Hotărârea nr. 222/2020

Hotărârea nr.222 – aprobarea statului de funcţii modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.222 din data de 25.06.2020

privind aprobarea statului de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iunie 2020;

Analizând Referatul de aprobare inițiat de Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Adrian-Ioan Veștea, înregistrat sub nr. Ad. 9036/15.06.2020, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, înregistrat sub nr. Ad. 9036/1/15.06.2020, prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, în sensul transformării unei funcții publice de execuție vacante de consilier, gradul profesional susperior, din cadrul Serviciului Autorizații, Avize și Disciplina în Construcții, într-o funcție publică de execuție de nivel inferior de consilier, gradul profesional principal, cu precizarea că această transformare nu implică fonduri financiare suplimentare și nu modifică numărul de posturi aprobat prin act administrativ;

Văzând Referatul, înregistrat sub nr. 10013/24.06.2020, întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare privind modificarea anexei la Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. Ad. 9036/1/15.06.2020, precum și la Referatul de aprobare, înregistrat sub nr. Ad. 9036/15.06.2020; în referat se precizează că în data de 22 iunie 2020 s-a susținut examen de promovare din gradul debutant, în gradul II, conform procesului verbal întocmit de către comisie;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 122/24.03.2020 privind aprobarea statului de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art. 41 și art. 45A2 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. „a” și alin. (2), lit. „c”, art. 409, alin. (3), lit. „b”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(I), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează, Secretar Gendm^l Județului Maria Duuffinbrăveanu

Anexă

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                Aprobat cf.HCJBVnr.: 2.2 2,/2c;

în ședința din data de:

Nr. crt

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Grad profesional / grad salarizare

Nivel Studii

Nr. posturi

Funcții de demnitate publică

3

1

Președinte

s

1

2

Vicepreședinte

s

2

Aparat de Specialitate

3 lAdministrator public

s

1

Total

169

4

Secretar General al Județului

II

s

1

5

Manager Public

superior

s

2

Fund

ii publice de conducere

23

6

Arhitect sef

II

s

1

7

Diredor executiv

II

s

6

8

Diredor exec adjund

II

s

2

9

Șef serviciu

II

s

10

10

Șef birou Audit

II

s

1

11

Șef birou

II

s

3

Fund

ii publice de execuție

143

12

Consilier

superior

s

98

13

Consilier achiziții publice

superior

s

11

14

Consilier

principal

s

4

15

Consilier achiziții publice

principal

s

3

16

Consilier

asistent

s

5

17

Consilier

debutant

s

1

18

Auditor

superior

s

5

19

Consilier juridic

superior

s

12

20

Referent de specialitate

superior

SSD

2

21

Referent

superior

M

1

22

Referent

principal

M

1

Posturi in regim contractual

57

23

Diredor

II

S

1

24

Șef Birou Cabinet Președinte

II

S

1

25

Șef Birou

II

s

1

26

Consilier

IA

s

10

27

Consilier

I

s

6

28

Consilier

II

s

4

29

Consilier

D

s

1

30

Inspector de specialitate

IA

s

1

31

Inspedor de specialitate

I

s

1

32

Inspedor de specialitate

II

s

1

33

Referent

IA

M

2

34

Casier

M/G

1

35

Șofer

I

M/G

5

36

Muncitor calificat (telefonistă)

II

M/G

1

37

Muncitor calificat (legator manual)

II

M/G

1

38

Muncitor calificat

II

M/G

1

39

Fundionar

M/G

1

40

Salvator montan

I

M

9

41

Salvator montan

III

G

2

42

îngrijitor

M/G

4

43

Paznic

M/G

3

APARAT DE SPECIALITATE

227

TOTAL DE APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

230

Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare,

Vizat: Șef Serviciu, Duicu Claudia Elena întocmit: Consilier, Neamțu Paula Alexandrina V