Hotărârea nr. 208/2020

Hotărârea nr.208 – aprobarea desființării Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 208

din data de 28.05.2020

- privind aprobarea desființării Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 7737 din data de 19.05.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, nota de precizare nr. ad. 7737/25.05.2020, Raportul de specialitate nr. ad. 7737 din data de 20.05.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență dedicală prin care se propune aprobarea desființării Unității de Asistență Medico-Socială de ’neumoftiziologie Sânpetru, precum și nota de precizare cu nr. ad. 7737/26.05.2020;

Ținând cont de prevederile H.G.R. nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea si finanțarea unităților de asistenta medico-social;

Luând în considerare dispozițiile art. 5 din H.G.R. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile de asistență medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, precum și prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. „a” și lit. „d”, alin. (2) lit. „b” și alin. (5) lit. „b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, dispozițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și ale art.2 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

în temeiul art.182 și art.196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă desființarea Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, structură cu personalitate juridică organizată în Subordinea Consiliului Județean Brașov.

Art.2, - Beneficiarilor instituționalizați în cadrul Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru li se vor asigura servicii sociale, medico-sociale, în funcție de particularitățile fiecăruia, de către furnizorul public de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, respectiv de Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

Art.3.- Personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru se preia prin transfer în funcție de domeniul profesional în care activează, pe locurile vacante din cadrul sistemului sanitar Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și/sau din cadrul sistemului de asistență socială Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu respectarea prevederilor Codului muncii și a Legii nr. 153/2017.

Art.4. - Patrimoniul deținut de Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru va fi preluat, în baza unui proces-verbal de predare-preluare, de către Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, urmare a inventarierii acestuia de către o echipă mixtă numită de președintele Consiliului Județean Brașov, formată din angajați ai Consiliului Județean Brașov, ai Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru și ai Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

Art.5. - Referitor la bugetul Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, unitatea va preda contul de execuție bugetară la data de 31.07.2020, iar creditele alocate și neutilizate până la acea dată vor fi aprobate în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.6, - Arhiva Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru va fi predată pe bază de protocol de predare-primire către U.A.T. Județul Brașov cu respectarea prevederilor în vigoare.

Art.7. - Referitor la contractul de finanțare nr. 1571/20.03.2018 pentru proiectul cu titlul “Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, se vor efectua demersuri pentru înlocuirea partenerului din contract U.A.M.S.P. Sânpetru cu Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

Art.8. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01.08.2020, sub rezerva adoptării unor măsuri legislative și/sau administrative ale ministerelor de resort, care ar putea determina decalarea acestui termen.

Art.9. - începând cu data la care prezenta hotărâre va produce efecte, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 268/03.07.2003, precum și orice prevederi din hotărârile Consiliului Județean Brașov referitoare la Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru își încetează aplicabilitatea.

Art.lO. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDINTE Adrian- loan Veștea


Contrasemnează, Secretar geiwfral al județului Maria Dunibrăveanu

Red. BO/BO

Se difuzează:

1 ex - Instituția Prefectului Județul Brașov

1 ex - Direcția de Sănătate și Asistență Medicală 0^ C C

1 ex - Colecție

I -px.                                                                i

1. -fx (A'a ^VoIacaL

I. -CX •

h -Cx,