Hotărârea nr. 204/2020

Hotărârea nr.204 – aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov și a Județului Brașov în dosarul nr.4194/62/2011 și nr.1751/62/2015, în formularea căilor de atac

Județul Brașov

» »


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B du! Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.204 din data de 28 mai 2020

privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov și a Județului Brașov în dosarul nr.4194/62/2011 și nr.l 751/62/2015, în formularea căilor de atac

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.8412/27.05.2020, întocmit de către Direcția Juridică/Serviciul Juridic Contencios și Referatul de aprobare nr.ad. 8412/27.05.2020 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov și a Județului Brașov în dosarul nr.4194/62/2011 și nr.l751/62/2015, în formularea căilor de atac;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1) și (2), lit “b” din O.U.G nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, actualizată;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art. 196,alin.( 1 ),lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă continuarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov și a Județului Brașov în dosarul nr.4194/62/2011 și nr.l751/62/2015, în formularea căilor de atac.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.


Contrasem nează,


Secretar Geugf^l al Județului Maria Djumorăveanu