Hotărârea nr. 223/2020

Hotărârea nr. 223 – constituirea comisiei de negociere în vederea cumpărării imobilului înscris în C.F. nr. 138303-C1-U1 Brașov, nr. cadastral 138303-C1-U1 (C.F. vechi nr. 55349, nr. top. 5243/I), situat în municipiul Braşov, Piața Sfatului, nr. 15.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.223 din data de 25.06.2020

privind constituirea comisiei de negociere în vederea cumpărării imobilului înscris în C.F. nr. 138303-C1 -U1 Brașov, nr. cadastral 138303-C 1-UI (C.F. vechi nr. 55349, nr. top. 5243/1), situat în municipiul Brașov, Piața Sfatului, nr. 15.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iunie 2020;

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr. ad. 5216/16.06.2020. precum și Raportul de specialitate nr. ad. 5216/16.06.2020, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune constituirea comisiei de negociere în vederea cumpărării imobilului înscris în C.F. nr. 138303-C 1-UI Brașov, nr. cadastral 138303-C 1-UI (C.F. vechi nr. 55349, nr. top. 5243/1), situat în Piața Sfatului, nr. 15; în acest imobil funcționează în prezent Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, monument istoric de categoria A, înscris în Lista Monumentelor Istorice, anexă la Ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2828/2015. cu codul BV-II-m-A-11547;

Văzând adresa nr. 2002/18.03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 5216/25.03.2020, prin care Ministerul Culturii comunică că nu își exercită dreptul de preemțiune pentru imobilul situat în Piața Sfatului, nr. 15, lot 1, municipiul Brașov, județul Brașov, parte din monumentul istoric, cod BV-II-m-A-11547 “Casele Closius-Hiemesch-Giese”;

Luând în considerare ofertele de vânzare pentru acest imobil, înregistrate la Consiliul Județean Brașov cu nr. 2946/20.02.2020 și, respectiv, nr. Ad.2946/04.03.2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr.238/23.07.2010 și, respectiv, nr. 128/30.03.2016, conform cărora Județul Brașov își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea imobilului;

Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României, conform Decretelor emise de Președintele României nr. 195/2020 și, respectiv, nr. 240/2020 și instituirea stării de alertă generată de pandemia virusului SARS-COV 2, conform Legii nr. 55/2020;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. “c”, “d” și “f” și alin. (5), lit. “d”, art. 182, alin. (4) și art. 127, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se constituie comisia de negociere în vederea cumpărării imobilului înscris în C.F. nr. 138303-C1-U1 Brașov, nr. cadastral 138303-C1 -U1 (C.F. vechi nr. 55349, nr. top. 5243/1), situat în municipiul Brașov, Piața Sfatului, nr. 15, care va avea următoarea componență:

 • - Toaso Imelda

 • - Gabor Alexandru-Adrian

 • - Crăciun Claudia

 • - Agafiței Gabriela

 • - Stănescu Alexandru

 • - Donțu Mihai-Aurel

 • - Nicoară Lucian-Florin


 • - vicepreședintele Consiliului Județean Brașov;

 • - vicepreședintele Consiliului Județean Brașov;

 • - director executiv - Direcția Juridică;

 • - director executiv-Direcția Economică;

 • - manager - Muzeul de Etnografie Brașov;

 • - consilier județean și membru în Comisia de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - consilier județean și membru în Comisia de specialitate nr. 4 - pentru activități științifice, învățământ, cultură și culte.

Art. 2. - Raportul comisiei de negociere, exercitarea dreptului de preemțiune la prețul negociat, clauzele contractului de vânzare-cuinpărare și împuternicirea reprezentantului legal al U.A.T. - Județul Brașov, în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare se vor supune, ulterior, aprobării plenului Consiliului Județean Brașov.

Art. 3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu și Direcția Economică.

PREȘEDINTE

Adrian- loan VeșteaContrasemnează,


Secretar Genorai al Județului Maria Dumb/ăveanu