Hotărârea nr. 224/2020

Hotărârea nr.224 – aprobarea contului anual de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2019 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.224

din data de 25 iunie 2020

- privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019 și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iunie 2020;

Analizând Referatul de aprobare nr.ad.9832/19.06.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad.9832/19.06.2020, întocmit de către Direcția Economică/Serviciul Financiar Contabilitate, prin care se propune aprobarea contului anual de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019 și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019.

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.173, alin. 1, lit.b, alin.3, lit.adin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art.57 alin.l și alin.4 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin.l, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă contul anual de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019 și situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri prin Direcția Economică.CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbra.sov.ro

Secretar

Dumbrăvee


ral, laria


Contul anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019 și

Situațiile financiare anuale pe anul 2019

întocmite la data de 31.12.2019

BILANȚ

31 12 2019

pag.: 1         - lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

01003

1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801 -2800809-2900400-2900500-2900801 -2900809-2900800-2930100*)

1.515.909

1.493.792

01004

2.1nstalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+

2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-

2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-

2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)

70.534.398

104.733.011

01005

3.Terenuri si clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201 -2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)

938.159.186

1.025.188.039

01007

5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:

8.570.769

16.698.074

01008

Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101

-2960102-2960103)

8.565.931

16.692.710

01009

6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incaș ate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care:

9.769.935

37.366.751

01010

Creanțe comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200)

166.682

165.589

01015

7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)

1.028.550.197

1.185.479.667

01019

1 .Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-34800004-/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)

53.791.012

58.437.931

01021

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109* * +4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:

31.984.550

40.537.530

01022

Creanțe comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:

26.235.140

28.197.045

010221

A v an s uri acordate(ct .2320000+2340000+4090101 +4090102)

29.315

28.767

01023

Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500* * +4310600* * +4310700* * +4370100* * +4370200* * +4370300* * +44204004-4420802+4440000* * +4460100* * +4460200* *+

SOLD LA

SOLD LA

COD

DENUMIRE INDICATORI

ÎNCEPUTUL

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

PERIOADEI

4480200+4610102+4610104+4630000+ 46400004-4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101 * * +4810102* *+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:

10.059.796

8.320.462

01024

Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)

7.680.045

4.141.258

01025

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103* *+ 4740000+4760000), din care:

10.299.136

5.296.318

01026

Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+ 4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)

8.142.519

1.592.840

01030

Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)

52.343.482

54.154.310

01033

Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)

153.214.939

224.812.119

010331

Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)

444.214

564.240

01035

Conturi la instituții de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)

3.547.721

3.886.993

01040

Total disponibilități si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)

157.206.874

229.263.352

01042

6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)

7.245

9.458

01045

7.TOTA L A CT1VE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)

263.348.613

341.865.051

01046

8.TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)

1.291.898.810

1.527.344.718

01052

l.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi plătite după o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:

72.813

79.393

01054

2.1mprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+

1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)

44.179.461

27.802.974

01055

3.Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)

4.430.622

314.760

01058

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

48.682.896

28.197.127

01060

1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2690100+4010I00+ 4030100+4040100-405010OM08000O+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+48300004-4840000+4890201+5090000+5120800), din care:

59.064.002

31.064.953

010601

Decontări privind incheiere execuției bugetului de stat din anul curent

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

(ct.4890201)

28.563.028

01061

Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:

28.792.872

29.498.035

01062

2.Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),d in care:

21.414.712

22.457.463

010631

Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)

15.010.386

15.628.730

01065

3.Datorii din operațiuni cu Fonduri externe ne rambursabile si fonduri de la buget.alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)

8.163.113

1.592.840

01066

din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+ 4500600+4590000+4620103)

20.594

01072

6.Salariile angajatilor («.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+

4280101)

24.231.002

24.706.723

01073

7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:

2.228

01074

8.Venituri in avans (ct.4720000)

145.863

245.249

01075

9.Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)

423.818

58.175

01078

10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.6O+62+65+7O+71+72+73+74+75)

113.444.738

80.125.403

01079

11.TOTAL DATORII (rd.58+78)

162.127.634

108.322.530

01080

12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI

PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)

1.129.771.176

1.419.022.188

01084

1 .Rezerve, fonduri (ct.l000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+

1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)

919.975.649

976.843.062

01085

2.Rezultatul reportat (ct.H70000-sold creditor)

199.541.166

303.752.559

01087

4.Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.l210000-sold creditor)

10.254.361

138.426.567

01090

6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)

1.129.771.176

1.419.022.188

Conducătorul instituției                                 Conducătorul compartimentului

\                                     financiar-contabil

oue'

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31 12 2019

Conducătorul compartimentului financiar- contabil


pag.: 1         - lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

An precedent

An curent

02002

l.Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor (ct .7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601 +7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)

194.664.628

325.268.719

02003

2.Venituri din activitati economice

(ct .7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)

288.957.180

316.809.211

02004

3.Finanțări, subvenții, transferuri, alocatii bugetare cu destinație speciala (c t.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)

302.697.336

307.848.730

02005

4.Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)

11.580.933

9.291.719

02006

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)

797.900.077

959.218.379

02008

1.Salarii si contribuțiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)

431.906.308

489.423.476

02009

2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+

6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)

157.077.061

109.596.768

02010

3.Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+

6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+

6280000+6290100)

146.067.861

162.882.663

02011

4.Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)

15.197.815

46.644.073

02012

5. Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)

4.679.697

6.637.105

02013

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)

754.928.742

815.184.085

02015

- EXCEDENT (rd.06-rd.13)

42.971.335

144.034.294

02017

IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)

26.498

226.144

l02018

V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)

2.158.927

6.254.980

02021

-DEFICIT (rd.18-rd.17)

2.132.429

6.028.836

02023

- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)

40.838.906

138.005.458

02025

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)

7.481

515.759

02026

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)

94.650

02028

- EXCEDENT (rd.25-rd.26)

7.481

421.109

020292

- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)

40.846.387

138.426.567

02031

- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)

40.846.387

138.426.567

ConducatoiuLinslitutiei

DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE JUDEȚ BRAȘOV

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2019

pag.: *            - lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

Total

Casa ct. 5310101

Buget de stat ct. 5200100/ 7700000

Buget local ct. 5210100/ 7700000

Buget asigurări sociale de stat ct.

5250101+ 5250102/ 7700000

Buget asigurați pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000

Buget Fond național unic de asigurări sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000

Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000

Buget trezoreria statului ct.

5240100/ 7700000

Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000

Buget institut!! publice finanțate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/ 7700000

Buget activitati finanțate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000

Buget împrumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000

Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000

Alte disponibilități (ct.5XX)

03002

03003

03004

03006

03007

03008

03010

0301 1

03012

03013

03014

030141

030142

03015

 • 1. Incasari

 • 2. Plati

 • 3. Numerar net din activitatea operaționala (rd.O2-rd.O3)

 • 1. Incasari

 • 2. Plati

 • 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)

1. Incasari

2 Plati

3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.l O-rd.l 1)

IV.CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERARSIECHIVALENTDE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.l 2)

V NUMERAR SI ECHIVALENTDE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent

-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent

VI.NUMERAR SI ECHIVALENTDE NUMERAR

LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.l 3+rd,14+ rd.I4 l-rd.14.2-rd.14.3)                      /

C*T

957.414 09.1

773.177 436

184.236 657

518 079

94.444 241

-93 926 162

15

18.706 859

-IR 706 844

71.603 651

153 208 468

46 033.852

46.033.852

224.812 119

torul institui

8 169 92I

8 169.921

ei

390.244 147

243 273 383

146 970 764

517 937

51 543 315

-51.025 378

15

18.706.859

-18 706.844

77.238.542

132 023 989

22.000.000

22.000.000

209 262 531

^onducatoru financiar-ti

compartimen contabil

tul ui

Viza tr

ezoreriei

528 867.877

49! X9I.559

36 976 318

42 304 991

-42.304 991

-5.328 673

19 934 750

23 995.587

23.995.587

14.606 077

25 398 786

24 804 397

594.389

I42

595 935

-595 793

-I.4O4

2 894

1 404

1.404

) 490

68 365

60 206

X 159

8 159

38 634

36 861

36 86!

46 793

4 664 997

4 977 970

-3I2 973

-312 973

1 208 201

895 228

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2019

pag.: 1_________- lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

Total

Casa in valuta

Alte disponibilități

04002

1. Încasări

37.944.991

37.944.991

04003

2. Plati

37.605.719

37.605.719

04004

3. Numerar net din activitatea

operaționala (rd.02-rd.03)

339.272

339.272

04013

IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd.04+rd.08+rd,12)

339.272

339.272

04014

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

ÎNCEPUTUL PERIOADEI

3.547.721

3.547.721

04017

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)

3.886.993

3.886.993


Conducătorul compartimentului financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA

31 12 2019

- lei -

DENUMRE INDICATORI

COD

DISPONIBIL

LA ÎNCEPUTUL

ANULUI

INCASARI

PLATI

DISPONIBIL

la sfârșitul

PERIOADEI

TOTAL (rd.02 la 15)

05001

583.506

151.177

105.579

629.104

- Sume primite ca donatii si sponsorizări

05002

(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)

68.183

68.183

- Garantii materiale reținute gestionarilor

05003

conform Legii nr.22/1969

(ct.5500101 ,ct.5500102/analitice distincte)

515.323

151.177

105.579

560.921


Conducătorul compartimentului financiar-contabil

JUDEȚ BRAȘOV


Anexn 19


Situația platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare


31 12 2019


Cod indicator

Denumirea programului cu finanțare UE

Plati efectuate de la titlul 56 si 58

din care:

Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior

Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in cur: deautorizarc

Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior aflate in curs de autorizare

Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori

Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori

Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori

Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori

din carp;

Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)

Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

A

Oi

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

1003 2

Programe di Fondul European de dezvoltare

Regionala (FEDR) (5801)

26 132 568

22.208 431

1 407.126

105 158

20 80 1.305

1 529 243

5 74 1

19 028 641

8 064 707

243 421

126 86 l

10033

Programe din Fondul Social European

IFSE) 15802)

565 757

478 746

17 662

461 084

305 411

155 670

823

3

10040

Total (codOl la 39.6)

26 698 325

22 687 177

1 424 788

105 158

21.262 389

1 834 654

5 741

19 184 31 1

8 065 531

243 424

126 861Conducătorul compartimentului financiar- contabilJUDEȚ BRAȘOV


Anexa 19


Situația platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare


31 122019


Cod indicator

Denumirea programului cu finanțare (IE

Plăti efectuate

din care:

Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior

Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in cur: de autoriza r<

Sume soliei tatela rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior aflate in curs de autorizare

Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori

Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori

Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori

Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori

din rare-

Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)

Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

de ia titlul si 58

56

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

15032

Programe di Fondul European de dezvoltare

Regionala IFEDR)(5801)

85 485

59 84!

