Hotărârea nr. 211/2020

Hotărârea nr.211 – acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil pentru aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a APĂ CANAL SIBIU S.A.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@juclbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 211 din data de 25.06.2020

- privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil pentru aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a APĂ CANAL SIBIU S.A.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25.06.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 8883 din data de 4.06.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 8883 din data de 4.06.2020 întocmit de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil pentru aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a APĂ CANAL SIBIU S.A.;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 23/13.02.2009 privind asocierea Județului Brașov în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară „Asociația de apă Sibiu” și Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 350/5.06.2020;

Ținând cont de solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu” înregistrată cu nr. 8235/22.05.2020 precum și de Avizul A.N.R.S.C. nr. 808194/21.05.2020;

Luând în considerare dispozițiile Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, dispozițiile O.G.R. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 9/15.05.2009, prevederile Contractului de credit nr. 41178/434/30.11.2011 încheiat între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și APĂ CANAL SIBIU S.A., precum și ale Contractului de finanțare nr. 68/29.05.2017 încheiat între APĂ CANAL SIBIU S.A. și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 12, art. 13 și art. 35 alin. (8) din Legea nr. 241/2006, republicată, privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, dispozițiile art. 16 alin. (3) lit. “d” și art. 21 alin. (1) din Statutul “Asociației de Apă Sibiu”, prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, a serviciilor comunitare de utilități publice, precum și dispozițiile art. 91 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă mandat special domnilor Petru Nechifor Moraru și Ștefaniuc loan, în calitate de reprezentant/înlocuitor al reprezentantului Județului Brașov în A.G.A. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu”, în vederea exercitării votului favorabil pentru aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a APĂ CANAL SIBIU S.A. Prețurile și tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare avizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare și de Utilități Publice pe întreaga arie de operare a APĂ CANAL SIBIU S.A., prin avizul nr. 808194/21.05.2020 începând cu data de 01.07.2020 au următoarele niveluri:

U.M.

Preț/tarif pentru populație inclusiv T.V.A.

Preț/tarif pentru rest utilizatori exclusiv T.V.A.

Apă potabilă produsă, transportată și distribuită, pe întreaga arie de operare a APĂ CANAL SIBIU S.A

lei/mc

3,70

3,39

Canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare a APĂ CANAL SIBIU S.A

lei/mc

2,55

2.34

Prețurile la apă potabilă și tarifele la canalizare-epurare pentru populație conțin T.V.A. în cota de 9%, iar pentru rest utilizatori nu conțin T.V.A.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și reprezentantul Județului Brașov în A.G.A. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu”.

PREȘEDINTE

Adrian- loan        _____—■—

Contrasemnează, Secretar general al județului Maria IJnjnbrăveanu