.556,45

Fondul Social European (FSE)

48.02.02

4.883,01

352,14

562,82

5.797,97

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

4.874,27

352,14

562,82

5.789,23

TOTAL CHELTUIELI - SD

478.988,43

414,30

662,14

480.064,87

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

39.583,56

-152,00

-112,00

39.319,56

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

189.270,99

414,30

662,14

190.347,43

Titlul - Active nefinanciare

71

248.064,28

388,00

112,00

248.564,28

CAP. 51.02 - AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

16.255,30

32,73

176,76

16.464,79

51.02.01.03 - Autoritati executive

16.255,30

32,73

176,76

16.464,79

Titlul - proiecte cu finanțare FEN

58

2.643,75

32,73

176,76

2.853,24

Cap. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

2.929,71

236,00

0,00

3.165,71

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

2.618,96

-152,00

-112,00

2.354,96

Titlul - Active nefinanciare

71

310,75

388,00

112,00

810,75

67.02.03.02 - Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

310,75

388,00

112,00

810,75

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

310,75

388,00

112,00

810,75

Titlul - Active nefinanciare

71

310,75

388,00

112,00

810,75

Județul Brașov, din care:

2.618,96

-152,00

-112,00

2.354,96

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

2.618,96

-152,00

-112,00

2.354,96

67.02.03.03 - Muzee

2.550,96

-152,00

-112,00

2.286,96

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care:

51.01.29

2.550,96

-152,00

-112,00

2.286,96

Muzeul de Etnografie

290,00

-152,00

-112,00

26,00

Cap. 68.02 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

16.684,49

381,57

485,38

17.551,44

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

9.200,74

381,57

485,38

10.067,69

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului

7.460,32

381,57

485,38

8.327,27

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

3.110,77

381,57

485,38

3.977,72

68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii

3.569,23

374,52

422,43

4.366,18

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

3.110,77

374,52

422,43

3.907,72

68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

330,90

7,05

62,95

400,90

Titlul - Proiecte cu finanțare FEN

58

0,00

7,05

62,95

70,00

CAP. 84.02 - TRANSPORTURI

364.978,59

-236,00

0,00

364.742,59

Titlul - Active nefinanciare

71

218.296,42

0,00

0,00

218.296,42

84.02.03.01 - Drumuri si poduri

244.655,19

-236,00

0,00

244.419,19

Titlul - Active nefinanciare

71

97.973,02

0,00

97.973,02

84.02.06.02 - Aviație civila

120.323,40

0,00

0,00

120.323,40

Titlul - Active nefinanciare

71

120.323,40

0,00

120.323,40

DEFICIT

-189.262,53

0,00

0,00

-189.262,53

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare aprobate în coloana nr. 3 Influente.

ȘEF SERVICIU BUGET, Ramona Bffcscățan


DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Agafîței


SECRETAR GENEIML/AL JUDEȚULUI Maria Dumbrăveanu

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

  • A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2020

TRIM III

TRIM IV

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5=2+3+4

TOTAL VENITURI - SF

633.330,30

3.841,92

0,00

637.172,22

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

96,64

-4,00

0,00

92,64

Muzeul de Etnografie

12,00

-4,00

0,00

8,00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate, din care:

33.10.21

270.031,63

1.790,00

0,00

271.821,63

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr. LA. Shârcea "Brașov

28.900,00

1.790,00

0,00

30.690,00

Alte venituri din care:

36.10.50

118,20

-24,00

0,00

94,20

Muzeul de Etnografie Brașov

88,00

-24,00

0,00

64,00

Sume alocate pentru stimulentul de risc, din care:

42.10.82

825,00

70,00

0,00

895,00

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr IA Sbarcea

0,00

70,00

0,00

70,00

Subvenții pentru instituții publice, din care:

43.10.09

23.441,79

176,00

0,00

23.617,79

Muzeul de Etnografie Brașov

2.299,92

176,00

0,00

2.475,92

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății, din care:

