Hotărârea nr. 207/2020

Hotărârea nr.207 – aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.207 din data de 28.05.2020

- privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020;

Analizând Raportul de specialitate nr. ad.8493/27.05.2020, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală precum și Referatul de aprobare nr. ad.8493/27.05.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Față de statul de funcții și organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 143/08.04.2020, unitatea sanitară solicită modificări ale statului de funcții și organigramei ca urmare a suplimentării/diminuării unor posturi precum și a promovării unor angajați.

Ținând cont de dispozițiile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Anexa la H.G.R. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, art.l, pct.2 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1374/2016, precum și Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1), lit. „a”și lit. „d”, alin. (2), lit. „c” și alin. (5), lit. „c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.180 alin.(l) lit. “a” din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și art.5, alin. (1) din Anexa la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public;

în temeiul art.182 și art.196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Răspunderea pentru stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor pentru condiții de muncă și a celorlalte sporuri revine conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Art.4. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 143/08.04.2020 își încetează aplicabilitatea.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.


Contrasemnează,


Secretar generăfjil județului Mlaria Dwrfbrăveanu

UKGAN1GKAMA - SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV ZUZU MANAGER

Dr.COBELSCHI CĂLIN-PAVELCOMPARTIMENT JURIDIC.......din data de..........

Secretar general al județului, Maria Dumbrăveanu


Fc=l Fe=28


SERVICIUL DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE SI EXTERNARE A BOLNAVILORMANAGER


Fc=l

Fe=3


BIROUL DE INFORMATICA


Fe=l


SECRETARIAT RELAȚII CU PUBLICULFe=2


COMPARTIMENT CULTEFe=1


COMPARTIMENT DOCUMENTE CLASIFICATE


_________________________________________________________I

DIRECTOR MEDICAL Fc=l


I

Fc=l Fe=209

UPU-SMURD CU PUNCT DE LUCRU LA VICTORIA -CABINET MEDICINĂ DENTARĂ DE URGENȚĂ

Fc=23 Fe=1034,5

SECȚil/COMPARTIMENTECU PATURI (VEZI ANEXA LA ORGANIGRAMA)

Fc=4 Fe=27

Farmacii cu punct de lucru:central, Mârzescu, Tractorul.Astra

Fe=5

Explorări funcționale

Fe=74

Bloc Operator H-pavilion Tractorul Rloc Oneratnr I-central

Fe=6

Săli de operații - Oftalmologie, ORL

Fc=l

Fe=45

Laborator clinic de Analize Medicale

Fc=l Fe=50

Laborator Radiologie și Imagistică Medicală

Fc=l Fe=22

Serviciu de Anatomie Patologică -Compartiment Citologie -Compartiment Histopatologie -Compartiment Prosectură

Fe=27

Baze de tratament

Fe=ll

Compartiment endoscopie

Fc=l Fe=26

Serviciul Județean de Medicină Legală

Fe=l

Cabinet Psihologic

| Fe=3

Laborator Radioterapie


COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECȚIE CIVILĂ SI SITUAȚII DE URGENȚĂ

Fe=2

UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINA CU PUNCTE DE LUCRU

Fe=14

SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Fc=l Fe=ll

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Fe=2

SERVICIU R.U.N.O.S

Fc=l

Fe=8

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE

Fc=l

Fe=5Pavilion Central


Compartiment Terapie Intensivă Coronarieni Fe=37


Laborator angiografie si cardiologie interventionala Fe=17


Comp. Cardiologie Intervențională Fe=30


Secția Chirurgie generală I, Fc=l, Fe=30,5


Secția Chirurgie generală II Fc=l, Fe=31.5 -Compartiment Chirurgie vasculară Fe=19 -Compartiment Chirurgie maxilo-facială Fe=7 Compartiment Chirurgie toracică Fe=14


Secția clinică Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă Fc=l Fe=43 Comp, arși Fe=4


Secția Neurochirurgie Fc=l, Fe=44


Secția clinică Ortopedie și Traumatologie Fc=l, Fe=49.5


Secția Clinică ATI Fc=l, Fe=98


Secția Gastroenterologie Fc=l, Fe=27.5


ANEXA LA ORGANIGRAMA

SECȚII/COMPARTIMENTE CU PATURI


Pavilion Marzescu


Secția Medicină Internă II Fc=l, Fe=27, -Compartiment geriatrie și gerontologie Fe=6


Secția clinică ORL Fc=l Fe=29

ATI oftalmologie ORL Fe=4


Compartiment clinic Oftalmologie Fe=15.5


Compartiment Nefrologie Fe=14

Secția clinică Oncologie Medicală

Fc=l, Fe=37

Centrul de Hemodializă Fc=l Fe=16

Secția clinică Medicină internă I Fc=l, Fe=50.5

Secția Hematologie Fc=l, Fe=23

Compartiment Dializa Peritoneala Fe=4


APROBAT,
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

Anexă la HCJBV nr


din data de..............


