Hotărârea nr. 216/2020

Hotărârea nr.216 – aprobarea împuternicirii managerului Muzeului de Artă Brașov, în vederea negocierii și semnării unui nou contract de locațiune cu proprietarul Biserica Evanghelică C.A. din România- Parohia Brașov pentru sediul muzeului situat în municipiul Brașov, Bd. Eroilor nr. 21

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 216 din data de 25.06.2020

- privind aprobarea împuternicirii managerului Muzeului de Artă Brașov, în vederea negocierii și semnării unui nou contract de locațiune cu proprietarul Biserica Evanghelică C.A. din România- Parohia Brașov pentru sediul muzeului situat în municipiul Brașov, Bd. Eroilor nr. 21,

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.06.2020

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr. 5234, 8294/16.06.2020, precum și Raportul de specialitate nr. ad. 5234, 8294/16.06.2020, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea împuternicirii managerului Muzeului de Artă Brașov, în vederea negocierii și semnării unui nou contract de locațiune cu proprietarul Biserica Evanghelică C.A. din România- Parohia Brașov pentru sediul muzeului situat în municipiul Brașov, Bd. Eroilor nr. 21, valabil cu data de 01.01.2021;

Ținând cont de adresele Muzeului de Artă Brașov nr. 198/25.03.2020 și nr.246/25.05.2020 înregistrate la Consiliul Județean Brașov sub nr. 5234/25.03.2020, respectiv nr.8294/25.05.2020;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 396/18.11.2015, precum și Contractul de locațiune autentificat cu nr. 121/03.02.2016, încheiat între Biserica Evanghelică C.A. din România- Parohia Brașov, în calitate de locator și Muzeul de Artă Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “d”, alin. (5), lit. “d”, art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se împuternicește domnul Radu Popica, managerul Muzeului de Artă Brașov, în vederea negocierii și semnării unui nou contract de locațiune cu proprietarul Biserica Evanghelică C.A. din România-Parohia Brașov pentru sediul muzeului situat în municipiul Brașov, Bd. Eroilor nr. 21.

Art.2.- Negocierea va avea ca parametrii limita minima-chiria stabilită în contractul de locațiune inițial și limita maximă, chiria inițială actualizată cu rata medie anuală a infalației, calculată și comunicată de Institutul Național de Statistică.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și managerul Muzeului de Artă Brașov.


Contrasemnează,


Secretar Ged^ral al Județului Mari/Dumbrăveanu