43.10.10

18.227,15

13,92

0,00

18.241,07

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

2.738,77

18,46

0,00

2.757,23

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

2.416,22

5,90

0,00

2.422,12

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

2.881,56

-10,44

0,00

2.871,12

Subvenții din FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariate, din care:

43.10.33

206.815,03

1.890,00

0,00

208.705,03

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr IA Sbarcea

23.458,50

1.890,00

0,00

25.348,50

Sume alocate pentru stimulentul de risc (subvenții FNUASS), din care:

43.10.40

6.237,50

-70,00

0,00

6.167,50

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Dr IA Sbarcea

1.570,00

-70,00

0,00

1.500,00

TOTAL CHELTUIELI - SF

646.442,98

3.841,92

0,00

650.284,90

Titlul - Cheltuieli de personal

10

472.541,45

949,36

0,00

473.490,81

Titlul - Bunuri și servicii

20

173.049,68

2.857,56

0,00

175.907,24

Titlul - Alte cheltuieli

59

2.839,21

35,00

0,00

2.874,21

CAP. 66.10 SĂNĂTATE

617.498,37

3.693,92

0,00

621.192,29

Titlul - Cheltuieli de personal

10

450.344,58

949,36

0,00

451.293,94

Titlul - Bunuri si servicii

20

166.387,14

2.709,56

0,00

169.096,70

Titlul - Alte cheltuieli

59

2.754,01

35,00

0,00

2.789,01

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

96.018,59

0,00

0,00

96.018,59

Titlul - Cheltuieli de personal

10

67.903,90

-1.392,62

0,00

66.511,28

Titlul - Bunuri si servicii

20

28.264,54

1.392,62

0,00

29.657,16

Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Dr. LA. Sbârcea " Brașov

64.968,60

3.680,00

0,00

68.648,60

Titlul - Cheltuieli de personal

10

52.991,43

2.795,00

0,00

55.786,43

Titlul - Bunuri si servicii

20

12.059,99

850,00

0,00

12.909,99

Titlul - Alte cheltuieli

59

400,00

35,00

0,00

435,00

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

33.534,46

5,90

0,00

33.540,36

Titlul - Cheltuieli de personal

10

27.015,20

-453,02

0,00

26.562,18

Titlul - Bunuri si servicii

20

6.383,01

458,92

0,00

6.841,93

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

34.071,91

-10,44

0,00

34.061,47

Titlul - Bunuri si servicii

20

17.954,42

-10,44

0,00

17.943,98

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie

85.599,58

18,46

0,00

85.618,04

Titlul - Bunuri si servicii

20

14.241,24

18,46

0,00

14.259,70

CAP. 67.10 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

14.786,84

148,00

0,00

14.934,84

Titlul - Bunuri și servicii

20

2.844,75

148,00

0,00

2.992,75

Muzeul de Etnografie

2.399,92

148,00

0,00

2.547,92

Titlul - Bunuri și servicii

20

654,50

148,00

0,00

802,50

DEFICIT

-13.112,68

0,00

0,00

-13.112,68

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2020

TRIM III

TRIM IV

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5=2+3+4

TOTAL VENITURI - SD

40.505,22

-152,00

-112,00

40.241,22

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare, din care:

43.10.19

2.761,16

-152,00

-112,00

2.497,16

Muzeul de Etnografie

290,00

-152,00

-112,00

26,00

TOTAL CHELTUIELI - SD

42.046,90

-152,00

-112,00

41.782,90

Titlul - Active nefinanciare

71

41.707,13

-152,00

-112,00

41.443,13

CAP. 66.10 - SĂNĂTATE

39.285,74

0,00

0,00

39.285,74

Titlul - Active nefinanciare

71

38.945,97

0,00

0,00

38.945,97

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

2.549,47

0,00

0,00

2.549,47

Titlul - Active nefinanciare

71

2.549,47

0,00

0,00

2.549,47

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

0,00

0,00

0,00

Titlul - Active nefinanciare

71

0,00

0,00

0,00

CAP 67.10 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

2.618,96

-152,00

-112,00

2.354,96

Titlul - Active nefinanciare

71

2.618,96

-152,00

-112,00

2.354,96

Muzeul de Etnografie

290,00

-152,00

-112,00

26,00

Titlul - Active nefinanciare

71

290,00

-152,00

-112,00

26,00

DEFICIT

-1.541,68

0,00

0,00

-1.541,68

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor

bugetare aprobate la partea de cheltuieli, în coloana nr. 3 Influențe.

DIRECTOR EXECUTIV.

Gabriela Agafiței

ȘEF SERVICIU BUGET, Ramona Broscățan


SECRETAR GENEiyft. AL JUDEȚULUI Maria Danrorăveanu

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2020

  • B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

PROGRAM

2020

INFLUENȚE TRIM III

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

308.910,00

-308.601,09

308,91

Subvenții de la bugetul de stat

42.08

46.336,00

-46.289,66

46,34

Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

42.08.75

46.336,00

-46.289,66

46,34

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.08

262.574,00

-262.311,43

262,57

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

48.08.31

262.574,00

-262.311,43

262,57

Prefinantare

48.08.31.03

262.574,00

-262.311,43

262,57

TOTAL CHELTUIELI- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

308.910,00

-308.601,09

308,91

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

308.910,00

-308.601,09

308,91

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

58.31

308.910,00

-308.601,09

308,91

Finanțarea națională

58.31.01

46.336,00

-46.289,66

46,34

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

262.574,00

-262.311,43

262,57

Cultura, recreere si religie

67.08

308.910,00

-308.601,09

308,91

Muzeul Județean de Istorie Brașov

67.08.03.03

308.910,00

-308.601,09

308,91

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

308.910,00

-308.601,09

308,91

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

58,31

308.910,00

-308.601,09

308,91

Finanțarea națională

58.31.01

46.336,00

-46.289,66

46,34

Finanțare externă nerambursabilă

58.31.02

262.574,00

-262.311,43

262,57

Creditele de angajament aprobate se rectifică cu sumele creditelor bugetare în coloana nr.3 Influențe

DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Agafiței /

ȘEF SERVICIU BUGET Ramona Broscățan


Secretar/General

Maria jMupmrăveanu

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL- ANUL 2020

Denumirea obiectivului de investiție Titlul 71

Valoarea aprobată la 29.05.2020

Valoarea propusă 25.06.2020

Influențe +/-

Capitolul 67 TOTAL

140,00

640,00

500,00

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARITIU"

140,00

640,00

500,00

B - Obiective noi

0,00

500,00

500,00

1

PT+Execuție Reabilitare imobil Complex Agrement Tâmpa Brașov și teren de sport aferent

0,00

500,00

500,00

C -Alte cheltuieli de investitii (total)

140,00

140,00

0,00

1

Modernizare sistem RFID la Centrul de excelenta pentru copii si tineret

140,00

0,00

-140,00

2

RemoteLocker - Sistem modular de împrumut 1 buc

0,00

94,00

94,00

3

Sterilizator carte 1 buc

0,00

46,00

46,00

Capitolul 84 TOTAL

105.363,68

105.127,68

-236,00

CJ BRAȘOV

105.363,68

105.127,68

-236,00

A - Obiective in continuare

100.973,10

101.411,22

438,12

1

Modernizare DJ 108B DJ 105B Manastirea Brancoveanu - Valea Sâmbetei km 0+000-1+400

4.785,76

5223,88

438,12

2

Aeroportul International Brașov - Ghimbav Etapa a IlI-a -PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII OBIECTUL TERMINAL DE PASAGERI

19.893,93

42893,93

23.000,00

3

Aeroportul International Brașov - Ghimbav Etapa a IlI-a - PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII PENTRU 9 OBIECTE