28.788

31 052

4.0X0

26 972

13 462

15033

Programe din Fondul Social European

(FSE) (5802)

280 466

236 825

38 827

197.998

196.455

31 455

1 104

439

17 305

15040

Total (codOl la 39.6)                       v

365.951

2p<665

67 615

229.050

4 080

223.427

44 917

1 104

439

17 305Conducătorul compartimentului financiar- contabilVENITURILESI CHELTUIELILEBUGETELOR LO C ALE PE UNITA TI ADMINISTRATIV TERITO RIALE

31 12 2019

- lei -

Denumire Indicatori

Cod

Indicator

Nr. rând

Prevederi Anuale

Realizat

A

B

C

1

2

IV.JUDET(BUGET PROPRIU)

000102

24085

VENITURI TOTAL

513.643.030

390.762.099

Venituri proprii

4990

24086

223.309.060

223.762.890

1 .Venituri curente, din care:

000202

24087

335.002.080

330.951.053

a) Cote si sume defalcate din impozitul

0402

24088

pe venit

214.381.000

214.377.026

-cote defalcate din impozitul pe venit

040201

24089

113 875.000

109.275.521

-sume alocate din cotele defalcate din

040204

24090

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea

1102

24091

100.506.000

105.101.505

adaugata

112.196.000

107.706.100

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110201

24092

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110205

24095

31.254.000

26.764.100

adaugata pentru drumuri

-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor

110206

24096

3.398.000

3.398.000

locale

77.544.000

77.544.000

2. Venituri din capital

390002

24100

502.980

517.937

4. Subvenții de la alte nivele ale

420002

24105

administrației publice

71.962.560

29.642.189

-subvenții de la bugetul de stat

4202

24106

71.962.560

29.642.189

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

4802

241072

103 846.470

27.249.841

CHELTUIELI TOTAL

5002

24108

628.685.330

313.523.557

Excedent

9802

24109

77.238.542

Deficit

9902

24110

-115.042.300

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent

24111

si anii precedenti) din care:

209.262.531

Sume alocate din fondul de intervenție la

241112

dispoziția Guvernului

1.785.475

CORELAȚII

000102

241 12

VENITURI TOTAL

513.643.030

390.762.099

Venituri proprii

4990

24113

223.309.060

223.762.890

1 Venituri curente, din care:

000202

24114

335.002.080

330.951.053

a) Cote si sume defalcate din impozitul

0402

24115

pe venit

214.381.000

214.377.026

-cote defalcate din impozitul pe venit

040201

24116

1 13.875.000

109.275.521

-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

24117

100.506.000

105.101.505

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITA TI ADMINISTRATIV TERITORIALE


- lei -


31 12 2019

Denumire Indicatori

Cod

Indicator

Nr.

rând

Prevederi

Anuale

Realizat

A

B

C

1

2

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea

1102

24118

adaugata

112.196.000

107.706.100

-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

110201

24119

31.254.000

26.764.100

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110205

24122

adaugata pentru drumuri

-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor

110206

24123

3.398.000

3.398.000

locale

77.544.000

77.544.000

2. Venituri din capital

390002

24128

502.980

517.937

4. Subvenții de la alte nivele ale

420002

24133

administrației publice

71.962.560

29.642.189

-subvenții de la bugetul de stat

4202

24134

71.962.560

29.642.189

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

4802

241352

103.846.470

27.249.841

CHELTUIELI TOTAL

5002

24136

628.685.330

313.523.557

Excedent

9802

24137

77.238.542

Deficit

9902

24138

-115.042.300

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent

24139

si anii precedenti) din care:

209.262.531

Sume alocate din fondul de intervenție la

241392

dispoziția Guvernului               1

1.785.475

Conducato^ullinstitutiei                              Conducătorul compartimentului

\i                                          financiar-contabil


Situația platilor efectuate

Anexa 27


din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de


31 12 2019

Pag-:

- lei -

Denumirea sursei de finanțare

Buget de stat (s 01-stat)

Buget local (s 02-local)

Bugetul asigurărilor sociale de stat (s 03-bass)

Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s 04-somaj)

Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate (s05-sanatate)

Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venitur proprii (slO-local)

Bugetul fondurilor ex teme nerambursabile (s08-stat+ asigurari+ local)

Bugetul creditelor ex tem e (s06-stat+ local)

Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)

Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20- stat+ asigurarid-aiitnnnmel

Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral din venituri proprii (slO- stat+ autonome)

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Total plati (titlul viii cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.ll) Total plati (titlul X cod58) Cheltuieli de personal (titlul I) Bunuri si servicii(titlul II) Active nefinanciare (titlul XIII)

26.698.325

26.698.325

591.068

411.470

25.695.787

365.951

365.951

338.174

27,777

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

Pag.: 1

Nr rd

Explicație

Plati restante

Plati restante aferente programelor naționale

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursaO8/D)

total**)

din care arierate***)

total

din care arierate

total

din care arierate

total

din care arierate

0

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

9.959.312

6.652.253

1.789.323,00

Conducătorul compartimentului

Conducătorul instituției

financiar contabil

Pag.: 2

Nr rd

Explicație

Plati restante

Plati restante aferente programelor naționale

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursaO8/D)

total**)

din care arierate***)

total

din care arierate

total

din care arierate

total

din care arierate

0

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

5.250

Conducătorii/ instituției                                                       Conducătorul compartimentului

I                                                                               financiar contabil

Pag.: 3

Nr rd

Explicație

Plati restante

Plati restante aferente programelor naționale

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursab i1e

postaderare*****)

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursaO8/D)

total**)

din care arierate***)

total

din care arierate

total

din care arierate

total

din care arierate

0

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

9.954.031

6.652.253

1.789.323,00

100,00

ConducatcZul instituției                                                       Conducătorul compartimentului

Pag.: 4

Nr rd

Explicație

Plati restante

Plati restante aferente programelor naționale

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursaO8/D)

total**)

din care arierate***)

total

din care arierate

total

din care arierate

total

din care arierate

0

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

31

Conducătorul rnstitutiei                                                       Conducătorul compartimentului

1 .                                                                                      financia

r contabil

pag .1   - lei -

DENUMIRE INDICATORI

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300) din care:

-sub 30 de zile(rd.151+301)

 • - peste 30 de zile (rd.152+302)

PLATI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

 • - sub 30 de zile(rd. 161 +171+241+251 +271 +281 +291)

 • - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)

lati restante către furnizori,creditori din operatii comerciale

:t .4010100,ct.4030100,ct.4620101 ,ct.462O109)

(rd.161+162+163+165+166) din care:

 • - sub 30 de zile

  COD

  Sold la Începutul anului

  Sold la finele perioadei

  TOTAL

  Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

  40001

  7.372.938

  6.652.253

  6.652.253

  40002

  4.086.861

  2.552.630

  2.552.630

  40003

  3.286.077

  4.099.623

  4.099.623

  40150

  7.372.938

  6.652.253

  6.652.253

  40151

  4.086.861

  2.552.630

  2.552.630

  40152

  3.286.077

  4.099.623

  4.099.623

  40160

  7.372.938

  6.652.253

  6.652.253

  40161

  4.086.861

  2.552.630

  2.552.630

  40162

  3.286.077

  4.099.623

  4.099.623

Conducătorul compartimentului financiar contabil

pag. 2   - lei -

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold Ia începutul anului

Sold la finele perioadei

TOTAL

Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bueetare

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:

51001

7.372.938

6.652.253

6.652.253

-sub 30 de zilețrd.151+301)

51002

4.086.861

2.552.630

2.552.630

- peste 30 de zile (rd.152+302)

51003

3.286.077

4.099.623

4.099.623

PLATI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

51150

7.372.938

6.652.253

6.652.253

-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)

51151

4.086.861

2.552.630

2.552.630

- peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)

51152

3.286.077

4.099.623

4.099.623

ati restante către furnizori,creditori din operatii comerciale .4010100,ct.4030100,ct.4620101 ,ct.462O109)

(rd.161+162+163+165+166) din care:

51160

7.372.938

6.652.253

6.652.253

-sub 30 de zile

51161

4.086.861

2.552.630

2.552.630

- peste 30 de zile

51162

3.286.077

4.099.623

4.099.623

Conducătorul ijistitutiei                         Conducătorul compartimentului

financiar contabil

Situația modificărilor in structura

activelor nete/capitalurilor

31 12 2019


Anexa 34 pag-: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital

Cod

Sold la începutul anului

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul anului

A

B

1

2

3

4

Fondul activelor fixe necorporale (ct. 1000000)

25001

79.866

79.866

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul

25004

public al unităților administrativ-

teritoriale (ct. 1030000)

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-

25005

799.865.696

84.786.470

15.056.782

869.595.384

teritoriale (ct.1040101)

72.343.701

8.502.469

5.106.051

75.740.1 19

Rezerve din reevaluare

25006

(ct.1050100,1050200,

1050300,1050400,1050500)

47.686.386

601.893

16.860.586

31.427.693

Rezultatul reportat (ct.l 170000 - sold creditor)

25017

199.541.166

278.235.334

174.023.941

303.752.559

Rezultatul patrimonial al exercițiului

(ct. 1210000 - sold creditor)

25019

10.254.361

980.357.637

852.185.431

138.426.567

Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 -rd. 18+rd. 19-rd.2O)

25021

1.129.771.176

1.419.022.188

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31 12 2019

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR

FIXE

Cod

Existent la

31.12.2019

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

ANULUI

CREȘTERI

TOTAL

din care:

diferente din reevaluare

achiziții*)

transferuri/ primite cu titlu gratuit

donatii, sponsorizări

alte cai

A

B

1

2

3

4=5+6+7+8+9

5

6

7

8

9

Concesiuni.brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi si active similare (ct.2050000)

003

1.447.538

237.628

221.451

16.177

Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)

004

8.897.440

1.496.369

1.413.143

83.226

TOTAL

005

10.344.978

1.733.997

1.634.594

99.403

ACTIVE FIXE CORPORALE

Amenajări la terenuri (ct.2110200)

007

123.953

Construcții (ct.212) din care:

008

1.634.854

195.968

195.968

-alte active fixe incadrate in grupa construcții

016

(ct.2120901),din care:

Instalații tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200,

017

1.634.854

195.968

195.968

2130300,2130400)

Mobilier.aparatura birotica,echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale

018

130.465.418

48.712.138

-39.336

43.704.397

807.299

1.438.290

2.801.488

(ct.2140000)

13.048.074

1.113.387

985.818

43.759

83.810

TOTAL

019

145.272.299

50.021.493

-39.336

44.886.183

807.299

1.482.049

2.885.298

TOTAL ACTIVE FIXE

020

155.617.277

51.755.490

-39.336

46.520.777

807.299

1.482.049

2.984.701

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR

IIXE

Cod

REDUCERI

SOLD LA sfârșitul anului

Ajustări de valoare (amortizări si ajustări pentru depreciere)

Valoarea contabila neta, din care:

TOTAL

din care:

Diferente din reevaluare**)

Eliminare amortizare***)

dezmembrări si casari

transferuri/ cu titlu gratuit

vanzari

alte cai

Sold la începutul anului

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul anului

Domeniul privat al statului

Domeniul privat al UAT

Proprietatea privata a instituției publice

A

B

10=11+12+13+14+15+

6     11

12

13

14

15

16

17=3+4-10

18

19

20

21=18+19-20

22=17-21-23-24

23=17-21-22-24

24=17-21-22-23

Concesiuni,brevete,licențe,mărci

003

comerciale,drepturi si active

similare (ct 2050000)

1.002.584

19.337

983.251

682.574

1.033.171

220.17:

745.987

507.357

175.22'

Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)

004

303.45

53.129

250.322

10.090.351

8.252.128

1.694.30*

885.970

9.060.467

1.029.89'

TOTAL

005

1.306.03*

72.466

1.233.573

10.772.934

9.285.299

1.914.48:

1.631.957

9.567.824

1.205.117

ACTIVE FIXE CORPORALE

007

Amenajări la terenuri (ct2110200)

123.95:

101.737

517

102.254

21.69*

Construcții (ct.212) din care:

008

1.830.821

404.984

40.134

445.114

773.968

611.744

alte active fixe incadrate in grupa construcții

016

(ct2120901),din care:

1.830.82!

