Hotărârea nr. 220/2020

Hotărârea nr.220 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentelor nr. 4, nr. 7, nr. 8 și nr. 9 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 22, județul Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-duI Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 220 din data de 25.06.2020

privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentelor nr. 4, nr. 7, nr. 8 și nr. 9 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 22, județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.06.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 9415/18.06.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad 9415/18.062020 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 4 înscris în CF nr. 128999-C1-U7 Brașov, nr. top. 5442/4, apartamentului nr. 7 înscris în CF nr. 128999-C1-U6, nr. top. 5442/7, apartamentului nr. 8 înscris în CF nr. 128999-C1-U4, nr. top. 5442/8 și apartamentului nr. 9 înscris în CF nr. 128999-C1-U2 Brașov, nr. top. 5442/9 din imobilul monument istoric situat în Brașov, str. Republicii nr. 22, județul Brașov;

Luând în considerare adresa de înștiințare înregistrată cu nr. 9415/12.06.2020, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 4 înscris în CF nr. 128999-C1-U7 Brașov, nr. top. 5442/4, apartamentului nr. 7 înscris în CF nr. 128999-C1-U6, nr. top. 5442/7, apartamentului nr. 8 înscris în CF nr. 128999-C1-U4, nr. top. 5442/8 și apartamentului nr. 9 înscris în CF nr. 128999-C1-U2 Brașov, nr. top. 5442/9 din imobilul monument istoric situat în Brașov, str. Republicii nr. 22, județul Brașov, la un preț de 250.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii, Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr. 318/20/2.06.2020 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru apartamentele nr. 4, nr. 7, nr. 8 și nr. 9 din imobilul situat în mun. Brașov, str. Republicii nr. 22, casă monument istoric, datare sec. XVI, 1799, 1837, poziția 401, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11542;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) și art. 6 alin. (1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 1730 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 173 alin.l lit. (f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr. 4 înscris în CF nr. 128999-C1-U7 Brașov, nr. top. 5442/4, apartamentului nr. 7 înscris în CF nr. 128999-C1-U6, nr. top. 5442/7, apartamentului nr. 8 înscris în CF nr. 128999-C1-U4, nr. top. 5442/8 și apartamentului nr. 9 înscris în CF nr. 128999-C1-U2 Brașov, nr. top. 5442/9 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11542, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 401, situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 22, județul Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.

PREȘEDINTE

Adrian-                            j Contrasemnează,

\              Secretar gen^râj al județului

Maria Eurifibrăveanu