Hotărârea nr. 214/2020

Hotărârea nr.214 – aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A.Sbârcea” Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: r 40 268 410 777, Fax: 140 268 475 576 offi ce@judb ra sov. ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.214 din data de 25.06.2020

- privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A.Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.06.2020

Analizând Raportul de specialitate nr.ad. 9146/16.06.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad.9146/15.06.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A.Sbârcea” Brașov, ca urmare a transformării unor posturi vacante, promovării în grad principal și a suplimentării numătului de posturi aprobate prin repartiția în stagii de pregătire a medicilor rezidenți precum și reorganizarea unor servicii;

Ținând cont de adresa nr. 9146/2020 a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A.Sbârcea” Brașov, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.509/20.12.2019, a cărei aplicabilitate se propune a înceta;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Anexa la H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, art. 3, alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 34, alin. (2) și alin. (3) și art. 34 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Sănătății nr. 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice, precum și Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (2), lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum si art. 180 alin. (1) lit. “a” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

In temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A.Sbârcea” Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art.2. - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A.Sbârcea” Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • Art,3, - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.509/20.12.2019, își încetează aplicabilitatea.

  • Art.4. - Răspunderea pentru stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor pentru condiții de muncă și celorlalte sporuri revine conducerii Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A.Sbârcea” Brașov

  • Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A.Sbârcea” Brașov

PREȘEDINTE__"

Adrian-lo^iHFesteâ-                ~              Contrasemnează,

;    ? Secretar general al județului

Maria LJmtîbrăveanu

ISO 9001

CONS>' II I. JUDEȚEAN BRAȘOV ’ITALULI UNIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE

„DR. IOAN AUREL SBÂRCEA“

B R A Ș O V, 500025, Str. G.Barițiu Nr.36Consiliul județean Brașov


ANMCS


unitate aflată In

PROCES DE ACREDITARE


C.i'.l. 4443183

E-m.'i1 : secretariat^maternitatea.ro

Tel. 0368 202012

Fax: 0368 202055


peartor de cate cu caracter personal nr. 15158

Directo:- Executiv


Adelina ■ sioiur'STAT DE FUNCȚII


Nr. crt

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

A. Finai țarc din venituri proprii

1

MANAGER

MEDIC

PRIMAR / 11

OG

s

1

2

DIRECTOR MEDICAL

MEDIC

PRIMAR/II

OG

S

I

3

I 4RECTOR FINANCIAR CONTABIL

II

s

1

4

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR / II

OG

s

1

5

S ,'r SECȚIE

MEDIC

PRIMAR / I

OG

s

3

6

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/II

NEONATOLOGIE

s

1

7

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR /1

PEDIATRIE

s

1

8

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR /I

ATI

s

1

9

Sr;F FARMACIE

FARMACIST

PRIMAR / I

FARMACIE

s

1

10

S.-.i SECTIF.

MEDIC

PRIMAR / 1

LABORATOR

s

I

11

SEF SERVICIU

MEDIC

PRIMAR / I

BOLI INFECTIOASE

s

1

12

A liSTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

OG

PL

1

13

A'țlSTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

PL

2

14

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL.

