Hotărârea nr. 205/2020

Hotărârea nr.205 – aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov, în anul 2020

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.205

din data de 28 mai 2020

privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ,.Dr. loan Aurel Sbârcea” Brașov, în anul 2020

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.7609/27.05.2020, întocmit de către Direcția Juridică/Serviciul Juridic Contencios și Referatul de aprobare nr.ad.7609/27.05.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. loan Aurel Sbârcea” Brașov, în anul 2020;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1) și (2), lit “b” din O.U.G nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, actualizată;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art. 196,alin.(l),lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă continuarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. loan Aurel Sbârcea” Brașov, pentru anul 2020, pentru următoarele dosare:

  • -  Dosar nr.5228/62/2015 - acțiune în răspundere patrimonială - onorariu 2000 lei+TVA;

  • -  Dosar nr.25738/38/197/2018-pretenții - onorariu 2500 lei+TVA.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.


Contrasemnează, Secretar Gene^f al Județului Maria Dymbrăveanu