26.293,41

18293,41

-8.000,00

4

Proiectare și execuție balizaj - construcții și instalații - etapa a IlI-a AIBG

50.000,00

35000,00

-15.000,00

B - Obiective noi

4.390,58

3.596,46

-794,12

1

PT + Execuție - Reabilitare DJ 108 Hărman Sânpetru km 0+000-4+380

4.390,58

3.596,46

-794,12

C - Alte cheltuieli de investitii (total)

0,00

120,00

120,00

1

Studiu de trafic/mobilitate - oportunitate pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Brașov

0,00

120,00

120,00

Director Ex. Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea

întocmit:

Șef BCAPS Borteș Didona
Secretar General

MariaT&umbrăveanu

C 'X

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020mii lei

Denumirea obiectivului de investiție Titlul 71

Valoarea aprobată la 29.05.2020

Valoarea propusă 25.06.2020

Influențe +/-

SPITALUL CLINIC DE COPII

366,08

366,08

0,00

C -Alte cheltuieli de investitii (total)

366,08

366,08

0,00

1

Sistem neutralizare deșeuri

330,00

305,85

-24,15

2

Stilodozimetru

3,04

4,04

1,00

3

Distilator 16 L

17,50

19,50

2,00

4

Injectomat

11,94

27,69

15,75

5

Infuzomat

3,60

9,00

5,40

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

404,80

404,80

0,00

C -Alte cheltuieli de investitii (total)

404,80

404,80

0,00

1

Injectomate

404,80

0,00

-404,80

2

Autoturism transport persoane - 1 buc

0,00

150,00

150,00

3

Centrală telefonică- 1 buc

0,00

4,50

4,50

4

Bodypletismograf - 1 buc

0,00

150,00

150,00

5

Analizor automat imunologie - 1 buc

0,00

100,30

100,30

. «Â...............‘L '• .<1... '«>.î ........‘.ÎL:-.....tVJ l’.'L S.

2&LA0

0,00

-264,00

MUZEUL DE ETNOGRAFIE

264,00

0,00

-264,00

C -Alte cheltuieli de investitii (total)

264,00

0,00

-264,00

1

Microscop stereoscopie - 1 buc

18,00

0,00

-18,00

2

Instalație dezinfectare cu azot - Ibuc

134,00

0,00

-134,00

3

SF pentru RK si extindere Muzeul Etnografic Săcele -1 buc

112,00

0,00

-112,00

Prpșerft ite/

Secretaț/General

Maria Dwmorăveanu


AdrianJnân Veștea


LISTA PROIECTELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ PE ANUL 2020

Denumirea obiectivului de investiție Titlul 58

Valoarea aprobată la 29.05.2020

Valoarea propusă 25.06.2020

Influente +/-

Capitolul 51

0,00

209,49

209,49

CJ BRAȘOV

0,00

209,49

209,49

1

Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competența Consiliului Județean Brașov, contract de finanțare nr. 501/22.05.2020, cod SIPOCA 771, cod MY SMIS 135887

0,00

209,49

209,49

Capitolul 67

308.910,00

308,91

-308601,09

MUZEUL DE ISTORIE BRAȘOV

308.910,00

308,91

-308601,09

1

Olimpia - Muzeul Sportului și Turismului Montan, Contract de finanțare nr. RO-CULTURA Al-7/2020/31.01.2020

308.910,00

308,91

-308601,09

Capitolul 68

0,00

866,95

866,95

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

0,00

866,95

866,95

1

Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate, contract finanțare nr. 6353/13.05.2020, POCU/476/4/18/130250, cod SMIS 2014+ 130250

0,00

796,95

796,95

2

Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competența Consiliului Județean Brașov, contract de finanțare nr. 501/22.05.2020, cod SIPOCA 771, cod MY SMIS 135887

0,00

70,00

70,00

întocmit:

Șef BCAPS Borteș Didona