Str. Calea București Nr. 25 - 27

NR paturi 883

Nivel de competenta: II

Categoria uni tatii: II


Director Executiv,


Adelina \asioiuSecretar general al județului, Mana JPxmbrăveanu


STAT DE FUNCȚII


Nr.

Crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuant um post

A. FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

MANAGER

îi

s

1.0

2

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

n

s

1.0

3

DIRECTOR MEDICAL

ii

s

1.0

4

DIRECTOR ÎNGRIJIRI

ii

s

1.0

5

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

ANESTEZIE,TERAP.INTENSIVA

s

1.0

6

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC SPECIALIST

i

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

1.0

7

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

1.0

8

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

CARDIOLOGIE

s

2.0

9

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

CHIRURGIE GENERALA

s

2.0

10

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

s

1.0

11

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

s

1.0

12

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

GASTROENTEROLOGIE

s

1.0

13

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

HEMATOLOGIE

s

1.0

14

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

MEDICINA INTERNA

s

1.0

15

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

NEUROCHIRURGIE

s

1.0

16

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

NEUROLOGIE

s

1.0

17

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

O.R.L.

s

1.0

18

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

i

REUMATOLOGIE

s

1.0

19

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

11

UROLOGIE

S

1.0

20

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

11

CHIRURGIE GENERALA

S

1.0

21

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

II

MEDICINA INTERNA

S

2.0

22

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

11

ONCOLOGIE MEDICALA

S

1.0

23

MEDIC SEF SECȚIE

MEDIC PRIMAR

II

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

1.0

24

MEDIC SEF CENTRU

MEDIC PRIMAR

I

NEFROLOGIE

S

1.0

25

MEDIC SEF LABORATOR

MEDIC PRIMAR

II

MEDICINA DE LABORATOR

s

1.0

26

MEDIC SEF LABORATOR

MEDIC PRIMAR

11

RAD. SI IMAG. MEDICALA

s

1.0

27

SEF SERVICIU

MEDIC PRIMAR

II

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1.0

28

SEF SERVICIU

MEDIC PRIMAR

I

EPIDEMIOLOGIE

s

1.0

29

MEDIC

PRIMAR

ALERGOLOGIE, IMUNOLOGIE

s

1.0

30

MEDIC

PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

s

4.0

31

MEDIC

PRIMAR

ANESTEZIE,TERAP.INTENSIVA

s

9.0

32

MEDIC

PRIMAR

CARDIOLOGIE

s

10.5

33

MEDIC

PRIMAR

CHIRURGIE GENERALA

s

14.5

34

MEDIC

PRIMAR

CHIRURGIE TORACICA

s

2.0

35

MEDIC

PRIMAR

CHIRURGIE VASCULARA

s

3.0

36

MEDIC

PRIMAR

CHR.BUCO-MAXILO-FACIALA

s

1.0

37

MEDIC

PRIMAR

CHR.PLASTICA, REPARATORIE

s

2.0

38

MEDIC

PRIMAR

DERMATO-VENEROLOGIE

s

4.5

39

MEDIC

PRIMAR

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

s

4.0

40

MEDIC

PRIMAR

ENDOCRINOLOGIE

s

2.0

41

MEDIC

PRIMAR

GASTROENTEROLOGIE

s

4.5

42

MEDIC

PRIMAR

GERIATRIE, GERONTOLOGIE

s

1.0

43

MEDIC

PRIMAR

HEMATOLOGIE

s

1.0

44

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA DE LABORATOR

s

7.5

45

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA INTERNA

s

10.0

46

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA MUNCII

s

1.0

47

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA NUCLEARA

s

1.0

48

MEDIC

PRIMAR

NEFROLOGIE

s

3.0

49

MEDIC

PRIMAR

NEUROLOGIE

s

1.5

50

MEDIC

PRIMAR

NEUROCHIRURGIE

s

2.0

51

MEDIC

PRIMAR

O.R.L.