404.984

40.134

445.114

773.968

611.744

Instalații tehnice,mijloace de transport,

017

animale si plantatii (ct.2130100,2130200,

2130300,2130400)

15.037.527

14.487.790

549.737

164.140.021

83.823.171

9.890.634

12.617.285

81.096.566

2.335.959

80.707.50-

Mobilier,aparatura birotica,echipamente

018

de protecție a valorilor umane si mate-

riale si alte active fixe corporale

(ct.2140000)

924.32C

1

712.388

211.931

13.237.14

9.413.304

875.67'

926.226

9.362.757

291.195

3.583.18*

TOTAL

019

15.961.847

1

15.200.178

761.668

179.331.945

93.743.196

10.807.004

13.543.511

91.006.691

3.401.122

84.924.13!

TOTAL ACTIVE FIXE

020

17.267.886

1

15.272.644

/

1.995.241

190.104.88

103.028.495

12.721.434

15.175.468

100.574.515

3.401.122

86.129.24-

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

31 12 2019

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR

FIXE

Cod

Existent Ia 31.12.2019__________________

SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI

CREȘTERI

TOTAL din care:

diferente din reevaluare

achiziții

transferuri/ primite cu titlu gratuit

donatii, sponsorizări

alte cai

UM

UM

UM

A

B

1

2

3

4

5=6+7+8+9+10

6

7

8

9

10

ACTIVE FIXE NECORPORALE

002

**********

înregistrări ale evenimentelor cultural-

**********

sportive (ct.2060000)

**********

79.866

Active fixe necorporale in curs de exe-

003

**********

cutie (ct.2330000)

**********

376.364

619.197

619.197

TOTAL

004

**********

456.230

619.197

619.197

ACTIVE FIXE CORPORALE

006

**********

Amenajări la terenuri (ct.2110200)

>>»*«>*«*>

113.529

Terenuri (ct.2110100)

007

**********

153.921.941

18.131.197

233.674

17.897.523

Construcții (ct.212) din care:

008

**********

698.050.495

149.043.393

596.791

33.266.322

115.180.280

- drumuri publice,exclusiv poduri,podețe,pasarele

009

**********

si viaducte si tunele (ct.2120101)

**********

181.104.124

837.585

837.585

- piste pentru aeroporturi si platforme

014

**********

de staționare pentru avioane si autovehicule;

**********

construcții aeroportuare (ct.2120501)

**********

159.899.616

32.968.808

32.968.808

alte active fixe incadrate in grupa construcții

016

**********

(ct.2120901)

**********

357.046.755

115.237.000

596.791

297.514

114.342.695

Instalații tehnice,mijloace de transport,

017

**********

animale si plantatii (ct.2130100+2130200+

**********

2130300+2130400)

**********

11.869.717

Mobilier,aparatura birotica,echipamente

018

**********

de protecție a valorilor umane si mate-

**********

riale si alte active fixe corporale

**********

(ct.2140000)

**********

8.253.715

192.126

192.126

Active fixe corporale in curs de exe-

019

**********

cutie (ct.2310000)

**********

84.955.084

45.188.375

44.969.887

218.488

TOTAL

021

**********

957.164.481

212.555.091

596.791

78.469.883

133.488.417

TOTAL ACTIVE FIXE

022

**********

957.620.71 1

213.174.288

596.791

79.089.080

133.488.417

DENUMIREA ACTIVELOR

FIXE

Cod

REDUCERI

TOTAL

din care:

Reevaluare

dezmembrări

transferuri/

vanzari

alte cai

A

B

11=12+13+14+15+16

12

13

14

15

16

ACTIVE FIXE NECORPORALE

002

nregistrari ale evenimentelor cuttural-iportive (ct.2060000)

\ctive fixe necorporale in curs de exe-;utie (ct.2330000)

003

786.747

786.747

’OTAL

004

786.747

786.747

ACTIVE FIXE CORPORALE

006

Amenajări la terenuri (ct.2110200) ’erenuri (d2110100)

007

4.925.326

20.128

4.905.198

Construcții (ct212) din care:

008

86.676.679

1.403.627

368.995

84.904.057

- drumuri publice,exclusiv poduri,podețe,pasarele si viaducte si tunele (ct2120101)

009

5.261.063

1

5.261.062

- piste pentru aeroporturi si platforme

014

le staționare pentru avioane si autovehicule; construcții aeroportuare (ct2120501) dte active fixe încadrate in grupa construcții

016

72.602.008

72.602.008

ct.2120901)

nstalatii tehnice,mijloace de transport, mimale si plantatii (ct2130100+2130200+

017

8.813.608

1.403.626

368.995

7.040.987

Î130300+2130400)

Mobilier,aparatura birotica,echipamente le protecție a valorilor umane si mate-iale si alte active fixe corporale

018

2.638.605

2.638.605

ct.2140000)

\ctive fixe corporale in curs de exe

cuție (ct2310000)

019

33.883.166

-

610.079

33.273.087

’OTAL

021

128.123.776

1.403.627

610,079

389.123

125.720.947

’OTAL ACTIVE FIXE

022

128.910.523

1.403.627

610.079

/         389.123

126.507.694

iConducawrul instituției

- lei -

SOLD LA sfârșitul anului

Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile

Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000

Domeniul public al statului

ct. 1010000

Domeniul privat al statului

ct.1020101

Proprietatea privata a instituției publice ct.1020102

Domeniul public al al U.A.T.

ct.1030000

Domeniul privat al al U.A.T.

ct.1040101

Proprietatea privata a instituției publice din administrația locala ct.1040102

17=4+5-11 l7=1R+1<H?n+?1+??+2

18 ♦74

19

20

21

22

23

24

79.666

79.866

208.814

288.680

79.866

113.529

113.529

167,127.812

158.031.181

9.096.631

760.417.209

693.887.250

66.529.959

176.680.646

176.680.646

120.266.416

120.266.416

463.470.147

396.940.188

66.529.959

9.231.112

9.231.112

8.445.841

8.445.841

96.260.293

1.041.595.796

869.595.384

75.740.119

1.041.884,476

79,866

869.595.384

75.740.119

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

Situația activelor si datoriilor instituțiilor publice din administrația locala

31 12 2019

pag.: 1 - lei -

COD

DEN UMIRE INDICATORI

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

18005

Disponibilități in lei ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101 +5120501+5150101+ 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301

+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901

+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101 +5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:

153.214.939

224.812.119

18008

Total (in baze cash) (rd.04+05)

153.214.939

224.812.119

18010

Total (in baze accrual)(rd.08+09)

153.214.939

224.812.119

18022

Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)

200

5

18023

Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)

444.014

564.235

18032

Disponibilități ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+ 5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+ 5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:

3.547.721

3.886.993

18033

Fonduri externe nerambursabile preaderare

9.999

9.519

18036

Total (in baze cash) (rd.32+35)

3.547.721

3.886.993

18038

Total (in baze accrual) (rd.36+37)

3.547.721

3.886.993

18051

Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+2670108+2670208)

4.838

56.403

18052

Total (in baze cash) (rd.51)

4.838

56.403

18131

Acțiuni necotate deținute de autoritatile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200-2960102XSl 1)

1.993.215

13.893.340

18134

Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 131+132+133)

1.993.215

13.893.340

18141

Participatiile autoritatilor locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)

6.572.716

2.799.370

18142

Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 141)

6.572.716

2.799.370

18157

Creanțe comerciale necurente legale de livrări de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+4110208+ 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd. 158+159+160+164) din care:

166.682

165.589

18158

- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)

10.535

10.535

18159

- de la societăți nefinanciare (Sil),

156.147

155.054

18165

Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de instituții subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)

Total(rd.l66+167+168+172)din care de la:

26.235.140

28.197.045

18166

-de la gospodăriile populație (S14)

1.962.937

2.255.276

18167

-de la societăți nefinanciare (Sil)

1.124.845

1.325.368

18168

-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)

23.147.358

24.616.401

18169

-Administrația centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)

1.751.576

993.702

18171

-Fonduri de securitate sociala(S1314)

21.395.782

23.622.699

181711

-din care: creanțele unităților sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate

21.340.392

23.505.214

18176

l.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd. 177+178+179+183), din care:

7.680.045

4.141.258

18177

- de la gospodăriile populație (S14)

4.506

10.939

18178

- de la societăți nefinanciare (Sil)

7.675.539

4.130.319

COD

DENUMIRE INDICATORI

Sold la inceputul anului

Sold la sfârșitul perioadei

18185

Total creanțe (rd. 176+184)

7.680.045

4.141.258

18191

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)

1.844.297

2.840.901

18192

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)

312.320

597.810

18194

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd. 195+196)

8.142.519

1.592.840

18195

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERA RE (ct.4500504)

8.093.759

1.529.946

18196

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii si subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (04500505)

48.760

62.894

18203

l.Sume datorate terților reprezentând garantii si cauțiuni aflate in conturile instituțiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+ 206), din care:

2.362.800

2.182.124

18204

- salariatilor (gospodăriile populatiei)(S143)

414.420

409.116

18205

- societăți nefinanciare (Sil)

1.948.380

1.773.008

18286

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de instituțiile publice locale (ct. 1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:

44.179.461

27.802.974

18287

- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)

44.179.461

27.802.974

18290

Total (in baze cash)(rd.286)

44.179.461

27.802.974

18320

Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).