PRINCIPAL

MG

s

6

15

SEF SERVICIU

ECONOMIST

IA / II

s

2

16

SEF SERVICIU

INGINER

IA / II

s

2

17

S SERVICIU

REFERENT DE SPECIALITATE

II /II

s

1

18

MEDIC

PRIMAR

OG

s

20.5

19

MEDIC

SPECIALIST

OG

s

4.5

20

MEDIC

PRIMAR

PED

s

3

21

MEDIC

PRIMAR

NEONATOLOGIE

s

7

22

MEDIC

SPECIALIST

NEONATOLOGIE

s

4

23

MEDIC

PRIMAR

ATI

A ZI Â

24

MEDIC

SPECIALIST

ATI

1 " A

25

-

FARMACIST

PRIMAR

FARMACIE

s

1 -L\

26

MEDIC

PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA ,

Tx

27

MEDIC

----z-----------

SPECIALIST

ANATOMIE PATOLOGICA

S

1

28

MEDIC

PRIMAR

RADIOLOGIE

S

1

29

MEDIC

SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

S

2

30

MEDIC

PRIMAR

LABORATOR

S

4

31

MEDIC

SPECIALIST

LABORATOR

S

1

32

PSIHOLOG

PRIMAR

S

1

33

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

S

47

34

ASISTENT MEDICAL

MG

S

20

35

MOAȘA

PRINCIPAL

OG

S

1

36

MOAȘA

PRINCIPAL

MG

S

2

37

MOAȘA

MG

S

1

38

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

S

1

39

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

S

4

40

ASISTENT

SOCIAL

S

1

41

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

SSD

5

42

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

OG

PL

7

43

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

PL

95

44

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

3

45

ASISTENT MEDICAL

MG

PL

70

46

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

FARMACIE

PL

4

47

-

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

ANATOMIE PATOLOGICA

PL

3

48

-

ASISTENT MEDICAL

ANATOMIE PATOLOGICA

PL

1

49

-

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

PL

3

50

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

PL

1

51

ASISTENT MEDICAL

RADIOLOGIE

PL

1

52

-

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

IGIENA

PL

2

53

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICO-SOCIAL

PL

I

54

ASISTENT MEDICAL

DIETETICA

s

2

55

-

K1NETOTERAPEUT

PRINCIPALA

S

1

56

-

AUTOPSIER

M

0.5

57

INFIRMIERA

G

SI

58

ÎNGRIJITOARE

G

86.5

59

ȘOFER AUTOSANITARA II

G

3

60

STAT1STICIAN PR.

M

1

61

REGISTRATOR MEDICAL

M

4

62

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

1

63

REFERENT DE SPECIALITATE DEB.

s

9 '

64

ECONOMIST IA

s

4

65

ECONOMISI I

S

3

66

CONSILIER JURIDIC IA

s

1

67

-

INGINER IA

s

1

68

INGINER SISTEM II

s

1

69

REFERENT IA

M

1

70

CONTABIL IA

M

1

71

REFERENT DE SPECIALITATE I- ECONOMIST

S

1

72

REFERENT DE SPECIALITATE l-CONSILIER JURIDIC

S

1

73

REFERENT DE SPECIALITATE II

S

1

74

SEF DEPOZIT 1

M

1

75

CASIER

M

1

76

-

MAGAZINER

M

3

77

TEHNICIAN IA

M

1

78

ARHIVAR

M

79

SPALATORLASA

g/^

--------c.c-, \

a.

*• \

80

MUNCITOR CALIFICAT I

-----2----------

G

10

81

ȘOFER I

G

1

82

MUNCITOR CALIFICAT II

G

1

83

MUNCITOR CALIFICAT III

G

3

84

MUNCITOR CALIFICAT IV

G

4

85

MUNCITOR NECALIFICAT

G

8

86

AGENT DDD

G

2

Total venituri proprii

600

1

MEDIC

REZIDENT 1

PSIHIATRIE

S

1

2

MEDIC

REZIDENT I

LABORATOR

S

I

3

MEDIC

REZIDENT I

OG

S

5

4

MEDIC

REZIDENT 11

OG

s

3

5

MEDIC

REZIDENT II

LABORATOR

s

1

6

-•

MEDIC

REZIDENT III

PSIHIATRIE

s

1

7

MEDIC

REZIDENT III

OTORINOFARINGOLOGIE

s

1

8

MEDIC

REZIDENT III

OG

s

3

9

MEDIC

REZIDENT IV

OG

s

3

10

MEDIC

REZIDENT V

OG

s

1

Total Buget de stat

20

TO TAL GENERAL

620

Total posturi aprobate: 615 din careConducere: 27

Execuție: 593 venituri proprii: 600

bugetul de stat: 20

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.

MANAGER,DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, EC. CARAPCEÂ CIPR1AN


SERVICIUL RUNOS, EC. BELDEAN MARIA


Page 3

Președinte, Adrian loan Vestea


Secretar deneral al județului Maria Dumpraveanu


ORGANIGRAMA

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE " DR.I.A.SBARCEA " BRAȘOV