Hotărârea nr. 21/2020

Hotărârea nr. 21 - privind aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de şef de laborator – Laboratorul de Analize Medicale

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Bdul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@jud brasov. ro, www.judbrasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.21

din data de 23.01.2020

- privind aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef de laborator - Laboratorul de Analize Medicale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 23.01.2020

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.23391/07.01.2020 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 23391/07.01.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef de laborator - Laboratorul de Analize Medicale

Ținând cont de HCJ Brașov nr.311/29.08.2019, HCJ Brașov nr.442/31.10.2019 precum și Procesul Verbal al Comisiei de concurs înregistrat cu nr. 11155/13.12.2019 prin care a fost declarată „admis” doamna dr.Rasaliu Florina, medic primar, specialitatea medicină de laborator în funcția de Șef de laborator -Laboratorul de Analize Medicale;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In conformitate cu dispozițiile art. 185, alin. (5) din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 6, art. 7 și art. 9 din anexa la Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1406/2006 privind aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, precum și de cele ale art. 13 și art. 19 din același act normativ;

Având în vedere prevederile art. 136 alin.(8) lit.”a” , art. 173, alin.(l) lit.”a” și lit „d”, alin.(5), Iit.”c”din OUG nr.57/2019 - Codul administrativ;

în temeiul art.182 și art 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef de laborator -Laboratorul de Analize Medicale, conform Procesului Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.2.- Managerul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov va emite actul administrativ de numire în funcția de conducere de Șef de laborator - Laboratorul de Analize Medicale a doamnei dr.Rasaliu Florina, medic primar, specialitatea medicină de laborator, urmând a încheia cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov.


Contrasemenază,

Secretar General al Județului

Maria DKjmbrăveanu