Total (rd.321+322+326+327) din care către:

28.792.872

29.498.035

18321

-Societăținefinanciare (Sil)

28.792.872

29.498.035

18331

Datoriile instituțiilor publice din administrația locala către bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+43702004-4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)

21.335.305

22.373.210

18332

Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+

4280101)

24.231.002

24.706.723

18333

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)

2.228

18335

Total (rd.331+332+333+334)

45.568.535

47.079.933

183421

Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:

4.430.622

314.760

183422

Provizioane necurente,constituite conformOMFP416/2013 reprezentând arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)

91.504

91.204

183423

Provizioane necurente reprezentând drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul

ct.1510203)

4.169.118

223.556

183424

Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariata cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)

170.000

18343

Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108). din care:

423.818

58.175

183432

Provizioane curente reprezentând drepturi de natura salariata stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)       ț                   /

423.818

58.175

Pag. 1 -lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne*

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENIT URI-BUGET LOCAL

472.096.930

513.643.030

410.097.668

12.332.790

397.764.878

390.762.099

4.822.742

14.512.827

0002

1 VENITURI CURENTE

330.987.000

335.002.080

343.933.404

10.176.174

333.757.230

330.951.053

4.606.521

8.375.830

0003

A. VENITURI FISCALE

325.685.000

329.583.150

325.449.525

180.807

325.268.718

325.231.153

36.788

181.584

0004

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

215.878.000

215 541.490

215.705.666

167.900

215.537.766

215.537.766

167.900

0005

02

Al .1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

1.497.000

1.160.490

1.328.640

167.900

1.160 740

1.160.740

167.900

0102

IMPOZIT PE PROFIT

1.497.000

1.160.490

1.328.640

167.900

1.160.740

1.160.740

167.900

01

Impozit pe profit de la agentii

economici

1.497.000

1.160.490

1.328.640

167.900

1.160.740

1.160.740

167.900

0300

02

Al 2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

214.381.000

214.381.000

214.377.026

214.377.026

214.377.026

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

214.381.000

214.381.000

214.377.026

214.377.026

214.377.026

0402

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

1 13.875.000

113.875.000

109.275.521

109.275.521

109.275.521

04

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

100.506.000

100.506.000

105.101.505

105.101.505

105.101.505

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

109.807.000

114.041.660

109.743.859

12.907

109 730 952

109.693.387

36.788

13.684

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

108 192.000

l 12 196 000

107.706.100

107.706.100

107.706.100

01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

25.902.000

31.254.000

26.764.100

26.764.100

26.764.100

1102

05

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe

Drepturi

toi

capitol

ra-graf

pa / Titlu

ticul

ne-at

Denumire indicator

bugetare inițiale

bugetare definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

alte cai decât incasari

constatate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

adaugata pentru drumuri

6.898.000

3.398.000

3.398.000

3.398.000

3.398.000

1102

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

75.392.000

77.544.000

77.544.000

77.544.000

77.544.000

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1.615.000

1.845.660

2.037.759

12.907

2.024.852

1.987.287

36.788

13.684

1602

02

Impozit pe mijloacele de transport

1.417.000

1.566.030

1.705.180

1.705.180

1.702.121

3,059

01

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)

89.000

97.680

1 18,894

118.894

115.835

3.059

1602

02

02

Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)

1.328.000

1.468.350

1.586 286

1.586.286

1.586.286

1602

03

T axe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizatii de funcționare

198.000

279.630

332.579

12.907

319 672

285 166

33.729

13.684

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

5.302.000

5.418.930

18.483 879

9.995.367

8.488 512

5.719.900

4.569.733

8.194.246

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

673.920

747.810

5.172.179

187.880

4.984.299

861 479

4.041.053

269.647

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

673.920

747 810

5.094.1 16

114 254

4.979.862

861 464

4.041.053

191.599

05

Venituri din concesiuni si Închirieri

530.920

530.920

4.877.231

1 14 254

4.762.977

644.579

4.041.053

191.599

30

Alte venituri din concesiuni si

inchirieri de către instituțiile publice

530.920

530.920

4.877.231

114.254

4.762.977

644.579

4.041.053

191 599

3002

08

Venituri din dividende

143.000

216.890

216.885

216.885

216.885

03

Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

143.000

216.890

216.885

216.885

216.885

3102

VENITURI DIN DOBÂNZI

78.063

73.626

4.437

15

78.048

03

Alte venituri din dobânzi

78.063

73.626

4.437

15

78.048

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi*

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

4.628.080

4.671.120

13.311.700

9.807.487

3,504,213

4.858.421

528.680

7.924.599

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

418.340

434.560

486.642

4.506

482.136

475.703

10.939

3302

08

Venituri din prestări de servicii

105.000

120.360

130.811

130.811

130.811

27

Contribuția lunara a părinților pentru

intretinerea copiilor in unitățile de

protecție sociala

13,040

13.900

25.806

4.506

21.300

14.867

10.939

3302

50

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

300.300

300.300

330.025

330.025

330.025

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

6.670

33.490

8.470.285

6.252.736

2.217.549

38.489

528.623

7.903.173

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

5.000

20.000

47.000

21.000

26.000

25.000

22.000

3502

01

02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate de către alte instituții de

specialitate

5.000

20.000

47.000

21.000

26.000

25.000

22.000

3502

50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

1.670

13.490

8.423.285

6.231.736

2.191.549

13.489

528.623

7.881.173

3602

DIVERSE VENITURI

4.203.070

4.203.070

4.354,773

3.550.245

804.528

4.344.229

57

10.487

06

T axe speciale

467.570

467.570

586.456

3,250

583.206

575.969

10.487

47

Alte venituri pentru finanțarea

secțiunii de dezvoltare

28.854

28.854

28 854

3602

50

Alte venituri

3.735.500

3.735.500

3.739.463

3.546.995

192.468

3.739.406

57

3702

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvol-

tare a bugetului local(cu semnul minus)

-67.592.870

-59.959.860

-37.687.000

-37.687.000

-37.687.000

3702

04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

67.592.870

59.959.860

37.687.000

37.687.000

37.687.000

3900

02

II. VENITURI DIN CAPITAL

502.980

517.969

517.969

517.937

8

24

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pc

Drepturi

toi

capi* toi

ra-

graf

pa / Titlu

ti-col

ne* at

Denumire indicator

bugetare inițiale

bugetare definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

alte cai decât incasari

constatate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3902

3902

4100

4200

4202

4202

4202

4202

01

07

02

13

16

16

20

01

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(FEN) post aderare

49.315.980

49 315.980

49.315.980

502.980

110.400

392.580

71.962.560

71.962.560

71.962.560

20.360.000

20.360.000

517.969

1 10.632

407.337

33,182,174

33.182.174

33.182.174

285.490

18.342.000

18.342.000

312.319

415.291

415.291

415.291

312.319

517.969

1 10.632

407.337

32.766.883

32.766.883

32.766.883

285.490

18.342.000

18.342.000

517.937

1 10.600

407.337

29.642.189

29.642.189

29.642.189

18.342.000

18.342.000

8

8

6.043

6.043

6.043

24

24

3.533.942

3.533.942

3.533.942

285.490

312.319

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4202

21

Finanțarea drepturilor acordate

persoanelor cu handicap

2.040.000

1.282.000

1.205.287

1.205.287

1.205.287

4202

35

Subvenții din bugetul de stat pentru

finanțarea unităților de asistenta

medico-sociale

2.308.460

2.262.000

2.262.000

2.262.000

2.262.000

4202

51

Subvenții primite de la bugetul de stat

pentru finanțarea unor programe de

interes național

1.350.000

4202

51

02

Subvenții primite de la bugetul de stat

pentru finanțarea unor programe de

interes național, destinate secțiunii

de dezvoltare a bugetului local

1.350.000

4202

65

Finanțarea Programului National de

Dezvoltare Locala

30.892.400

30.892.400

5.873.264

5.873.264

3.175.001

2.698.263

4202

69

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale necesare susținerii derulării

proiectelor finanțate din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare, aferente

perioadei de programare 2014-2020

14.075.120

14.812.160

4,901.814

102.972

4.798.842

4.657.901

6.043

237.870

4202

73

Subvenții pentru realizarea activitatii

de colectare,transport,depozitare si

neutralizare a deșeurilor de origine

animala

1.004.000

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI

1.068.047

1.068.047

1.068.047

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4502

01

Fondul european de Dezvoltare Regionala

1.068.047

1.068.047

1.068.047

02

Sume primite in contul platilor

efectuate in anii anteriori

1.068.047

1.068.047

1.068.047

4602

ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

502.800

2.328.940

2.416.989

518,714

1.898.275

2.401.079

15.910

04

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

502.800

2.328.940

2.416.989

518,714

1.898.275

2.401.079

15.910

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

91.29].150

103.846.470

28.979.085

154.564

28.824.521

27.249.841

194.260

1.534.984

4802

01

01

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

Sume primite in contul platilor efectuate

89.960.010

101.838.610

28.822.592

154.564

28.668.028

27.093.348

194.260

1.534.984

in anul curent

89.812.240

91.027.220

20.712.448

154.564

20.557.884

19.028.641

154.564

1.529.243

4802

01

02

Sume primite in contul platilor efectuate

in anii anteriori

147.770

10.811 390

8.1 10.144

8.110.144

8.064.707

39.696

5.741

4802

02

01

Fondul Social European(FSE)

Sume primite in contul platilor efectuate

1.331.140

2.007.860

156.493

156 493

156.493

in anul curent

1.331.140

2.007.030

155.670

155.670

155.670

4802

02

02

Sume primite in contul platilor efectuate i

in anii anteriori                         /

830

823

823

823

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 31 12 2019

Pag. 1 -lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi*

ra-

pa /

ti-

ne*

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

alte cai

constatate

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

267.742.590

279.590.220

309.684.837

10.176.174

299.508,663

296.702.486

4.606.521

8.375.830

0002

I. VENITURI CURENTE

263.394.130

275.042.220

306.217.550

10.176.174

296.041.376

293 235.199

4.606.521

8.375.830

0003

A. VENITURI FISCALE

325.685.000

329.583.150

325.449.525

180.807

325.268.718

325.231.153

36.788

181.584

0004

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

215.878.000

215.541.490

215.705.666

167.900

215.537 766

215.537.766

167.900

0005

Al .1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

1.497.000

1.160.490

1.328.640

167.900

1.160.740

1.160.740

167.900

0102

IMPOZIT PE PROFIT

1.497.000

1.160.490

1.328.640

167.900

1.160.740

1.160.740

167.900

01

Impozit pe profit de la agentii

economici

1.497.000

1.160.490

1.328.640

167.900

1.160.740

1.160.740

167,900

0300

02

Al 2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

214.381.000

214.381.000

214.377.026

214.377.026

214.377.026

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

214.381.000

214.381.000

214.377.026

214.377.026

214.377.026

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

1 13.875.000

1 13.875.000

109.275.521

109.275.521

109.275.521

04

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

100.506.000

100.506.000

105.101.505

105.101.505

105.101.505

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

109.807.000

114.041.660

109.743.859

12.907

109.730.952

109.693.387

36.788

13.684

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

108.192.000

1 12.196.000

107.706.100

107.706.100

107.706.100

01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

25.902.000

31.254.000

26.764.100

26.764.100

26.764.100

05

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevede ri

Drepturi constatate

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne*

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1102

05

adaugata pentru drumuri

6.898.000

3.398.000

3.398.000

3.398.000

3.398.000

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

75.392.000

77.544.000

77.544.000

77.544.000

77.544.000

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1.615.000

1.845.660

2.037.759

12.907

2.024,852

1.987.287

36.788

13.684

02

Impozit pe mijloacele de transport

1.417.000

1.566.030

1.705.180

1.705.180

1.702.121

3.059

01

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)

