Hotărârea nr. 22/2020

Hotărârea nr. 22 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Braşov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Braşov şi aprobarea componenţei comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba clinică/practică și proba de interviu

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 22

din data de 23.01.2020

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba clinică/practică și proba de interviu

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de;

Analizând raportul de specialitate nr. ad. 238 din data de 14.01.2020 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 238/14.01.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba clinică/practică și proba de interviu;

Văzând adresa nr. 150/08.01.2020 a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform ari. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare prevederile art.13, art.18 alin. (1) și alin. (2) și art.19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 185 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 136 alin. (8) lit. „a”, art. 173 alin. (1) lit. „a” și “d”, precum și ale alin.(5), lit.”c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Comisia de examen/concurs -proba scrisă și proba clinică/practică pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef secție/serviciu din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov, după cum urmează:

Dl. Noaghea Nelu Petru - pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de șef de secție -

Secția Obstetrică Ginecologie I;

Dl. Noaghea Nelu Petru- pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de șef de secție -Secția Obstetrică Ginecologie III;

Dna Ciubotaru Mariana - pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de șef de secție -Secția Clinică Obstetrică Ginecologie IV;

- Dna Sebeni-Comșa Mariana - pentru examenul/concursul de ocupare a funcției de șef de secție

- Secția Neonatologie I;

Art.2. - Pentru proba interviu, comisia de examen/concurs pentru funcțiile de conducere vacante este formată din comitetul director al unității sanitare.

Art.3. - Pentru proba scrisă/clinică sau practică, se aprobă componența comisiilor de examen/concurs pentru funcțiile de conducere vacante, după cum urmează:

3.1. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Clinică Obstetrică Ginecologie I și Secția Obstetrică Ginecologie III din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov:

Președinte:

Dr. Apostu Petrina

Director Medical - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov

Membri:

Dr. Gologan Radu

Dr. Cristescu Claudia

Prof. univ.dr. Moga Marius Alexandru

Dl. Noaghea Nelu Petru

medic primar, specialitatea obstetrică ginecologie medic primar, specialitatea obstetrică ginecologie medic primar, specialitatea obstetrică ginecologie, reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Secretar:

Dr. Giurgiu Ioan Coriolan

medic primar, specialitatea obstetrică ginecologie

3.2. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Clinică Obstetrică Ginecologie IV din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A, Sbârcea” Brașov:

Președinte:

Dr. Apostu Petrina

Director Medical - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov

Membri:

Asist, univ. dr. med. Podașcă Petru Cezario

medic primar, specialitatea obstetrică ginecologie, membru desemnat de Facultatea de Medicină

Brașov

Dr. Gologan Radu

medic primar, specialitatea obstetrică ginecologie

Dr. Vulcan Florin

medic primar, specialitatea obstetrică ginecologie, reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

Dna Ciubotaru Mariana

reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Secretar:

Dr. Giurgiu Ioan Coriolan

medic primar, specialitatea obstetrică ginecologie

3.3. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Neonatologie I din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov:

Președinte:

Dr. Apostu Petrina

Director Medical - Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov

Membri:

Dr. Farcaș Ionuț

Medic primar, specialitatea neonatologie, membru desemnat de Facultatea de Medicină Brașov

Dr. Ungureanu Diana

medic primar, specialitatea neonatologie

Dr. Bîgiu Laura

medic primar,    specialitatea neonatologie,

reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

Dna Sebeni-Comșa Mariana

reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Secretar:

Dr. Arvătescu Cristian

medic primar, specialitatea obstetrică ginecologie

Art.4. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Socială, managerul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov și membrii comisiilor prevăzute la Art.2 și Art. 3.


Contrasemnează,

Secretar generâThl județului Maria Dnmorăveanu