Hotărârea nr. 217/2020

Hotărârea nr.217 – solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T.Dumbrăviţa a unor imobile – terenuri ce fac parte din traseul de drum județean DJ 112C, în domeniul public al județului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 officeudb ra sov. ro, wwwjudbrasov. ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.217 din data de 2.5.06.2020

- privind solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T.Dumbrăvița a unor imobile - terenuri ce fac parte din traseul de drum județean DJ 112C, în domeniul public al județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.06.2020

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr.ad.9580/9581 din 16.06.2020, precum și Raportul de specialitate nr. ad. 9580/9581 din 16.06.2020, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu prin care se propune solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Dumbrăvița a unor imobile - terenuri ce fac parte din traseul de drum județean DJ 112C, în domeniul public al județului Brașov;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în conformitate cu dispozițiile art.173, alin.(l), lit.“c”, art.294, alin.3, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.554, art.858-865 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.l, lit.a din O.U.G. r r. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită trecerea din domeniul public al U.> \.T. Dumbrăvița în domeniul public al Județului Brașov a unor imobile - terenuri ce fac parte din traseul de drum județean DJ 112C, după cum urmează:

Suprafața de 104 mp    înscris în CF nr. 103305 Dumbrăvița

Suprafața de 7 mp      înscris în CF nr.103309 Dumbrăvița

Art.2, Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică.


Contrasemnază,