89.000

97.680

118.894

1 18.894

1 15.835

3.059

02

Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)

1.328.000

1.468.350

1.586.286

1.586.286

1.586.286

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizatii de funcționare

198.000

279.630

332.579

12.907

319.672

285.166

33.729

13.684

2900

02

C VENITURI NEFISCALE

-62.290.870

-54.540.930

-19.231.975

9.995.367

-29.227.342

-31.995.954

4.569.733

8.194.246

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

673.920

747.810

5.172.179

187.880

4.984.299

861.479

4.041.053

269.647

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

673.920

747.810

5.094.1 16

I 14.254

4 979.862

861.464

4.041.053

191 599

05

Venituri din concesiuni si Închirieri

530,920

530,920

4.877.231

1 14.254

4.762.977

644.579

4.041.053

191.599

30

Alte venituri din concesiuni si

inchirieri de către instituțiile publice

530.920

530.920

4.877.231

114.254

4.762.977

644.579

4.041.053

191.599

08

Venituri din dividende

143.000

216.890

216.885

216 885

216.885

03

Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

143.000

216.890

216.885

216.885

216.885

3102

VENITURI DIN DOBÂNZI

78.063

73.626

4.437

15

78.048

03

Alte venituri din dobânzi

78,063

73.626

4.437

15

78.048

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne«

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

1

8=3-6-7

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-62,964.790

-55.288.740

-24.404.154

9.807.487

-34.21 1.641

-32.857.433

528.680

7.924.599

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIV1TATI

418.340

434.560

486.642

4.506

482.136

475.703

10.939

08

Venituri din prestări de servicii

105.000

120.360

130.81 1

130.811

130.811

27

Contribuția lunara a părinților pentru

intretinerea copiilor in unitățile de

protecție sociala

13.040

13.900

25.806

4.506

21.300

14.867

10.939

50

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

300,300

300.300

330.025

330.025

330.025

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

6.670

33.490

8.470.285

6.252.736

2.217,549

38.489

528.623

7.903.173

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

5.000

20.000

47.000

21.000

26.000

25.000

22.000

02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate de către alte instituții de

specialitate

5.000

20.000

47.000

21.000

26.000

25.000

22.000

50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

1.670

13.490

8.423.285

6.231.736

2.191.549

13.489

528.623

7 881.173

3602

DIVERSE VENITURI

4.203.070

4.203.070

4.325.919

3.550.245

775,674

4.315.375

57

10.487

06

T axe speciale

467.570

467.570

586,456

3.250

583.206

575.969

10.487

50

Alte venituri

3.735.500

3.735.500

3.739.463

3.546.995

192.468

3.739.406

57

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-67.592.870

-59.959.860

-37.687.000

-37.687.000

-37.687.000

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvol-

tare a bugetului local(cu semnul minus)

-67.592.870

-59.959.860

-37.687.000

•37.687.000

-37.687.000

4100

02

IV. SUBVENȚII

4.348.460

4.548.000

3.467.287

3.467.287

3.467.287

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

Capitol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4200 02

4202

21

35

73

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistenta medico-sociale

Subvenții pentru realizarea activitatii de colectare,transport,depozitare si neutralizare a deșeurilor de origine animala

4.348.460

4.348.460

2.040.000

2.308.460

4.548.000

4.548.000

1.282.000

2.262.000

1.004.000

3.467.287

3.467.287

1.205.287

2.262.000

3.467.287

3.467.287

1.205.287

2.262.000

3.467.287

3.467,287

1.205.287

2.262.000

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 31 12 2019

Pag. 1 -lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENIT URI-BUGET LOCAL

204,354.340

234.052.810

100.412.831

2.156.616

98.256.215

94.059,613

216.221

6 136.997

0002

1. VENITURI CURENTE

67.592.870

59.959.860

37.715.854

37.715.854

37.715.854

2900

C. VENITURI NEFISCALE

67.592,870

59.959.860

37.715.854

37.715.854

37.715.854

3300

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

67.592.870

59.959.860

37.715,854

37.715.854

37.715.854

3602

DIVERSE VENITURI

28.854

28.854

28.854

47

Alte venituri pentru finanțarea

secțiunii de dezvoltare

28.854

28.854

28.854

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

67.592.870

59.959.860

37.687.000

37.687.000

37.687.000

04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

67.592.870

59.959.860

37.687.000

37.687.000

37.687.000

3900

02

II. VENITURI DIN CAPITAL

502.980

517.969

517.969

517.937

8

24

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

502.980

517.969

517.969

517.937

8

24

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

110.400

1 10.632

110.632

1 10.600

8

24

07

Venituri din vanzarea unor bunuri

apartinind domeniului privat al statului

sau al unităților administrativ-

teritoriale

392.580

407.337

407.337

407.337

4100

02

IV. SUBVENȚII

44.967.520

67.414.560

29.714.887

415.291

29.299.596

26,174.902

6.043

3.533.942

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

44.967.520

67.414.560

29.714.887

415.291

29.299.596

26.174.902

6.043

3.533.942

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

44.967.520

67.414.560

29.714.887

415.291

29.299.596

26.174.902

6.043

3.533.942

13

Subvenții pentru finanțarea programelor

multianuale prioritare de mediu si

gospodărire a apelor

285.490

285.490

285.490

16

Subvenții de la bugetul de stat către

Capitol

Subcapitol

Pa-

ra-grai

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4202

16

bugetele locale pentru finanțarea

investițiilor in sanatate

20.360.000

18.342.000

18.342.000

18.342.000

01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

20.360.000

18.342.000

18.342.000

18.342.000

20

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(FEN) post aderare

312.319

312.319

312.319

51

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

1.350.000

02

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

1.350.000

65

Finanțarea Programului National de

Dezvoltare Locala

30.892.400

30.892.400

5.873.264

5.873.264

3.175.001

2.698.263

69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

14.075.120

14.812.160

4.901.814

102.972

4.798.842

4.657.901

6.043

237.870

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4502

IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI

1.068.047

1.068.047

1.068.047

01

Fondul european de Dezvoltare Regionala

1.068 047

1 068.047

1.068.047

02

Sume primite in contul platilor

efectuate in anii anteriori

1.068.047

1.068.047

1.068.047

4602

ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

502.800

2.328.940

2.416.989

518.714

1.898.275

2.401.079

15.910

04

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

502.800

2.328.940

2.416.989

518.714

1.898.275

2.401.079

15.910

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR2014-2020

91.291.150

103.846.470

28.979.085

154.564

28.824.521

27.249.841

194.260

1.534.984

01

01

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

Sume primite in contul platilor efectuate

89 960.010

101.838 610

28.822.592

154.564

28.668.028

27.093.348

194.260

1.534.984

in anul curent

89.812.240

91.027.220

20.712.448

154.564

20.557.884

19 028.641

154.564

1.529.243

02

Sume primite in contul platilor efectuate

in anii anteriori

147.770

10.811.390

8.1 10.144

8.110.144

8.064.707

39 696

5.741

02

01

Fondul Social European(FSE)

Sume primite in contul platilor efectuate

1.331.140

2.007.860

156.493

156.493

156.493

in anul curent

1.331.140

2.007.030

155.670

155.670

155.670

02

Sume primite in contul platilor efectuateZ

in anii anteriori                        /

830

823

823

823

Pag. 1        - lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

482.306.530

584.120.910

628.685.330

365.170.357

313.673.200

313.523.557

149.643

286.599.984

5100 02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

18.423.100

62.000.390

75.775.850

45.858.408

43.291.296

43.291.296

42.240.288

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

18.420.100

47.921.960

63.781.350

39.197.284

36.630.172

36.630.172

35.533.453

01

Autoritati executive si legislative

18.420.100

47.921.960

63.781.350

39.197.284

36.630.172

36.630.172

35.533.453

03

Autoritati executive

18.420.100

47.921.960

63.781.350

39.197.284

36.630.172

36.630.172

35.533.453

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3.000

9.003.430

8.626.580

5.160.497

5.160.497

5.160.497

5.206.214

05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritatilor locale

5.000.000

3.300.000

5402 10

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

3.549.430

3.172.580

3.049.056

3.049.056

3.049.056

3.055.396

5402 50

Alte servicii publice generale

3.000

454.000

2.154.000

2.111.441

2.111.441

2.111.441

2 150.818

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

5.075.000

3.367.920

1.500.627

1.500.627

1 500.627

1.500.621

6000 02

Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

167.980

950.980

1.009.980

880.099

776.146

776.146

660.730

6002

APARARE

107.500

540.500

586.500

498.114

397.321

397.321

261.296

02

Aparare naționala

107.500

540.500

586.500

498.114

397.321

397.321

261.296

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

60.480

410.480

423 480

381.985

378.825

378.825

399434

05

Protecție civila si protecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmilitara)