s

7.0

52

MEDIC

PRIMAR

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

s

2.Q

53

MEDIC

PRIMAR

OFTALMOLOGIE

s

2.5

54

MEDIC

PRIMAR

ONCOLOGIE MEDICALA

s

4.0

55

MEDIC

PRIMAR

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

5.5

56

MEDIC

PRIMAR

RAD. SI IMAG. MEDICALA

s

8.0

57

MEDIC

PRIMAR

UROLOGIE

s

4.0

58

MEDIC

PRIMAR

REUMATOLOGIE

S

1.0

59

MEDIC

PRIMAR

PNEUMOLOGIE

S

1.0

60

MEDIC

PRIMAR

EPIDEMIOLOGIE

s

1.0

61

MEDIC

PRIMAR

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

1.0

62

MEDIC

PRIMAR                    CW(|2.

CARDIOVASCULARA

s

1.0

63

MEDIC

SPECIALIST

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1.0

64

MEDIC

SPECIALIST

ANESTEZIE,TERAP.INTENSIVA

s

9.0

65

MEDIC

SPECIALIST

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

s

1.0

66

MEDIC

SPECIALIST

BOLI INFECTIOASE

s

3.0

67

MEDIC

SPECIALIST

CARDIOLOGIE

s

9.5

68

MEDIC

SPECIALIST

CHIRURGIE GENERALA

s

3.0

69

MEDIC

SPECIALIST

CHIRURGIE TORACICA

s

1.0

70

MEDIC

SPECIALIST

CHIR.PLASTICA, REPARATORIE

s

2.0

71

MEDIC

SPECIALIST

CHR.BUCO-MAXILO-FACIALA

s

2.0

72

MEDIC

SPECIALIST

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

s

1.0

73

MEDIC

SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

s

1.0

74

MEDIC

SPECIALIST

ENDOCRINOLOGIE

s

1.5

75

MEDIC

SPECIALIST

HEMATOLOGIE

s

2.0

76

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA INTERNA

s

9.0

77

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA MUNCII

s

1.0

78

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DE LABORATOR

s

2.0

79

MEDIC

SPECIALIST

NEUROCHIRURGIE

s

2.0

80

MEDIC

SPECIALIST

NEUROLOGIE

s

5.0

81

MEDIC

SPECIALIST

OFTALMOLOGIE

s

1.0

82

MEDIC

SPECIALIST

ONCOLOGIE MEDICALA

s

4.0

83

MEDIC

SPECIALIST

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

4.0

84

MEDIC

SPECIALIST

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

s

1.0

85

MEDIC

SPECIALIST

RADIOTERAPIE

s

1.0

86

MEDIC

SPECIALIST

UROLOGIE

s

1.5

87

MEDIC

SPECIALIST

RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

s

8.0

88

MEDIC

SPECIALIST

REUMATOLOGIE

s

1.0

89

FARMACIST SEF

FARMACIST PRIMAR

FARMACIE GENERALA

s

2.0

90

FARMACIST SEF

FARMACIST

FARMACIE GENERALA

s

1.0

91

B1OCHIMIST

PRINCIPAL

s

1.0

92

BIOLOG

PRINCIPAL

CITOLOG1E

s

1.0

93

BIOLOG

PRINCIPAL

s

2.5

94

CHIMIST

PRINCIPAL

s

2.0

95

FARMACIST

PRIMAR

FARMACIE GENERALA

s

1.0

96

FARMACIST

SPECIALIST

FARMACIE CLINICA

s

2.0

97

FARMACIST

SPECIALIST

FARMACIE GENERALA

D

1.0

98

FARMACIST SEF SECȚIE

FARMACIST

SPECIALIST

FARMACIE CLINICA/GENERALA

S

1.0

99

FIZICIAN

SPECIALIST

S

1.0

100

FIZICIAN

PRINCIPAL

FIZICA

S

1.0

101

FIZ1OKINETOTERAPEUT

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

5.0

102

F1Z1OKINETOTERAPEUT

S

2.0

103

PSIHOLOG

SPECIALIST

S

1.0

104

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

3.0

105

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

3.0

106

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

S

9.0

107

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

1.0

108

ASISTENT MEDICAL SEF

LABORATOR

PL

1.0

109

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

9.0

110

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

BALNEOFIZIOTERAPIE MASAJ

PL

1.0

111

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

12.0

112

