Hotărârea nr. 209/2020

Hotărârea nr.209 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 25.06.2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 209 din data de 25.06.2020

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25.06.2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 25 iunie 2020;

Analizând Dispoziția nr. 369/18.06.2020, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 25 iunie 2020, ora 11,00;

Ținând cont de:

 • - măsurile dispuse prin H.G.R. nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • -Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 97/24.03.2020 privind aprobarea organizării ședințelor de plen ale Consiliului Județean Brașov în cazul situațiilor de urgență;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8), art.178 alin. (1), art.179 alin. (1) și (2) lit. „a” și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 17 puncte la punctul nr. 18 - „Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25.06.2020.

Art. 2. - Se aprobă propunerea domnului Alexandru-Adrian Gabor, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, de amânare a punctului nr. 13 al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25.06.2020.

Art. 3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data 25.06.2020, conform Dispoziției nr. 369/18.06.2020, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 25 iunie 2020, ora 11,00.


Contrasemnează,


* Secretar general Maria/f)um


al județului brăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


PREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR, 369

din data de 18.06.2020

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 25.06.2020 ora 1100

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.178 alin. (1), art.179 alin. (1) și (2) lit.a) și ale art.196 alin.(l) lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 25 iunie 2020, ora 1100, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.05.2020.

 • 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru Apă Canal Sibiu SA.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții Amenajare peisagistică a spațiilor libere aferente Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Dr.LA Sbârcea Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Dr.LA Sbârcea Brașov.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a Județului Brașov.

 • 7. Proiect de hotărâre privind împuternicirea managerului Muzeului de Artă Brașov în vederea negocierii și semnării unui nou contract de locațiune cu proprietarul Biserica Evanghelică C.A. din România -Parohia Brașov pentru sediul muzeului.

 • 8. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al UAT Dumbrăvița a unor imobile -terenuri ce fac parte din traseul de drum județean DJ 112C, în domeniul public al Județului Brașov.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui cabinet de 14,08 mp, din cadrul Ambulatorului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui cabinet de 21,22 mp, din cadrul Ambulatorului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentele nr.4, nr.7, nr.8, nr.9 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr.22.

 • 12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentele nr.3, nr.5, nr.6 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr.22.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 266/2019 modificată prin HCJ 500/2019 privind actualizarea /prelungirea valabilității programului de transport județean de persoane prin curse regulate.

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere în vederea cumpărării imobilului înscris în CF 138303-C1 -U1 Brașov, nr. cadastral 138303-C1 -U1 (CF vechi nr. 55349, nr. top. 5243/1), situat în Piața Sfatului, nr.15.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019 și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2019.

 • 17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților subordonate, pe anul 2020.

 • 18. Diverse.Contrasemnează, Secretar General/al Județului Maria Duraoraveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Puncte propuse suplimentar pe ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 25.06.2020

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.208/2020 a Consiliului Județean Brașov pentru aprobarea desființării Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene George Baritiu Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind încadrarea unui drum județean DJ 730: lim. jud. Argeș -Șimea - DN73, km 9+550 - 14+950 din categoria funcțională de drum județean în categoria funcțională de drum de interes local - drum comunal.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2019, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 la S.C. Carfil Industrial Parc S.A.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiuni culturale al Muzeului de Artă Brașov, modificat pe anul 2020.

 • 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 1.600 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată către unități administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări de întreținere și reparații pe drumuri comunale.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Consilprest S.R.L. pe anul 2020.

Vicepreședinte Alexandru‘ Adrian Gabor