Hotărârea nr. 206/2020

Hotărârea nr.206– modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 167/23.04.2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Spital modular – secție exterioară ATI”

Cod F-16HOTĂRÂREA NR. 206

din data de 28.05.2020

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 167/23.04.2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Spital modular - secție exterioară ATI”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.05.2020;

Analizând Referatul de aprobare nr. 8473 din data de 27.05.2020 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. ad. 8473 din data de 27.05.2020 întocmit de către Direcția Achiziții și Contractare, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 167/23.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Spital modular - secție exterioară ATI”, pentru pandemia Covid-19 amplasat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov din municipiul Brașov, str. Calea București nr. 25-27 (curtea spitalului), în sensul înlocuirii anexei nr. 1 cu o nouă anexă rezultată din actualizarea devizului general al obiectivului de investiții;

Văzând planul de dezvoltare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru anii 2019-2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 474/28.11.2019, prin care se propune un număr de 60 paturi ATI;

Luând în considerare procesul-verbal nr. 5045/23.03.2020, prin care s-a consemnat necesitatea în contextul pandemiei Covid 19 a unui număr de 100 de paturi de terapie intensivă pentru tratarea pacienților infectați cu coronavirusul SARS-COV2;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136 alin. (8) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 167/23.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Spital modular - secție exterioară ATI”, prin înlocuirea Anexei nr. 1 cu o nouă Anexă nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Achiziții și Contractare și Direcția Economică.

PREȘEDD£TE=.

Adriaw^Toap Vește:


Contrasemnează,

Secretar generât al județului Maria Dmjrnrăveanu

Anexa nr. 1

PREȘEDINTE      x—~----- SECRETARXJENERAL

Adrian-Ioan Vestea--/                      Maria DumKrăveanu

Țy/

z Indicatori tehnico-economici pentru

“Spital modular - secție exterioară ATI”

Amplasament:

Incinta Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Str. Calea

București, Nr. 25-27, Mun. Brașov, Jud. Brașov

Titularul investiției:

Consiliul Județean Brașov prin Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Beneficiarul investiției:

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Elaboratorul investiției:

Fundația HERA împreună cu Asociația Dăruiește Viață - cu titlu gratuit

Surse de finanțare:

Finanțarea este din Bugetul local al județului Brașov.

Tipul clădirii: de sănătate (publică)

Funcțiunea clădirii: spital

Hmax: 3.17 m

Construcția se încadrează în categoria de importanță Normală - C, clasa I.

Gradul de rezistentă la foc este II. Risc mic de incendiu.

Zonă seismică: ag=0.2/Tc=0.7s.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Se propune realizarea unui corp de clădire temporar ce va avea funcțiune medicală. Se propune realizarea unei clădiri cu formă neregulată ce va adăposti o secție de ATI folosită pentru perioada de pandemie de Covid-19. Secția va fi dotată cu 27 paturi dispuse în 4 saloane și 3 rezerve de tip izolator.

Clădirea are următoarele accese:

  • - 1 acces pentru personalul medical;

  • - 1 acces pentru pacienți;

  • - 1 acces pentru evacuarea decedaților;

  • - 1 acces pentru evacuarea materialului de protecție infectat;

  • - 3 accese pentru evacuarea materialelor murdare;

  • - 1 acces direct din exterior la containerul de neutralizare deșeuri;

  • - 1 acces din exterior la containerul morgă.

Pe lângă spațiul medical, se va realiza și o platformă tehnică pe care se vor amplasa CTAurile și chillerele. De asemena se va amenaja și un spațiu tehnic pentru rețelele de fluide medicale.

Ca și funcțiuni suport, în secție se vor amenaja și următoarele: laborator de analize medicale si sterilizare.

Durata de execuție: 2 luni

Total general lei fără TVA:

10.299.510,32 lei


-C+M fără TVA


8.088.920,08 lei

(fără TVA)


Cheltuieli pentru investiția de bază (fără TVA)


9.689.112,00 lei


Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică (dirigenție de șantier) fără TVA

58.663,08 lei

Director Executiv

D.A.C.

Andreea Rădulea