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

NUTRIȚIE SI DIETETICA

PL

1.0

113

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

FARMACIE

PL

16.0

114

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

IGIENA

PL

3.0

115

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

PL

18.0

116

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

S

7.0

117

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

142.0

118

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

SSD

10.0

119

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

245.0

120

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

M

2.0

121

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

OBSTETRICA-GINECOLOGIE

PL

2.0

122

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

SSD

1.0

123

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

16.0

124

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICO-SOCIAL

PL

1.0

125

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

S

1.0

126

ASISTENT MEDICAL

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

PL

1.0

127

ASISTENT MEDICAL

FARMACIE

PL

3.0

128

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

S

74.0

129

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

SSD

2.0

130

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

96.Q

131

ASISTENT MEDICAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

8,0

132

ASISTENT MEDICAL

PNEUMOLOGIE

PL

1.0

133

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

S

9.0

134

ASISTENT MEDICAL

NUTRIȚIE SI DIETETICA

PL

1.0

135

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

LABORATOR

PL

1.0

136

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

S

19.0

137

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

PL

17.0

138

ASISTENT MEDICAL

NUTRIȚIE SI DIETETICA

S

1.0

139

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

BALNEOFIZIOTERAPIE

S

3.0

140

ASISTENT MEDICAL

BALNEOFIZIOTERAPIE

S

1.0

141

AUTOPSIER

M

3.0

142

AGENT DDD

M

2.0

143

BRANCARDIER

G

37.0

144

INFIRMIERA

G

263.0

145

INFIRMIERA

DEBUTANTA

G

50.0

146

ÎNGRIJITOARE

G

104.0

147

OFICIANT MED1CAL-MASAJ

BALNEOLOGIE, RECUPERARE

M

1.0

148

REGISTRATOR MEDICAL

M

6.0

149

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

10.0

150

REGISTRATOR MEDICAL

DEBUTANT

M

8.0

151

STAT1ST1C1AN MEDICAL

PRINCIPAL

M

3.0

152

SORA MEDICALA

PRINCIPALA

MEDICINA GENERALA

M

3.0

153

MANIPULANT BUNURI

G

11.0

154

GARDEROBIER

G

9.0

155

SEF SERVICIU

CONSILIER I

S

1.0

156

SEF SERVICIU

ECONOMIST IA

S

1.0

157

SEF SERVICIU

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

158

SEF SERVICIU

ECONOMIST IA

S

1.0

159

SEF SERVICIU

ANALIST IA

S

1.0

160

SEF SERVICIU

CONSILIER JURIDIC IA

S

1.0

161

SEF SERVICIU ACHIZIȚII

ECONOMIST SPEC. IA

S

1.0

162

SEF BIROU ADMINISTRATIV, TRANSPORTURI

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

163

SEF BIROU APARATURA MEDICALA

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

164

SEF BIROU INFORMATICA

INGINER DE SISTEM I

S

1.0

165

SEF ATELIER NR. 1

SUB1NG1NER 1

IS3

1.0

166

SEF ATELIER NR.2

INGINER SPECIALIST IA

S

1.0

167

ANALIST IA

s

5.0

168

ANALIST PROGRAMATOR AJUTOR IA

M

1.0

169

ANALIST PROGRAMATOR AJUTOR DEBUTANT

M

l.Q

170

ANALIST PROGRAMATOR AJUTOR I

M

i.‘b.

171

CONSILIER JURIDIC IA

S

3.0

172

CONTABIL IA

M

1,0

173

ECONOMIST 1

S

5.0.