60.480

410.480

423.480

381 985

378.825

378.825

393.938

6102 50

Alte cheltuieli in domeniul ordinii

publice si siguranței naționale

5.496

6500 02

Partea IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

45.159.050

209.344.450

239.198.580

184.847.261

182.857.842

182.708.199

149.643

183.563.554

6502

INVATAMANT

314.490

15.526.720

20.397.680

13.662.427

13.662.427

13.662.427

13.590.049

03

Invatamant preșcolar si primar

11.000.000

15.899.770

10.032.495

10.032.495

10.032.495

10.034.723

02

Invatamant primar

11.000.000

15.899.770

10.032.495

10.032.495

10.032.495

10.034.723

07

Invatamant nedefinibil prin nivel

314 490

4.526.720

4.497.910

3.629.932

3.629.932

3.629.932

3.555.326

Pag- 2

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

Plati

legale

Cheltuieli

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

6502

04

Invatamant special

314.490

4.526.720

4.497.910

3.629.932

3.629.932

3.629.932

3.555.326

6602

SANATATE

22.956.850

55.948.810

81.211.290

52.665.184

50.951.576

50.951.576

50.773.597

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

22.956.850

55.948.810

81.211.290

52.665.184

50.951.576

50.951.576

50.773.597

6602 06

01

Spitale generale

22.956.850

53.318.480

78.486.770

49.984.522

48.270.914

48.270.914

48.081.144

03

Unitati medico-sociale

2.630.330

2.724.520

2.680662

2.680.662

2.680.662

2.692.453

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

163.100

37.202.500

38.073.990

34.905.466

34.905.466

34.755.823

149.643

34.809.705

03

Servicii culturale

163.100

21.853.500

22.180.290

20.216.850

20.216.850

20.067.207

149.643

20.151.020

02

Biblioteci publice comunale, orășenești,

municipale

163.100

6.999.100

6.879.900

6.224.564

6.224.564

6.074.921

149.643

6.117.351

6702 03

03

Muzee

9.339.650

9.513.340

8.458.626

8.458.626

8.458.626

8.481.991

05

Scoli populare de arta si meserii

2.650.240

2.877.740

2.838.233

2.838.233

2.838.233

2.849.163

30

Alte servicii culturale

2.864.510

2.909.310

2.695.427

2.695.427

2.695.427

2.702.515

06

Servicii religioase

12.214.000

12.214.000

11.595.597

11.595.597

11.595.597

11.595.597

50

Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei

3.135.000

3.679.700

3.093.019

3.093.019

3.093.019

3.063.088

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

21.724.610

100.666.420

99.515.620

83.614.184

83.338.373

83.338.373

84.390.203

04

Asistenta acordata persoanelor in varsta

2.749.540

2.574.090

2.402.327

2.402.327

2.402.327

2.464.889

05

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

1.933.440

21.394.430

22.572.610

19.476.249

19.476.249

19.476.249

19.850.661

6802 05

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

1.933.440

21.394.430

22.572.610

19.476.249

19.476.249

19.476.249

19.850 661

06

Asistenta sociala pentru familie si

copii

10.622.290

48.135.130

45.911.810

42.542.568

42.542.568

42.542.568

42.268.501

6802 12

Unitati de asistenta medico-sociale

9.129.720

12.308.100

12.334.640

4.084.227

3.808.416

3.808.416

3.860.410

50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

39.160

16.079.220

16.122.470

15.108.813

15 108.813

15.108.813

15.945.742

680

50

50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

39.160

16.079.220

16.122.470

15.108.813

15.108.813

15.108.813

15.945.742

Pag- 3

Capitol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

7000 02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

2.833.500

8 515.860

9.329.040

2.496.920

2.397.064

2.397.064

6.179.873

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

49.390

6.166.260

5.480.930

2.366.020

2.266.164

2.266.164

6.065.873

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

49.390

6.166.260

5.480.930

2.366.020

2.266.164

2.266.164

6.065.873

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

2.784.110

2.349.600

3 848.110

130.900

130.900

130.900

114.000

03

Reducerea si controlul poluării

1.863.010

2.000

1.865.010

130.900

130.900

130.900

114.000

05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

921.100

2.347.600

1 983.100

02

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

921.100

2.347.600

1.983.100

8000 02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

415.722.900

303.309.230

303.371.880

131.087.669

84.350.852

84.350.852

53.955.539

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

13.000

995.000

1.091.660

1.091.660

1.074.590

1.074.590

1.039.422

8302 03

Agricultura

13.000

995.000

1.091.660

1.091.660

1.074.590

1.074.590

1.039.422

03

Protecția plantelor si carantina

fitosanitara

13.000

995.000

1.091.660

1.091.660

1.074.590

1.074.590

1.039.422

8402

TRANSPORTURI

414.864.470

301.574.800

301.540,790

129.480.465

82.760.718

82.760.718

52.362.910

03

Transport rutier

333.319.570

194.635.880

200.687 300

89.104.974

60.863.317

60.863.317

19.304.223

01

Drumuri si poduri

333.319.570

194.635.880

200.687.300

89.104.974

60.863.317

60.863.317

19.304.223

06

Transport aerian

81.544.900

106.938.920

100.853.490

40.375.491

21.897.401

21.897.401

33.058.687

02

Aviația civila

81.544.900

106,938.920

100.853,490

40.375.491

21.897.401

21.897.401

33.058.687

8702

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

845.430

739.430

739.430

515.544

515.544

515.544

553.207

04

Turism

845.430

739.430

739.430

515.544

515.544

515.544

553.207

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

482.306.530

584.120.910

628.685.330

365.170.357

313.673.200

313.523.557

149.643

286.599.984

01

CHELTUIELI CURENTE

298.172.480

386.853.000

426.001.340

286.051.193

271.615.465

271.557.452

58.013

249.765.701

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

102 198.480

101.061.920

93.183.903

93.090.002

93.090.002

93.848.473

10

01

Cheltuieli salariale in bani

99.902.500

96.889.600

89.438.481

89.348.487

89.348.487

90.078.051

10

01

01

Salarii de baza

68.384.600

69.116.600

64.691.227

64.666.194

64.666.194

65.572.402

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

13.003.960

12.198.960

11.558.901

11.541.246

11.541.246

11.910.854

10

01

06

Alte sporuri

7.146.760

6.637.760

6.473.118

6.473.118

6.473.118

6 587.611

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

1.627.000

1.645.300

1.343.764

1.343.764

1.343.764

1.370.252

10

01

13

Drepturi de delegare

158.100

166.600

46.766

46.766

46.766

46.926

10

01

17

Indemnizații de hrana

4.836.480

4.232.480

4.068.273

4.052.838

4.052.838

4.423.110

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

4.745.600

2.891.900

1.256.432

1.224.561

1.224.561

166.896

10

02

Cheltuieli salariale in natura

1.864.700

1.727.800

1.726.950

1.726.950

1.716.650

10

02

06

Vouchere de vacanta

1.864.700

1.727.800

1.726.950

1.726.950

1.716.650

10

03

Contribuții

2.295.980

2.307.620

2.017.622

2.014.565

2.014.565

2.053.772

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

10.003

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

316

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

3.292

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

94

10

03

05

Prime de asigurare viata plătite

de angajator pentru angajati

23.440

23.352

23.352

23.352

23.352

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

538

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

2.295.980

2.284.180

1.994.270

1.991.213

1.991.213

2.016.177

20

TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII

55.271.850

65.935.530

44.991.628

40.113.479

40.055.466

58.013

43.042.088

Pag- 5

Capitol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

Bunuri si servicii

12.862.340

18 498.440

13.250.747

12.784.187

12 783.294

893

12.641.547

20

01

01

Furnituri de birou

445.730

514.230

431.944

431.943

431.943

367.124

20

01

02

Materiale pentru curățenie

415.070

432.070

396 579

396.577

396.577

392.644

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

3.829.460

4.381.860

3,654.236

3.646.974

3.646.974

3.468.542

20

01

04

Apa, canal si salubritate

615.330

624.330

549.140

549.140

549.140

552.492

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

630.980

748.790

677.418

677.412

677.412

530.554

20

01

06

Piese de schimb

83.200

83.200

45.953

45.382

45.382

40.758

20

01

07

Transport

112.640

126.390

121.504

121.504

121 504

121.503

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

469.520

560.260

477.910

472.124

472.124

485.584

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.701.960

1.722.610

1.170.442

1.071.252

1.071.252

l.l 14.396

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

4.558.450

9.304.700

5.725.621

5.371.879

5.370.986

893

5.567.950

20

02

Reparatii curente

24.998.930

29.449.010

22.617.226

19.514.489

19.514.489

19.714.421

20

03

Hrana

4.962.290

3.766.790

3.300.528

3.300.528

3.300.528

3.224.824

20

03

01

Hrana pentru oameni

4.962.290

3.766.790

3.300.528

3.300.528

3.300.528

3.224.824

20

04

Medicamente si materiale sanitare

264.030

319.030

273.225

273.225

273.225

262.173

20

04

01

Medicamente

210.770

264.770

233.952

233.952

233.952

233.015

20

04

02

Materiale sanitare

46.910

48.410

33 629

33.629

33.629

24.287

20

04

04

Dezinfectant!

6.350

5.850

5.644

5.644

5.644

4.871

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.141.860

1.732.720

1.412.501

1.409.084

1.409.084

501.340

20

05

01

Uniforme si echipament

545.190

593.340

481.226

481.222

481.222

204.960

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

26.000

96.000

78.430

78.430

78.430

36.530

20

05

30

Alte obiecte de inventar

570.670

1.043 380

852.845

849.432

849.432

259.850

20

06

Deplasări, detasari, transferări

493.330

493.710

126.712

126.610

126.610

126.878

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

368.330

370.290

103.391

103.289

103.289

103.557

20

06

02

Deplasări in străinătate

125.000

123.420

23.321

23.321

23.321

23.321

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alt-ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

11

Cârti, publicatii si materiale

documentare

261.770

260.080

258.552

249.009

249.009

67.894

20

12

Consultanta si expertiza

6.433.000

6.316.000

57.135

57.135

15

57.120

15

20

13

Pregătire profesionala

374.040

425.980

218.118

218.118

218 118

217.392

20

14

Protecția muncii

20.500

22.400

21.685

21.600

21.600

19.874

20

16

Studii si cercetări

2.000

2.000

114.000

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

162

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

Împrumuturilor

24.000

24.000

23.085

23.085

23.085

23.079

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

Împrumuturilor interne

24.000

24.000

23.085

23.085

23.085

23.079

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

123.000

273.000

173.459

134.269

134.269

134.269

20

30

Alte cheltuieli

3.310.760

4.352.370

3.258.655

2.002.140

2.002.140

5.994.220

20

30

01

Reclama si publicitate

140.000

190.000

152.446

152.379

152.379

152 379

20

30

02

Protocol si reprezentare

40.000

70.000

57.028

57.028

57.028

57.028

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

130.530

138.810

65.574

65.385

65.385

65.583

20

30

04

Chirii

600.420

600.420

574.018

574.018

574.018

4.618.100

20

30

07

Fondul Presedintelui/Fondul conducato-

rului instituției publice

23.000

23.000

21.393

11.125

11.125

11.125

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.376.810

3.330.140

2.388.196

1.142.205

1.142.205

1.090.005

30

TITLUL III DOBÂNZI

5.051.000

3.343.920

1.477.542

1.477.542

1 477.542

1.477 542

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

4.973.000

3 265.920

1.414.818

1.414.818

1.414.818

1 414 818

Pag- 7

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

4.973.000

3.265.920

1.414.818

1.414.818

1.414.818

1.414.818

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

78.000

78.000

62.724

62.724

62.724

62.724

30

02

02

Dobânzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite

78.000

78.000

62.724

62.724

62.724

62.724

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

5.000.000

3.300.000

50

04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritatilor locale

5.000.000

3.300.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

57.008.450

82.346.630

71.367.421

71.367.421

71.367.421

71.367.421

51

01

Transferuri curente

35.579.440

37.925.790

33.825.690

33.825.690

33.825.690

33.825.690

51

01

01

Transferuri către instituții publice

17.813.270

17.780.810

16.524 713

16.524.713

16.524.713

16.524.713

51

01

24

Transferuri din bugetele consiliilor

locale si județene pentru acordarea

unor ajutoare către unitățile

administrativ-teritoriale in situatii de

extrema dificultate

1.700.000

1.691.646

1.691.646

1.691.646

1.691.646

51

01

39

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea unitarilor de asistenta

sociala si medico-sociale

6.436.710

6.580.200

6.521.423

6.521.423

6.521.423

6.521.423

51

01

46

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

11.329.460

11 864.780

9.087.908

9.087.908

9.087.908

9.087.908

51

02

Transferuri de capital

21.429.010

44.420.840

37.541.731

37.541.731

37.541.731

37.541.731

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

20.801.450

43.679.140

36.945 939

36.945.939

36.945.939

36.945.939

Pag- 8

Capitol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

627.560

741.700

595.792

595.792

595.792

595.792

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.055.700

4.057 930

1.211 928

1.211.928

1.211.928

1.211.925

55

01

A. Transferuri interne

3.976.560

3.978.790

1.187.342

1.187.342

1.187.342

1.187.342

55

01

13

Programe de dezvoltare

2.478.000

2.478.000

24.958

24958

24.958

24.958

55

01

18

Alte transferuri curente interne

1.498.560

1.500.790

1.162.384

1.162.384

1.162.384

1.162.384

55

02

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizatii internaționale)

