Hotărârea nr. 203/2020

Hotărârea nr.203 – declararea obiectivului „Modernizare și reabilitare DJ 109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-9+084” ca bun de utilitate publică de interes județean

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.203 din data de 28 mai 2020

- privind declararea obiectivului „Modernizare și reabilitare DJ 109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-9+084” ca bun de utilitate publică de interes județean

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 mai 2020;

Analizând Referatul de aprobare nr.8413/23.05.2020, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.8413/23.05.2020, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/Serviciul Gestionare, Urmărire, Decontare, Contracte prin care se propune declararea obiectivului „Modernizare și reabilitare DJ 109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-9+084” ca bun de utilitate publică de interes județean;

Ținând cont de documentația tehnică întocmită de către SC DIFERIT SRL Cluj Napoca;

Având în vedere prevederile art.2, alin.(l), lit.a din Legea nr.255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, precum și art.54, alin.(l) din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.173, alin.(l), lit.c și alin.(4), lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se declara de utilitate publică de interes județean aparținând domeniului public al Județului Brașov obiectivul „Modernizare și reabilitare DJ 109 Beclean-Luța-Ludișor km 0+000-9+084”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


Contrasemnează, Secretar General al Județului Maria Dfimbrăveanu