174

ECONOMIST II

S

3.0

175

ECONOMIST SPECIALIST IA

S

7.0

176

AUDITOR 11

S

2.0

177

INGINER DE SISTEM IA

s

1.0

178

INGINER SPECIALIST IA

s

1.0

179

INGINER II

s

2.0

180

CASIER

M

1.0

181

FUNCȚIONAR

M

5.0

182

FUNCȚIONAR DE SECURITATE

S

1.0

183

MAGAZINER

M

3.0

184

OPERATOR I

M

5.0

185

OPERATOR II

M

2.0

186

PREOT GRAD II

S

2.0

187

REFERENT DE SPECIALITATE I

S

4.0

188

REFERENT DE SPECIALITATE III

S

3.0

189

REFERENT DE SPECIALITATE II

S

2.0

190

REFERENT I

M

1.0

191

REFERENT IA

M

2.0

192

ȘOFER AUTOSANITARA II

ȘOFER

2.0

193

ȘOFER AUTOSANITARA III

ȘOFER

6.0

194

ȘOFER II

ȘOFER

2.0

195

SUBINGINER I

IS3

1.0

196

TEHNICIAN IA

M

1.0

197

TEHNICIAN IA

INFORMATICA

M

1.0

198

ARHIVAR

M

1.0

199

MUNCITOR CALIFICAT I

ELECTRICIAN

8.0

200

MUNCITOR CALIFICAT I

FOCHIST

9.0

201

MUNCITOR CALIFICAT I

INSTALATOR

3.0

202

MUNCITOR CALIFICAT I

LACATUS

3.0

203

MUNCITOR CALIFICAT I

OPERATOR OXIGEN

2.0

204

MUNCITOR CALIFICAT I

OPERATOR APA DISTILATA

1.0

205

MUNCITOR CALIFICAT IV

SUDOR

1.0

206

MUNCITOR CALIFICAT I

TAMPLAR

1.0

207

MUNCITOR CALIFICAT I

ZUGRAV-VOPSITOR

2.0

208

MUNCITOR CALIFICAT II

CROITOREASA

2.0

209

MUNCITOR CALIFICAT 11

FOCHIST

9.0;

210

MUNCITOR CALIFICAT II

INSTALATOR

1.0

211

MUNCITOR CALIFICAT II

ELECTRICIAN

1.0

212

MUNCITOR CALIFICAT II

LIFTIERA

7.0

213

MUNCITOR CALIFICAT III

ELECTRICIAN

1.0

214

MUNCITOR CALIFICAT III

FOCHIST

4.0

215

MUNCITOR CALIFICAT III

LIFTIERA

7.0

216

MUNCITOR CALIFICAT III

TELEFONIST

4.0

217

MUNCITOR CALIFICAT III

INSTALATOR

1.0

218

MUNCITOR CALIFICAT 111

TAMPLAR

2.0

219

MUNCITOR CALIFICAT III

ZUGRAV-VOPSITOR

1.0

220

MUNCITOR CALIFICAT III

FRIZER

1.0

221

MUNCITOR CALIFICAT IV

ZIDAR

1.0

222

MUNCITOR CALIFICAT IV

FOCHIST

3.0

223

MUNCITOR CALIFICAT IV

LIFTIERA

5.0

224

MUNCITOR CALIFICAT IV

TELEFONIST

1.0

225

MUNCITOR CALIFICAT IV

ZUGRAV-VOPSITOR

2.0

226

MUNCITOR CALIFICAT IV

ELECTRICIAN

2.0

227

MUNCITOR CALIFICAT IV

INSTALATOR

3.0

228

MUNCITOR CALIFICAT IV

LACATUS

1.0

229

MUNCITOR NECALIFICAT I

OPERATOR OXIGEN

2.0

230

MUNCITOR NECALIFICAT I

11.0

FINAN'