79.140

79.140

24.586

24.586

24.586

24.583

55

02

01

Contribuții si cotizații la organisme

internaționale

22.100

22.100

21 116

21.116

21.116

21.116

55

02

04

Alte transferuri curente in

străinătate

57.040

57.040

3.470

3.470

3.470

3.467

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

125.537

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

125.537

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

125.537

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

16.133.330

19.872.330

13.473.498

13.473.498

13.473.498

13.428.338

57

02

Ajutoare sociale

16.133.330

19.872.330

13.473.498

13.473.498

13.473.498

13.428.338

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

756.390

780.990

550.932

550.932

550.932

550.932

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

15.376.940

19.091.340

12.922.566

12.922.566

12922.566

12.877.406

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

298.172.480

114.456.830

118.118.480

36.162.003

26 698.325

26.698.325

1.091.022

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

285.921.810

112.882.130

114.617 810

33 594 651

26.132.568

26 132 568

439.503

58

01

01

Finanțarea naționala

41.690.200

15.878.500

16.399.200

5.299.612

3.924.037

3.924.037

70.059

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

234.332.650

89.818.670

91.033.650

28.294.939

22.208.431

22.208.431

369.444

58

01

03

Cheltuieli neeligibile

9.898.960

7.184.960

7.184.960

100

100

100

58

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

12.250.670

1.574.700

3.500.670

2.567.352

565.757

565.757

651 519

58

02

01

Finanțarea naționala

1.895.160

243.560

533.160

387.250

87.011

87.011

98.824

58

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

10.355.510

1.331.140

2.967.510

2.180.102

478.746

478.746

552.695

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

27.677.360

27.964.600

24.183.270

24.183.270

24.183.270

24.173.355

59

11

Asociatii si fundații

4.552.460

4.306.700

4.153.192

4.153.192

4.153.192

4.153.192

59

12

Susținerea cultelor

1.000.000

1.000.000

965.000

965.000

965 000

965.000

59

15

Contribuții la salarizarea personalului

neclerical

11.214.000

11.214.000

10.630.597

10.630.597

10.630.597

10.630.597

59

17

Despăgubiri civile

7.208.000

7.208.000

4.846.926

4.846.926

4.846.926

4 846 926

59

20

Sume destinate finanțării programelor

sportive realizate de structurile

sportive de drept privat

1.400.000

1.082.000

828.301

828.301

828.301

826.441

59

22

Acțiuni cu caracter științific si

social-cultural

1.700.000

2.568.000

2.236.358

2 236 358

2.236.358

2.236.358

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

602.900

585.900

522.896

522.896

522.896

514.841

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

184 134.050

178.014.480

184.134.050

63.062.240

26.000.811

25.909.181

91 630

36.834.283

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

184.134.050

178.014.480

184.134.050

63.062.240

26.000.811

25.909.181

91.630

36.834.283

71

01

Active fixe

183.703.270

177.524.200

183.703.270

63.062.240

26.000.811

25.909 181

91.630

36.827.996

71

01

01

Construcții

167.863.510

160.046.240

167.863.510

50.423.704

24.062.068

24.062.068

35.350.417

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

13.310.420

13.130.000

13.310.420

12.228.168

1.528.375

1.528.375

941.131

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

58.410

31.810

58.410

52.850

52.850

52.850

213.669

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparatii

capitale)

2.470.930

4.316.150

2.470.930

357.518

357.518

265.888

91.630

322.779

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

71

03

Reparatii capitale aferente activelor

fixe

430.780

490.280

430.780

6.287

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19.253.430

19.253.430

17.229.317

17.229.317

17.229.317

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

19.253.430

19.253.430

17.229.317

17.229.317

17229.317

81

01

Rambursări de credite externe

7.103.000

7.103.000

6.326.075

6.326.075

6.326.075

81

01

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

7.103.000

7.103.000

6.326.075

6.326.075

6.326.075

81

02

Rambursări de credite interne

12 150.430

12.150.430

10.903.242

10.903.242

10.903.242

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

12.150.430

12.150.430

10.903.242

10.903.242

10.903.242

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-703.490

-1.172.393

-1.172.393

-1.172.393

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-703.490

-1.172.393

-1.172.393

-1.172.393

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-703.490

-1.172.393

-1.172.393

-1.172.393

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-647.230

-1.110.740

-1.110.740

-1.110.740

85

01

02

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-56.260

-61.653

-61.653

•61.653

5100 02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

18.423,100

62.000.390

75.775.850

45.858.408

43.291.296

43.291.296

42.240.288

5102

AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

18.420.100

47.921.960

63.781.350

39.197.284

36.630.172

36.630.172

35.533.453

01

CHELTUIELI CURENTE

2.189.940

44.256.720

47.802.090

37.631.570

35.113.958

35.113 958

34.598.682

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

27.526.290

25.572.320

19.897.308

19.897.308

19.897.308

19.839.822

10

01

Cheltuieli salariale in bani

26.846.290

24.582.800

19.218.794

19.218.794

19.218.794

19.146.606

10

01

01

Salarii de baza

18.722.290

18.664.200

15.741.052

15.741.052

15.741.052

15.814.369

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

2.400.000

2.400.000

1.847.463

1.847.463

1.847.463

1.851.298

Capitol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

1.000.000

1.000.000

744.240

744.240

744.240

743.808

10

01

13

Drepturi de delegare

120.000

120.000

25.348

25.348

25.348

25.348

10

01

17

Indemnizații de hrana

720.000

720.000

593.572

593.572

593.572

648.472

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

3.884.000

1.678.600

267.119

267.119

267.119

63.311

10

02

Cheltuieli salariale in natura

310.300

252.750

252.750

252.750

251.500

10

02

06

Vouchere de vacanta

310.300

252.750

252.750

252.750

251.500

10

03

Contribuții

680.000

679.220

425.764

425.764

425.764

441.716

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

10.003

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

316

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

3.292

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

94

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

538

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

680.000

679.220

425.764

425.764

425.764

427.473

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

5.715.300

8.682.200

6.503.056

5.987.039

5.987.039

5.515.194

20

01

Bunuri si servicii

4.047.000

6.378.540

5.066.775

4.656.100

4.656.100

4.367.108

20

01

01

Furnituri de birou

246,000

246.000

199.527

199.527

199.527

154.243

20

01

02

Materiale pentiu curățenie

23.000

23.000

22.684

22.684

22.684

22.380

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

400.000

400.000

331.838

324.576

324.576

302.213

20

01

04

Apa, canal si salubritate

28.000

28.000

20.640

20.640

20.640

20.319

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

150.000

195.000

194.922

194.922

194.922

144.708

20

01

06

Piese de schimb

30.000

30.000

7.851

7.281

7.281

9.580

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

170.000

170.000

165.122

159.633

159.633

159.642

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

500.000

500.000

207.552

160.728

160.728

163.768

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

2.500.000

4.786.540

3.916.639

3.566.109

3.566 109

3.390.255

20

02

Reparatii curente

323.300

623.300

372.637

329.051

329.051

329 051

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150.000

255.360

227.176

223.764

223.764

42.358

20

05

30

Alte obiecte de inventar

150.000

255.360

227.176

223.764

223.764

42.358

20

06

Deplasări, detasari, transferări

350.000

350.000

38.914

38.812

38.812

38.812

20

06

01

Deplasări inteme, detasari, transferări

250.000

250.000

24.231

24.129

24.129

24.129

20

06

02

Deplasări in străinătate

100.000

100.000

14.683

14.683

14.683

14683

20

11

Cârti, publicatii si materiale

documentare

50.000

50.000

49.918

41.201

41.201

39.585

20

13

Pregătire profesionala

150.000

150.000

41.190

41.190

41.190

41.190

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

162

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

120.000

270.000

172.259

133.069

133.069

133.069

20

30

Alte cheltuieli

525.000

605.000

534.187

523.852

523.852

523.859

20

30

01

Reclama si publicitate

140.000

190.000

152.446

152.379

152.379

152.379

20

30

02

Protocol si reprezentare

40.000

70.000

57.028

57.028

57.028

57.028

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

30.000

30.000

25.239

25.239

25.239

25.239

20

30

07

Fondul Presedintelui/Fondul conducato-

rului instituției publice

23.000

23.000

21 393

11.125

11.125

11.125

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

292.000

292.000

278.081

278.081

278.081

278.088

Capitol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

80.700

82.930

28.368

28.368

28.368

28.365

55

01

A. Transferuri interne

1.560

3.790

3.782

3.782

3.782

3.782

55

01

18

Alte transferuri curente interne

1.560

3.790

3.782

3.782

3.782

3.782

55

02

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizatii internaționale)

79.140

79.140

24.586

24.586

24.586

24.583

55

02

01

Contribuții si cotizații la organisme

internaționale

22.100

22.100

21.116

21.116

21.116

21.116

55

02

04

Alte transferuri curente in

străinătate

57.040

57.040

3.470

3.470

3.470

3.467

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

2.189.940

263.970

2.189.940

2.184.739

183,144

183.144

201.849

58

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.189.940

263.970

2.189.940

2.184.739

183.144

183.144

201.849

58

02

01

Finanțarea naționala

329.200

39.600

329.200

327.709

27,470

27.470

28.720

58

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

1.860.740

224.370

1.860.740

1.857.030

155.674

155.674

173.129

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.670.460

11.274.700

9.018.099

9.018.099

9.018.099

9.013.452

59

11

Asociatii si fundatii

3.552.460

4.156.700

4.019.022

4.019.022

4.019.022

4.019.022

59

17

Despăgubiri civile

6.918.000

6.918.000

4.846.926

4.846.926

4.846.926

4.846.926

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

200.000

200.000

152.151

152.151

152.151

147.504

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

16.230.160

3.665.240

16.230.160

1.853.039

1.803.539

1.803.539

934.771

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

16.230.160

3.665.240

16.230.160

1.853.039

1.803.539

1.803.539

934.771

71

01

Active fixe

16.230.160

3.665.240

16.230.160

1.853.039

1.803.539

1 803.539

934 771

71

01

01

Construcții

13.207.960

691.540

13.207.960

577.547

577.547

577.547

593.553

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

1.596.720

1.567.820

1.596.720

1.026.562

977.062

977.062

299.393

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

27.930

8.330

27.930

25.478

25.478

25.478

4.798

Capitol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparatii

capitale)

