Hotărârea nr. 212/2020

Hotărârea nr.212 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Amenajarea peisagistică a spaţiilor libere aferente Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr. I.A. Sbârcea Braşov”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.212 din data de 25.06.2020

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Amenajarea peisagistică a spațiilor libere aferente Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr. LA. Sbârcea Brașov”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iunie 2020;

Analizând Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, precum și Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrate sub nr.8849/03.06.2020, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Amenajarea peisagistică a spațiilor libere aferente Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr. LA. Sbârcea Brașov”;

Ținând cont de adresa nr. 1909/05.03.2020, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 3958/06.03.2020 a Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr. LA. Sbârcea Brașov, precum și de Avizul Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Brașov nr. 70/20.05.2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173, alin.(l) lit.”b”și alin.(3) lit.”f” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G.R. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții "Amenajarea peisagistică a spațiilor libere aferente Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr. LA. Sbârcea Brașov”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


Contrasemnează,

Secretar genepâLal județului Maria Bnunbrăveanu

ANEXĂ

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:

“AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A SPATIILOR LIBERE AFERENTE SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE DR. I.A. SBÂRCEA”

Amplasament: Str. Gh. Barițiu, Nr. 36, Municipiul Brașov, Județul Brașov

Beneficiarul investiției: Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie Dr. I. A. Sbârcea Brașov

Titularul investiției: Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie Dr. I. A. Sbârcea Brașov Elaboratorul proiectului: Birou Proiectare și Consultanță ing. Parlapan Răzvan Gabriel Faza: Studiu de fezabilitate

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

Valoare totală investiție: 3.826.869,42 lei, inclusiv TVA, din care:

Valoare C+M: 2.818.024,51 lei, inclusiv TVA.

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 9 luni.

Caracteristicile tehnice si parametrii specifici ai obiectivului de investitii;

Obiect 01 - ”Acces principal

Alei pietonale - 143.55 mp;

Spații verzi - 220.00 mp;

Clădire acces principal - 57.00 mp (suprafață construită);

Panou identificare instituție - 1 buc;

Stâlpi iluminat arhitectural - 4 buc;

Plante amenajări peisagere - 30 buc;

Barieră automată acces auto - 1 buc;

Tumichet pietonal cu cartelă - 1 buc;

Obiect 02 - "Terasă exterioară incinta și spații verzi aferente”

Alei pietonale - 100.00 mp;

Spații verzi - 240.00 mp;

Stâlpi iluminat nocturn - 4 buc;

Coșuri gunoi - 3 buc;

Plante amenajări peisagere - 28 buc;

Clădire rezervă de apă - 106.00 mp (suprafață construită);

Clădire cameră pompe - 27.00 mp (suprafață construită);

Rezervă de oxigen - 20.00 mp;

Instalație 3d mapping - 2 instalații a câte 4 dispozitive;

Obiect 03 - “Relaxare activă”

Structura metalică supraînalțată - 140..00 mp;

Masă de tenis - 1 buc;

Masă de șah - 3 buc;

Topogan - 1 buc;

Stâlpi iluminat arhitectural - 5 buc;

Balansoar cu arc - 2 buc;

Structură lemn de cățărat - 2 buc;

Obiect 04 - "Alei carosabile incintă, inclusiv rond auto”:

Zonă verde - 35.00 mp;

Coșuri metalice gunoi - 10 buc;

Stâlpi iluminat arhitectural - 5 buc;

Parcare biciclete - 14.00 mp;

Parcaje auto - 195.00 mp;

Parcaje ambulanțe - 90.00 mp;

Plante amenajări peisagere - 15 buc;

Obiect 05 - ”Parcai auto - acces secundar”:

Acoperiș înverzit - 100.00 mp;

Stâlpi iluminare arhitecturală - 4 buc;

Coș metalic - 2 buc;

Barieră automată acces auto - 1 buc;

Parcare auto - 90.00 mp;

Plante amenajare peisageră - 45 buc;

Obiect 06 - ”Alei supraînălțate promenadă”

Acoperiș înverzit - 130.00 mp;

Stâlpi iluminare arhitecturală - 15 buc;

Coș metalic - 6 buc;

Spații verzi - 1600.00 mp;

Alei supraînălțate promenadă - 340.00 mp;

Topogan - 1 buc;

Generator electric - 1 buc;

Bănci suspendate - 40 ml;

Obiect 07 - ”împrejmuire teren”:

împrejmuire tip A - 530 buc;

împrejmuire tip B - 147.00 ml;

împrejmuire tip C - 20.00 ml;

DIRECTOR EXECUTIV

D.D.J.S.P.

Mihai PascjU^^


întocmit, Consilier Constantin Vasile-Acrivopol