FARE DIN VENITURI PROPRII .NTARE DE LA BUGETUL DE STAT

1704.0

B. FIN4

1

MEDIC SEF UPU-SMURD

MEDIC PRIMAR

II

MEDICINA DE URGENTA

S

1.0

2

SEF SERVICIU

MEDIC PRIMAR

II

MEDICINA LEGALA

S

1.0

3

MEDIC

PRIMAR

ANATOMIE PATOLOGICA

s

1.0

4

MEDIC

PRIMAR

ATI

s

1.0

5

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA DE FAMILIE

s

2.0

6

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA DE URGENTA

s

6.0

7

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA GENERALA

s

1.0

8

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA LEGALA

s

4.0

9

MEDIC

PRIMAR

MEDICINA SPORTIVA

S

2.5

10

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DE FAMILIE

s

2.0

11

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DE URGENTA

s

20.0

12

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA DENTARA

S

3.0

13

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA GENERALA

s

1.0

14

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA LEGALA

s

3.0

15

MEDIC

SPECIALIST

MEDICINA SPORTIVA

s

0.5

16

MEDIC

MEDICINA GENERALA

S

■2.0

17

B1OCH1M1ST

PRINCIPAL

S

; l'J

18

ASISTENT MEDICAL SEF

MEDICINA GENERALA

PL

10

19

ASISTENT SOCIAL

ASISTENTA SOCIALA

s

2.0

20

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

s

12.0

21

ASISTENT MEDICAL

MEDICINA GENERALA

PL

8.0

22

ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL

ASISTENTA SOCIALA

PL

1.0

23

ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL

ASISTENTA SOCIALA

S

2.0

24

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

BALNEOFIZIOTERAP1E MASAJ

PL

2.0

25

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

LABORATOR

PL

1.0

26

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

S

17.0

27

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MEDICINA GENERALA

PL

43.0

28

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

RAD. SI IMAG. MEDICALA

PL

11.0

29

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

S

7.0

30

ASISTENT MEDICAL

DEBUTANT

MEDICINA GENERALA

PL

3.0

31

AUTOPSIER

M

1.0

32

AUTOPSIER

G

1.0

33

AUTOPSIER

DEBUTANT

G

2.0

34

BRANCARDIER

PL

1.0

35

BRANCARDIER

G

28.0

36

INFIRMIERA

G

31.0

37

INFIRMIERA

DEBUTANTA

G

12.0

38

ÎNGRIJITOARE

G

5.0

39

OPERATOR I

M

1.0

40

REGISTRATOR MEDICAL

M

4.0

41

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

3.0

42

ȘOFER AUTOSANITARA 11

G

4.0

43

STATISTICIAN MEDICAL

M

1.0

44

MEDIC REZIDENT ANUL 1

UROLOGIE

S

6.0

45

MEDIC REZIDENT ANUL 1

CARDIOLOGIE

S

8.0

46

MEDIC REZIDENT ANUL I

CHIRURGIE GENERALA

s

4.0

47

MEDIC REZIDENT ANUL I

DERMATO-VENEROLOGIE

s

2.0

48

MEDIC REZIDENT ANUL I

EPIDEMIOLOGIE

s

7.0

49

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE FAMILIE

s

32.0

50

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA DE LABORATOR

s

4.0

51

MEDIC REZIDENT ANUL 1

MEDICINA DE URGENTA

s

5.0

52

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA INTERNA

s

8.0

53

MEDIC REZIDENT ANUL I

NEUROLOGIE

s

6.0

54

MEDIC REZIDENT ANUL I

OFTALMOLOGIE

s

3X5

55

MEDIC REZIDENT ANUL 1

O.R.L.

s

4.0

56

MEDIC REZIDENT ANUL 1

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

TO

57

MEDIC REZIDENT ANUL I

ATI

s

1’1.0

58

MEDIC REZIDENT ANUL I

BOLI INFECT1OASE

s

20

59

MEDIC REZIDENT ANUL I

PSIHIATRIE

s

3.0

60

MEDIC REZIDENT ANUL I

CHIRURGIE TORACICA

S

2.0

61

MEDIC REZIDENT ANUL I

DIABET ZAHARAT,NUTRIȚIE

S

2.0

62

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA LEGALA

s

2.0

63

MEDIC REZIDENT ANUL I

MEDICINA MUNCII

s

2.0

64

MEDIC REZIDENT ANUL I

MICROBIOLOGIE MEDICALA

s

2.0

65

MEDIC REZIDENT ANUL I

NEFROLOGIE

s

2.0

66

MEDIC REZIDENT ANUL I

NEUCHIRURGIE

s

2.0

67

MEDIC REZIDENT ANUL I

RAD. SI IMAG. MEDICALA

s

4.0

68

MEDIC REZIDENT ANUL II

PSIHIATRIE

s

1.0

69

MEDIC REZIDENT ANUL II

BOLI INFECTIOASE

s

1.0

70

MEDIC REZIDENT ANUL 11

ATI

s

4.0

71

MEDIC REZIDENT ANUL II

CARDIOLOGIE

s

8.0

72

MEDIC REZIDENT ANUL II

CHIRURGIE GENERALA

s

6.0

73

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE FAMILIE

s

27.0

74

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA DE LABORATOR

s

5.0

75

MEDIC REZIDENT ANUL 11

MEDICINA DE URGENTA

s

7.0

76

MEDIC REZIDENT ANUL II

MEDICINA INTERNA

s

5.0

77

MEDIC REZIDENT ANUL II

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

5.0

78

MEDIC REZIDENT ANUL II

O.R.L.