1.397.550

1.397.550

1.397.550

223.452

223.452

223.452

37.027

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

•250.900

-287.325

-287.325

-287.325

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-250.900

-287.325

-287.325

-287.325

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-250.900

-287.325

-287.325

-287.325

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-250.900

-287.325

-287.325

•287.325

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3.000

9.003.430

8.626.580

5.160.497

5.160.497

5.160.497

5.206.214

01

CHELTUIELI CURENTE

9.000.430

8.623.580

5.163.850

5.163.850

5.163.850

5.176.127

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

402.000

402.000

376.056

376.056

376.056

390.860

10

01

Cheltuieli salariate in bani

390.000

390.000

367.790

367.790

367.790

380.952

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

390.000

390.000

367.790

367.790

367.790

380.952

10

03

Contribuții

12.000

12.000

8 266

8.266

8.266

9.908

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

12.000

12.000

8.266

8.266

8 266

9.908

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

49.000

49.000

40.752

40.752

40.752

38.225

20

01

Bunuri si servicii

30.720

32.720

28.349

28.349

28.349

25.822

20

01

01

Furnituri de birou

5.500

5.500

4.078

4.078

4.078

3.211

20

01

02

Materiale pentru curățenie

2.000

2.000

1.935

1.935

1.935

1.792

20

01

05

Carburanți si hibrifianti

15.600

15 600

15.594

15.594

15.594

12.894

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.620

1.620

541

541

541

1.581

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

3.000

3.000

1 484

1.484

1.484

1.627

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

3.000

5.000

4.717

4.717

4.717

4.717

20

02

Reparatii curente

10.000

10.000

8.308

8.308

8.308

8.308

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

2.000

20

06

Deplasări, detasari, transferări

2.000

2.000

363

363

363

363

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

2.000

2.000

363

363

363

363

20

11

Cârti, publicatii si materiale

documentare

2.580

2.580

2.044

2.044

2.044

2.044

20

30

Alte cheltuieli

1.700

1.700

1.688

1.688

1.688

1.688

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

1.700

1.700

1.688

1.688

1.688

1.688

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

5.000.000

3.300.000

50

04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

5.000.000

3.300.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.549.430

4.872.580

4.747.042

4.747.042

4.747.042

4.747.042

51

01

Transferuri curente

3.486.930

4.810.080

4.684.688

4.684.688

4.684.688

4.684.688

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

3.486.930

3.110.080

2.993.042

2.993.042

2.993.042

2.993.042

51

01

24

Transferuri din bugetele consiliilor

locale si județene pentru acordarea unor

ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale in situării de extrema

dificultate

1.700.000

1.691.646

1.691.646

1.691.646

1.691.646

51

02

Transferuri de capital

62.500

62.500

62.354

62.354

62.354

62.354

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

62.500

62.500

62.354

62.354

62.354

62.354

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.000

3.000

3.000

2.987

2.987

2.987

30.087

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.000

3.000

3.000

2.987

2.987

2.987

30.087

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

71

01

Active fixe

3.000

3.000

3.000

2.987

2.987

2.987

30.087

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

3.000

3.000

3.000

2.987

2.987

2.987

1.102

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

28 985

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-6.340

-6.340

-6.340

85

Titlul .XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-6340

-6.340

-6.340

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-6.340

-6.340

-6.340

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-6.340

-6.340

-6.340

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

5.075.000

3.367.920

1.500.627

1 500627

1.500.627

1.500.621

01

CHELTUIELI CURENTE

5.075.000

3.367.920

1.500.627

1.500.627

1.500.627

1.500.621

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24.000

24.000

23.085

23.085

23.085

23.079

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

24.000

24.000

23.085

23.085

23.085

23.079

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

24.000

24.000

23.085

23.085

23.085

23.079

30

TITLUL III DOBÂNZI

5.051.000

3.343.920

1.477.542

1.477.542

1.477.542

1.477.542

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

4.973.000

3.265.920

1.414 818

1.414.818

1.414 818

1.414.818

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

4.973.000

3.265.920

1.414.818

1.414.818

1.414 818

1.414.818

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

78.000

78.000

62.724

62.724

62.724

62.724

Capitol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

30

02

02

Dobânzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite

78.000

78.000

62.724

62.724

62.724

62.724

6000 02

Partea Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

167.980

950.980

1.009.980

880.099

776.146

776.146

660.730

6002

APARARE

107.500

540.500

586.500

498.114

397.321

397.321

261.296

01

CHELTUIELI CURENTE

408.000

479.000

405.864

305.071

305.071

205.793

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

408.000

479.000

405.864

305.071

305.071

205.793

20

01

Bunuri si servicii

213.000

268.000

232918

232.918

232.918

197 101

20

01

01

Furnituri de birou

15.000

18.000

12.563

12.563

12.563

12.563

20

01

02

Materiale pentru curățenie

3.000

3.000

2.870

2.870

2.870

2.870

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

85.000

110.000

94.341

94.341

94.341

95 014

20

01

04

Apa, canal si salubritate

22.000

22.000

16.183

16.183

16 183

16.183

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

38.000

59.000

58.377

58.377

58.377

21.345

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

27.000

27.000

26.939

26.939

26.939

27.481

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

4.000

4.000

3.657

3.657

3.657

3.657

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

19.000

25.000

17.988

17.988

17.988

17.988

20

02

Reparatii curente

100.000

100.000

100.000

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80.000

96.000

63.461

63 461

63.461

20

05

30

Alte obiecte de inventar

80.000

96.000

63.461

63.461

63.461

20

11

Cârti, publicatii si materiale

documentare

5.000

5.000

4.512

3.719

3.719

3.719

20

30

Alte cheltuieli

10.000

10.000

4.973

4.973

4973

4.973

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

10.000

10.000

4.973

4.973

4.973

4.973

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

107.500

132.500

107.500

92.250

92.250

92.250

55.503

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

107.500

132.500

107.500

92.250

92.250

92.250

55.503

Capitol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

71

01

Active fixe

107.500

132.500

107.500

92.250

92.250

92.250

55.503

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

73.500

105.500

73.500

73.403

73.403

73.403

31.601

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

16.000

9.000

16.000

12.897

12.897

12.897

9.027

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

18.000

18.000

18.000

5.950

5.950

5.950

14.875

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

60.480

410.480

423.480

381.985

378.825

378.825

399.434

01

CHELTUIELI CURENTE

356.000

363.000

321.802

318.642

318.642

288.023

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

356.000

363.000

321.802

318.642

318.642

288.023

20

01

Bunuri si servicii

222.200

226.640

210.226

207.066

207.066

176.268

20

01

01

Furnituri de birou

30.100

36.100

28.836

28.836

28.836

12.006

20

01

02

Materiale pentru curățenie

10.000

10.000

7.961

7.961

7.961

7 961

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

40.000

42.400

42.400

42.400

42.400

44.835

20

01

04

Apa, canal si salubritate

3.300

3.300

2.235

2.235

2.235

2.235

20

01

05

Carburanți si lubrifiant]

35.000

47.000

46.781

46.781

46 781

28.554

20

01

06

Piese de schimb

10.000

4.000

2.570

2.570

2.570

2.570

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

15.000

11.240

9.526

9.526

9.526

9.526

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

15.800

12.800

12.742

12.742

12.742

12.742

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

63.000

59.800

57.175

54.015

54.015

55.839

20

02

Reparatii curente

33.000

18.510

1.844

1.844

1.844

82.461

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70000

81.350

80.438

80.438

80.438

20

05

30

Alte obiecte de inventar

70.000

81.350

80.438

80.438

80.438

20

06

Deplasări, detasari, transferări

5.000

3.420

3.416

3.416

3.416

3.416

20

06

02

Deplasări in străinătate

5.000

3.420

3.416

3.416

3.416

3.416

Capitol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

30

Alte cheltuieli

25.800

33.080

25.878

25.878

25.878

25.878

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

12.000

19.280

15.078

15.078

15.078

15.078

20

30

04

Chirii

13.800

13.800

10800

10.800

10.800

10.800

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

60.480

54.480

60.480

60.183

60.183

60.183

111.411

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

60.480

54.480

60.480

60.183

60,183

60.183

111.411

71

01

Active fixe

60.480

54.480

60.480

60.183

60.183

60.183

111.411

71

01

01

Construcții

5.379

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

46.000

40.000

46.000

45.708

45.708

45.708

90.293

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

14.480

14.480

14.480

14.475

14.475

14.475

15.739

6500 02

Partea IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

45.159.050

209.344.450

239.198.580

184.847.261

182.857.842

182.708.199

149.643

183.563.554

6502

INVATAMANT

314.490

15.526.720

20.397.680

13 662 427

13.662.427

13.662.427

13.590.049

01

CHELTUIELI CURENTE

15.193.120

20.126.620

13.396.428

13.396.428

13.396.428

13.410.819

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

19.700

19.700

13.090

13.090

13.090

13.090

10

01

Cheltuieli salariate in bani

19.700

19 700

13.090

13.090

13 090

13.090

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

12.300

6.545

6.545

6.545

6.545

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

19.700

7.400

6.545

6.545

6.545

6.545

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

2.518.420

2.549.920

2.105.328

2.105.328

2.105.328

2.143.401

20

01

Bunuri si servicii

2.102.640

2.116.390

1.685.739

1.685.739

1.685 739

1.697.104

20

01

01

Furnituri de birou

54.890

48 890

48.771

48.771

48.771

44.941

20

01

02

Materiale pentru curățenie

76.500

71.500

71.389

71.389

71.389

82.078

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.079.100

1.059.100

762.501

762.501

762.501

758.379

20

01

04

Apa, canal si salubritate

101.250

96.250

70.631

70.631

70 631

70.631

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

55.500

53.500

50.978

50.978

50.978

39.271

20

01

06

Piese de schimb

36.700

32.700

29.032

29.032

29.032

23.307

20

01

07

Transport

112.640

126.390

121.504

121.504

121.504

121.503

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii-ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

45.000

47.000

39.061

39.061

39.061

39.984

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

96.230

96.230

66.641

66.641

66.641

67.762

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

444.830

484.830

425.231

425.231

425.231

449.248

20

02

Reparatii curente

305.300

313.800

313 448

313 448

313.448

311.232

20

03

Hrana

11

20

03

01

Hrana pentru oameni

11

20

04

Medicamente si materiale sanitare

12.950

11.950

11.690

11.690

11.690

11.581

20

04

01

Medicamente

7.000

7.000

6.940

6.940

6.940

7.312

20

04

02

Materiale sanitare

4.100

3.600

3.582

3.582

3.582

3.279

20

04

04

Dezinfectanti

1.850

1.350

1.168

1.168

1.168

990

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

34.350

42.350

41.008

41.008

41.008

75.279

20

05

30

Alte obiecte de inventar

34.350

42.350

41.008

41.008

41.008

75.279

20

06

Deplasări, detasari, transferări

14.830

16.320

11.592

11.592

11.592

11 592

20

06