Hotărârea nr. 219/2020

Hotărârea nr.219 – aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui cabinet de 21,22 mp. din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.219

din data de 25 iunie 2020

- privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui cabinet de 21,22 mp. din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iunie 2020;

Analizând Referatul de aprobare nr.ad.9427/15.06.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad.9427/15.06.2020, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea închirierii prin licitație publică a unui cabinet de 21,22 mp. din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Văzând Hotărârea Consiliul Județean Brașov nr.l 19/24.03.2020, privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, taxele speciale, precum și alte taxe și tarife pe anul 2020;

Luând în considerare adresa nr.l0736/20.05.2020 a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr.8124/20.05.2020, contractul de administrare nr.l0517/24.08.2015, completat prin actul adițional nr. 1/23.10.2019;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.297, alin. 1, lit.c, alin.2, art.300, alin. 1, lit.c și d, art. 173 alin. 1, lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin. 1, lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui cabinet de 21,22 mp. din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, cu destinația de cabinet de audiometrie pediatrică, pe o perioadă de 2 ani de la data semnării contractului.

Art.2. — Prețul de pornire pentru stabilirea chiriei este de 19,31 lei/mp, dar aceasta poate fi mai mare în funcție de cât se licitează.

Art.3.~ Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.


Contrasemnează, Secretar General41>Județului Maria Dunwpă^eanu