s

3.0

79

MEDIC REZIDENT ANUL II

UROLOGIE

s

5.0

80

MEDIC REZIDENT ANUL II

OFTALMOLOGIE

s

2.0

81

MEDIC REZIDENT ANUL 11

EPIDEMIOLOGIE

s

1.0

82

MEDIC REZIDENT ANUL 11

NEUROLOGIE

s

4.0

83

MEDIC REZIDENT ANUL 11

SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT

s

2.0

84

MEDIC REZIDENT ANUL 11

CHIRURGIE PLASTICA

s

2.0

85

MEDIC REZIDENT ANUL 11

DERMATO-VENEROLOGIE

s

2.0

86

MEDIC REZIDENT ANUL 111

ATI

s

3.0

87

MEDIC REZIDENT ANUL III

CARDIOLOGIE

s

3.0

88

MEDIC REZIDENT ANUL III

CHIRURGIE GENERALA

s

1.0

89

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE FAMILIE

s

10.0

90

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE LABORATOR

s

4.0

91

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA INTERNA

s

4.0

92

MEDIC REZIDENT ANUL III

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

s

3.0

93

MEDIC REZIDENT ANUL III

MEDICINA DE URGENTA

s

5.0

94

MEDIC REZIDENT ANUL III

O.R.L.

s

30

95

MEDIC REZIDENT ANUL III

OFTALMOLOGIE

s

3.0

96

MEDIC REZIDENT ANUL III

UROLOGIE

s

J.O

97

MEDIC REZIDENT ANUL III

EPIDEMIOLOGIE

s

,4.0

98

MEDIC REZIDENT ANUL 11!

NEUROLOGIE

s

3.0

99

MEDIC REZIDENT ANUL III

RAD. SI IMAG. MEDICALA

S

1.0

100

MEDIC REZIDENT ANUL 111

MEDICINA SPORTIVA

S

1.0

101

MEDIC REZIDENT ANUL IV

PSIHIATRIE

S

1.0

102

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ATI

S

1.0

103

MEDIC REZIDENT ANUL IV

BOLI INFECTIOASE

S

1.0

104

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CARDIOLOGIE

s

6.0

105

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CHIRURGIE GENERALA

S

3.0

106

MEDIC REZIDENT ANUL IV

CHIRURGIE PLASTICA

s

4.0

107

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA DE LABORATOR

S

1.0

108

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA INTERNA

S

6.0

109

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

3.0

110

MEDIC REZIDENT ANUL IV

OFTALMOLOGIE

S

2.0

111

MEDIC REZIDENT ANUL IV

UROLOGIE

S

2.0

112

MEDIC REZIDENT ANUL IV

ORL

S

2.0

113

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA DE URGENTA

S

6.0

114

MEDIC REZIDENT ANUL IV

MEDICINA DE FAMILIE

S

5.0

115

MEDIC REZIDENT ANUL IV

RAD. SI IMAG. MEDICALA

S

2.0

116

MEDIC REZIDENT ANUL IV

NEUROLOGIE

S

1.0

117

MEDIC REZIDENT ANUL V

CHIRURGIE GENERALA

S

3.0

118

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA DE URGENTA

S

3.0

119

MEDIC REZIDENT ANUL V

MEDICINA INTERNA

S

4.0

120

MEDIC REZIDENT ANUL V

ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE

S

1.0

121

MEDIC REZIDENT ANUL V

CARDIOLOGIE

S

2.0

122

MEDIC REZIDENT ANUL V

CHIRURGIE PLASTICA

S

1.0

123

MEDIC REZIDENT ANUL V

UROLOGIE

s

2.0

124

MEDIC REZIDENT ANUL V

ATI

s

3.0

125

MEDIC REZIDENT ANUL VI

CHIRURGIE GENERALA

s

2.0

FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

588.0

Total unitate sanitara (A+B)

2292.0

Total posturi aprobate :

2292.0

din care

din care

  • - conducere

  • - execuție

49.0 2,243.0

Total posturi aprobate :

2292.0

din care

din care

  • - venituri proprii

  • - buget de stat

1,704.0 588.0

Răspundem pentru legalite MANAGER,         C !

Dr. COBELSCHI CĂLIN-M^Ek/X


ctitudinea datelor transmise

: DIRECTOR F1NANCIAR-CONTABIL,


Șef Serv.
Consilier 1


întocmit
Manea Canalia